Hotărârea nr. 6/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RATC CONSTANTA PE ANUL 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.02.2015;.

Luând în dezbatere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 17001/06.02.2015, adresa R.A.T.C Constanța înregistrată sub nr. 16565/05.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și pe căile navigabile interioare, aprobată prin Legea nr.19/2002 , ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători precum și ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 fit.b, alin.3 lit.c și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2015 conform anexelor nr.l -9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-achizițiî, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii ia îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Adoptată de un nr. de 19. consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cojoc Marioara

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Constanța Nr.6 /


13.02.


2015


Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=514

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

46260

53100

114,79

55700

55800

104,9

100,18

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

45910

52800

115,01

55400

55500

104,92

100,18

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

13008

18468

141,97

23000

24000

124,54

104,35

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

5395

5500

101,95

5500

5500

100

100

2

Venituri financiare

5

350

300

85,714

300

300

100

100

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

52940

53100

100,3

55700

55800

104,9

100,18

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

52805

52950

100,27

55500

55600

104,82

100,18

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

26200

24626

93,992

25703

25517

104,37

99,276

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

435

440

101,15

470

475

106,82

101,06

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

23955

26012

108,59

27727

27908

106,59

100,65

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

18750

22530

120,16

22700

22850

100,75

100,66

C1

ch. cu salariile

13

17500

19880

113,6

20500

20600

103,12

100,49

C2

bonusuri

14

1250

1650

132

2200

2250

133,33

102,27

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

organe de conducere si control, comisii si comitete

17

242

250

103,31

260

260

104

100

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

y=5/4

7

8

9

10

C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

4963

4632

95,69

4767

4798

102,91

100,65

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2215

1472

74,49

1600

1700

108,7

106,25

2

Cheltuieli financiare

20

135

150

111,11

200

200

133,33

100

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-6680

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=fe/4

7

8

9

10

8

Minimim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local în

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -

Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

51

7579

14861

6110

5500

80,617

90,016

1

Alocații de la buget

44

6675

5810

5200

87,041

89,501

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din

anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

51

7579

14861

6110

5500

80,617

90,016

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

750

700

93,333

690

680

98,571

98,551

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Nr.m ediu de salariați total

49

758

725

95,646

720

700

99,31

97,222

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2061

2475

120,07

2627

2720

106,15

103,54

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1924

2285

118,77

2373

2452

103,83

103,36

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

61

73

120,24

77

79

105,65

103,04

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

705

811

115,04

830

850

102,34

102,41

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

1144

1000

87,382

1000

1000

100

100

8

Plăți restante

55

15000

10000

66,667

8000

5000

80

62,5

9

Creanțe restante

56

3500

3000

85,714

2000

2000

66,667

100

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri

an curent (Ni

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

CA

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

50955

50955

46260

53100

114,79

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

50455

50455

45910

52800

115,01

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

24375

24375

24295

26000

107,02

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

22975

22975

22875

24500

107,10

a3)

din redevențe și chirii

6

900

900

880

900

102,27

a4)

alte venituri

7

500

500

540

1000

185,19

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

21460

21460

18403

23968

130,24

Subvenții + TVA (Rd.10 + Rd.10a + Rd.11)

9a

25400

25400

21525

28400

131,94

C1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

16050

16050

13008

18468

141,97

TVA aferent subvenției

10a

3850

3850

3122

4432

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

5500

5500

5395

5500

101,95

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

4620

4620

3212

2432

75,72

f1)

din amenzi și penalități

15

20

20

1995

529

26,52

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

100

100

0

0

- active corporale

17

100

100

* active necorporale

18

«>

din subvenții pentru investiții

19

1000

1000

35

0

0,00

f4|

din valorificarea certificatelor CO2

20

15)

alte venituri

21

3500

3500“

F182 “

1903

"161,00

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

500

500

350

300

85,71

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

2

e)

alte venituri financiare

27

500

500

318

300

94,34

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

50955

50955

52940

53100

100,30

1

Cheltuieli de exploatare (Rd,31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

