Hotărârea nr. 62/2015

HOTARARE PRIVIND ALIPIREA UNOR TERENURI SITUATE IN STATIUNEA MAMAIA, ZONA CASINO SUD


HOTĂRÂRE

privind alipirea unor terenuri situate în stațiunea Mamaia zona Cazino Sud

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.03._2015;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 35696/11.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 35690/11.03.2015;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.15783/04.02.2015;

Luând în considerare H.C.L. nr. 154/26.04.2001 privind transmiterea unor terenuri situate în stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P., H.C.L. nr.433/25.07.2005 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.154/2001 modificată și completată prin H.C.L.nr.290/2001 și H.C.L.nr.110/2002, H.C.L. nr.49/20.01.2006 privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L.nr.433/25.07.2005 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.154/2001 și H.C.L.nr.109/2005, pagina 44 poziția zona cazino sud-stațiunea Mamaia;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă alipirea terenului în suprafață de 129 mp, având nr.cadastral 219770, cu terenul în suprafață 408 mp, având nr.cadastral 219763, astfel încât suprafața totală a terenului situat în stațiunea Mamaia zona Cazino Sud-terasa 9 va fi de 537 mp cu nr.cadastral 242048, aflat în administrarea R.A.E.D.P.P Constanța, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 25_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Ciorbea Valentin

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

N R    62_/ 30.03._2 015

Plan de amplasament ți delimitare a imobilului cu propunerea de alipire

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

MW

537

Constanta. Stațiunea Mamaia. Zona Cazino Sud.

Terasa 9 I

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

CONSTANTA


Alipire imobil

Situația actuală

(înainte de alipire)

Situația viitoare

(după alipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea

imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea

imobilului

219763

408

CC

537

CC

219770

129

CC

TOTAL

537

537


Inspector:Confirm liiTOiMÂBiArMtJINtiQIRJâibldt eaaNSeȘfchfaî si atribiS€S^Z*€4UiUiiGAElASFRU


Data


VIZAT SPpjyJIESCH


Nr.Dat%p. z2>^Semnătura