Hotărârea nr. 55/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND IMPLEMENTAREA MEMORANDULUI GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN DATA DE 27.03.2013 ȘI A CREĂRII SACET INTEGRAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRIN APROBAREA REORGANIZĂRII REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA ȘI TRANSFORMAREA ÎN SOCIETATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 31/1990

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind implementarea Memorandumului Guvernului României din data de 27.03.2013 și a creării SACET integrat în Municipiul Constanța, prin aprobarea

reorganizării Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța și transformarea în societate pe acțiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de..?.9.-..Q.3.... 2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 45509/27.03.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, Memoriul justificativ nr. B5365/24.03.2015 înaintat de către R.A.D.E.T. Constanța către Primăria municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța", aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013;

Văzând dispozițiile art. 2 pct. 2) lit. aj și pct. 3 lit. a), art. 3 pct. 1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă demararea și realizarea tuturor operațiunilor de reorganizare a Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța în societate pe acțiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art.2 Se mandatează Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța în vederea demarării și realizării tuturor operațiunilor necesare reorganizării, precum și supunerii spre aprobare de către Consiliul local al municipiului Constanța a hotărârii de aprobare finală a reorganizării.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

25

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ................ consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


Conșțanța


Nr


/■


2015
Către:    Primăria municipiului Constanța

în atenția:    Dini. viceprimar Decebal Făgădău

Referință:    Implementarea Memorandumului cu tema: „Realizarea serviciilor publice de

alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța", aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013; reorganizarea RADET Constanța


Nr.înreg.:


B5363/24/03.2015


Stimate domnule viceprimar Făgădău.

Având în vedere:

(i)    Memorandumul cu tema: „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța", aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013, conform căruia Guvernul României și autoritățile semnatare au aprobat demararea unui proces de reorganizare a SACET;

(ii)    Hotărârea Consiliului de Administrație al RADET Constanta nr. 10 / 23.03.2015;

4

Vă transmitem prezentul

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin care, luând în considerare următoarele:

(i) Faptul că, reorganizarea SACET, conform Memorandumului Guvernului României are drept scop preluarea de către autoritățile publice locale ale municipiilor București și respectiv Constanța a acțiunilor statului român la societățile rezultate din divizarea Electrocentrale București SA, precum și asanarea financiară a acestor societăți, prin stingerea prin confuziune a datoriilor istorice acumulate în relația dintre producătorul deenergie termică (Electrocentrale București SA și RADET București, respectiv RADET Constanța):

(ii)    Faptul că, în implementarea Memorandumului menționat, s-a finalizat procedura de divizare a Electrocentrale București SA, la data de 30.09.2014, cu înființarea societății Electrocentrale Constanța SA, care deține sursa de producere a energiei termice din cadrul SACETîn municipiul Constanța;

(iii)    Adresa nr. 165469/17.12.2014 transmisă de către Primăria municipiului Constanța către Ministerul Energiei. întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin care Primăria municipiului Constanța a adus la cunoștința Ministerului Energiei. întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, precum și a Electrocentrale București SA, o serie de nereguli majore produse cu ocazia realizării divizării Electrocentrale București SA; în principal, neregulile menționate au constat în: (i) supraevaluarea elementelor de activ transmise către Electrocentrale Constanța SA. precum și în (ii) transmiterea unei părți importante a creanțelor Electrocentrale București SA asupra RADET Constanța (respectiv, suma de aproximativ 162 milioane de lei), contrar prevederilor Memorandumului Guvernului României, către Electrocentrale Titan SA. ceea ce împiedică asanarea financiară a societății Electrocentrale Constanța SA, prin fuziunea cu RADET Constanța:

(iv)    Faptul că, subsecvent înființării Electrocentrale Constanța SA. situația financiară a acesteia este deosebit de precară, întrucât nu s-a asigurat capitalul de lucru necesar continuării activității de producere a agentului termic: continuarea activității în perioada iernii 2014 -2015 este datorată exclusiv eforturilor financiare ale autorităților locale ale municipiului Constanța și ale RADET Constanța:

(v)    Faptul că. totalul datoriilor acumulate de către RADET Constanța (inclusiv datorii istorice contestate în cadrul unor litigii pe rolul instanțelor din Constanța, care nu au fost încă soluționate prin hotărâri judecătorești definitive) față de producătorul de energie termică, coroborat cu situația financiară precară a Electrocentrale Constanța SA. se poate aprecia că funcționarea SACET în municipiul Constanța este grav afectată:

(vi)    Faptul că, asigurarea funcționării serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) în municipiul Constanța constituie răspunderea primară a autorităților locale, astfel cum rezultă din prevederile Legii nr. 51/2006 și respectiv ale Legii nr. 325/2006:

(vii)    Faptul că organizarea actuală a Serviciului Public la nivelul municipiului Constanța nu permite o coerență administrativă (imposibilitatea realizării investițiilor în mod unitar in instalațiile de producere, transport și distribuție care să conducă la creșterea eficienței energetice și economice, imposibilitatea adoptării unor soluții unitare în ceea ce privește prețul energiei termice la nivel local) ceea ce conduce la disfuncționalități ale întregului SACET cu consecințe negative asupra populației, datorită faptului că SACET-ul prin intermediul căruia se realizează Serviciul Public aparține unor entități diferite (RADET Constanța aflată în subordinea Consiliului local Constanța și Electrocentrale Constanța SA aflată în subordinea Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri);

(viii) Faptul că. prin raportare la situația de fapt expusă mai sus. se impune ca autoritățile locale ale municipiului Constanța să demareze procedurile legale prin care să creeze premisele pentru remedierea neregularităților produse în cadrul divizării Electrocentrale București SA. pentru a facilita preluarea acțiunilor statului la Electrocentrale Constanța SA și a realiza SACET integral la nivelul municipiului Constanța, care să funcționeze în parametri optimi de calitate și fiabilitate, să permită dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat a unităților administrativ-teritoriale și reglementarea și transparența prețurilor energiei termice;

(ix) Faptul că, pentru realizarea SACET integrat la nivelul municipiului Constanța, conform Memorandumului Guvernului României din data de 27.03.2013, este necesară reorganizarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța:

Propunem supunerea spre aprobare de către Consiliul local al Municipiului Constanța a următoarelor:

1.    Aprobarea demarării și realizării tuturor operațiunilor de reorganizare a Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța în societate conform prevederilor Legii nr. 31/1990.

2.    Mandatarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța în vederea demarării și realizării tuturor operațiunilor necesare reorganizării, precum și supunerii spre aprobare de către Consiliul local al municipiului Constanța a hotărârii de aprobare finală a reorganizării.


Cu stimă.

RADEI' Coasta n ța

DirectX Geniral,

.....

1 itfOGIEI TERMICE/C,1 R.A.D.E.T. ./


R.A.D.E.T. CONSTANTA J13//98/1991, C.U.I. R 1909840 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


Hotarare privind inaintarea către Consiliul Local al Municipiului Constanta a propunerii de adoptare a mai multor masuri necesare implementării Memorandumului Guvernului din data de 27.03.2013 si creării SACET integrat in Municipiul Constanta

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanta (denumita „ RADET Constanta”), asa cum a fost numit de Consiliul Local al Municipiului prin Hotărârea nr. 185/31.07.2013, întrunit in ședința din data de

23.03.2015;

Având in vedere Referatul justificativ nr.    _//.< 1 :

   intocmit de

către Directorul General - Nela Ștefan;

In temeiul dispozițiilor art. 8 lit. a) coroborat cu 8.1. lit. r) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al RADET Constanta:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba inaintarea către Consiliul Local al Municipiului Constanta a propunerii de adoptare a următoarelor masuri necesare implementării Memorandumului Guvernului din data de 27.03.2013 si creării SACET integrat in Municipiul Constanta:

a) Aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța și transformarea în societate pe acțiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, și mandatarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța în vederea demarării și realizării tuturor operațiunilor necesare reorganizării, precum și supunerii spre aprobare de către Consiliul local al municipiului Constanța a hotărârii de aprobare finală a reorganizării.

b)    Actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Constanța cu privire la rețelele de termoficare, cu instalațiile, terenurile și construcțiile aferente, conform punctului III, poziția 4 din anexa la Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, în vederea transmiterii acestora în administrarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța;

c)    Preluarea de către municipiul Constanța a acțiunilor statului român la Electrocentrale Constanța SA, condiționată de remedierea neregulilor ocazionate de procedura divizării Electrocentrale București SA;

Art.2.Se mandatează Directorul General al RADET Constanta - ing. Nela Ștefan să redacteze și să transmită către Primăria Municipiului Constanța Memoriul justificativ prin care să propună adoptarea măsurilor propuse de către Consiliul de Administrație, cu detalierea aspectelor specifice fiecăreia dintre aceste propuneri.

Art.3. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției ^Generale in scopul ducerii ei la îndeplinire.

Nr. 10/23.03.2015

PREȘEDINTE,

alC^nsd{tt3fui de Administrație

al RAdET Constanta

W.ica/2