Hotărârea nr. 36/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – DELIMITAT DE PLAJĂ LA NORD, STAȚIUNEA MAMAIA, LACUL TĂBĂCĂRIE, STAȚIA DE EPURARE, STR. UNIRII, STR. PESCARILOR ȘI STRADĂ NOU PROIECTATĂ, INIȚIATOR SC MARCO CHIM SRL, SC NITALEXIL SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona delimitată de plajă la nord, stațiunea Mamaia, lacul Tăbacărie și stația de epurare in vest, strada Unirii la sud, strada Pescarilor și strada proiectată la vest, terenuri proprietate publica și privată

13.02

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data _

2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.22417/12.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 22418/12.02.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților SC NITALEXIL SRL și SC MARCOCHIM SRL înregistrată sub nr. 129010/29.09.2014, precum și Avizul de oportunitate nr. 129010/29.09.2014 al Direcției urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- zona delimitată de plajă la nord, stațiunea Mamaia, lacul Tăbacărie și stația de epurare in vest, strada Unirii la sud, strada Pescarilor și strada proiectată la vest, terenuri proprietate publica și privată, cu respectarea condițiilor din avizul CONGAZ nr.77B/07.03.2014, avizul RADET nr.B3024/14.03.2014, avizul ENEL nr.132195102/18.03.2014, avizul ROMTELECOM nr.203/04/07/01CT/201, avizi RAJA nr.190/1924/09.04.2014, avizul RAJA nr.692/68778/22.09.2014.

Zona studiată în suprafață de 14,80 ha include terenurile inițiatorilor: teren în suprafață de 57mp din măsurători și acte identificat cu număr cadastral 210989, teren în suprafață de 78mp din măsurători și acte, identificat cu număr cadastral 212310, teren în suprafață de 220mp din măsurători și acte, identificat cu număr cadastral 208683, proprietatea numitei SC NITALEXIL SRL conform contractului de alipire autentificat sub 1990/12.22.2013 la Biroul notarial Grosu George.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numițiilor SC NITALEXIL SRL și SC MARCOCHIM SRL în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 19

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


COJOC MARIOARA

CONSTANȚA

NR 36 /    13.02    2015


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT Nr. 22418/12.02.2015

Urmare solicitării adresate de numiții S.C. MARCOCHIM S.R.L. și S.C. NITALEXIL S.R.L. privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic zonal - zona delimitată de plajă la nord, stațiunea Mamaia, lacul Tăbacărie și stația de epurare in vest, strada Unirii la sud, strada Pescarilor și strada proiectată la vest, terenuri proprietate publica și privată.

SITUAȚIA EXISTENTA î

Terenul cuprins în studiu face parte din intravilanul municipiului Constanța și se invecineaza :

-    La nord: plaja - limita A.B.A.D.L.

-    La sud: Strada Unirii

-    La est: Strada Pescarilor si strada proiectata

-    La vest: Stațiunea Mamaia, Lacul Tabacarie si Statia de epurare Constanta Nord

ÎNCADRAREA ÎN REGLEMENTĂRILE URBANISTICE APROBATE s

Limita zonei studiate include următoarele zone de reglementare, conform PUG Mun. Constanta:

ZRE 1 - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE, LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX REZIDENȚIAL EXISTENTE

-    UTILIZĂRI ADMISE - echipamente publice la nivel rezidențiale si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice.

-    POT=85%

-    CUT=3, depășirea CUTmaxim este admisa in condițiile prevăzute la Art. 16 de la capitolul ZRCC

CUTmaxim poate fi depășit cu maximum 2.0 in următoarele împrejurări:

a.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza pietonale, scuaruri sau alte spatii accesibile publicului si care conferă calitati urbanistice si arhitecturale sporite centrului de cartier;

b.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii de parcare subterane sau supraterane, multietajate in care minimum 50% sunt publice;

c.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii si zone de interes peisagistic si care contribuie la creșterea atractivitatii turistice a municipiului (faleza, malul lacului Tabacarie sau Siutghiol etc.).

ZRA 3 - ZONA UNITĂȚILOR DE DEPOZITARE

-    UTILIZĂRI ADMISE unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si

materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren.

-    POT=85%

-    CUT=10mc/mp/teren

ZRL 3 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI (P+2-3) EXISTENTE SI PROPUSE

-    UTILIZĂRI ADMISE: locuințe individuale izolate si cuplate; locuințe colective cu maxim 8 apartamente la scara; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

-    POT=30°/o

-    CUT maxim pentru H = P+2 = 0.9

-    CUT maxim    pentru H = P+3 = 1.2

ZRL 4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 - 4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

-    UTILIZĂRI ADMISE - locuințe in proprietate privata si locuințe sociale; construcții aferente echipării tehnico-edilitare, amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

- POT maxim = 30%

CUT maxim =

ZRF - ZONA ACTIVITATILOR LEGATE DE CULTE

-    UTILIZĂRI ADMISE - lacasuri de cultjsevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase;activitati complementare pentru bisericile parohiale din ansamblurile recent realizate pentru ritualuri religioase care nu pot avea loc in apartamentele blocurilor cu locuințe colective (de exemplu pentru priveghi la ritul ortodox).

-    POT-conform caracteristicilor specifice fiecărui cult.

-    CUT- conform caracteristicilor specifice fiecărui cult

PROPUNEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE,!

In urma analizei situației existente si a preluării reglementarilor aprobate din limitele zonei studiate, se propun următoarele:

-    Reconfigurarea limitelor zonelor de reglementare pe baza suportului cadastral in corelare cu circulațiile existente

-    Restabilirea unor zone de reglementare pe baza funcțiunilor existente

-    Stabilirea unor noi zone de reglementare, pentru terenurile libere, care nu pot fi menținute in zonele de reglementare existente in PUG, pe fondul in care nici situația existenta in teren nu se regăsește in PUG.

Zonificarea funcționala propusa este următoarea:

ZRM - ZONA MIXTA, cu subzonele:

ZRM1 - Zona mixta cu regim de înălțime Parter

ZRM2 - Zona mixta cu regim de inaltime P+2 ZRM3 - Zona mixta cu regim de inaltime P+3 ZRM4 - Zona mixta cu regim de inaltime P+6 ZRM5 - Zona mixta cu regim de inaltime P+8 ZRL - ZONA DE LOCUIT, cu subzonele

ZRL1 - Zona - Locuințe individuale cu regim mic de inaltime P- P+l ZRL2 - Zona - Locuințe individuale si semicolective cu regim mediu de inaltime P+2 ZRL3 - Zona - Ansambluri de locuințe semicolective cu regim de inaltime P+3-4 ZRL4-A - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+7

ZRL4-B - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+4, conform PUG ZRL5 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+8-10, conform PUG ZRL6 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+10

ZRI - ZONA INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL

ZRI1 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de înălțime P+2

ZRI2 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+4

ZRS - ZONA SERVICII SI COMERȚ

ZONA DE LOCUIT

In limitele zonei ZRL1 - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL3A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+1E, POT=40%, CUT=0,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările aprobate privind funcțiunea, regimul de inaltime, POT si CUT

-    se reconfigureaza limitele zonei

In limitele zonei ZRL2 - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+3-4E, POT=50%, CUT=1,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările privind funcțiunea admisa si POT, dar se modifica regimul de inaltime de la P+3-4 la P+2 si CUT de ia 1,8 la 1,5.

