Hotărârea nr. 66/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 98/2013 REFERITOARE LA REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURILE ȘI CRITERIILE DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE DIN CADRUL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL CONSTANȚA ȘI A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE, AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 98/30.04.2013 referitoare la Regulamentul privind procedurile și criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Cantinei de ajutor social Constanța și Cantinei de ajutor social Palazu Mare, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2015    .

Luând în dezbatere:

-    expunerea de motive nr. 35.178/10.03.2015 prezentată de domnul viceprimar GABRIEL MARIUS STAN,

-    referatul nr. 35.167/10.03.2015 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publica locală,

-    raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

-    raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 administrație publică locală, juridică^ apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

In temeiul prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată.

în temeiul prevederilor art.36 alin. (3) lit."b", alin.(6) lît."a" pct.2 și art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l- Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr.98/30.04.2013 referitoare la Regulamentul privind procedurile și criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante de Șef Serviciu din cadrul Cantinei de ajutor social Constanța și Cantinei de ajutor social Palazu Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Desemnarea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, calendarul de desfășurare a concursului și bibliografia/tematica se stabilesc prin dispoziția primarului municipiului Constanța.

ART. 3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Cantinei de ajutor social Constanța, Cantinei de ajutor social Palazu Mare, Serviciului resurse umane în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA    CONTRASEMNEAZĂ,

CIORBEA VALENTIN    SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 66

constanz>) românia

* JoL » JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

rjL'xz consiliul local

ANEXA LA H.C.L. nr. 66/2015

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE ȘI CRITERIILE PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE VACANTE DIN CADRUL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL

CONSTANȚA ȘI CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE

Ocuparea posturilor vacante de Șef Serviciu cantină se face prin concurs sau examen.

în cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

La concursul organizat pentru ocuparea posturilor de conducere vacante poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și specifice stabilite prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța.

Concursul pentru ocuparea posturilor de conducere vacante constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a)    selecția dosarelor de înscriere;

b)    proba scrisă;

c)    interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Publicitatea concursului

Primăria municipiului Constanța are obligația să publice, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunțul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, într-un cotidian de largă circulație, precum și la sediul acesteia. Dacă autoritatea publică are pagină de internet, afișarea se face și pe această pagină, la secțiunea special creată în acest scop.

Publicitatea concursului la sediu

Anunțul afișat la sediul și, după caz, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanța, va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a)    numărul și nivelul posturilor scoase la concurs, precum și structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, precum și denumirea postului pentru care se organizează concursul;

b)    documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;

c)    condițiile generale și specifice;

d)    condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant sau temporar vacant prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011;

e)    tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;

f)    bibliografia și, după caz, tematica;

g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

Informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului se mențin la locul de afișare și, după caz, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanța, până la finalizarea concursului.

Publicitatea concursului în presă si în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a

Anunțul publicat în presa scrisă și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conține:

-    denumirea postului,

-    nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul,

-    data, ora și locul de desfășurare a acestuia,

-    data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs

-    datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

Publicitatea concursului pe portalul posturi.qov.ro

Documentele aferente concursului, respectiv:

-    anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice,

-    calendarul de desfășurare a concursului,

-    bibliografia și, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele generale prevăzute pentru publicitatea concursului respectiv cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Publicitatea modificărilor referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului

Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin următoarele mijloace:

-    în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a,

-    într-un cotidian de largă circulație,

-    la sediul Primăriei municipiului Constanța,

-    pe pagina de internet, la secțiunea special creată în acest scop,

-    pe portalul posturi.gov.ro .

Condiții de participare ta concurs

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant de Șef Serviciu cantină persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

a)    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)    cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exercițiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)    îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Șef serviciu cantină, stabilite conform legii, constau în:

a)    să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul științelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel puțin 3 ani.

b)    abilități manageriale.

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)    curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele componente ale dosarului de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Constituirea comisiilor

Prin act administrativ al ordonatorului de credite al Primăriei municipiului Constanța, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel târziu la data publicării anunțului de concurs.

Persoanele nominalizate în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor, cu excepția secretarului, sunt persoane cu pregătire și experiență profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul.

Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor, au fiecare în componența lor:

-    un președinte,

-    2 membri

- un secretar.

Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul Serviciului Resurse Umane, acestea neavând calitatea de membri.

Secretarul comisiei de concurs este și secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor și este numit prin actul administrativ de constituire a comisiei.

Membrii comisiilor de concurs/contestatii

Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)    să dețină o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;

b)    să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații:

a)    are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;

b)    este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

c)    este sau urmează să fie, în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.

Situațiile de incompatibilitate prevăzute mai sus se sesizează în scris conducătorului Primăriei municipiului Constanța de către persoana în cauză, de oricare dintre candidați, ori de orice altă persoană interesata, în orice moment al organizării și desfășurării concursului.

Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariția oricărei situații dintre cele prevăzute mai sus. în aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.

în cazul constatării existenței uneia dintre situațiile de incompatibilitate actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluționare contestațiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație cu o altă persoană care să îndeplinească condițiile de desemnare în comisiile de concurs.

în cazul în care oricare dintre situațiile de incompatibilitate se constată ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.

în situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia.

Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor a obligației de a informa în scris cu celeritate, persoanelor care i-au desemnat despre apariția unei situații de incompatibilitate se sancționează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

în funcție de numărul și de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizează concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.

Atribuțiile comisiei de concurs/contestatii

Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

a)    selectează dosarele de concurs ale candidaților;

b)    stabilește subiectele pentru proba scrisă;

c)    stabilește planul interviului și realizează interviul;

d)    notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul;

e)    transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;

f)    semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapa de concurs, precum și raportul final al concursului.

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

a)    soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise și a interviului;

b)    transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Secretarul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

a)    primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile;

b)    convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

c)    întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecției dosarelor și raportul concursului;

d)    asigură afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestații;

e)    îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

Selecția dosarelor

In vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru un post temporar vacant.

în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv maximum o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

După finalizarea selecției dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii comisiei.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea «admis» sau «respins», însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Primăriei municipiului Constanța, precum și pe pagina de internet, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosareor.

Proba scrisă

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care se organizează concursul.

Pentru candidații la ocuparea aceluiași post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs, cu excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii.

Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă.

Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmește minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaților.

Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru    asigurarea

confidențialității subiectelor propuse.

Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila autorității sau a instituției publice organizatoare a concursului.

Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele și se afișează la locul desfășurării concursului.

în cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiția ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfășoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.

înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerați absenți.

După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs,

precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.

în încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la sursele de consultare atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea publică organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta sus, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila autorității publice organizatoare a concursului, cu excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.

Lucrările de la proba scrisă, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate.

Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, și se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează și nu se mai corectează. Mențiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

în situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.

Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.

Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 de

puncte.

Interviul

în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă .

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;

b)    capacitatea de analiză și sinteză;

c)    motivația candidatului;

d)    comportamentul în situațiile de criză;

e)    inițiativă și creativitate;

f)    capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

g)    exercitarea controlului decizional;

h)    capacitatea managerială.

Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .

Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă .

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

întrebările și răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acesteia și de candidat.

Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru Fiecare candidat, și se notează în borderoul de notare.

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a)    pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

b)    pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Notarea probei scrise și a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

Rezultatele finale ale concursului se consemnează în raportul Final al concursului.

Soluționarea contestațiilor

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și de interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

în situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Admiterea contestației

Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația, modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situația în care:

a)    candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor;

b)    constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

c)    ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat inițial "respins" obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Respingerea contestației

Contestația va fi respinsă în următoarele situații:

a)    candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs;

b)    punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

Comunicarea rezultatului contestației

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul autorității publice organizatoare a concursului, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul autorității publice organizatoare a concursului, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului soluționare a contestației pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins».

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Suspendarea, amânarea și reluarea concursului

în cazul în care, de la data anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor

finale ale acestuia, Primarul municipiului Constanța este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. în cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfășurarea concursului va fi suspendată.

Suspendarea se dispune de către Primarul municipiului Constanța, după o verificare prealabilă, în regim de urgență, a situației în fapt sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe în respectarea prevederilor legale.

Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați sau de către orice persoană interesată.

în situația în care, în urma verificării se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea concursului, acesta se desfășoară în continuare.

în cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului:

a)    concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;

b)    se reia procedura de organizare și desfășurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).

în situația constatării necesității amânării concursului, Primăria municipiului Constanța, prin Serviciul Resurse Umane, are obligația:

a)    anunțării, prin aceleași mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfășurarea concursului;

b)    informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs la noile date.

în situația în care, la reluarea procedurii de concurs în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidații au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 40 alin. (1) din H.G. nr.286/2011 ( 15 zile calendaristice).

Prezentarea la post

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării.

Excepție:

în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.

In cazul neprezentării la post la termenul de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării și în lipsa unei înștiințări referitoare la data prezentării la post, postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN