Hotărârea nr. 52/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DIZOLVARII VOLUNTARE SI AL LICHIDARII SOCIETATII RADET CONSTANTA SA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dizolvării voluntare și a lichidării societății RADET Constanța SA

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de.30.,03......2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 45504/27.03.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr, 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, Memoriul justificativ nr. B5362/24.03.2015 înaintat de către R.A.D.E.T. Constanța către Primăria municipiului Constanța, Hotărârea Consiliului de Administrație a RADET Constanta SA nr.1/23.03.2015 privind înaintarea către Consiliul local al municipiului Constanta a propunerii de adoptare a unei măsuri necesare implementării Memorandumului Guvernului din data de 27.03.2013 si creării SACET integrat in municipiul Constanta, precum și adresa societății RADET Constanța SA din 24.03.2015 comunicată către Primăria municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile art. 2. pct. 2 lit. b) și art. 3 pct. 2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 227 alin. (1) lit. d), art. 233 și art. 264 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 227/23.09.2011;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă dizolvarea voluntară și lichidarea societății RADET Constanța SA, cu sediul în Constanța, str. Badea Cârțan nr. 14, având cod unic de înregistrare 29309447 și număr de înregistrare în registrul comerțului J13/2507/2011RADET Constanța SA, ca urmare a imposibilității de realizare a obiectului de activitate.

Art.2 Se aprobă reglarea raporturilor juridice dintre societatea RADET Constanța SA și Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța, astfel cum rezultă din prevederile hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 227/23.09.2011, prin transferul către Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța a tuturor elementelor de patrimoniu preluate de către societatea RADET Constanța SA în temeiul hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 227/23.09.2011.

Art.3 Se mandatează membrii numiți în adunarea generală a acționarilor societății RADET Constanța SA, conform hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 227/23,09.2011, în calitate de reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Constanța în cadrul adunării generale extraordinare a societății RADET Constanța SA, cu drept de vot în vederea adoptării hotărârii adunării generale extraordinare a societății RADET Constanța SA de dizolvare voluntară și de lichidare, inclusiv pentru numirea lichidatorului.

Art,4 Se mandatează consiliul de administrație al RADET Constanța SA și respectiv consiliul de administrație al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța în vederea luării tuturor măsurilor privind aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Art.5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre societății RADET Constanța SA și Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ...24......... consilieri din

27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Ciorbea Valentin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr...52......./..3Q. 0.3.20.15.