Hotărârea nr. 43/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ..?.P..-.9.3.-.20l5....................

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub    ,

Procesul verbal al Comisiei de fond locativ si repartizare spații de locuit nr. 2965/12.03.2015, raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 2759/13.03.2015 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat ,raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, prevederile H.C.L. nr. 387/2000 privind repartizarea spațiilor de locuit , precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil republicată, Capitolul V privind locațiunea, Ordonanța de Urgență nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, ai. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează pozițiile nr. 1, 4, 7, 9, 11, 12, 13 și 14 din anexa nr. 1 la H.C.L. Nr 190/02.10.2014, poziția nr. 2 din anexa nr. 1 la HCL nr. 127/2014 și poziția nr. 1 din anexa nr. 1 la HCL nr. 165/17.06.2013 pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere

Art.2 - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă extinderea spațiului de locuit în regim de închiriere situat pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 -Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

~    24

Prezenta hotarare a fost adoptata de un număr de......consilieri din

27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

valentin ciorbea    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR 43


2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR.AV.2.9.1Ș...


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. Arhiepiscopiei nr. 16, parter

2 camere+dependințe

S=-57,73 mp

Ghiță Gheorghe

4 persoane

2

Str. Portiței nr. 1

2 camere+dependințe

S=41,43 mp

Talpeș Vasilica

2 persoane

3

Str. Decebal 74, parter

2 camere +dependințe

S=41,01 mp

Velula Camelia Manuela

4 persoane

4

Str.Bravilor nr. 10, bl. T3, sc. A, ap. 44

1 cameră+ dependințe

S=ll,5 mp

Tănase Ileana

1 persoana

5

Bd. Ferdinand nr. 32, et. 1

2 camere+ dependințe

S= 68,60 mp

Moldoveanu Elena

4 persoane

6

Al. Magnoliei nr. 4A, bl. TI, et. 1, ap. 4

3 camere +dependințe

S=94,37 mp

Munteanu Maria

6 persoane

7

Str. Oborului nr. 54, BI.L2, sc.B, Ap. 24, Parter

2 camere +dependințe

S=41,75 mp

Bulban Claudiu Marian Bulban Robert Mihai

2 persoane

8

Al.Egretei nr. 3, bl. C2, parter ap. 5

1 cameră+dependințe

S=19,07 mp

Evu Petru

1 persoană

9

Al.Egretei nr. 3, bl. C2, et. 1, ap. 26 (cam. 114)

1 cameră+dependințe S = 18,90 mp

Moroz Vasilica

2 persoane

10

Str. Bravilor nr. 10, bl. T3, sc. A, ap. 31

1 cameră+ dependințe

S=ll,5 mp

Petcu Aneta

1 persoană

11

Str.Traian nr. 17

1 camera +dependințe

S= 55,89 mp

Acsente Leonora

2 persoane

12

Bd. Mircea cel Batran nr. 30

1 cameră +dependințe

5=50,20 mp

Drăgoi Nicolae

2 persoane

13

Str. General Mânu nr. 79

1 cameră+dependințe

S=18,60 mp

Osman Narcis

1 persoană

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL    ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR.. 4.3/201Ș,

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Str. Grănicerului nr. 16 C

4 camere+dependințe=51,55 mp

Salim Delihan

8 persoane

2

Al. Egretei nr. 3, bl. C2, et. 1, ap. 33 (cam. 123)

1 cameră+dependințe=20,00 mp

Așchiopoaie Neculai

5 persoane

3

Str.Justiției nr. 10

1 cameră

S=15,58 mp

Gandore Ana Valentina

4 persoane

4

Str.Justiției nr. 10

1 cameră + dependințe S=15,96

Niță Gheorghe

3 persoane

5

Str. Ștefan Mihaileanu nr. 2 bis

1 cameră+dependințe=43,54 mp

Aniței Dănuț

3 persoane

6

Str. Nicoale Iorga nr. 41 lcameră+dependințe=40,10 mp

Mirvald Neculai

5 persoane

7

Bd.Mircea cel Batran nr. 30, mansarda

1 camera+dependințe=36,56 mp și

Chiriac Vasile

4 persoane

8

Str. Marc Aureliu nr. 29

1 cameră+dependințe=17,45mp

Trifan Rodica-Mihaela 4 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

I