Hotărârea nr. 5/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RADET CONSTANTA PE ANUL 2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 20845/10.02.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Nota de fundamentare nr. B 951/19.01.2015 a R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.1/19.01.2014.

în conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat , ale art. 1,4, și 6 din Ordonanța de guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Ordinului 2032/2013 a Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de .. consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENACHE




^OMSTAAi,^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

fit mi im MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

.....    Anexa nr.l

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015    -M    sf'/o2U/'J"

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prelimat

2014

Propunere

2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

<

9=7/5

f 1

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

145543

153564

105.51

157858

161750

102.8

102.5

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

145192

153364

105.63

157658

161600

102.8

102.5

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

6687

12334

184.41

1163

1200

9.42

103.2

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

351

200

56.98

200

150

100

66.66

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

152242

153315

100.52

157710

161652

102.8

102.5

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

152222

153009

100.52

157193

161627

102.8

102.5

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

129712

131060

101.09

134730

138098

102.8

102.8

B

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

asimilate

10

479

450

95.54

463

463

100

102.9

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

19985

19649

98.31

19500

19200

99.24

98.46

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd,13+Rd.l4)

12

15523

15436

99.43

15400

15162

99.24

98.46

CI

ch. cu salariile

13

14175

14100

99.47

14050

13850

99.64

99.65

C2

bonusuri

14

1348

1336

99.10

1350

101

101

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

569

569

100

568

568

100

100

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale si alte obligații leaale

18

3893

3644

93.6

3485

3172

95.63

95.64

D

alte cheltuieli de exploatare

19

2046

1850

90.42

2500

2200

135.2

88.1

2

Cheltuieli financiare

20

20

26

130.00

25

25

19.23

96.15

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

280

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-6699

249

0

148

98

66.22

66.21

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-6699

249

0

148

98

66.22

66.21

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

-6699

249

0

148

66.22

59.44

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

a

)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

b

1

- dividende cuvenite bugetului local

33

0

0

2

INDICATORI

Nr.

rd.

Prelimat

2014

Propunere

2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%1

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

c

1

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

VI

I

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

a

1

cheltuieli materiale

38

0

0

0

b

1

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

c

1

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

d

1

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

e

1

alte cheltuieli

42

0

0

VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1437

1200

83.51

1150

1100

95.83

95.65

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1100

1200

109.09

1150

1100

95.83

95.65

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

523

502

95.98

495

480

98.62

96.97

2

Nr.mediu de salariați total

49

525

515

98.09

510

493

99.03

96.66

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l2/Rd.49)/12*1000

50

2272

2498

105.06

2516

2562

100.7

101.8

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000

51

2488

2282

91.72

2296

2341

100.6

102

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

279

298

106.81

309

327

103.7

105.8

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

886

1012

114.22

901

912

89.03

89.03

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

54

1046

997

95.31

999

999

100

100

8

Plăți restante

55

177878

175000

98.38

168000

167500

96.01

99.7

9

Creanțe restante

56

37818

38000

100.41

37000

36500

97.36

98.65

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    0

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACLJ&^


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

.    Anexa nr.2

M m..

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli '

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi

an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Propunere

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

158979

0

162430

145543

153564

106

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd,14), din care:

2

158783

0

162230

145192

153364

106

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

155349

0

157062

134867

137730

102

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

149097

150905

128288

131178

102

a3)

din redevențe și chirii

6

57

57

58

52

89.7

a4)

alte venituri

7

6195

6100

6521

6500

99.7

din vânzarea mărfurilor

8

0

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

9

0

0

1774

6687

12334

184

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

1774

6687

12334

184

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

din producția de imobilizări

12

647

560

813

500

61.5

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

177

200

121

70

57.9

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din

14

2610

0

2634

2704

2730

101

fl)

din amenzi și penalități

15

2368

2370

2116

2200

104

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

178

0

200

231

130

56.3

- active corporale

17

182

200

231

130

56.3

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

64

64

357

400

112

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

196

0

200

351

200

57

din imobilizări financiare

23

din investiții financiare

24

din diferențe de curs

25

din dobânzi

26

196

200

351

200

57

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

189452

0

162054

152242

153315

101

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31 + Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

189452

0

162026

152222

153009

101

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

133819

0

138752

129712

131060

101

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38-ț,RcL3pjifi^n

care:

