Hotărârea nr. 59/2015

HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    .

Având in vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 37240 / 13.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 36363 / 11.03.2015.

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 25, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare , S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la indeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENAeFÎE

CONST^ȚA, V NR.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului - teren și construcție situat în str. Decebal nr. 6 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 598 / 2008 anexa 10 corectat prin HCL nr. 778 / 2008 art. 3 și HCL nr. 190 / 2010 anexa 48

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 254 / 2011 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Ioan Gabriel, achitat integral ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Decebal nr. 6, format din teren, în suprafața indiviză de 7 mp și construcție cu suprafața indiviză utilă de 7,2 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, astfel:

-    aprobat prin HCL nr. 598 / 2008 anexa 10 corectat prin HCL nr. 778 / 2008 art. 3 - suprafața de 7,2 mp teren, suprafață indiviză

-    aprobat prin HCL nr. 190 / 2010 anexa 48 - suprafața de 7,2 mp construcție.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHJS-^
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. _

privind radierea imobilului - construcție situat în str. Decebal nr. 13

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 21 completat cu HCL nr. 99 / 2013 anexa 19

Văzând :

- Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 160 / 2015 la Biroul individual notarial Șerban Mihaela - Lavinia, achitat integral ;

Se aprobă radierea parțială a imobilului - construcție, situat în str. Decebal nr. 13, cu suprafața utilă de 29,18 mp (compus din două birouri, parter), din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 21, completat cu HCL nr. 99 / 2013 anexa 19

Se va comunica către RAEDPP Constanța și SC Vulpe SRL, cu sediul în str. Justiției nr. IA (Biroul 1), Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTA/^ ROMANIA
@ JUDEȚUL CONSTANTA

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - construcție situat în str. I.L.Caragiale nr. 21B din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 37

Văzând :

-    Dispoziția nr. 832 / 2013 privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Aflat în administrare RAEDPP cu număr inventar 1100024 și valoare de inventar 4291 lei ;

-    Protocol de predare primire nr. 7252 / 2014 încheiat de RAEDPP Constanța ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 77002 / 2014 întocmit de Serviciul cadastru

-    Adresele RAEDPP nr. 7252 / 2014 și nr. 13027 / 2014.

Se aprobă radierea imobilului - construcție (depozit materiale), situat în str. I.L.Caragiale nr. 21B, fostă Stabilizării, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 37.

*l\lotă: terenul aferent, în suprafață de 377 mp, nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

Se va comunica către:

-    RAEDPP Constanța

-    Poenaru Petre, cu domiciliul în București, Calea Călărașilor nr. 172, bl. 57, ap. 8, sector 3

-    Bulat Marilena Florentina cu domiciliul în Brașov, str. Castelului nr. 57

-    Atanasiu Gabriela cu domiciliul în Constanța, aleea Prieteniei nr. 2, bl. HI, ap.

9.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE


C-ONSTANfy ROMANIA
<    « JUDEȚUL CONSTANTA

JobRisj    municipiul constanta

f Ji    CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului - construcție situat în str. Ion Corvin nr. 59 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 27

Văzând :

-    Dispoziția nr. 2454 / 2012 privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Aflat în administrare RAEDPP cu număr inventar 12307 ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 77156 / 2014 întocmit de Serviciul cadastru

Se aprobă radierea imobilului - construcție (cu excepția imobilului ce face obiectul contractului de vânzare - cumpărare nr. 27155 / 1996, cu respectarea dreptului de servitude), situat în str. Ion Corvin nr. 59, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 27.

*Notă: terenul aferent, în suprafață de 393 mp, nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

Se va comunica către:

-    RAEDPP Constanța

-    Poenaru Petre, cu domiciliul în București, Calea Călărașilor nr. 172, bl. 57, ap.

8,    sector 3

-    Bulat Marilena Florentina cu domiciliul în Brașov, str. Castelului nr. 57

-    Atanasiu Gabriela cu domiciliul în Constanța, aleea Prieteniei nr. 2, bl. HI, ap.

9.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR, MARCELAENACJJE

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului - teren situat în Palazu Mare, mal lac Siutghiol din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 2

Văzând :

Nr. lot.

