Hotărârea nr. 39/2015

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 48/05.03.2014 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RAEDPP CONSTANTA

H O T Ă RÂ R E

privind completarea H.C.L. nr.48/05.03.2014 privind numirea Consiliului de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Gabriel Marius Stan înregistrată sub nr. 18891/09.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr. 18889/09.02.2015.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Ordonanța de Urgență nr.51/29.05.2013;

Având în vedere H.C.L. nr.48/05.03.2014 privind numirea Consiliului de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAR AȘ TE

Art.l.Se aprobă completarea anexei nr.l din H.C.L. nr.48/05.03.2014 cu reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, conform O.U.G. nr.109/2011, în cadrul Consiliul de administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța, respectiv d-na Pușcașu Georgiana.

Art.2.Dispozițiile H.C.L. nr.48/05.03.2014, se vor aplica corespunzător și d-nei Pușcașu Georgiana.

Art.3. Se împuternicește viceprimarul municipiului Constanța-Gabriel Marius Stan >ă semneze contractul de mandat aprobat prin H.C.L. nr.48/05.03.2014.

Art.4.Se aprobă indemnizația acordată reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice in cadrul Consiliului de Administrație al R.A.E.D.P.P Constanța, respectiv d-na Pușcașu Georgiana, în cuantum de 2064 lei/lună, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, modificată și completată.

Art.5. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.48/05.03.2014 rămân neschimbate.

Art.6.Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre d-nei Pușcașu Georgiana, R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 7 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


°

^unștanța

.Nr3J //a 64-2015