32

130832

0

135965

Data -11/02/2 127206

315 Ora 09:59 128743

101

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Propunere

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

cheltuieli cu materiile prime

33

118657

123635

115966

117580

101

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2650

2700

2445

2200

90

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

283

283

401

300

74.8

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

520

530

449

440

98

cheltuieli privind materialele de natura nhiertelnr de inventar

37

78

80

161

63

39.1

cheltuieli privind energia și apa

38

9447

9550

8634

8900

103

cheltuieli privind mărfurile

39

0

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1338

0

1219

1091

1010

92.6

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

1158

1069

955

900

94.2

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

41

0

20

18

10

55.6

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

41

20

18

10

55.6

prime de asigurare

45

139

130

118

100

84.8

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.6 3+Rd.67+    Rd.68+Rd.69+Rd.78), din

care:

46

1649

0

1568

1415

1307

92.4

cheltuieli cu colaboratorii

47

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

82

95

73

70

95.9

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:

50

65

0

114

89

90

101

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

65

74

55

52

94.6

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

40

34

38

112

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit

Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

40

34

38

112

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

dl)

sportive

58

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

cheltuieli cu transportul de bunuri și

62

113

117

107

100

93.5

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

63

25

35

315 Ora 09^9*

115

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din

64

25

0

35

13

15

115

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Propunere

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

-interna

65

25

35

13

15

115

-externa

66

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

199

190

167

150

89.8

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

61

65

65

70

108

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

328

0

337

351

362

103

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

222

225

227

235

104

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

98

100

114

110

96.5

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

8

10

8

15

188

4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

###

-aferente bunurilor de natura domeniului Dublic

74

0

0

0

###

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de

75

0

>6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului

76

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

2

100

alte cheltuieli

78

776

615

550

450

81.8

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8 5), din care:

79

436

0

512

479

450

94

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

ch. cu taxa de licență

82

ch. cu taxa de autorizare

83

64

55

12

12

100

ch. cu taxa de mediu

84

6

7

10

8

80

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

366

450

457

430

94.1

^nercuidii lu peibuiiaiui-

(Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din

86

19631

0

20279

19985

19649

98.3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+

87

15431

0

15666

15523

15436

99.4

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

13997

0

14300

14175

14100

99.5

a) salarii de bază

89

10482

10210

11161

11100

99.5

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

3515

4090

3014

3000

99.5

c) alte bonificații (conform CCM)

91

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1434

0

1366

1348

1336

99.1

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

316

286

285

285

100

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;    ,

96

1088

1049

316Orow

98.7

ci tichete de vacanta:

97

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Propunere

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

30

31

30

31

103

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03j, din care:

100

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll + Rd.112), din care:

104

184

0

648

569

569

100

aj pentru directori/directorat

105

119

468

420

419

99.8

-componenta fixă

106

119

468

420

419

99.8

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

65

180

149

150

101

-componenta fixă

109

180

149

150

101

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd.ll8 +Rd.ll9), din care:

113

4016

0

3965

3893

3644

93.6

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

3120

3062

2930

2676

91.3

b) ch. privind contribuția la asigurări

115

71

72

72

71

98.6

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

746

750

766

773

101

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

79

81

80

79

98.8

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de oensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri

119

45

45

100

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21 + Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27 +Rd.l28), din care:

120

35566

0

2483

2046

1850

90.4

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

33994

0

968

696

500

71.8

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

33994

968

696

500

71.8

cheltuieli privind activele imobilizate

124

7

30

0

50

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

alte cheltuieli

126

614

465

265

250

94.3

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

951

960

1205

850

70.5

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Propunere

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

0

60

-120

200

-167

fl)

cheltuieli privind ajustările și Drovizioanele

129

60

608

700

115

fi.i:

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

fi.z

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de

131

0

0

0

728

500

f2.1

)

din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

0

0

0

728

500

68.7

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

728

500

68.7

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

0

0

28

20

26

130

cheltuieli privind dobânzile fRd.l38+Rd.l39). din care:

137

0

0

21

20

16

80

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

21

20

16

80

a2)

aferente creditelor pentru activitatea

139

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

0

0

7

0

10

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

7

0

10

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

280

|

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-

145

-30473

0

376

-6699

249

-3.72

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

45

40

608

550

90.5

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

15431

0

15666

15523

15436

99.4

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

13997

0

14300

14175

14100

99.5

3

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

550

544

512

505

98.6

4

Nr.mediu de salariati

153

558

547

520

520

100

5

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

2090

2179

2272

2260

99.5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

2305

2387

2488

2474

99.4

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)

156

285

297

279

295

106

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/Dersoanăl W=OPF/Rd.l53

157

934

953

886

885

99.9

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

521019

521019

460604

460000

99.9

- preț mediu (p)

