Hotărârea nr. 44/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE, DIN RECUPERĂRI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 30/03/2015_

Luând în dezbatere expunerea de motive/nrezenta/ă de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.    procesul verbal al

Comisiei de repartizare a locuințelor A.N.L nr. 2964/12.03.2015, raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 2758/13.03.2015 prin care se propune repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere    din    recuperări

,raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr.513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , HG. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia ,art 15, alin (9), lit b) cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează poziția nr. 3 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 126/2014, privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări, Str. Lirei nr. 3B, Bl. OB9, ap. 21 pentru care nu s-a încheiat contract de închiriere

Art.2 - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.R Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..2.4. consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

CONSTANȚA

NR 44    /    2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1 LA H.C.L. NR......


2015


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr

crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. Zefirului nr. 13, Bl. OB6, ap. 13

2 camere+dependințe = 52,50 mp

Bîzîiac Jenica

3 persoane 153462/18.12.2002

2

Str. Pescarilor nr. 65, Bl. FZ28A, ap. 13

2 camere+dependințe = 52,80 mp

Raboveanu Silviu

3 persoane 153635/18.12.2002

3

Str. Lirei nr. 3B, Bl. OB9, ap. 21

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Gheorghe Gabriela

2 persoane 26277/28.02.2003

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,