Hotărârea nr. 41/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA PENTRU CONSUMATORII NON CASNICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice furnizată în municipiul Constanța pentru consumatorii noncasnici

Consiliul lopal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 16231/05.02.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Memoriul justificativ nr. B 2208/05.02.2015 al R.A.D.E.T. Constanța, Decizia A.N.R.E. nr. 2844/19.12.2014;

Având în vedere prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației actualizată, aprobată prin Legea nr. 483/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

-    Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

-    Ordinul nr.66/2007 privind Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, art.6 alin.(10);

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - (1) Se aprobă prețul local de facturare a energiei termice de către R.A.D.E.T. Constanța în municipiul Constanța în sumă de 383,20 lei/Gcal (inclusiv TVA) începând cu data de 01.01.2015 pentru consumatorii noncasnici.

(2) Prețul local de facturare al energiei termice prevăzut la alin.(l) este calculat ca medie ponderată a tarifelor pe surse de producere și tip consumatori, conform modalității prevăzute în anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă menținerea prețului local de facturare a energiei termice către populație în sezonul rece 2014- 2015 la valoarea de 310 lei/Gcal ( inclusiv TVA) aprobat prin HCLM 238/10.11.2014 (conform anexă nr.2).

Art.3 Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, A.N.R.S.C., R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de .zC>Z,

.. consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Constanța    /

MARCELA ENACHEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.l

Preț local facturare energie termică în municipiul Constanța pentru perioada ianuarie - decembrie 2015

Luna

Tip furnizare

Preț mediu ponderat (lei/Gcal)

Punct termic

Centrală termică de cvartal pe gaz natural

Centrală termică de bloc pe qaz natural

Tarif populație (lei/Gcal)

Cantitate

vândută

populație

(Gcal).....

Tarif

noncasnici

(lei/Gcal)

Cantitate

vândută

noncasnici (Gcal)

Tarif populație (lei/Gcal)

Cantitate

vândută

populație

(Gcal.)

Tarif

noncasnici

(lei/Gcal)

Cantitate

vândută

noncasnici

(Gcal)

Tarif

populație

(lei/Gcal)

Cantitate

vândută

populație

(Gcal)

ianuarie 2015

383,77

61.021,81

421,75

7.184,37

271,27

1.371,34

271,27

80,38

238,40

1.042,93

383,17

februarie 2015

383,77

79.537,70

421,75

9.421,08

271,27

1.696,53

271,27

97,12

238,40

960,17

383,95

martie 2015

383,77

59.810,78

421,75

6.859,66

271,27

1.299,89

271,27

60,86

238,40

753,89

383,74

aprilie 2015

383,77

43.022,33

421,75

3.953,49

271,27

804,96

271,27

24,59

238,40

410,46

383,71

mai 2015

383,77

6.618,00

421,75

232,48

271,27

165,76

271,27

1,30

238,40

135,15

379,63

iunie 2015

383,77

5.972,18

421,75

208,82

271,27

139,12

271,27

1,02

238,40

114,51

379,97

iulie 2015

383,77

5.507,12

421,75

159,99

271,27

133,95

271,27

0,52

238,40

105,05

379,65

august 2015

383,77

5.493,61

421,75

150,33

271,27

142,04

271,27

0,21

238,40

94,40

379,69

septembrie 2015

383,77

4.263,06

421,75

155,95

271,27

131,50

271,27

0,87

238,40

115,54

378,25

octombrie 2015

383,77

6.110,35

421,75

237,30

271,27

163,61

271,27

1,34

238,40

151,48

379,03

noiembrie 2015

383,77

56.015,39

421,75

6.863,09

271,27

1.542,31

271,27

88,31

238,40

960,30

382,82

decembrie 2015

383,77

68.559,00

421,75

7.964,58

271,27

1.429,65

271,27

53,48

238,40

1.007,89

383,63

TOTAL

383,77

401.931,32

421,75

43.391,16

271,27

9.020,68

271,27

409,99

238,40

5.851,77

383,20

Obs. Pentru stabilirea prețului mediu ponderat aplicabil de la data de 01.01.2015 s-au luat în considerare cantitățile de energie termică vândute lunar, pe surse de producere și

tip de consumatori din anul 2014

După data de 01.01.2015 preț producere, transport, distribuție și furnizare energie termică către populație

r-------- —,----~ ----------------,-------—_

După data de 01.01.2015 preț producere, transport, distribuție și furnizare energie termică către noncasnici

Preț fără TVA

TVA

TOTAL

Temei legal

Preț fără TVA

TVA

TOTAL

Temei legal

Preț CET

217,25

52,14

269,39

Dec.ANRE nr. 2844/19.12.14

247,88

59,49

307,37

Dec.ANRE

nr.2844/19.12.14

Preț RADET

92,24

22,14

114,38

HCLM Cța nr. 73/27.02.12

92,24

22,14

114,38

HCLM Cța nr.73/27.02.12

TOTAL

309,49

74,28

383,77

340,12

81,63

421,75

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

.zcoNSTAA/r4 ROMÂNIA

» X JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.2


La HCLM nr.

PREȚ LOCAL DE FACTURARE POPULAȚIE

1.    Preț local de facturare a energiei termice (calculat ca medie ponderată conform anexă nr.l)

383,20 lei/Gcal

73,20 lei/Gcal

310,00 lei /Gcal


2.    Subvenție unitară acordată de

Primăria mun. Constanța inclusiv TVA

conform O.G. 36-2006 art.4 alin.l

7. Preț local de facturare populație inclusiv TVA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE