Hotărârea nr. 47/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 251/2014 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2015


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 251/18.12.2014 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții

de la bugetul local pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 3Q-Q3-2Ql5

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 44552/26.03.2015 a domnului viceprimar Stan Gabriel Marius, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, raportul Direcției administrație publică locală nr. 44556/26.03.2015, precum și Lista comisiei constituită în baza H.C.L. nr.184/2014, nr. 159480/03.12.2014, cuprinzând asociațiile și fundațiile evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte;

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială și ale Ordinului nr.1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2015, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Văzând prevederile H.C.L. nr.184/02.10.2014 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local, ale H.C.L. nr. 185/02.10.2014 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2015, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială, ale H.C.L. nr.251/18.12.2014 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2015, precum și ale H.C.L. nr.2/13.02.2015 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2015;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6, lit."a", pct.2 și ale ajt.115, alin.l, lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 251/18.12.2014 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2015, în sensul că acesta va avea următorul conținut:

"Nivelul lunar al subvențiilor acordate pentru anul 2015 este cel menționat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art.2 De la data semnării convențiilor definitive pentru anul 2015, încheiate cu asociațiile și fundațiile menționate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, art.2 din H.C.L. nr. 251/18.12.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Celelalte dispoziții ale H.C.L.    nr.251/18.12.2014    rămân

neschimbate.

Art.4 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Serviciului asistență și protecție socială în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului Județului Constanța spre știință.

9 A

Adoptata de un număr de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CIORBEA VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 47 /    2015


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la HCL nr.JZ_/

Nr.crt.

Asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2015

Nivel lunar al subvenției acordată pe anul 2015

1.

ASOCIAȚIA CENTRUL TERAPEUTIC MAREA NEAGRA DE SPRIJIN A PERSOANELOR CU AUTISM

10.150 lei

2.

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO Centrul de zi « Mama Margareta », Casa de tip familial « Casa Claudia » și Casa de tip familial « Casa Magone »

9.150 lei

3.

ASOCIAȚIA "FAIR PLAY"

8.750 lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

3