Hotărârea nr. 49/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFIC[RII ART.1 DIN HCL NR. 267/2013 PENTRU APROBAREA DOCUMENTA'IEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CENTRUL FAIR PLAY" - MODERNIZARE SI EXTINDERE

io

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării art.l din HCL nr.267/2013 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Centrul Fair Play - modernizare și extindere"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr.44680/26.03.2015 a d-lui Viceprimar Decebal Fagadau,

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr.44670/26.03.2015, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă completarea art.l din HCL nr.267/2013 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrul Fair Play - modernizare și extindere" în sensul aprobării graficului de execuție a obiectivului de investiții, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Celelalte dispoziții ale HCL nr.267/2013 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrul Fair Play - modernizare și extindere" rămân neschimbate;

ART.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției programe și dezvoltare și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 94 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Ciorbea Valentin

Constanța

Nr._49_Z2013

GRAFIC EȘALONARE LUCRĂRI EXECUȚIE pentru obiectivul:

Centru "FAIR PLAY"-modernizare si extindere - Strada Topolog nr. 6, mun. Constanta, jud. Constanta

Nr.

Crt.

Lucrări executate

Perioada execuție

LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

saptamani

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1

Organizare de șantier

2

Demolări construcții, platforme existente

3

Lucrări demolare la construcție existenta

4

Sistematizare verticala aducere teren la Cota Teren Amenajat

5

Infrastructura fundații

6

Rețea exterioara de canalizare menajera/pluviala

7

Rețea exterioara de alimentare cu apa

8

Rețea exterioara de alimentare cu energie electrica Joasa Tensiune, Iluminat Public, Curenti slabi

9

Execuție si montaj suprastructura, arhitectura, elemente anvelopanta, scări, compartimentări interioare, finisaje

10

Instalații interioare (sanitare, termice, electrice, curenti slabi)

11

Dotări, echipamente, retușuri finisaje

12

Branșamente electric/sanitar/gaze, probe instalații

13

Drumuri, platforme, sistematizare verticala, spatii verzi, utilare urbana

14

Recepție la terminarea lucrărilor,-/

ft,-,