160

286.13

293.04

293.04

311.9

106

- valoare=QPF x p

Pagina 5 din 12

161

149079

0

152679

Dl949â32

315 DO4:?3Î

106

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Propunere

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l61/Rd.2

162

1

1

1

1

101

7

Plăți restante

163

198470

175000

177878

175000

98.4

8

Creanțe restante, din care:

164

47358

39500

37818

36000

95.2

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

1600

1500

93.8

- de la operatori cu capital privat

166

0

2168

2100

96.9

- de la bugetul de stat

167

18544

0

976

1000

- de la bugetul local

168

5002

0

0

asociații de locatari

169

23812

39500

33074

31400

94.9

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CQ C- <i^    OftîW}-


crL—


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

Jv»


\IACH£



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-l)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

166 311

158 979

95.59

162 430

153 564

94.54

1

Venituri din exploatare

166 291

158 783

95.49

166 291

153 364

92.23

2.

Venituri financiare

20

196

980.00

200

351

175.50

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ


SEC1^


MARCELA ENACHE



ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr.

Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

ESTIMA T an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

• 5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

153564

73934

21776

8092

49762

Venituri totale din exploatare

2

153364

73884

21726

8042

49712

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),

3

137730

66916

19238

6738

44838

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

131178

65278

17600

5100

43200

a3)

din redevențe și chirii

6

52

13

13

13

13

a4)

alte venituri

7

6500

1625

1625

1625

1625

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente

9

12334

6140

1665

477

4052

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

12334

6140

1665

477

4052

c2

transferuri, cf. prevederilor    legale în

viqoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

500

125

125

125

125

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

70

18

18

17

17

0

alte venituri din exploatare

14

2730

685

680

685

680

fl)

din amenzi și penalități

15

2200

550

550

550

550

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

130

35

30

35

30

- active corporale

17

130

35

30

35

30

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

400

100

100

100

100

Venituri financiare

22

200

50

50

50

50

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

200

50

50

50

50

e)

alte venituri financiare

27

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

153315

69663

23706

11621

48325

Cheltuieli de exploatare

30

153009

69586

23629

11545

48249

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

131060

64073

18141

6065

42781

Al

Cheltuieli privind stocurile

32

128743

63486

17556

5491

42210

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

117580

58490

15795

4580

38715

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2200

550

550

550

550

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

300

75

75

75

75

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

440

110

110

110

110

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor

37

63

16

16

16

15

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

8900

4430

1195

345

2930

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

40

1010

253

253

252

252

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

900

225

225

225

225

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

10

3

3

2

2

bl)

către    operatori    cu    capital

inteoral/maioritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

10

3

3

2

2

c)

prime de asigurare

45

100

25

25

25

25

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

1307

334

332

322

319

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din

48

70

18

18

17

17

bl) |cheltuieli privind consultanța juridică

49

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

50

90

23

23

23

21

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

52

13

13

13

13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

38

10

10

10

8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

38

10

10

10

8

d)

Ch. cu sponsorizarea

57

0

0

0

0

0

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

100

25

25

25

25

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

15

4

4

3

4

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

15

4

4

3

4

-interna

65

15

4

4

3

4

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

150

40

40

35

35

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

70

18

18

17

17

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

69

362

93

91

90

88

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

235

59

59

59

58

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

110

28

28

27

27

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15

4

4

4

3

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necoroorale, din care:

73

0

-aferente bunurilor de natura domeniului Dublic

74

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

j)

alte cheltuieli

78

450

113

113

112

112

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)

79

450

128

107

108

107

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

12

12

e)

ch. cu taxa de mediu

84

8

8

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

430

108

107

108

107

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din care:

86

19649

4915

4911

4912

4911

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

15436

3860

3859

3859

3858

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din

88

14100

3525

3525

3525

3525

a) salarii de bază

89

11100

2775

2775

2775

2775

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

90

3000

750

750

750

750

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93 + Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),

92

1336

335

334

334

333

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea

93

285

72

71

71

71

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

95

b) tichete de masă;

96

1020

255

255

255

255

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

31

8

8

8

7

C3

Alte cheltuieli cu personalul

100

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

569

143

142

142

142

a) pentru directori/directorat

105

419

105

105

104

105

-componenta fixă

106

419

105

105

104

105

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

150

38

37

38

37

-componenta fixă

109

150

38

37

38

37

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

113

3644

912

910

911

911

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

2676

669

669

669

669

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj

115

71

17

18

18

18

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

773

194

193

193

193

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

79

20

19

20

20

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri

119

45

12

11

11

11

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+Rd.l28), din care:

