Hotărârea nr. 45/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru 2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 34265/09.03.2015 prezentată de domnul viceprimar Gabriel Marius Stan, referatul Direcției relații internaționale și organizare evenimente nr.25715/19.02.2015, adresa nr. R/1414/07.01.2015 de la Cabinetul domnului primar, adresa nr.R/1418/07.01.2015 de la Cabinetul domnului viceprimar Stan Gabriel și adresa nr. R/1419/07.01.2015 de la Cabinetul domnului viceprimar Făgădău Decebal, raportul Comisiei de specialitate nr.l pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenului;

Văzând dispozițiile HCL nr. 3/2002 modificată prin H.C.L. nr. 542/2002, H.C.L. nr. 18/2004, H.C.L. nr. 58/2006, H.C.L. nr. 512/2006, H.C.L. nr. 590/2007, H.C.L. nr. 667/2008 și H.C.L. nr. 3/2010;

Având în vedere prevederile O.G. nr.80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice

în temeiul prevederilor art. 36 alin.l, art.115 alin.l lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cheltuielile ce vor fi suportate de la bugetul local în vederea desfășurării acțiunilor de protocol din cadrul instituției astfel:

a)    Cabinetul domnului primar și cabinetele celor doi viceprimari în cuantum de

45.000 lei cu TVA;

b)    Acordarea ajutorului de 300 lei persoanelor care împlinesc 80 de ani si cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie precum și ședințele Consiliului local al municipiului Constanța în cuantum de 21.395 lei cu TVA;

c)    Alte acțiuni de protocol în cuantum de 23.605 lei cu TVA;

Toate cheltuielile de protocol menționate mai sus nu vor depăși plafonul de 90.000 lei cu TVA.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de_consilieri din 27 de membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 45