Hotărârea nr. 61/2015

HOTARARE PRIVIND ANULAREA HCL NR. 276/2014 PRIVIND INCHIRIEREA CU PRIORITATE FARA LICITATIE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 100 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, PIATA PESCARUS, ZONA FALEZA NORD, LOT 2, NUMITEI ASIEI ELENA, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 1461/CA/2014 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL CONSTANTA DEFINITIVA SI IREVOCABILA

HOTĂRÂRE

privind anularea H.C.L.nr.276/2014 privind închirierea cu prioritate, fără licitație a unui teren în suprafață de 100 mp, situat în municipiul Constanța, Piața Pescăruș zona Faleză Nord lot 2, numitei Asiei Elena conform Sentinței

civile nr.l461/CA/2014 pronunțată de Tribunalul Constanța definitivă și irevocabilă

Consiliul focal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_30.03._2015;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 35159/10.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.35157/10.03.2015;

Luând în considerare adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.3260/12.01.2015 precum și H.C.L,nr.276/18.12.2014 privind închirierea cu prioritate, fără licitație a unui teren în suprafață de 100 mp, situat în municipiul Constanța, Piața Pescăruș zona Faleză Nord lot 2, numitei Asiei Elena conform Sentinței civile nr.l461/CA/2014 pronunțată de Tribunalul Constanța definitivă și irevocabilă;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" alin. 5 fit."a" și art. 115, alîn.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă anularea H.C.L.nr.276/18.12.2014 începând cu data aprobării prezentei .

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate aie Consiliului local Constanța va comunica prezenta hotărâre doamnei Asiei Elena domiciliată în Constanța, str.I.G.Duca nr.75,    bl.L49, ap.26, Direcției patrimoniu, Direcției administrarea

domeniului public și privat, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 25    consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

n. .    ...    ,.    SECRETAR,

Ciorbea Valentin    MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 61    /    30 03.    2015