Hotărârea nr. 53/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND IMPLEMENTAREA MEMORANDULUI GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN DATA DE 27.03.2013 ȘI A CREĂRII SACET INTEGRAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PRIN EMITEREA ACORDULUI PENTRU PRELUAREA CONDIȚIONATĂ DE CĂTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA A ACȚIUNILOR STATULUI ROMÂN LA ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A.

constant romÂNIA

P™l > JUDEȚUL CONSTANȚA lllEfU MUNICIPIUL CONSTANȚA consiliul local


HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Memorandumului Guvernului României din data de 27.03.2013 și a creării SACET integrat în municipiul Constanța, prin

emiterea acordului pentru preluarea condiționată de către municipiul Constanța a acțiunilor statului român la Electrocentrale Constanța SA

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de.3.°.;.?3.... 2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 45501/27.03.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, Memoriul justificativ nr. B5365/24.03.2015 înaintat de către R.A.D.E.T. Constanța către Primăria municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța", aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013, adresa nr. 165469/17.12.2014 transmisă de către Primăria municipiului Constanța către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

Văzând dispozițiile art. 11 alin. (5) și (6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă preluarea de către municipiul Constanța, în domeniul privat, fără plată, la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.3 de mai jos, a tuturor acțiunilor aflate în proprietatea statului român, prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, la societatea Electrocentrale Constanța SA, cu sediul în Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, înregistrată la registrul comerțului Constanța cu nr. J13/23/2015 și având cod unic de înregistrare 33636420.

Art.2 Se mandatează primarul municipiului Constanța să efectueze demersurile necesare, conform legii, pe lângă Guvernul României, pentru aprobarea de către Guvernul României a transferului în domeniul privat al municipiului Constanța a acțiunilor aflate în proprietatea statului român, prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, la societatea Electrocentrale Constanța SA.

Art.3 Preluarea de către municipiul Constanța a acțiunilor la Electrocentrale Constanța SA, aflate în proprietatea statului român prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, se va efectua sub condiția și la data remedierii neregularităților care au avut loc la efectuarea divizării Electrocentrale București SA, astfel cum sunt detaliate în adresa nr.

165469/17.12.2014 transmisă de către Primăria municipiului Constanța către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, precum și a celor menționate în acțiunea în anularea divizării Electrocentrale București S.A., înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 42589 din data de 23.03.2015, depusă la Tribunalul București.

Art.4 Se mandatează primarul municipiului Constanța pentru identificarea și adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a se asigura îndeplinirea condițiilor menționate la pct. 3 de mai sus, inclusiv prin formularea de acțiuni în justiție, în vederea preluării acțiunilor statului la Electrocentrale Constanța SA și a realizării SACET integrat în municipiul Constanța, ca urmare a fuziunii acesteia cu societatea rezultată din reorganizarea RADET Constanța.

Art.5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Electrocentrale Constanța SA, RADET Constanța, Guvernului României, Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ........ consilieri din

27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr...Ș.?......../


Către:    Primăria municipiului Constanța

în atenția:    Dlui. viceprimar Dccebal Făgădău

Referință:    Implementarea Memorandumului cu tema: „Realizarea serviciilor publice de

alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța”, aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013; preluarea condițională a Electrocentrale Constanța SA

Nr. înreg.


B5365/24.03.2015


Stimate domnule viceprimar Făgădău,

Având în vedere:

(i) Memorandumul cu tema: „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul București și municipiul Constanța”, aprobat de către Guvernul României în ședința din 27.03.2013, conform căruia Guvernul României și autoritățile semnatare au aprobat demararea unui proces de reorganizare a SACET;

(i) Hotărârea Consiliului de Administrație al RADET Constanța nr. 10 / 23.03.2015;

Vă transmitem prezentul

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin care, luând în considerare următoarele:

(i)    Faptul că, reorganizarea SACET, conform Memorandumului Guvernului României are drept scop preluarea de către autoritățile publice locale ale municipiilor București și respectiv Constanța a acțiunilor statului român la societățile rezultate din divizarea Electrocentrale București SA, precum și asanarea Financiară a acestor societăți, prin stingerea prin confuziune a datoriilor istorice acumulate în relația dintre producătorul de energie termică (Electrocentrale București SA și RADET București, respectiv RADET Constanța);

(ii)    Faptul că, în implementarea Memorandumului menționat, s-a finalizat procedura de divizare a Electrocentrale București SA, la data de 30.09.2014, cu înființarea societății Electrocentrale Constanța SA, care deține sursa de producere a energiei termice din cadrul

SACET în municipiul Constanța;

(iii)    Adresa nr. 165469/17.12.2014 transmisă de către Primăria municipiului Constanța către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin care Primăria municipiului Constanța a adus la cunoștința Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, precum și a Electrocentrale București SA, o serie de nereguli majore produse cu ocazia realizării divizării Electrocentrale București SA; în principal, neregulile menționate au constat în: (i) supraevaluarea elementelor de activ transmise către Electrocentrale Constanța SA, precum și în (ii) transmiterea unei părți importante a creanțelor Electrocentrale București SA asupra RADET Constanța (respectiv, suma de aproximativ 162 milioane de lei), contrar prevederilor Memorandumului Guvernului României, către Electrocentrale Titan SA, ceea ce împiedică asanarea financiară a societății Electrocentrale Constanța SA, prin fuziunea cu RADET Constanța;

(iv)    Faptul că, subsecvent înființării Electrocentrale Constanța SA, situația financiară a acesteia este deosebit de precară, întrucât nu s-a asigurat capitalul de lucru necesar continuării activității de producere a agentului termic; continuarea activității în perioada iernii 2014 -2015 este datorată exclusiv eforturilor financiare ale autorităților locale ale municipiului Constanța și ale RADET Constanța;

(v)    Faptul că, totalul datoriilor acumulate de către RADET Constanța (inclusiv datorii istorice contestate în cadrul unor litigii pe rolul instanțelor din Constanța, care nu au fost încă soluționate prin hotărâri judecătorești definitive) față de producătorul de energie termică, coroborat cu situația financiară precară a Electrocentrale Constanța SA, se poate aprecia că funcționarea SACET în municipiul Constanța este grav afectată;

(vi)    Faptul că, asigurarea funcționării serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) în municipiul Constanța constituie răspunderea primară a autorităților locale, astfel cum rezultă din prevederile Legii nr. 51/2006 și respectiv ale Legii nr. 325/2006;

(vii)    Faptul că organizarea actuală a Serviciului Public la nivelul municipiului Constanța nu permite o coerență administrativă (imposibilitatea realizării investițiilor în mod unitar in instalațiile de producere, transport și distribuție care să conducă la creșterea eficienței energetice și economice, imposibilitatea adoptării unor soluții unitare în ceea ce privește prețul energiei termice la nivel local) ceea ce conduce la disfuncționalități ale întregului SACET cu consecințe negative asupra populației, datorită faptului că SACET-ul prin intermediul căruia se realizează Serviciul Public aparține unor entități diferite (RADET Constanța aflată în subordinea Consiliului local Constanța și Electrocentrale Constanța SA aflată în subordinea Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri);

(viii) Faptul ca, prin raportare la situația de fapt expusă mai sus, se impune ca autoritățile locale ale municipiului Constanța să demareze procedurile legale prin care să creeze premisele pentru remedierea neregularităților produse în cadrul divizării Electrocentrale București SA, pentru a facilita preluarea acțiunilor statului la Electrocentrale Constanța SA și a realiza SACET integrat la nivelul municipiului Constanța, care să funcționeze în parametri optimi de calitate și fiabilitate, să permită dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat a unităților administrativ-teritoriale și reglementarea și transparența prețurilor energiei termice;

(ix)    Faptul că, în absența unei aprobări din partea Consiliului local al municipiului Constanța, cu privire la demararea procedurilor legale sus-menționate, interesele publice ale municipiului Constanța, precum și ale cetățenilor săi, sunt grav prejudiciate.

(x)    Prevederile art. 11 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, conform căruia: ,Jn vederea constituirii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, astfel cum este acesta definit la art. 5 pct. 29 din Legea

serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, Guvernul poate aproba transferul de participații deținute de stat la operatori economici în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale."

(xi) Prevederile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, conform căruia: „Transferul prevăzut la alin. (5) se poate face cu titlu gratuit și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: a)să aibă ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eșalonarea la plată a acestora; b)efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificarea operațiunii și efectele în plan economic și social la nivel local; c) transferul se efectuează cu respectarea normelor naționale și comunitare în materie de ajutor de stat și concurență; d)să fie exprimat acordul creditorilor în cazul în care acțiunile transferate sunt grevate de sarcini/garanții; ejunitatea administrativ-teritorială să fi solicitat transferul participațiilor deținute de stat."

Propunem supunerea spre aprobare de către Consiliul local al Municipiului Constanța a următoarelor:

1.    în vederea realizării SACET integrat la nivelul municipiului Constanța, aprobarea preluării către municipiul Constanța, în domeniul privat, fără plată, la îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct.3 de mai jos, a tuturor acțiunilor aflate în proprietatea statului român, prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, la societatea Electrocentrale Constanța SA, cu sediul în Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, înregistrată la registrul comerțului Constanța cu nr. J13/23/2015 și având cod unic de înregistrare 33636420.

2.    Mandatarea primarului municipiului Constanța să efectueze demersurile necesare, conform legii, pe lângă Guvernul României, pentru aprobarea de către Guvernul României a transferului în domeniul privat al Municipiului Constanța a acțiunilor aflate în proprietatea statului român, prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, la societatea Electrocentrale Constanța SA.

3.    Preluarea de către municipiul Constanța a acțiunilor la Electrocentrale Constanța SA, aflate în proprietatea statului român prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, se va efectua sub condiția și la data remedierii neregularităților care au avut loc la efectuarea divizării Electrocentrale București SA, astfel cum sunt detaliate în Adresa nr. 165469/17.12.2014 transmisă de către Primăria municipiului Constanța către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, precum și în acțiunea în anularea divizării Electrocentrale București S.A., înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 42589 din data de 23.03.2015, depusă la Tribunalul București.

4.    Mandatarea primarului municipiului Constanța pentru identificarea și adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a se asigura îndeplinirea condițiilor menționate la pct. 3 de mai sus, inclusiv prin formularea de acțiuni în justiție, în vederea preluării acțiunilor statului la Electrocentrale Constanța SA și a realizării SACET integrat în municipiul Constanța, ca urmare a fuziunii acesteia cu societatea rezultată din reorganizarea RADET Constanța.

Cu stimă,

RADET Constanța Dirc Ing