-    se reconfigureaza limitele zonei

In limitele zonei ZRL3 - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+3-4E, POT=50%, CUT=1,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările privind funcțiunea admisa, regim de inaltime, POT si CUT, cu respectarea Hmax la cornișa si a retragerilor fata de clădirile existente, retrageri menționate pe planșa de Reglementari urbanistice.

-    se reconfigureaza limitele zonei

In limitele zonei ZRL4-A - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4, conform PUG: zona locuințelor colective P+4E, POT=30%, CUT=1,5

-    in limitele zonei se afla 3 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4 si Clădirea Ceronav, cu regim de inaltime D+P+3 si un amplasament pe care monemtan se afla o clădire nefinalizata, cu regim de inaltime parter

-    pe amplasamentul pe care exista in prezent clădirea parter nefinalizata, se propune realizarea unei clădiri cu funcțiuni de locuire (apartamente) cu regim de inaltime P+7, POTmax=60%, CUTmax=5,3, cu încadrarea in Suprafața desfasurata pentru calcul CUT = 9040,OOmp, astfel incat CUT aprobat in zona=l,5, prin creștere cu 20% =>CUT max/zona de reglementare=l,8.

-    Se propune prelungirea aleeii auto existente pana in zona amplasamentul si realizarea unei parcari la sol cu 27 locuri de parcare, care vor deservi clădirea propusa.

-    se reconfigureaza limitele zonei

Suprafața zona ZRL4-A = 7795,82mp Suprafața construita existenta=1685,50mp Suprafața desfasurata existenta=4992,47mp POT existent/L4=21,62%

CUT existent/L4=0,64

Suprafața desfasurata maxima propusa=14032,47mp

CUT propus/ZRL4-A (prin creștere CUT aprobat cu 20%)=1,8

Suprafața amplasament = 1718mp

POT max/amplasament =60%

CUT max/amplasament= 5,3

In limitele zonei ZRL4-B - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4, conform PUG: zona locuințelor colective P+4E, POT=30%, CUT=1,5

-    in limitele zonei se afla 4 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4: FZ28 si FZ29

-    se mențin reglementările aprobate conform PUG

-    se reconfigureaza limitele zonei

In limitele zonei ZRL5 - se propun următoarele:

-    zonele se suprapune cu zona de reglementare ZRL5, conform PUG: zona locuințelor colective P+8-10E, POT=25%, CUT=2,5

-    in limitele zonelor se afla 4 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4: FZ23, FZ24 si FZ26

-    se mențin reglementările aprobate conform PUG

-    se reconfigureaza limitele zonelor

In limitele zonei ZRL6 - se propun următoarele:

-    zona se suprapune pe terenuri libere, care momentan nu sunt utilizate d.p.d.v. urbanistic, aflate in zona de circulație, conform PUG

-    in limita zonei, exista un amplasament cu suprafața de 512,40mp, pentru care se propune realizarea unei clădiri cu funcțiuni de locuire (apartamente) cu regim de inaltime S/D+P+10, POT=70%, CUT=8, CUT/ZONA ZRL6=4. Suprafața zona ZRL6=1200,00mp.

-    Se propune amenajarea a 33 locuri de parcare, in limitele zonei de reglementare, inclusiv pe amplasamentul propus

ZONA MIXTA

In limitele zonei ZRM1 - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL5, conform PUG: zona locuințelor colective P+8-10E, POT=25%, CUT=2,5

-    in limita zonei exista o clădire nefinalizata, cu regim de inaltime parter

-    se propune o noua suprafața edificabila, cu încadrarea in coeficienții urbanistici: POT=60%, CUT=0,6, Rh=Partersi funcțiuni: servicii, comerț.

-    se reconfigureaza limitele zonei

In limitele zonei ZRM2 - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3.

-    in limita zonei se afla Piața de peste

-    întrucât acesta zona se afla la limita plajei si a stațiunii Mamaia, se propune diversificarea funcționala, cu funcțiuni de servicii, comerț, alimentație publica si turistice, cu Rh = P+2, POT=60%, CUT=1,8 si transformarea zonei in zona mixta. Nu se considera oportuna menținea funcțiunilor aferente zonei de reglementare ZRE1, funcțiuni care nici nu se regăsesc in teren.

-    funcțiunile propuse sunt: servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, servicii de turism si dotări aferente - cazare, alimentație publica, servicii hoteliere, agenții etc

-    se reconfigureaza limitele zonei

In limitele zonei ZRM3 - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zonele de reglementare: ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3 si ZRF, conform PUG: lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase

-    in limita zonei exista o locuința individuala P+2-3 si terenuri libere de construcții

-    se propune diversificarea funcționala, cu funcțiuni de servicii, comerț, alimentație publica si locuire, cu Rh = P+2, POT=50%, CUT=1,8

-    se reconfigureaza limitele zonelor de reglementare

In limitele zonei ZRM4 - se propun următoarele:

-    zona nu aparține unei zone de reglementare din PUG, se suprapune cu circulațiile existente

-    in limita zonei exista un singur amplasament, pentru care a fost aprobat prin HCLM nr. 522/23.12.2004 -aprobarea PUD - Construire imobil P+4E -policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35<yo, CUT=1,74.

-    se propune modificarea funcțiunilor aprobate, cu funcțiuni de locuire, servicii, comerț, cu

Rh = P+6, POT=60%, CUT=4.

In limitele zonei ZRM5 - se propun următoarele:

-    zona aparține parțial zonei destinate cultelor, conform PUG

-    in limita zonei exista un singur amplasament cu suprafața de 355mp, care a generat studiul PUZ, si pentru care a fost aprobat prin HCLM nr. nr.627/14.12.2007 - aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E -alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9 si autorizat cu A.C. nr.99/23.01.2014 - imobil P+5E - Spațiu comercial la parter si birouri la etaje, cu POT aprobat=85%, CUT aprobat = 4,9, cu 34 locuri de parcare închiriate de la S.C.CONFORT URBAN SRL prin contract nr.10220/19.12.2013.

-    se propune modificarea funcțiunilor aprobate, cu funcțiuni de locuire si comerț la parter

-    se propune creșterea regimului de inaltime aprobat de la P+5 la P+8 si a CUT aprobat de la 4,9 la 10, cu respectarea CUT=2,5/ZRM5. Suprafața zonei de reglementare ZRM5=1407,00mp.

-    Locurile de parcare necesare sunt calculate astfel: spațiu comercial parter=l72mp=>5 locuri de parcare necesare, etajele 1-8: 5 apartamente/nivel = >40 locuri de parcare. Total necesar=45locuri de parcare. Din totalul de locuri de parcare necesare, beneficiarul are deja inchiriate 34 locuri de parcare, iar diferența de 11 locuri de parcare, marcate pe plan, va fi asigurata tot prin constract de inchiriere cu S.C.CONFORT URBAN SRL.

-    In limitele zonei de reglementare se afla in curs de amenajare o parcare cu 27 locuri. Cele 11 locuri de parcare propuse pentru inchiriere fac parte dintre acestea.

ZONA INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL

In limitele zonei ZRI1 - se propun următoarele:

-    zona se suprapune cu zona de reglementare: ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3

in limita zonei se afla amplasamentul Institutului de medicina veterinara Pasteur - Parter si construcții aferente IRCM Constanta - Parter

se propune transformarea zonei in zona destinata instituțiilor, serviciilor si echipamentelor publice, cu următoarele condiționări: Rh = P+2, POT=60%, CUT=1,8

se reconfigureaza limitele zonei de reglementare In limitele zonei ZRI2 - se propun următoarele:

zona se suprapune cu zonele de reglementare:

ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85°/o, CUT=3;

ZRA3, conform PUG: unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren, POT=85%, CUT=10mc/mp /teren,

ZRL3, conform PUG: locuințe individuale izolate si cuplate; locuințe colective cu maxim 8 apartamente la scara; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri, POT=30%, CUT maxim pentru H = P+2 = 0.9, CUT max(m pentru H = P+3 = 1.2

ZRF, conform PUG: lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase

in limita zonei se afla:

INSTITUT!! PUBLICE: Administrația Naționala de Meteorologie București -Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta - D+P+2, Administrația Naționala Apele Romane - Direcția Apelor Dobrogea Litoral -P+l* Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina "Grogore Antipa" - D+P+2 si Comisariatul Gărzii de Mediu Constanta - D+P+l+M

ECHIPAMENTE PUBLICE-INVATAMANT SI CERCETARE: Campusul Universității " Oidius" - P+5-6-7, Institutul de geofizica si geologie Constanta - P+3, ÎNCERC -filiala Dobrogea - P+l

se propune transformarea zonei in zona destinata instituțiilor, serviciilor si echipamentelor publice, cu următoarele condiționări, cu următoarele condiționări: Rh = P+4, POT=60%, CUT=3.

se reconfigureaza limitele zonei de reglementare

ZONA COMERȚ SI SERVICII

In limitele zonei ZRS - se propun următoarele:

zona nu aparține unei zone de reglementare din PUG, se suprapune cu

circulațiile existente

in limita zonei exista un singur amplasament pe care se afla statia de distribuție carburanți OMV, autorizata

se propune menținerea funcțiunii existente, cu următoarele condiționări: Rh = Parter, POT=50%, CUT=0,5.

Documentația prezehtatăcohține :

Piese desenate :

-    încadrare în Municipiul Constanța

-    Plan de încadrare în zona ;

-    Situația existentă sc. 1:1000

-    Regimul de proprietate sc. 1:1000

-    Reglementări urbanistice sc. 1:1000

-    Rețele edilitare sc. 1:1000

Piese scrise :

-    Regulament de urbanism

-    Memoriu general

-    Certificat urbanism nr. 3708/17.12.2013

-    AO nr.158923/17.12.2013

-Viza birou cadastru nr. 327/115191/02.09.2014

Avize :

-    Aviz CONPET nr.25532/02.07,2014

-    Aviz Mediu nr,13539RP/09.12.2014

-Aviz ROMTELECOM nr.203/04/07/01CT/696 -Aviz RADET nr.

-Avizul CONGAZ nr.77B/07.03.2014,

-    Avizul RADET nr.B3024/14.03.2014,

-    Avizul ENEL nr.132195102/18.03.2014,

-    Avizul ROMTELECOM nr.203/04/07/01CT/201,

-    Avizul RAJA nr. 190/1924/09.04.2014,

-    Avizul RAJA nr.692/68778/22.09.2014.

-Studiu Geologic

Propunem spre avizare Planul Urbanistic zonal- zona delimitată de plajă la nord, stațiunea Mamaia, lacul Tăbacărie și stația de epurare in vest, strada Unirii la sud, strada Pescarilor și strada proiectată la vest, terenuri proprietate publica și privată.

ARHITECT ȘEF,


INSPECTOR URBANISM,

Arh. LUIZA ELENA TĂNASE

Urb. Ândfceea-'fuqenia Buculeasa

U S O N I A

ARHITECTU RA *    URBANISM *    DESIGN

.. j

J13/4352/12.12 2008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, 6-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

PROIECT NR. 25/2013

VOLUMUL 2

REGULAMENT DE URBANISM AFERENT

“P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE:

PLAJA (NORD), STAȚIUNEA MAMAIA, LACUL TABACARIE SI STATIA DE EPURARE (VEST), STR.UNIRII (SUD), STR. PESCARILOR SI STRADA PROIECTATA (EST), MUN. CONSTANTA”

CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 3708/17.12.2013

INIȚIATOR: S.C. MARCO CHIM S.R.L., S.C. NITALEXIL S.R.L.

DATA ELABORĂRII: MAI 2014

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 . 401 .7 63

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

CUPRINS

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

(CAPITOLUL1.    . PREVEDERI GENERALE

ARTICOLUL 1    Definiție si scop

ARTICOLUL 2    Domeniul de aplicare

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

(CAPITOLUL 2

TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL    . ;

ARTICOLUL 3 ARTICOLUL 4 ARTICOLUL 5 ARTICOLUL 6

Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Zone construite protejate

Zone de protecția cu regim special

Zone costiera

[CAPITOLUL 3 ~ . ""INTRAREA IN VIGOARE

ARTICOLUL 7    Intrarea in vigoare

PARTEA III

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA. ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE

ARTICOLUL 8    Lista zonelor funcționale si subzonelor funcționale

PARTEA IV

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE SI SUBZONELOR FUNCȚIONALE

ARTICOLUL 9    Reglementari pentru zona studiata prin PUZ

PARTEA V

ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40,341.401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

ECĂPiTOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE    _ £ .____________\ ______~ ~    ~1

Articolul 1 - Definiție si scop

(1)    Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intreaga suprafața a zonei studiate prin prezentul PUZ. Normele cuprinse In prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele zonei studiate.

(2)    Scopul prezentului Plan urbanistic zonal este stabilirea unor noi reglementari urbanistice pentru zona studiata prin Planul urbanistic zonal delimitată astfel: plaja (la nord), Stațiunea Mamaia, Lacul Tabacarie si statia de epurare (la vest), Pescarilor si strada proiectata (la est si strada Unirii (la sud), cu respectarea condițiilor impuse prin Certificatul de Urbanism nr.3708/17.12.2013 eliberat de Primăria Municipiului Constanta si Avizul de oportunitate anexa la C.U. nr. 3708 / 17.12.2013, eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

(3)    In cadrul Regulamentului Local de Urbanism al PUZ se preiau toate prevederile cuprinse In documentațiile de urbanism elaborate anterior si aprobate conform Legii:

•    A.C. nr.1691/29.12.1993 - Construire grup Săli de invatamant, cazare S+P+M+4E+5-8Ep+9Eptehnic, POT=46,85%, CUT=4, strada Studenților, clădire inceputa si neterminata

•    HCLM nr. 212/04.11.1997 - hotarare privind aprobarea PUD - Garaje particulare aferente bloc FZ23, POT=99%, CUT=0,99.

•    HCLM nr. 466/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire locuințe insiruite P+1E, strada Pescarilor, nr.63, langa bl. FZ24, POT=70,58%,CUT=1,41.

•    HCLM nr.415/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUZ TABACARIE

•    HCLM nr. 522/23.12.2004 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire imobil P+4E-policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35%, CUT=1,74.

•    HCLM nr.29225.05.2005 - hotarare privind aprobare PUZ Zona de coasta a Marii Negre etapa I - creșterea atractivitatii turistice a falezei Tomis-Mamaia, Etapa II - in curs de elaborare. HCLM nr.112/16.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Riviera Tomis - intre stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta”, in etapa Studiu de fezabilitate.

•    HCLM nr.81/07.03.2007 - hotarare privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM nr. 33/2005 privind aprobarea PUD ansamblu rezidențial 5 imobile locuințe, RH=D+P+13E, POT = 21%, CUT=3,42.

•    HCLM nr.81/07.03.2007 privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM 33/2005 - Ansamblul rezidențial Specțrum.

•    HCLM nr.627/14.12.2007 - hotarare privind aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E -alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9.

•    HCLM nr.276/09.05.2008 - hotarare privind aprobarea PUZ - remodelare urbana zona Faleza Nord pentru amplasamentul delimitată de strada Unirii, bl.FZ26, bl. FZ 28, bl. FZ 26, bl. U6, strada Pescarilor

•    HCLM nr.364/29.06.2009 - hotarare privind aprobarea PUZ - ansamblu rezidențial locuințe si dotări, zona Pescărie, POT =60%, CUT=4,20, RH=P+22, 1500 locuri de parcare

•    HCLM nr.45/10.02.2011 privind modificarea HCLM nr.447/30.07.1999 privind aprobare PUD proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbana a mun. Constanta, in sensul reconfigurarii edilitar-urbane si modificării regimului de inaltime aprobat, Faleza Nord, POT=17%, CUT=2,2.

•    A.C. nr.1342/12.08.2013 - amenajare parcare intre blocurile bl. FZ 26 si bl. FZ.27.

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341.401.7.6 3.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKi. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

(4)    Prezentul PUZ si Regulament Local De Urbanism aferent nu are drept scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire

(5)    Inițiatorul PUZ: S.C. MARCHO CHIM S.R.L. SI S.C. NITALEXIL S.R.L. nu solicita intrarea in legalitate pentru amplasamentul care a generat PUZ: TEREN SITUAT PE BD. MAMAIA, NR.306A-306B, ZONA PESCĂRIE, MUN. CONSTANTA.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

(1)    Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in zona reglementata, pana la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

(2)    La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

(4)    Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(5)    La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție fata de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru protejarea si conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monumentelor istorice.

(6)    Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor Planului urbanistic zonal aprobat.

(5) Din motive operaționale, determinate de mărime si complexitate, zona studiata a fost impartita in Zone de reglementare si subzone de reglementare.

J13/4352/12,12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RB. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.341.401 .76 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

{CAPITOLUL 2 - TERENURI SI ZONE CU REQIM SPECIAL .....    ........... .~~1
Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

(1)    Anterior adoptării prezentului regulament, la limita de vest a zonei studiate se afla situl Natura 2000: Lacul Siutghiol (COD ROSPA0057) si Marea Neagra ( COD ROSCIOO76).

(2)    Zona cu valoare peisagistica identificata in zona studiata sunt: zona de coasta a Marii Negre si faleza Lacului Tabacarie.

(3)    Conform Legii 107/1996 (Legea apelor), actualizata, Art. 5 - Anexa 2 privind instituirea zonelor de protecție in lungul cursurilor de apa si a lacurilor, zona de protecție a apelor (la care se adauga zona de protecție ecologica) se masoara de la limita albiei inferioare, cf. legii, după cum urmeaza: pentru Lacul Siutghiol - 5 m+zona de protecție ecologica.

Articolul 4 - Zone protejate

(1) Conform Listei monumentelor istorice (Anexa la Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr.2.361/2010, de modificare a Anexei 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2.314/2004), adiacent zonei studiate, se afla:

1. Situl arheologic subacvatic - in lungul litoralului, platforma continentala a litoralului romanesc al Marii Negre, cod CT-l-s-A-02561 LMI 2004-2010, cu componentele:

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca medievala - cod CT-l-m-A-02561.01

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca romanobizantina - cod CT-I-m-A-02561.02

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca romana - cod CT-l-m-A-02561.03

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca elenistica - cod CT-l-m-A-02561.04

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca greaca - cod CT-l-m-A-02561.05 Articolul 5 -Zone de protecție cu regim special

(1)    In zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura, autorizarea construcțiilor, altele decât cele aferente lucrărilor de infrastructura, se va realiza numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

(2)    Autorizarea oricăror construcții pe amplasamente aflate in proximitatea imediata sau in interiorul zonelor de protecție a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, se va face cu condiția obținerii avizului de amplasament de la furnizorul de alimentare cu apa si canalizare si respectării prevederilor legale referitoare la zonele de protecție sanitara cu regim sever, conform

HG.930/2005.

(3)    Conform HG.930/2005, privind aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica, zonele de protecție sanitara cu regim sever cuprind terenul de 10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei magistrale DN 600mm, culoarele de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectoarelor menajere si pluviale si de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de refulare ape uzate. Aceste zone nu se vor betona, nu se vor realiza construcții definitive sau provizorii si vor fi acoperite numai cu materiale demontabile.

