Hotărârea nr. 54/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND IMPLEMENTAREA MEMORANDULUI GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN DATA DE 27.03.2013 ȘI A CREĂRII SACET INTEGRAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRIN ACTUALIZAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CU PRIVIRE LA REȚELELE DE TERMOFICARE, CU INSTALAȚIILE, TERENURILE ȘI CONSTRUCȚIILE AFERENTE, CONFORM PARAGRAFULUI III, PCT. 4 AL ANEXEI LA LEGEA NR. 213/1998 PRIVIND BUNURILE PROPRIETATE PUBLICĂ, ÎN VEDEREA TRANSMITERII ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA

constan^ ROMÂNIA *    JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA


W CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Memorandumului Guvernului României din data de 27.03.2013 și a creării SACET integrat în municipiul Constanța, prin

actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Constanța cu privire la rețelele de termoficare, cu instalațiile, terenurile și construcțiile aferente, conform paragrafului III, pct. 4 al anexei la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, în vederea transmiterii acestora în administrarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de...;.?;.?.?... 2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 45505/27.03.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, Memoriul justificativ nr. B5364/24.03.2015 înaintat de către Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța către Primăria municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța", aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013;

Văzând dispozițiile paragrafului III, pct. 4 al anexei la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. c) și lit. d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (9) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă actualizarea inventarului tuturor rețelelor de termoficare, cu instalațiile, terenurile și construcțiile aferente, conform punctului III, poziția 4 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța.

Art.2 Ulterior finalizării inventarierii actualizării inventarului conform Art.l, se va supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța o hotărâre de modificare a componenței domeniului public al municipiului Constanța, prin preluarea și includerea tuturor elementelor menționate la punctul III, poziția 4 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ca fiind parte a domeniului public al municipiului Constanța, care au fost astfel inventariate.

Art.3 Ulterior realizării inventarierii și modificării componenței domeniului public al municipiului Constanța, conform Art.l și Art.2, se va supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța hotărârea de transmitere în administrarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța a tuturor rețelelor de termoficare, cu instalațiile, terenurile și construcțiile aferente, care au fost astfel inventariate.

Art.4 Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța va asigura punerea la dispoziția serviciilor de specialitate ale Primăriei municipiului Constanța a tuturor informațiilor și documentelor necesare pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Art.5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Primarului municipiului Constanța și Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

25

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ................ consilieri din

27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța Nr...^.f......./

12
Către:    Primăria municipiului Constanța

în atenția:    Dlui. Viceprimar Deccbal Făgădău

Referință:    Implementarea Memorandumului cu tema: „Realizarea serviciilor publice de

alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța”, aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013; actualizarea inventarului rețetelor de termoficare

Nr.înreg.:    B5364/24.03.2015

Stimate Domnule Viceprimar Decebal Făgădău,

Având în vedere:

(i)    Memorandumul cu tema: „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța”, aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013, conform căruia Guvernul României și autoritățile semnarea au aprobat demararea unui proces de reorganizare a SACET;

(ii)    Hotărârea Consiliului de Administrație al RADET Constanța nr. 10/23.03.2015;

Vă transmitem prezentul

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin care, luând în considerare următoarele:

(i)    Faptul că, reorganizarea SACET, conform Memorandumului Guvernului României are drept scop preluarea de către autoritățile publice locale ale municipiilor București și respectiv Constanța a acțiunilor statului român la societățile rezultate din divizarea Electrocentrale București SA, precum și asanarea financiară a acestor societăți, prin stingerea prin confuziune a datoriilor istorice acumulate în relația dintre producătorul de energie termică (Electrocentrale București SA și RADET București, respectiv RADET Constanța);

(ii)    Faptul că, în implementarea Memorandumului menționat, s-a Finalizat procedura de

divizare a Electrocentrale București SA, la data de 30.09.2014, cu înființarea societății Electroccntrale Constanța SA, care deține capacitățile de producție de energie termică destinate funcționării SACET în municipiul Constanța;