120

1850

470

470

460

450

a)

cheltuieli cu majorări.și penalități

121

500

125

125

125

125

-

către bugetul general consolidat

122

-

către alți creditori

123

500

125

125

125

125

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

50

15

15

10

10

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

d)

alte cheltuieli

126

250

65

65

60

60

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

127

850

215

215

215

205

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

128

200

50

50

50

50

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

700

175

175

175

175

fl.l

)

-provizioane privind participarea la profit a sa lariatilor

130

fl.2

)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

500

125

125

125

125

f2.1

)

din    anularea    provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35j, din care:

132

500

125

125

125

125

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

500

125

125

125

125

- venituri din alte provizioane

135

Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43),

136

26

7

7

6

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din

137

16

4

4

4

4

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

16

4

4

4

4

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

140

10

3

3

2

2

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

10

3

3

2

2

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

Cheltuieli extraordinare

144

280

70

70

70

70

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)    (Rd.l-

Rd.29)

145

venituri neimpozabile

146

249

4271

-1930

-3529

1437

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

V

VI

IMPOZIT PE PROFIT

148

550

550

Plăți restante

149

175000

177000

176000

176500

175000

Creanțe restante

150

38000

40500

40000

39000

38000

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

515

526

521

520

515

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui

152

502

519

517

510

502

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ O    f*! fr QfWUT

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

ACtJE


MARCELA ENAC


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiție

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an

curent

(N)

an N+l

an

N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1200

1437

1 200

1150

1100

1

Surse proprii, din care:

1200

1437

1 200

1150

1100

a) - amortizare

1000

1204

950

950

950

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b)- externe

4

Alte surse, din care:

-Vanzare deseu

200

233

250

200

150

- (denumire sursă)    

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1200

1100

1 200

1150

1100

1

Investiții în curs, din care:

216

248

435

545

600

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- denumire obiectiv

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

216

248

434

245

400

- Reabilitare rețele

46

98

31

245

400

-studii si proiecte

0

150

-Montaj pompe si echipamente automatizare

170

404

300

- Reabilitare puncte termice

200

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente

(modernizări), din care:

90

280

0

127

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

90

280

0

0

0

- Modernizare rețele, puncte termice

90

280

0

127

0

- (denumire obiectiv)

-

U&

INDICATORI

Data

finalizării

investiție

i

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an

curent

(N)

an N+l

an

N+2

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

838

489

682

355

421

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

56

83

83

73

79

a) - interne

56

83

83

73

79

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚA_





CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE



ROMÂNIA

Anexa 6


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr.

Crt

Plăți restante

Sold inițial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent (N)

Reduceri Total an N+l

Sold final an N+l

Reduceri Total an N+2

Sold final an N+2

Total

an curent (N)

| din care: Surse an

Suma

2015

încasări

creanțe

credite

alte

surse

0

1

2

4

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.la+Rd.lb), din care:

la.

- buget general consolidat

0.00

lb.

- alți creditori

177878.00

2878.00

2878.00

0.00

0.00

175000.00

7000.00

168000.00

500.00

167500.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ._fi')

(07

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHLE^




ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 7

tHZi-


Situația datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.

Valoarea

imprumutului

conform

contractului

Perioada

de

rambursar e în ani

Sold sf.

an

preceden t    (N-

1)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul N+l

Valoarea anuală scadentă în anul N+2

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe

de curs nefavorabil

e

comisioane

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe

de curs nefavorabil

e

comisioane

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabil

e

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16    17

18

A .Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investiții

4

159949

39

60

39

12

7

3

1

1

10

7

2

1

11

8

2

1

5

159952

39

60

39

12

7

3

1

1

10

7

2

1

11

8

2

1

6

159953

39

60

39

12

7

3

1

1

11

7

2

1

1

12

8

2

1

1

7

159977

57

60

57

16

10

4

1

1

16

10

3

2

1

17

11

3

2

1

8

159984

34

60

34

11

6

3

1

1

9

6

2

1

10

7

2

1

9

159986

34

60

34

11

6

3

1

1

9

6

2

1

10

7

2

1

10

159987

29

60

29

9

5

2

1

1

8

5

2

1

8

6

1

1

Total B

271

83

48

21

7

7

73

48

15

8

2

79

55

14

8

2

Total General

A+B

271

83

48

21

7

7

73

48

15

8

2

79

55

14

8

2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE^"



ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 8

Z4-    f/ka/g'


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Terme n de realizar

e

an precedent(N-l)

an curent (N)

an N+l

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCE.LA ENAGHE