Suprafață

Mp

Dispoziția

Proces verbal Predare - primire

Careul III

45

273

6724 / 2009

132054/ 2011

TOTAL

273

CAREUL IV

1

314

3627 / 2009

104696 / 2009

2

266

3633 / 2009

115852 / 2009

3

316

3627 / 2009

104702 / 2009

5

316

3627 / 2009

104694 / 2009

6

202

911 / 2013

103208 / 2013

7

316

3917 / 2009

127229 / 2009

9

291

3917 / 2009

127227 / 2009

11

306

1103 / 2010

30282 / 2010

12

263

3918 / 2009

118627 / 2009

13

231

6724 / 2009

148928 / 2011

15

222

3919 / 2009

127235 / 2009

16

182

3920 / 2009

124297 / 2009

17

255

3919 / 2009

127234 / 2009

18

209

3920 / 2009

131880 / 2009

TOTAL

3.692

CAREUL V

1

231

2017 / 2011

35830 / 2012

2

231

2017 / 2011

35828 / 2012

3

202

2017 / 2011

35833 / 2012

9

202

4837 / 2010

42957/ 2011

10

202

4838 / 2010

120592/ 2011

11

202

4837/ 2010

42960 / 2011

14

202

5659 / 2010

147424 / 2010

15

202

5659 / 2010

147425 / 2010

16

202

5659 / 2010

147426 / 2010

21

221

3975 / 2011

146442 / 2011

TOTAL

2.097

CAREUL VI

1

231

3733 / 2011

147158 / 2011

15

202

3086 / 2011

113840 / 2011

17

202

3086 / 2011

114979 / 2011

18

202

3733 / 2011

147160 / 2011

19

202

3088 / 2011

155858 / 2011

20

202

3733 / 2011

147156 / 2011

21

186

3088 / 2011

155864 / 2011

22

241

3088 / 2011

155852 / 2011

TOTAL

1.668

Se aprobă radierea imobilului -teren, cu suprafața de 7.730 mp, situat în Palazu Mare, zona mal lac Siutghiol, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 2 (în suprafață totală de 394.067,05 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCEL^ ENACELE<
ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - teren situat în str. Vasile Canarache

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1

Văzând :

-    HCL nr. 114 / 2005 privind atribuirea în compensare dlui. Dan Teodorescu Valahu a terenului în suprafață de 309,77 mp situat în str. Vasile Canarache ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 46151 / 2005 întocmit de Serviciul cadastru

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 309,77 mp, situat în str. Sulmona colț cu str. Vasile Canarache, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, ,
MARCELA ENACJJ^T

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului - teren situat în Constanța Sud - Cumpăna, careu B, lot 29 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 491 / 2006, anexa 21

'    Văzând :

-    Dispoziția nr. 3278 / 2006 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 140310 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 500 mp, situat în Constanța Sud - Cumpăna, careu B, lot 29, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 491 / 2006, anexa 21 (în suprafață totală de 1000 mp).


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACH&

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - teren situat în str. Piatra Craiului nr. 4 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 423 / 2005, anexa 64

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3657 / 2006 la Biroul notarului public Florin Vișan ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 120591 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

-    Adresa nr. 122653 / 2009 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte - vânzări ;

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 158,40 mp, situat în str. Piatra Craiului nr. 4, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 423 / 2005, anexa 64.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - teren situat în zona Compizitori, careu X lot 22

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 5

Văzând :

-    Dispoziția nr. 1603 / 2006 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 82482 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 500 mp, situat în zona Compozitori, careu X lot 22, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 5.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

qjC o    AsANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - teren situat în str. Oborului nr. 8 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 48 / 2006, anexa 4

Văzând :

-    Dispoziția nr. 1602 / 2006 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Chitanța pentru învcasarea de impozite, taxe și contribuții, seria TS2A nr. 2298731 / 2006 ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 77895 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 141 mp, situat în str. Oborului nr. 8, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 48 / 2006, anexa 4.CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

gONSTAN^ ROMANIA 1 m ® JUDEȚUL CONSTANTA

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - teren situat în str. Răzvan Vodă nr. 4 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 37

