Hotărârea nr. 60/2015

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN IN VEDEREA CREARII UNEI CAI DE ACCES PENTRU IMOBILUL SITUAT IN STRADA LT. HANES GHEORGHE NR. 6

coHSTA^?xj romania


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul publicai municipiului Constanța a unei suprafețe de teren în vederea creării unei căi de acces pentru imobilul situat în strada Lt. Haneș Gheorghe nr.6

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_30,03.2015;_,

Având în vedere expunerea de motive nr. 36297/11.03.2015 a d-lui viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr.36296/11.03.2015;

Luând în considerare adresa numitei Săli Beinas înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.150019/12.11.2014;

în conformitate cu prevederile art.25 din H.G. nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism republicată și anexei nr.4 la regulament-accese carosabile, pct. 4.11., art.13 lit. "h" din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Văzând dispozițiile art.617 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr.287/2009, precum și art.8 alin.l din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c", art. 115 alin. (1), lit „b" din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 126 mp situat în municipiul Constanța, str. Lt. Haneș Gheorghe, limitrof imobilului situat în str. Lt. Haneș Gheorghe nr.6 conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă crearea unei căi de acces din str. Lt.Haneș Gheorghe, în suprafață de 126 mp, domeniu public al municipiului Constanța, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre numitei Săli Beinas domiciliată în str. Lt. Haneș Gheorghe nr.6, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare și SPIT- Constanța în vederea punerii în aplicare și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Ciorbea Valentin

25 consilieri din 27 membri. CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR. 60

   /    30,03.    2015

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR._60/2015

_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3118

Teren

str.Lt.Haneș

Gheorghe

S teren = 126 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.L.nr.280/2013, anexa nr.22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea valentin

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA