Hotărârea nr. 37/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. BABA NOVAC, BD. AUREL VLAICU, CALEA FERATĂ ȘI TEREN DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, INIȚIATOR SC SCUT SA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de strada Baba Novac la nord, bulevardul Aurel Vlaicu la vest, calea ferată la sud și de terenul domeniu privat al municipiului Constanța la est, terenuri proprietate

publică și privată

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

13.02 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 198917/09.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr.20080/10.02.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitei S.C. SCUT S.A. înregistrată sub nr.1651/07.01.2015, precum și Avizul de oportunitate nr.148/21.01.2014 al Direcției urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de strada Baba Novac la nord, bulevardul Aurel Vlaicu la vest, calea ferată la sud și de terenul domeniu privat al municipiului Constanța la est, terenuri proprietate publică și privată, inițiator S.C. SCUT S.A. conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul RAJA nr. 741/11743/05.10.2014, avizul CONGAZ nr.36B/28.01.2014, avizul ENEL nr.128082449/04.02.2014, avizul CF CONSTANTA nr.7/2/2176/01.08.2014, aviz ROMTELECOM nr.203/04/07/01CT/95.

Zona studiată în suprafață de 14 OOOmp include terenurile proprietatea inițiatorului în suprafață de 4365 mp, identificat cu nr. cadastral 6569 deținut în baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria CT nr.0029 și în suprafață de 1037,83mp cu nr.cadastral 7913, deținut în baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria CT nr.0070 și terenuri proprietate publică și privată. Ambele certificate de atestare a proprietății aparținând S.C. SCUT S.A. au fost emise de Consiliul județean Constanța.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, S.C. SCUT S.A., în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 19

consilieri din 27 membrii.

CONTRASE M N E AZĂ, SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA

CONSTANȚA

NR 37    / 13.02    2015


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT Nr. 20080/10.02.2015.

Urmare solicitării adresate de Constanța privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic zonal - delimitat de strada Baba Novac la nord, bulevardul Aurel Vlaicu la vest, calea ferată la sud și de terenul domeniu privat al municipiului constanța la est.

Terenul inițiatorului în SITUAȚIA EXISTENTĂ :

Terenul cuprins în studiu face parte din intravilanul municipiului Constanța și se învecinează :

-    la    sud-vest:    cale ferata

-    la    nord-est:    str. Baba    Novac

-    la    nord-vest:bd. Aurel    Vlaicu

-    la    sud-est:    domeniul    public al Mun. Constanta

REGLEMENTĂRILE URBANISTICE APROBATE :

Conform PUG, terenul ce face obiectul prezentei documentații, se incadreaza in ZRA3 (zona unităților de depozitare), respectiv UTR 15 - delimitată de str. Baba Novac la Nord, Bdul. Aurel Vlaicu la Vest, artera nou propusa in prelungirea str. Eliberării la Sud si artera nou propusa in prelungirea str. Tulcea la Est.

Din punct de vedere funcțional, zona este ocupata de doua funcțiuni: unitati de depozitare pentru industrie si unitati de producție industriale.

Având in vedere ca beneficiarul dorește modificarea reglementarilor referitoare la funcțiune si coeficienții urbanistici (POT si CUT), este necesara întocmirea documentației PUZ pentru amplasament, conform legii nr. 350/2005 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizata).

Zona studiata se afla in partea de vest a Mun. Constanta.

Pentru amplasamentul studiat reglementările aprobate prin HCLM sunt:

-    Funcțiune - unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala

-    POT=50,00%

-    CUT=10,00mc/mp

Planul Urbanistic Zonal împreuna cu Regulamentul de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe terenurile situate in intravilan, in partea de nord-vest a localității, marcata prin limita zonei de studiu.

Amplasamentul este reprezentat de un teren cu o suprafața de cca 5.402,00mp, zona studiata fiind de 14.000,00mp.

PROPUNEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE :

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA - REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

Zonificarea funcționala

Zonificarea funcțională prezentată în planșa "Reglementări urbanistice" propune reglementarea zonei astfel ca, in zona studiata, vor coexista și colabora:

-    zona de locuințe;

-    zona servicii de interes general si comerț;

-    zona mixta de locuințe si servicii de interes general;

-    zona spatii verzi;

-    zona de comunicație rutiera si amenajari aferente;

Planul urbanistic zonal face următoarele propuneri:

-    stabilește regimul de aliniere al construcțiilor

-    stabilește regimul de înălțime maxim

-    stabilește amplasamentele pentru construcții noi

-    stabilește procentul de ocupare maxim și coeficientul de utilizare maxim al terenului, specific regimului de înălțime

Tabel bilanț teritorial

APROBAT

PROPUS

Reglementari ZRA 3

POT

50,00%

60,00%

CUT

3,00

3,60

RHmax

20,00m

30,00

Având in vedere prevederile PUG in vigoare, reglementările legilor privind amenajarea teritoriului si aplicandu-le in cadrul temei de proiectare înaintata de benefiar, sunt propuse 2 soluții pentru construirea unui ansamblu de locuințe colective pe amplasamentul studiat:

Funcțiunea principala - locuire

Ansamblu rezidențial format din 10 imobile- blocuri cu apartamente, numerotate pe plan AV1-AV10; in cazul AV1-AV3 se propune crearea unor spatii comerciale la nivelul Parterului si Mezaninului.

Tronsoanele sunt cuplate in forma de "U", creând astfel o incinta destinata spatiilor verzi si locurilor de joaca necesare locuitorilor ansamblului.

-    Imobil Parter cu funcțiunea Post de transformare (2.50 x 7.50m).

Acesta are o suprafața construita de cca 18,80mp.

-    Parcare supraterana

Pentru asigurarea locurilor de parcare necesare ansamblului rezidențial se propune realizarea mai multor parcari la sol, amplasate adiacent celor 2 străzi propuse in interiorul amplasamentului.

Fiecare loc de parcare propus a fost dimensionat 2,50m x 5,00m.

Nr. total locuri de parcare la sol = 162

Având in vedere numărul total necesar de locuri de parcare (380locuri de parcare aferente locuințelor + 30 locuri de parcare aferente spatiilor comerciale = 420 locuri de parcare necesare), se propune realizarea unei construcții separate cu funcțiunea de parcare (avand o suprafața construita de 1.057,00 mp), in cadrul care sa se asigure cca 250 de locuri de parcare.

-    Locuri de joaca pentru copii

-    se propune 1 loc de joaca pentru copii cca. 80,00mp.

-    locurile de joaca vor fi amenjate cu: nisip, mobilier (banei, echipamente de joaca).

-    Spatii verzi si platate amenjate

-    se propune amenjarea de spatii verzi si plantate pe toata suprafața de teren care ramane neocupata de funcțiunile enumerate anterior.

-    Sistematizare verticala

La elaborarea soluției de sistematizare se vor avea in vedere:

-    Stabilirea unor cote verticale convenabile pentru construcțiile propuse corelate cu cotele terenului existent;

-    Asigurarea unor secțiuni convenabile pentru circulația in incinta;

-    Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafața si subterane.

-    Regimul de inaltime

Regimul maxim de inaltime propus este P+9E.

Inaltimea maxima la atic (RHmax) = 30,00 m

-    Regimul de aliniere

Construcțiile propuse au fost propuse pe amplasament cu respectarea retragerilor fata de limitele de proprietate.

Documentația prezentată conține :

Piese desenate :

-    încadrare în Municipiul Constanța

-    Plan de încadrare în zona ;

-    Situația existentă sc. 1:500

-    Regimul de proprietate sc. 1:500

-    Reglementări urbanistice sc. 1:500

-    Rețele edilitare sc. 1:500

Piese scrise :

-    Regulament de urbanism

-    Memoriu general

-    Certificat urbanism nr. 148/21.01.2014

-    AO nr.158420/16.12.2013

-Viza birou cadastru nr. 132/54665/17.04.2014

Avize :

-    Aviz CONGAZ nr.36B/28.01.2014

-    Aviz Mediu nr. 2218RP/09.04.2014

-Aviz Corn. Circulație nr. A/ 004188/14.02.2014

-Aviz ENEL nr. 128082449/04.02.2014

-    Aviz ROMTELECOM nr. 203/04/07/01CT/95

-    Aviz RAJA nr. 741/11743/05.10.2014

-    Aviz CF CONSTANTA nr.7/2/2179/01.08.2014

-    Aviz CONSILIUL JUDEȚEAN nr. 18225/23.10.2014

Propunem spre avizare Planul Urbanistic zonal- pentru zona delimitată de strada Baba Novac la nord, bulevardul Aurel Vlaicu la vest, calea ferată la sud și de terenul domeniu privat al municipiului Constanța la est, terenuri proprietate publică și privată.

ARHITECT ȘEF,

Arh. LUIZA ELENA TĂNASE

INSPECTOR URBANISM,

Urb. Andr'eee/ugenia Buculeasa