(4)    Autorizarea oricăror construcții pe amplasamente aflate in proximitatea imediata sau in interiorul zonelor de protecție sau de siguranța a rețelei de transport a energiei electrice LES si/sau a stafiilor de transformare, se va face cu condiția obținerii avizului de amplasament de la furnizorul de energie electrica si respectării “Normei Tehnice Privind Delimitarea Zonelor De Protecție Si Siguranța Aferente Capacitatilor Energetice”, aprobat prin ordinul 4/2007 al ANRE, publicat in

ARH I T E C T U R A


URBANISM


J13/4352/12.122008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RB. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, APd    TELEFON/FAX + 40.341.401 .763.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Monitorul Oficial Al României, Partea I, nr. 259/18.04.2007, modificat prin ordinul 49/2007 al ANRE, publicat in Monitorul Oficial Al României, Partea I, nr. 865/18.12.2007

(5)    Amplasarea construcțiilor si instalațiilor in vecinătatea rețelelor de distribuție, instalațiilor de utilizare subterane a gazelor naturale sau statiilor/posturilor de reglare/reglare-masurare vor respecta distantele prevăzute in „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si explotarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2009”.

(6)    Toate investițiile care se vor realiza pe ape, vor solicita si obține avize de gospodărire a apelor, conform Legii Apelor, nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare. Se vor resepecta prevederile HG 930/2005 pentru aprobarea „Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica”.

(7)    Autorizarea executării construcțiilor cu potențial de generare de riscuri tehnologice este interzisa.

(8)    In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Articolul 6 - Zona costiera

(1)    La data adoptării prezentului regulament zona costiera este reglementata prin Legea 280/2003 pentru aprobarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrata in zona costiera, OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfășurate pe plaja.

(2)    Zona de plaja nu face subiectul prezentului regulament de urbanism, reglementările aferente fiind stabilite de PUZ PLAJA.

(3)    Lucrările si instalațiile care impiedica accesul la mare fara a oferi soluții alternative garantate si viabile sunt interzise.

(4)    Actele tehnico-juridice pentru construirea de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, ansambluri de locuințe, case si alte folosințe utilizatoare de apa se emit numai daca se prevede conectarea lor la o rețea de canalizare existenta, dotata cu statie de epurare avand o capacitate corespunzătoare.

(5)    Utilizarea in zona costiera a materialelor de construcții neecologice si a adezivilor toxici este interzisa.

(6)    Arhitectura noilor construcții din zona costiera trebuie sa se incadreze in arhitectura locala si sa nu afecteze peisajul.

(7)    Instalațiile edilitare din zona costiera se vor proiecta si se vor realiza astfel incat sa nu afecteze deplasarea sedimentelor, geomorfologia terenului, linia țărmului sau calitatea apelor.

(8)    La elaborarea documentațiilor tehnice pentru investițiile ce urmeaza a fi promovate in zona

costiera se va tine seama de prevederile planului de gospodărire integrata a zonei costiere. [CAMtOLULir INTRAREA IN    Ț .......    'WZiEIZZIZZJ

Articolul 7 - Intrarea in vigoare

(1) Prezentul regulament produce efecte si devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

J13,'4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3.SC.A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.7 83

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL off i c e . u s on i a@g m ai I. c o m

PARTEA III

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA. ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE

Articolul 8 - Lista zonelor funcționale si subzonelor funcționale

(1) Planul urbanistic zonal stabilește următoarele zone si subzone funcționale:

1f^Z?Q^mixtaZZZZZZZZZZZ^ ' ' IZZ’ -y—ZZ

ZRM1 - Zona mixta cu regim de inaltime Parter ZRM2 - Zona mixta cu regim de inaltime P+2 ZRM3 - Zona mixta cu regim de inaltime P+2 ZRM4 - Zona mixta cu regim de inaltime P+6 ZRM5 - Zona mixta cu regim de inaltime P+8

♦    îzrl^zona'deIlqcuît^ ZZ7ZZ. Z Z ZZZZZZ Z. 'ZZZ7ZZZZ.ZZZZ77ZZZZZZZZ7ZZZ7ZZZ7ZZZZZ77ZZZZ

ZRL1 - Zona - Locuințe individuale cu regim mic de inaltime P+1

ZRL2 - Zona - Locuințe individuale si semicolective cu regim mediu de inaltime P+2

ZRL3 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+3-4

ZRL4 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+7 ZRL5 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+4, conform PUG ZRL6 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+8-10, conform PUG ZRL7 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+10

ZRT - ZONAJN^    ECHIPAMENTE^DBtlClEZSlWCir' DE riNTERESl

GENERAL    ............ZZ........Zj.V.Z^Z..'. ZIZZZ..................J

ZRI1 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+2

ZRI2 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+4

#    l^Z7j5NA^^îc£șr^MERrZZZZZZZZZ7ZZZ.. 'ZZZZZZZZ:.ZZZZZZZZZZZZZ

PARTEA IV

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCȚIONALE

Articolul 9 - Prevederi specifice

(1) Planul urbanistic zonal stabilește următoarele reglementari, la nivelul zonelor si subzonelor funcționale:

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 4 0 ; 3 41.4 01 .7 6 3.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ZRM - ZONA MIXTA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde următoarele subzone de reglementare:

S    ZRM1 - Zona mixta cu regim    de inaltime Parter

|    ZRM2 - Zona mixta cu regim    de inaltime P+2    l

ZRM3 - Zona mixta cu regim de inaltime P+2    1

1    ZRM4 - Zona mixta cu regim    de inaltime P+6    i

i ZRM5- Zona mixta cu regim de inaltime P+8    •_____    J

condiționări primare' ................ 7 777777 7..77    . . 77 7 . .77777;

Pentru intervenții cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcționarii zonei de reglementare, autoritatile publice locale pot condiționa emiterea autorizației de construire de elaborarea si aprobarea unui PUZ pentru zona de reglementare respectiva sau unui PUD pentru ilustrarea mobilării parcelei in cauza.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

articolul 1 - utilizări admise771 .    . 7 717......7 1 777" 7 7 " 777777:

ZRM1

-    funcțiuni comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit adiacenta: comerț cu amănuntul alimentar si nealimentar, cabinete medicale, cabinete si birouri individuale pentru exercitarea de profesiuni liberale, saloane de întreținere corporala, frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar, etc.

ZRM2

-    servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, servicii de turism si dotări aferente - cazare, alimentație publica, servicii hoteliere, agenții etc

ZRM3

-    servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, alimentație publica, locuire

ZRM4

-    servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, alimentație publica, locuire

ZRM5

-    servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, alimentație publica, locuire

-    in toate subzonele ZRM1-ZRM5, sunt admise:

-    construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

-    in subzona ZRM3 sunt admise servicii de turism si dotări aferente - cazare, alimentație publica, servicii hoteliere, agenții etc numai pe loturile cu front la bulevardul Mamaia

ARTICOLUL 2 - UT^ZARI^DMÎS^CU CONDITIONĂRL..... '    .7777 1    7

- in toate subzonele ZRM1-ZRM5, sunt admise:

-    extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare (Secțiunea 3) precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament.