50305

50305

52805

52950

100,27

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

24361

24361

26200

24626

93,99

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

18958

18958

20737

19308

93,11

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

18200

18200

19908

18540

93,13

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1600

1600

2230

2000

89,69

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

16000

16000

15880

15000

94,46

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

50

50

132

60

45,45

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

700

700

690

700

101,45

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

8

8

7

8

114,29

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri

an curent fN)

%

Aprobat

Preifminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

470

470

467

480

102,78

a)

cheltuieli cu Întreținerea și reparațiile

41

20

20

20

20

100,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

0

16

10

62,50

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de

stat

43

b2L

- către operatori cu capital privat

44

16

10

62,50

c)

prime de asigurare

45

450

450

415

450

108,43

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

4933

4933

4996

4838

96,84

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

5

5

0

5

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

50

50

200

100

50,00

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

44

44

134

60

44,78

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

60

60

22

40

181,82

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

25

25

12

20

166,67

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

_

c2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

53

35

35

10

20

200,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea {Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

10

10

8

8

100,00

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

10

10

8

8

100,00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

70

70

83

90

108,43

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

35

35

44

55

125,00

-interna

65

20

20

35

45

128,57

-externa

66

15

15

9

10

111,11

9>

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

110

110

121

125

103,31

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

110

110

90

100

111,11

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

4348

4348

4362

4260

97,66

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1100

1100

1200

1200

100,00

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

170

170

150

170

113,33

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

10

10

80

70

87,50

J4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

I6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

170

170

110

110

100,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

315

315

435

440

101,15

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri

an curent (NI

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

CJ\.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

10

10

160

160

100,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

50

50

50

50

100,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

30

30

25

30

120,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

225

225

200

200

100,00

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

24104

24104

23955

26412

110,26

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

18885

18885

18750

21530

114,83

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

17635

17635

17500

19880

113,60

a) salarii de bază

89

17635

17635

17500

19880

113,60

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1250

1250

1250

1650

132,00

a) ch 571/2

corni

eltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. !Q03 privind Codul fiscal, cu modificările și datările ulterioare, din care:

93

350

350

350

350

100,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

* tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tlchete de masă;

96

900

900

900

1300

144,44

c) tlchete de vacantă:

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

245

245

242

250

103,31

a) pentru directori/directorat

105

125

125

134

130

97,01

•componenta fixă

106

•componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiiiul de supraveghere, din care:

108

120

120

108

120

111,11

•componenta fixă

109

•componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

4974

4974

4963

4632

93,33

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

3703

3703

3700

3181

85,97

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

88

88

87

99

113,79

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

1058

1058

929

1034

111,30

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

125

125

247

318

128,74

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent IN)

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

CA.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

U. 4

(Rd

cari

Ute cheltuieli de exploatare

.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din

120

1525

1525

2215

1472

66,46

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

900

900

1616

882

54,58

- către bugetul general consolidat

122

900

900

1616

882

54,58

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

85

85

11

20

181,82

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl

necorporale

127

500

500

558

540

96,77

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

40

40

30

30

100,00

f1)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

129

40

40

30

30

100,00

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

fi .2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:

132

0

0

- din participarea saiariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activator circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

650

650

135

150

111,11

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

580

580

135

150

111,11

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

580

58Q

135

150

111,11

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142). din care:

140

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

70

70

0

3

Cheltuieli extraordinare

144

I.

III

REZULTATUL BRUT (profitf pierde re) (Rd.1-Rd.29)

145

0

0

-6680

0

0,00

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

18885

18885

18750

21530

114,83

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

17635

17635

17500

19880

113,60

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

750“

780

~^80

“700

^3,35

4

Nr.mediu de safariati

153

768

“^788

“788

725

35,85

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

1 Rd. 151 /Rd.1531/12*1000

154

1914

1914

1924

2285

118,76

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

2049

2049

2061

2475

120,09

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

66000

66000

61000

72828

119,39

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

157

859

859

705

811

115,04

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (NI

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

CA

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

660000

660000

534510

588000

110,01

- preț mediu (p)

160

- valoare-QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare ■ Rd.161/Rd.2

162

0

0

7

Plăți restante

163

12731

12731

15000

10000

66,67

8

Creanțe restante, din care:

164

6000

6000

3500

3000

85,71

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

* de la alte entitati

169

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Gradul de realizare a veniturilor totale

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL_____ _ Mii lei

Nr

Cit

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

64.245

59.021

92

50.955

46.260

91

1

Venituri din exploatare

63.765

58.501

92

50.455

45.910

91

2.

