Hotărârea nr. 51/2015

HOTARARE APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCL NR. 249/2013 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC'

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării art. 1 din HCL nr. 249/2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 44876/26.03.2015, a d-lui viceprimar Decebal Făgădău;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr. 44873/26.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) si art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă completarea art.l din HCL nr. 249/2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic", în sensul aprobării Graficului de execuție a obiectivului de investiții, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Celelalte dispoziții ale HCL nr. 249/2013 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" rămân neschimbate.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției programe și dezvoltare și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din TJ membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Ciorbea Valentin    SECRETAR,

Constanța

Nr. 51    /30.03. 2015

REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC CONSTANTA


GRAFIC DE EXECUȚIE


NR.

CRT.

LUCRAREA

UM

CANT.

DEFALCARE PE LUNI

OBS.

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ORGANIZARE DE ȘANTIER


ORGANIZARE DE ȘANTIER


AMENAJARE ZONA DE PROMENADA ADIACENTA PALATULUI ADMINISTRATIV


OBIECTIVE ARHEOLOGICE


2.


OBIECTE ARHEOLOGICE EXISTENTE


BUC


74


3.


RESTAURARE OBIECTE STATUARE


MP


695


II.


AMENAJARI SPECIFICE ZONE DE PROMENADA, RECREERE SI RELAXARE4.


AMENAJARI DENDROLOGICE -COPACI


BUC


220


5.


AMENAJARI DENDROLOGICE -ARBUȘTI


BUC


176


6.


AMENAJARI DENDROLOG. GARD VIU


1280


7.


MONTARE MOBILIER URBAN


BUC


700


8.


MONTARE FÂNTÂNI ARTEZIENE


BUC


9.


ÎMPREJMUIRI DIN PLASA RIGIDA


MC


36


10.


ÎMPREJMUIRI DIN FONTA SI LANȚ


241


III


ALEI SI STRĂZI


11.


LUCRĂRI DE DESFACERE


MP


11795


12.


ALEI PIETONALE - PAVAJ DIN PLACI DE GRANIT


MP


10450


13.


AMENAJARE STR. GRIGORE IGNAT


MP


895


14.


AMENAJARE STR. GRIGORE IGNAT-TROT.


595


15.


AMENAJARE TROTUARE ADIACENTE ZONEI DE PROMENADA


150IV


AMENAJARI ACTIVITATI DE RELAXARE PENTRU ADULTI SI PETRECEREA TIMPULUI LIBER PENTRU COPII


16.


LUCRĂRI DE DESFACERE


MP


265


17.


AMENAJARE SPAȚIU PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER DE CĂTRE COPII SUB 3 ANI


AMENAJARE SPAȚIU PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER DE CĂTRE COPII 3-12 ANI


BUC


BUC0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.

AMENAJARE SPAȚIU DESTINAT ACTIVITATII DE RELAXARE PENTRU ADULTI

BUC

8

GRUPURI SANITARE

LUCRĂRI

DE DESFACERE


20.


MP


145


21.


FOISOARE

GRUPURI SANITARE


BUC


VI


DISTRIBUȚIE ELECTRICA


22.


TABLOU SI COFRET ELECTRIC


BUC


23.


CABLURI DE DISTRIBUȚIE ELECTRICA


5282


24.


SISTEM

IMPAMANTARE


3040


25.

VII


SISTEM ILUMINAT CORPURI


BUC


INSTALAȚII SUPRAVEGHERE VIDEO


316


26.


CAMERE VIDEO SI CONEXE


BUC


VIII


ALIMENTARE CU APA POTABILA27.


ȚEAVA POLIETILENA


59


28.


OBIECTE SANITARE


BUC


26


29.


ALIMENT. CU APA POTABILA EXTERIOARA


578


30.


CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA


47


IX


SISTEM AUTOMAT DE IRIGARE


31.


SISTEM AUTOMAT DE IRIGARE SPATII VERZ


PROTECȚIA MEDIULUI


BUC


32.


AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI


MP


1000