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3344 / 2005 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 26082 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

-    Adresa nr. 160790 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte - vânzări ;

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 82,21 mp, situat în str. Răzvan Vodă nr. 4, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 37.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
CONST/W/} ROMANIA
țM-ț © JUDEȚUL CONSTANTA
JC    MUNICIPIUL CONSTANTA

fi fii CONSILIUL LOCAL


privind radierea imobilului - teren situat în bd. I.C.Brătianu nr. 45 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 6

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2107 / 2005 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 25271 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

-    Adresa nr. 19424 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări ;

Se aprobă radierea imobilului -teren, în suprafață de 75.599 mp, situat în bd. I.C.Brătianu nr. 45, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 6 (în suprafață totală de 80.028,23 mp).privind radierea imobilului - teren situat în str. Palas nr. 11 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 41

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3032 / 2005 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 17906 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

-    Adresa nr. 125057 / 2008 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte - vânzări ;

Se aprobă radierea imobilului -teren, în suprafață de 31 mp, situat în str. Palas nr. 11, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 41.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - teren situat în str. Făgetului nr. 11

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 35

Văzând :

-    Dispoziția nr. 3060 / 2006 privind restituirea în natură, în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Chitanța pentru învcasarea de impozite, taxe și contribuții, seria TS2B nr. 0231057 / 2006 ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 122210 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 300 mp, situat în str. Făgetului nr. 11, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 35.

*Notă: suprafața terenului inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța este de 300 mp.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

cu ©    vwwtiu


c0NST/W/j ROMANIA t    ® JUDEȚUL <

ANEXA NR. 15 LA H.C.L. NR.    T_

privind radierea imobilului - teren situat în bd. Tomis nr. 18 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 47 / 2006, anexa 27

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1139 / 2006 la Biroul notarului public Florin Vișan, achitat integral ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 104945 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - teren, în suprafață indiviză de 19,89 mp, situat în bd. Tomis nr. 18, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 47 / 2006, anexa 27.

*Notă: construcția, cu suprafața utilă de 74,26 mp, a fost radiată din inventarul domeniului privat al municipiului. Constanța prin HCL nr. 228 / 2006, anexa 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
CpNSTAJVfy ROMANIA I    £ JUDEȚUL CONSTANTA

privind radierea imobilului - teren situat în bd. Tomis nr. 27 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 193 / 2005, anexa 16


Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 368 / 2006 la Biroul notarului public Cristina Budei ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 108201 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

-    Adresa nr. 53028 / 2006 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări ;

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 76,74 mp, situat în bd. Tomis nr. 27, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 193 / 2005, anexa 16.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

'ĂJ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHJS-

CONSTANT-^ romania 1 «B ® JUDEȚUL CONSTANTA

ANEXA NR. 17 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - construcție situat str. C.A.Rosetti nr. 6 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 6

Văzând :

-    Sentința civilă nr. 561 / 2000 a Tribunalului Constanța, definitivă și irevocabilă ;

-    Protocol de predare - primire nr. 117641 / 2001 încheiat de REDPP ;

-    Adresa nr. 106128 / 2006 a Serviciului juridic

-    Proces verbal de predare - primire nr. 106128 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - construcție, situat în str. C.A. Rosetti nr. 6, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 6.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

*Notă: terenul aferent imobilului nu a fost inventariat în domeniul 'privat al municipiului Constanța.ANEXA NR. 18 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - teren situat în bd. I.C.Brătianu, între Policlinica nr. 2 și bl. FA18 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 314 / 2005, anexa 51

Văzând :

-    Contractul de schimb fără sultă autentificat sub nr. 661 / 2006 la Biroul notarului public Cristina Budei ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 108199 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 395 mp, situat în bd. I.C.Brătianu, între Policlinica nr. 2 și bl. FA18, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 314 / 2005, anexa 51.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAj


RWWiW MUNICIPIUL CONSTANTA feLJ f;Tî consiliul local

ANEXA NR. 19 LA H.C.L. NR.    _

privind radierea imobilului - teren situat în str. Mircea cel Bătrân, lângă Biserica Greacă din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 322 / 2005, anexa 10