Venituri financiare

500

520

104

500

350

70

3.

Venituri extraordinare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Pagina 1 din 1

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28>

1

53100

13035

13440

13540

13085

1

Venituri totale din exploatare

2

52800

12975

13350

13450

13025

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

26000

6500

6650

6775

6475

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

24500

6025

6175

6300

6000

a3)

din redevențe și chirii

6

900

225

225

225

225

a4)

alte venituri

7

1000

250

250

250

250

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

23968

5800

6075

6100

5993

subvenții si TVA{Rd.1O + Rd.10a + Rd.11)

9a

28400

6880

7203

7228

7089

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

18468

4500

4700

4700

4568

tva aferent subvenției

10a

4432

1080

1128

1128

1096

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

5500

1300

1375

1400

1425

d)

din producția de imobilizări

12

«)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

2432

675

625

575

557

f1>

din amenzi și penalități

15

529

200

150

100

79

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

1900

475

475

475

475

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),

22

300

60

90

90

60

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

300

60

90

90

60

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

53100

12479

13790

13863

12968

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

52950

12442

13753

13826

12929

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

24626

5754

6579

6580

5713

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

19308

4472

5192

5192

4452

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

18540

4235

5035

5035

4235

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2000

450

550

550

450

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

15000

3550

3950

3950

3550

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

60

15

15

15

15

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

700

220

140

140

200

®)

cheltuieli privind mărfurile

39

8

2

2

2

2

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

480

120

120

121

119

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

20

5

5

5

5

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

10

3

2

3

2

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

10

3

2

3

2

c)

prime de asigurare

45

450

112

113

113

112

Nr.Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

4838

1162

1267

1267

1142

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

5

1

1

2

1

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

100

25

25

25

25

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

60

15

15

15

15

c)

cheiti

(Rd.5

rieli de protocol, reclamă și publicitate +Rd.53î. din care:

50

40

10

10

10

10

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

20

5

5

5

5

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

20

5

5

5

5

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

55

- ch.de promovare a produselor

56

<0

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

8

2

2

2

2

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

8

2

2

2

2

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

®)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

90

21

24

24

21

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

55

13

14

14

14

-interna

65

45

11

12

12

10

-externa

66

10

2

3

3

2

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

125

31

32

31

31

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

100

25

25

25

25

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

4260

1020

1120

1120

1000

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1200

300

300

300

300

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

71

170

42

43

43

42

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

70

17

18

18

17

i4)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

110

27

28

28

27

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85). din care:

79

440

139

81

141

79

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

160

40

40

40

40

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

50

12

13

13

12

e)

ch. cu taxa de mediu

84

30

7

8

8

7

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

200

80

20

80

20

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

26412

6109

6653

6824

6826

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

21530

4975

5425

5565

5565

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

19880

4600

5000

5140

5140

a) salarii de bază

89

19880

4600

5000

5140

5140

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

90

cț alte bonificații (conform CCM)

91

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1650

375

425

425

425

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

350

50

100

100

100

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193Z2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) ti chete de masă;

96

1300

325

325

325

325

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

100

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării,

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

104

250

62

63

62

63

a) pentru directori/di rectorat

105

130

32

33

32

33

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

120

30

30

30

30

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

113

4632

1072

1165

1197

1198

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

3181

736

800

822

823

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

99

23

25

26

25

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

116

1034

239

260

267

268

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

318

74

80

82

82

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D.7

(Rd

Ute cheltuieli de exploatare

.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128). din care:

120

1472

440

440

281

311

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123ț, din

121

882

300

300

141

141

- către bugetul general consolidat

122

882

300

300

141

141

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

d)

alte cheltuieli

126

20

5

5

5

5

a)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

540

135

135

135

135

f)

provizioane (Rd.129*Rd.131), din care:

