Hotărârea nr. 50/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART. 2 DIN HCL 268/2013 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CENTRUL FAIR PLAY - MODERNIZARE SI EXTINDERE" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL POR 2007-2013

I

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.2 din HCL nr.268/2013 privind aprobarea proiectului „Centrul Fair Play - modernizare si extindere" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr.44688/26.03.2015, a d-lui Viceprimar Decebal Fagadau;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr.44685/26.03.2015, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

Ținând cont de necesitatea solicitării finanțării nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 în scopul reabilitării și extinderii cu un corp nou, a clădirii fostei Creșe nr.6 din municipiul Constanța, în vederea funcționării acesteia ca punct de lucru secundar al Căminului pentru persoane vârstnice Constanța.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr.268/2013 privind aprobarea proiectului „Centrul Fair Play - modernizare și extindere" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere/ Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană /Subdomeniul Poli de creștere astfel:

Consiliul Local al municipiului Constanța se angajează că va furniza în numerar contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, în cuantum de 2.941.543,75 lei, reprezentând 28,26% din valoarea totală eligibilă a proiectului, să finanțeze toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Contribuția proprie poate fi modificată în perioada de implementare până la minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita fondurilor disponibile la nivelul AM POR, această posibilitate fiind stipulată în cadrul contractului de finanțare.

ART.2 Celelalte dispoziții ale HCL nr.268/2013 privind aprobarea proiectului „Centrul Fair Play - modernizare și extindere" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, rămân neschimbate.

ART.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


Ciorbea Valentin

Constanța

Nr.


50_/2015