Văzând :

-    Contractul de schimb fără sultă autentificat sub nr. 661 / 2006 la Biroul notarului public Cristina Budei ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 108200 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - teren, în suprafață de 584 mp, situat în str. Mircea cel Bătrân, lângă Biserica Greacă, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 322 / 2005, anexa 10.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENAi
ANEXA NR. 20 LA H.C.L. NR. _

privind radierea imobilului - teren situat în str. Oituz nr. 34A

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 43

corectat prin HCL nr. 423 / 2005

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1820 / 2005 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița, achitat integrai ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 106725 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 24,52 mp, situat în str. Oituz nr. 34A, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 43, corectat prin HCL nr. 423 / 2005.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

O/ o    **


privind radierea imobilului - construcție (apartamentele situate la etajul 1) situat în str. Mihai Viteazu nr. 20 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 18

Văzând :

-    Dispoziția nr. 3916 / 2005, privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10/2001 ;

-    Imobilul s-a aflat în administrarea RAEDPP, cu numări inventar 10754 și valoare de inventar 14 lei ;

-    Protocol nr. 7156 / 2006 încheiat de RAEDPP

-    Proces verbal de predare - primire nr. 106728 / 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - construcție (apartamentele situate la etajul 1), situat în str. Mihai Viteazu nr. 20, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 18.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

*Notă: terenul aferent imobilului nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

contrasemnează


SECRETAR.
MARCELA ENA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului -situat în zona Barbu Delavrancea

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 284 / 2009, anexa 17

Nr. lot.

Suprafață

Mp

Act atribuire

Proces verbal Predare - primire

3

302

Dispoziția 6838 / 2010

32640 / 2011

5

509

Dispoziția 6839 / 2010

88057 / 2011

9

303

Dispoziția 3734 / 2011

156221 / 2011

10

530

Contract schimb autentificat la Biroul notarial Borună Chirața și

asociații sub nr.

2672 / 2011

HCL nr. 216 / 2011

164581 / 2012

11

260

Dispoziția 5657 / 2010

149499 / 2011

TOTAL

1.904

Se aprobă radierea imobilului -teren, cu suprafața de 1.904 mp, situat în zona Str. Barbu Delavrancea, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 284 / 2009, anexa 17 (în suprafață totală de 13.570 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJJE


ANEXA NR. 23 LAH.C.L. NR._

privind radierea imobilului - construcție situat în str. Eroilor nr. 19 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 30

Văzând :

-    Dispoziția nr. 2502 / 2006, privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10/2001 ;

-    Imobilul s-a aflat în administrarea RAEDPP

-    Proces verbal de predare - primire nr. 102627/ 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - construcție cu suprafața de 67,86 mp, situat în str. Eroilor nr. 19, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 30.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

*Notă: terenul aferent, în suprafață de 81,70 mp nu a fost inventariat

în domeniul privat al municipiului Constanța.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enachb-privind radierea imobilului - construcție situat în str. Alexandru Pușkin nr. 30 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 21

Văzând :

-    Dispoziția nr. 2176 / 2006, privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10/2001 ;

-    Imobilul s-a aflat în administrarea RAEDPP, cu numări inventar 11122 ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 97192/ 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - construcție (formată din două camere cu dependințe), situat în str. Alexandru Pușkin nr. 30, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 21.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

*Notă: terenul aferent, în suprafață de 314,44 mp nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

MARCELA ENA»

coNSTAAJ^ ROMANIA 1    « JUDEȚUL CONSTANTA

,rBS83    MIINTrTDTIII rnMCTAl


privind radierea imobilului - teren situat în str. Nicolae Iorga, între Bl. B4 și D3 din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 4

Văzând :

-    Dispoziția nr. 2611 / 2006, emisă în baza legii nr. 10/2001 ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 102626/ 2006 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - teren, în suprafață de 156 mp, situat în str. Nicolae Iorga, între Bl. B4 și D3, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 4.


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENAC

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA