Hotărârea nr. 57/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL 211/2011 PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului

Constanța


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30-03-2015

    2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 42576/23,03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr. 42576/23.03.2015;

Analizând HG nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța precum și H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art.3, alin.(4) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu poziția nr.3118 conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu poziția nr.3119 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011, pozițiile nr,757, nr.1431 și nr.1437 conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul public al municipiului Constanța cu alte valori.

Art. 4 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.211/2011 rămân neschimbate.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, S.C. Confort Urban S.R.L., Direcției programe și dezvoltare, Direcției financiare, Direcției administrarea domeniului public și privat și S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

25

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 57    !


2015


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.l LA H.C.L. NR._57/2015_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3118

Teren

str.Lt.Haneș

Gheorghe

S teren=126 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.L.nr.280/2013, anexa nr.22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR._57/2015

_

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3119

str. Basarabi

S teren=400 mp

Legea nr. 213/1998

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR. 57/2015_

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN

SUPRAF./

mp

VALOARE

JUSTĂ/

lei

NR / DATA

POZIȚIA

1

757

Str. Intrarea Dragoș Vodă

62

94.504,57

2

211/2011

1431

Zona centrală

peninsulă-

Kogălniceanu

1.132

2.029.965,37

3

1437

Zona centrală

peninsulă-

R.Opreanu

6.149

11.026.728,84

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

2.SINTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietățile imobiliare dobândite de către Municipiul Constanta cu titlu gratuit, in urma operațiunii de inventariere a patrimoniului.

Scopul raportului este de a furniza beneficiarului valoarea justa a proprietăților imobiliare analizate, in vederea înregistrării valorice in gestiunea contabila a Municipiului Constanta.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare (ediția 2013) si se releva categoria de valoare denumita “valoare justa", asa cum este ea definita de Standardul de Evaluare.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare (ediția 2013) si se releva categoria de valoare denumita “valoarea de piața”, asa cum este ea definita de Standardul de Evaluare IVS. Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2014, respectiv :

-IVS 2013

-SEV 100,

-SEV 101, SEV 102, SEV 103

-SEV 230

-GME630

Metodologic estimarea valorii imobilelor se întemeiază pe următoarele abordări si metode de evaluare :

Tip abordare

Metoda de evaluare

Abordare prin Comparații

Metoda Comparației Directe de Piața

In urma reconcilierii valorilor obținute prin aplicarea metodologiei de evaluare, in cadrul prezentului raport de evaluare, a fost exprimata opinia evaluatorului cu privire la valoarea justa a proprietăților imobiliare analizate, la data de referința 10.12.2014 exclusiv in condițiile prezentate in raport, sunt (valori exprimate in RON):

nr.crt

localizare

Suprafața

Valoare T otala

1

str. Intrarea DragosVoda

62

94.504,57

2

zona Centrala-peninsula-Kogalniceanu

1.132

2.029.965,37

3

zona Centrala-peninsula-R.Opreanu

6.149

11.026.728,84

Total

7.343

13.151.198,78

Note :

■Rata de schimb valutar la data de referința: 1 € = 4,4415 RON.

■Valorile menționate nu cuprind TVA.

■Valorile exprimate sunt valabile exclusiv in condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei etc).