Hotărârea nr. 63/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

coNSTAA/Zxl ROMANI a


SL țgtț « JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța

Consiliu loqal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere expunerea de motive nr. 38236/16.03.2015 a d-lui viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr,38231/16.03.2015;

Luând în considerare adresa S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.14575/02.02.2015;

Văzând H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța modificată și completată prin H.C.L.239/2013, nr.107/2013,    nr.309/2013,    nr.109/2014 și nr.176/2014 precum și

H.C.L.nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c", art. 115 alin 1 lit „b" din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - (1) Se aprobă preluarea din gestiunea delegată a S.C. Confort Urban S.R.L. în patrimoniul muncipiului Constanța a tuturor fântânilor arteziene din municipiul Constanța.

(2) - Direcția servicii publice va prelua în administrare fântânile arteziene și bazinele ornamentale din municipiul Constanța conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - începând cu data aprobării prezentei, se abrogă anexa nr.10 -Inventar fântâni arteziene și anexa nr.13 - Structura deviz calculatie pentru fundamentarea tarifelor de delegare lunare în anul 2013 pentru întreținere, construcții și echipamente, reparații elemente fântâni arteziene din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.

Art. 3 - Se aproba modificarea anexei nr.3 - Inventar drumuri publice din H.C.L, nr.63/2013 în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a terenului în suprafață de 126 mp situat în municipiul Constanța, str. Lt. Haneș Gheorghe, limitrof imobilului situat în str. Lt. Haneș Gheorghe nr.6, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă modificarea anexei nr,3 - Inventar drumuri publice din H.C.L. nr.63/2013 în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a terenului în suprafață de 400 mp situat în municipiul Constanța, str.Basarabi, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Predarea - primirea bunurilor menționate în anexa nr. 1 se va face în baza proceselor verbale încheiate între Direcția servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța și S.C.Confort Urban S.R.L.

Art.6. - Predarea - primirea bunurilor menționate în anexa nr.2 și anexa nr.3 se va face în baza proceselor verbale încheiate între Direcția patrimoniu-Serviciul patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Constanța și S.C.Confort Urban S.R.L.

Art.7. - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.63/2013 rămân neschimbate.

Art.8. - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu, Direcției gospodărire comunală, Direcției servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 63

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA


2015


Nr.

crt.

Denumire

Cod sau nr. de inventar

U.M.

Cantități

Valoare contabilă (LEI)

1.

Fântână zona Oxford

1.6.2.

buc.

1

1.225.594,20

2.

Fântână zona Far-Caraiman

1.6.2.

buc.

1

1.922.566,98

3.

Fântână zona Policlinică II

1.6.2.

buc.

1

1.745.704,96

4.

Fântână zona parc Gară CFR

1.6.2.

buc.

1

2.167.969,76

5.

Fântână zona parc Tomis II

1.6.2.

buc.

1

341.107,41

6.

Fântână zona teatru Ovidius

1.6.2.

buc.

1

138.963,00

7.

Fântână zona Miga

1.6.2.

buc.

1

316.714,94

8.

Bazin ornamental Meridian

1.6.2.

buc.

1

299.201,27

9.

Bazin ornamental Sulina

1.6.2.

buc.

1

259.960,45

10.

Fântână zona Dacia

1.6.2.

buc.

1

438.363,69

11.

Fântână Stadion

1.6.2.

buc.

1

1.344.876,35

12.

Fântână port Tomis

1.6.2.

buc.

1

340.547,10

13.

Fântână Parc Arheologic

1.6.2.

buc.

1

1.209.059,88

14.

Bazin de apă Casa de Cultură

1.6.2.

buc.

1


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.l LA H.C.L. NR


63/2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.    z

_

r

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3118

Teren

str.Lt.Haneș

Gheorghe

S teren = 126 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.Lnr. 280/2013, anexa nr.22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3119

L

str. Basarabi

S teren=400 mp

Legea nr. 213/1998

63/2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


scara 1 200
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ^— SERVICIUL CADASTRU V’2 ’.T SPRE NESCHSMBARE


Nr

parcela

Categoria

defolosrtta

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Dr

<50

Terenul est© nomaterializat

TOTAL

400

0 DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

total

Suprafața totala masurata a imobilului- 400 mp

Suprafața din act - - mp

Executant. S.C. Geocad Llmlls S.R.L

Confirm oxecu tarea măsurătorilor la teren,

oorecdtudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila

Data: Ianuarie 2015

Inspector,

Confirm introducerea imobilului In baza de dat© Integrata si atnbuiraa numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data