(iii)    Adresa nr. 165469/17.12.2014 transmisă de către Primăria municipiului Constanța către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin care Primăria municipiului Constanța a adus la cunoștința Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, precum și a Electrocentrale București SA, o serie de nereguli majore produse cu ocazia realizării divizării Electrocentrale București SA; în principal, neregulile menționate au constat în: (i) supraevaluarea elementelor de activ transmise către Electrocentrale Constanța SA, precum și în (ii) transmiterea unei părți importante a creanțelor Electrocentrale București SA asupra RADET Constanța (respectiv, suma de aproximativ 162 milioane de lei), contrar prevederilor Memorandumului Guvernului României, către Electrocentrale Titan SA, ceea ce împiedică asanarea financiară a societății Electrocentrale Constanța SA, prin fuziunea cu RADET Constanța;

(iv)    Faptul că, subsecvent înființării Electrocentrale Constanța SA, situația financiară a acesteia este deosebit de precară, întrucât nu s-a asigurat capitalul de lucru necesar continuării activității de producere a agentului termic; continuarea activității în perioada iernii 2014 -2015 este datorată exclusiv eforturilor financiare ale autorităților locale ale municipiului Constanța și ale RADET Constanța;

(v)    Faptul că, totalul datoriilor acumulate de către RADET Constanța (inclusiv datorii istorice contestate în cadrul unor litigii pe rolul instanțelor din Constanța, care nu au fost încă soluționate prin hotărâri judecătorești definitive) față de producătorul de energie termică, coroborat cu situația financiară precară a Electrocentrale Constanța SA, se poate aprecia că funcționarea SACET în municipiul Constanța este grav afectată;

(vi)    Faptul că, asigurarea funcționării serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) în municipiul Constanța constituie răspunderea primară a autorităților locale, astfel cum rezultă din prevederile Legii nr. 51/2006 și respectiv ale Legii nr. 325/2006;

(vii)    Faptul că organizarea actuală a Serviciului Public la nivelul municipiului Constanța nu permite o coerență administrativă (imposibilitatea realizării investițiilor în mod unitar in instalațiile de producere, transport și distribuție care să conducă la creșterea eficienței energetice și economice, imposibilitatea adoptării unor soluții unitare în ceea ce privește prețul energiei termice la nivel local) ceea ce conduce la disfuncționalități ale întregului SACET cu consecințe negative asupra populației, datorită faptului că SACET-ul prin intermediul căruia se realizează Serviciul Public aparține unor entități diferite (RADET Constanța aflată în subordinea Consiliului local Constanța și Electrocentrale Constanța SA aflată în subordinea Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri);

(viii) Faptul că, prin raportare la situația de fapt expusă mai sus, se impune ca autoritățile locale ale municipiului Constanța să demareze procedurile legale prin care să creeze premisele pentru remedierea neregularităților produse în cadrul divizării Electrocentrale București SA, pentru a facilita preluarea acțiunilor statului la Electrocentrale Constanța SA și a realiza SACET integrat la nivelul municipiului Constanța, care să funcționeze în parametri optimi de calitate și fiabilitate, să permită dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat a unităților administrativ-teritoriale și reglementarea și transparența prețurilor energiei termice;

(ix) Faptul că, pentru realizarea SACET integrat la nivelul municipiului Constanța, conform Memorandumului Guvernului României din data de 27.03.2013, este necesară actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Constanța cu privire la rețelele de termoficare, cu instalațiile, terenurile și construcțiile aferente, conform paragrafului III,

pct.4 al anexei la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, în vederea transmiterii acestora în administrarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța;

Propunem supunerea spre aprobare de către Consiliul local al Municipiului Constanța a următoarelor:

1.    Aprobarea actualizării inventarierii inventarului tuturor rețelelor de termoficare, cu instalațiile, terenurile și construcțiile aferente, conform punctului III, poziția 4 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța.

2.    Ulterior finalizării actualizării inventarului conform pct. 1, supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța a unei hotărâri de modificare a componenței domeniului public al municipiului Constanța, prin preluarea și includerea tuturor elementelor menționate la punctul III, poziția 4 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ca fiind parte a domeniului public al municipiului Constanța, care au fost astfel inventariate.

3.    Ulterior realizării actualizării inventarului și modificării componenței domeniului public al municipiului Constanța, conform pct. 1 și pct.2, supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța a unei hotărâri de transmitere în administrarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța a tuturor rețelelor de termoficare, cu instalațiile, terenurile și construcțiile aferente, care au fost astfel inventariate.

Cu stimă,

RADET Constanța

Direch /Kfî?nera1,

1 A,stWBOlRt h , tCjX *