128

30

0

0

0

30

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

30

30

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

131

f2.1)

din anularea provizioanelor

132

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

150

37

37

37

39

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

150

37

37

37

39

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

150

37

37

37

39

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

140

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

0

556

-350

-323

117

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

Plăți restante

149

10000

10000

VI

Creanțe restante

150

3000

3000

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

725

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

700

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL    mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

6064

51

7,579

6110

5500

1

Surse proprii, din care:

1614

51

904

300

300

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

4450

6,675

5810

5200

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- {denumire sursă)

- (denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N+1

an N+2

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

6064

51

7579

6110

5500

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL    _ Mii lei

Nr.

Crt.

Plăți restante

Sold inițial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent (N)

Reduceri Total an N+1

Sold final an N+1

Reduceri Total an N+2

Sold final an N+2

Total

an curent (N)

din care: Surse an curent (N)

încasări

creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

24405.00

8127.00

8127.00

0.00

0.00

16278.00

5278.00

11000.00

5050.00

5950.00

1a.

- buget general consolidat

19827.00

5827.00

5827.00

14000.00

5000.00

9000.00

5000.00

4000.00

1b.

- a Iți creditori

4578.00

2300.00

2300.00

2278.00

278.00

2000.00

50.00

1950.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL     mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

reducere a plăților restante

-6680

15000

1

încasare sume restante Casa de Pensii

X

X

850

2

Reducerea numărului de personal

X

X

1000

500

50

Reducerea dobanzilr si penalităților

X

X

TOTAL Pct. 1

X

X

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct 1

1

Creșterea prețului la combustibil si piese

X

X

-1440

2

Creșterea prețului la utilitati

X

X

-21

Respectarea prevederilor contractului colectiv

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 9


LISTA

cu utilaje independente / active necorporale propuse a se achiziționa

in cursul anului 2015 din surse

proprii

Nr.

crt.

Denumire utilaj independent/active necorporale

Cantitate

(bucăți)

Valoare estimata (lei)

1

Motostivuitor 3,5-5 t

1

68 000

2

Autoturism

1

90 000

3

Elevator

2

31 000

4

Cabina vopsire

1

110 000

5

Stand de verificat si reglat geometria direcției

1

53 000

6

Generator trifazic 15 kVA

1

31 000

7

Transformator tensiune 160-250 kVA

1

44 000

8

Dispozitiv prese indreptat caroserie autovehicule

1

53 000

9

Echipament alimentare de rezerva in situații de avarie intre PT 505 si PT 267

1

13 500

10

Motopompa

1

8 800

11

Macara pivotanta 200-1000 kg

2

23 000

12

Cheie dinamometrica

2

7 000

13

Cheie pneumatica roti

2

7 000

14

Presa (50- 100 tf)

1

45 000

15

Compresor aer 500 1

1

7 000

16

Trusa reparat mecanism franare pe disc

1

4 000

17

Mediu de dezvoltare soft

1

5 000

18

Mediu de stocare a datelor

1

5 000

19

Calculator

22

55 000

20

Mediu de dezvoltare soft

1

4 500

21

Mediu de stocare a datelor

1

4 500

22

Mediu de stocare a datelor -clienti

30

40 000

23

Modul Sistem Informatic Integrat (Exploatare)

1

49 000

24

Modul Sistem Informatic Integrat (Mentenanta +Devize)

1

58 000

25

Modul Sistem Informatic Integrat (Mișcări Documente)

1

66 000

26

Licența antivirus

73

6 500

27

Licența sistem Operare

22

15 000

TOTAL - surse proprii - lei

903 800

Președinte Ședința :

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL     MII lei

Nr.crt.

Valoarea

imprumutului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sotd sf. an precedent (N-1)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă in anul N+1

Valoarea anuală scadentă în anul N+2

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de

curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16    17

18

A .Credite pentru activitatea curentă

a)

3000

2484

a1)

1500

1205

a2)

1500

1279

Total A

3000

2484

B. Credite pentru investiții

Total B

Total

General

A+B

3000

2484

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Pagina 1 din 1