-    construirea de clădiri noi, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R0446RDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .'401 .7.63

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL of fi ce.usoniaggm aii. c o m

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    comerț cu ridicata;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ÂRTICOLU L 4-CARACTERISTICIALE PARC E LE LO R (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi.

-    in toate subzonele ZRM1-ZRM5, se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

-    in cazul unor divizări ale loturilor existente se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire incadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei înaintea dezmembrării si suprafețele totale construite însumate cu suprafețele propuse spre construire

-    autorizarea executării de noi dezmembrări de orice fel, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare parcela in parte se respecta prevederile HGR 525/1996.

a)    front la strada de minimum 8m pentru clădiri insiruite si de minimum 12m pentru clădiri izolate sau cuplate,

b)    suprafața minima a parcelei de 150m2 pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate.

c)    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

-    o noua divizare a loturilor existente, in mai mult de trei parcele, este coditionata de elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011, Legea 190/2013).

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-    in sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

-    clădirile se vor amplasa pe aliniament sau se vor retrage de la acesta, in funcție de tipologia fiecărei zone si de geometria fiecărei parcele, precum si de necesitatea asigurării zonelor de protecție fata de rețele edilitare existente

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FĂTĂ DE LIMITELE LĂTERALE SI POSTERIOARE L .......... '.....    ALE PARCELELOR    .... ..... j... L.....7.r "'.......... ..'J

-    clădirile se pot amplasa izolat, cuplat sau înșiruit

-    clădirile se vor retrage de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil

.J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 .'401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEGDANOVSKI,NR.40,BL. BM2, SC. A,PARTER    EMAIL of f i ce. us on ia® g m ail..com

- in toate cazurile in care funcțiunea principala este locuirea, se va asigura respectarea prevederilor privitoare la insorire si iluminat natural, din OMS 119/2014.

ARTICOLUL 7 :AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA7 j

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si

iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119/2014..) ARTICOLUL8. 77’    77 7 7    7 7 7

Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-    configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

-    numărul si configurația acceselor vor fi prevăzute conform Anexei 3

-    toate loturile existente in limita zonei studiate au prevăzut acces carosabil dintr-o circulație publica

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-    toate loturile existente in limita zonei studiate, au prevăzut acces pietonal dintr-o circulație publica

ARTICOLUL 9 - ȘTATIONAREA AyTOVEHIGULELOR    77 777777777

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

ARTICOLUL iO -1NALTIMEĂ^M    BilA A CLĂDIRl LOR .77777 7 .7    777 77i

Subzona

Număr maxim de niveluri

ZRM1

P, H max=5m

ZRM2

P+2, H max= 12m

ZRM3

P+2, Hmax = 12m

ZRM4

P+6, Hmax = 24,5m

ZRM5

P+8, Hmax = 30,5m

s

0

1    f\

1

s

181

1 . T E C

3 T U R A

*

URBAN

1 S M

*

J13/4352/12,122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON.TAX + 40.341 .401 .763,

I PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

-    in zonele ZRM2-ZRM4, este admisa realizarea de demisoluri. In acest caz, inaltimea maxima poate creste cu maxim 1,5m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

-    acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in împrejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013, conform Anexei 2

-    suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    in cazul clădirilor de locuințe colective si birouri, precum si al serviciilor comerciale si turististice, nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor

-    împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea o parte transparenta care pernițe vizibilitatea in ambele direcții si un soclu opac de maxim 50cm.

-    se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” in componenta

-    porțile împrejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

-    aspectul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcela.

-    Inaltimea maxima a împrejmuirilor va fi de 2,20m.

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RO. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40,341 .401 .7.6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

artTcolumș? procent maxim de ocupare a terenului......7 "    / LZIZZ.Z

Subzpna

POTmaxim

ZRM1

50%

ZRM2

60%

ZRM3

50%

ZRM4

60%

ZRM5

85%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

CUT maxim

ZRM1

0,5

ZRM2

1,8

ZRM3

1,5

ZRM4

4

ZRM5

2.5/ZRM5

CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU 4
CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU CUT APROBAT PLUS 20%

Jl 3/4352/12.12.2008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .7.63.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL offi.ce.usonia@ginail.com

ZRL-ZONA DE LOCUIT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde următoarele subzone de reglementare:

ZRL1 - Locuințe individuale cu regim mic de inaltime 0 P+1

ZRL2 - Locuințe individuale si semicolective cu regim mediu de inaltime P+2

, ZRL3 - Locuințe colective cu regim de inaltime P+3-4 ZRL4-A - Locuințe colective cu regim de inaltime P+7 ZRL4-B - Locuințe colective cu regim de inaltime P+4, conform PUG ZRL5 - Locuințe colective cu regim de inaltime P+8-10, conform PUG ZRL6-Locuințe colective cu regim de inaltime P+10

CONDIȚIONĂRI PRIMARE

Pentru intervenții cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcționarii zonei de reglementare, autoritatile publice locale pot condiționa emiterea autorizației de construire de elaborarea si aprobarea unui PUZ pentru zona de reglementare respectiva sau unui PUD pentru ilustrarea mobilării parcelei in cauza.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ZRL1

-    locuințe individuale

ZRL2

-    locuințe individuale si semicolective ZRL3

-    locuințe individuale si colective ZRL4-A

-    locuințe colective

ZRL4-B - conform PUG Constanta - ZRL4

-    locuințe colective

ZRL5 - conform PUG Constanta - ZRL5

-    locuințe colective

ZRL6

-    locuințe colective

-    in toate subzonele L1-L7, sunt admise:

-    construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI ;    7    7 7 7    7';. 777. J7+. 7 7

- in toate subzonele ZRL1-ZRL6, sunt admise:

-    extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare (Secțiunea 3) precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament.

-    construcția de locuințe si funcțiuni complementare noi, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R0446RDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341.401 .7.63

PUNCTDE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

- in toate subzonele ZRL3-ZRL6, sunt admise:

- funcțiuni complementare locurii/servicii aferente zonelor de locuit: comerț cu amănuntul alimentar si nealimentar, cabinete medicale, cabinete si birouri individuale pentru exercitarea de profesiuni liberale, saloane de intretinere corporala, frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar, etc.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

-    funcțiuni complementare locuirii, care generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare,

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    comerț cu ridicata;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi

-    in zona ZRL3 - se reconfigureaza parcelarul existent pentru asigurarea acceselor auto si pietonale la loturile existente, prin schimb de terenuri intre proprietarii privați si Mun. Constanta, numai cu acordul ambelor parti

-    in toate subzonele ZRL1-ZRL6, se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

-    in cazul unor divizări ale loturilor existente se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire încadrarea indicilor urbanistici, â procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei inaintea dezmembrării si suprafețele totale construite însumate cu suprafețele propuse spre construire

-    autorizarea executării de noi dezmembrări de orice fel, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare parcela in parte se respecta prevederile HGR 525/1996.

a)    front la strada de minimum 8m pentru clădiri insiruite si de minimum 12m pentru clădiri izolate sau cuplate,

b)    suprafața minima a parcelei de 150m2 pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate.

c)    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

-    o noua divizare a loturilor existente, in mai mult de trei parcele, este coditionata de elaborarea

unui plan urbanistic zonal, conform - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011, Legea 190/2013). ARTICOLUL 5 -AMPp\ȘAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT    f

-    in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RC. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL.MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.7 6 3

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER EMAIL office.usonia@gmail.com

privata si domeniul public.

-    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de 3m-5m conform planului de Reglementari urbanistice

-    in cazurile in care pe planul de Reglementari urbanistice/Regulament nu este precizata retragerea de la aliniament, clădirile se vor putea amplasa pe aliniament sau se vor retrage de la acesta, in funcție de tipologia zonei si de geometria fiecărei parcele, cu condiția ca inaltimea maxima la comisa sa nu depaseasca distanta dintre aliniamentele de pe laturile opuse ale străzii

-    se vor respecta suprafețele maxim edificabile marcate pe planul de Reglementari urbanistice, in zonele ZRL1 ,ZRL2,ZRL3 si ZRL6

ARTiCOLUL 6 _ XMl^SĂREĂl3LĂDIRiLO'R FÂTĂ DE LIMITELE LĂTE^LE SI POSTERIOARE: :    _________________ALE PARCELELOR.....    ...1    ..... ■    2

-    clădirile se pot amplasa izolat, cuplat sau insiruit

-    clădirile se vor retrage de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil

-    in toate cazurile in care funcțiunea principala este locuirea, se va asigura respectarea prevederilor privitoare la insorire si iluminat natural, din OMS 119/2014.

-    se vor respecta suprafețele maxim edificabile marcate pe planul de Reglementari urbanistice, in zonele ZRL1 ,ZRL2,ZRL3 si ZRL6

-    se vor respecta distantele dintre zonele maxim edificabile pentru regimul maxim de inaltime admis, marcate pe planul de Reglementari urbanistice, in zonele ZRL1.ZRL2 si ZRL3.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA 2

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si

iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119/2014..) ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE ,    < 2 ’ 22 222    222 .    ’22 22

Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-    configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

-    numărul si configurația acceselor vor fi prevăzute conform Anexei 3 si a Regulamentul General de Urbanism/ HGR 525/1996

-    toate loturile existente in limita zonei studiate au prevăzut acces carosabil dintr-o circulație publica

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-    toate loturile existente in limita zonei studiate, au prevăzut acces pietonal dintr-o circulație publica

articolul 9 - șț^țjq^^ăXuW    22......~ 2 ’ _    .    _ 2Z2

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, 6.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 73, BL. LS3, SC.A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFONTAX + 40,341.401.763

A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSkl.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

ĂRTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA' A CLĂDIRILOR    Z, ,Z 7 ... ZZZZj

Subzona

Număr maxim de niveluri

ZRL1

P+1, H max=7,5m

ZRL2

P+2, H max = 12m

ZRL3

P+3-4, Hmax = 17m

ZRL4-A

P+4 - P+7, H max = 28m

ZRL4-B

P+4-conform PUG

ZRL5

P+8-10-conform PUG

ZRL6

P+10, H max = 37m

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

-    in zonele ZRL4-A si ZRL6, este admisa realizarea de demisoluri. In acest caz, inaltimea maxima poate creste cu maxim 1,5m.

ARTICOLUL 11-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR . Z ZZZ ZZ Z Z Z :

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.


-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

-    acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila.

ĂRTICOLUL 12-CONbiTirbEECHIPAREEblLITARA    ?    ~    “

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in împrejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV.664885S1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA,B-DLMAMAIA, NR. 79. BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON?? AX + 40.341.401 .7.6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

jARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013, conform Anexei 2

-    suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

jARTIC0LUL^14 - ÎMPREJMUIRI ~    JZZ. .7    . 77777......    77Z.IZ7Z773

-    in cazul clădirilor de locuințe colective nu este obligatorie realizarea imprejmuirilor

-    imprejmuirile orientate spre spațiul public vor avea o parte transparenta care pernițe vizibilitatea in ambele direcții si un soclu opac de maxim 50cm.

-    se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” in componenta

-    porțile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

-    aspectul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcela.

-    I nai ti mea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

^TICOLULjS ^PROCENT MAXiM DE OCUPARE A TERENULUI ; J    7\Z Z.ZZZ

Subzona

POT maxim

ZRL1

40%

ZRL2

50%

ZRL3

50%

ZRL4-A

60%

ZRL4-B

30%/ZRL4-B

ZRL5

25%/ZRL5

ZRL6

70%

ARTICOLUL 16 - tdEFlCIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

CUT maxim

ZRL1

0,8

ZRL2

1,5

ZRL3

1,8

ZRL4-A

1.8/ZRL4-A

ZRL4-B

1,5/ZRL4-B

ZRL5

2,5/ZRL5

ZRL6

4/ZRL6

CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU 4
CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU CUT APROBAT PLUS 20%

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R0448RDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3.SC. A. ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763

A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ZRI - ZONA INSTITUȚII, SERVICII SÎ ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII ;_____DE INTERES GENERAL    ___„____

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde următoarele subzone de reglementare:

ZRI1 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes generai cui regim de inaltime P+2

ZRI2 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+4    ...... .1

goNpjtffi    .7Z7Z7 . 77 7I777777JZ77.: '7Z7„ 77-77 ZTZZZI

Pentru intervenții cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcționarii zonei de reglementare, autoritatile publice locale pot condiționa emiterea autorizației de construire de elaborarea si aprobarea unui PUZ pentru zona de reglementare respectiva sau unui PUD pentru ilustrarea mobilării parcelei in cauza.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 7 " 77 "727 ..... ZZZ ' ...7. 7    77..2J

-    birouri, sedii care pot fi acompaniate si de alte funcțiuni de interes general

-    instituții (sedii, servicii de interes general, firme, banei, birouri etc)

-    servicii si echipamente publice (educație, cercetare, sanatate si asistenta sociala, cultura, comerț si servicii comerciale, inclusiv cazare legata de echipamentele de educație)

-    locuințe de serviciu

-    in ambele zone, sunt admise:

-    construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

ARTICOLUL2-UTILIZARIADMISE CU CONDIȚIONĂRI    .    .    7    7“

-    in ambele zone sunt admise:    •

-    extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare (Secțiunea 3) precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament.

-    construirea de clădiri noi, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

-    sunt admise locuințe colective in imediata vecinătate a Campusului Universitar

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE    7    \ L    LZ7Z77 7. .

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    comerț cu ridicata;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFONA AX + 40.341.401.763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

(ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimenșîuni)

-    parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi.

-    in ambele zone, se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

-    in cazul unor divizări ale loturilor existente se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire incadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei înaintea dezmembrării si suprafețele totale construite însumate cu suprafețele propuse spre construire

-    o noua divizare a loturilor existente, in mai mult de trei parcele, este coditionata de elaborarea

unui plan urbanistic zonal, conform - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011, Legea 190/2013). ART1COHJL5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT (    /( 7 ;    ' "

-    in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

-    clădirile se vor amplasa pe aliniament sau se vor retrage de la acesta, in funcție de tipologia fiecărei zone si de geometria fiecărei parcele, precum si de necesitățile aferente fiecărui echipament public/institutie publica

ARTICOLUL 6AMPLASAREA CLĂDIRILOR FĂTA DE LIMITELE LATERALE ST POSTERIOARE 2...... ...... ale parcelelor _    ; ..... j. . -„J

-    clădirile se pot amplasa izolat sau cuplat

-    clădirile se vor retrage de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil

-    in toate cazurile in care funcțiunea principala este locuirea, se va asigura respectarea prevederilor privitoare la insorire si iluminat natural, din OMS 119/2014.

(ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ĂLȚELE.PE ACEEAȘI PARCELA

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si

iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119/2014..) {ARnP^UL^cORcyLĂnj st accese 2    7    "2222” .2.    22 221

Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-    configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor


U S O N I A

ARHITECTURA    *    URBANISM *    DESI G N

J13/4352/12.12.2008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONjFAX + 40.341 .40.1 .7.63.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

-    numărul si configurația acceselor vor fi prevăzute conform Anexei 3 si a Regulamentul General de Urbanism/ HGR 525/1996

-    toate loturile existente in limita zonei studiate au prevăzut acces carosabil dintr-o circulație publica

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-    toate loturile existente in limita zonei studiate, au prevăzut acces pietonal dintr-o circulație publica

® ^rtoolul^Zștationar^.aut6vehiculelor    '    Z :

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR /ZZ” ZZZL

Subzona

Număr maxim de niveluri

ZRI1

P+2, H max=12m

ZRI2

P+4, H max = 18m

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

-    este admisa realizarea de demisoluri. In acest caz, inaltimea maxima poate creste cu maxim 1,5m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILADR^ZZ Z.'    ZZ, . ZZ Z .ZZ;

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

-    acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila.

jĂRTIC0LUÎ?Î2^ CONDIȚII DEECHIPARE EDILITARA . Z ZZZZZ . L    :~ZTZ

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.


U S O N I A

ARHITECTURA * URBANISM * D E S I G N

J13/4352/12.12.2008    COD.FISCAL RO248S3505    CONT CURENT NR. RO44BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in imprejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ARflCOLUL13 -SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE    .7 /    7

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013, conform Anexei 2

-    suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

ARTICOLUL 14- ÎMPREJMUIRI

-    in cazul echipamentelor publice, instituțiilor publice si funcțiunilor publice reprezentative, nu este obligatorie realizarea imprejmuirilor

-    împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea o parte transparenta care pernițe vizibilitatea in ambele direcții si un soclu opac de maxim 50cm.

-    se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” in componenta

-    porțile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

-    aspectul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcela.

-    Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

OCUPARE A TERENULUI    ~    ,;ZZZ

Subzona

POT maxim

ZRI1

60%

ZRI2

60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

CUT maxim

ZRI1

1,8

ZRI2

3

CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU 4
CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU CUT APROBAT PLUS 20%

J13/4352/12.12-2008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 . 401 .7 6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER EMAIL office.usonia@gmail.com

____ ZRS - ZONA COMERȚ SI SERVICII______1________ J

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde amplasamentul statiei de alimentare carburanți existenta pe Bulevardul Mamaia.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

țĂRȚlc®    ‘ 737" 333.. 33737 77373777373

-    statie alimentare carburanți cu dotări si amenajari aferente, inclusiv servicii comerciale si de alimentație publica

-    construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

jĂRTICOLUL 2 - UTILIZARÎ ADMiSE CU CONDIȚIONĂRI 37777 3 3737 ' . 3 33 77377337

-    nu este cazul

ARTicpLUL 3 - uTiLiZ^Ri îNTERziSE 33 33 .    3 373.33 3 33333733

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)    3 3:

-    parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi.

-    se menține parcelarul existent

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT 3 7    33 7 3 7 373

-    in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

-    se menține alinimanetul existent

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLAblRILORTĂTĂDE LIMITELE 'LATERALE Sf POSTERÎOÂREJ ......ALE PARCELELOR    ;

-    clădirile se vor retrage de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR.UNELE'f A^KĂLTELE- PE AC EEAȘÎ PARCELA

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

ARHITECTURA


URBANISM


D E .S I G N


J134352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40,341 .401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

- distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119/2014..) ARTICOLUL 8- CIRCULAȚII SI ACCESE    1 .    ’Z/D

Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-    configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

-    numărul si configurația acceselor vor fi prevăzute conform Anexei 3 si a Regulamentul General de Urbanism/ HGR 525/1996

-    toate loturile existente in limita zonei studiate au prevăzut acces carosabil dintr-o circulație publica

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-    toate loturile existente in limita zonei studiate, au prevăzut acces pietonal dintr-o circulație publica

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

ARTICOLUL 10 -ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA Â CLĂDIRILOR

Subzona

Număr maxim de niveluri

ZRS

Parter, H max=4,5m

ARTICOLUL 11 -ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.    ..... ?    '"'ZZI

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona


U S O N I A

ARHI TECTURA *    URBANISM *    DESIGN

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3. SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .'401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.us.onia@gmail.com

[ĂRtÎGOLUL.12:- CONDÎȚlj DE ECHIPARE EDILITARA'

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in imprejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

• ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERESTSPĂTUPLÂNfATE    Z7' ...... "ZZ ZZZZ.ZZ

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013, conform Anexei 2

-    suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

iARf!^EUll4rlMP^MUIRÎ;ZZZ Z.    ZZZZZZZZZ zzzz ZZZZ

- nu este cazul

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

ĂRtîCOLUL 15 - PROCENT MAXlWE OCUPARE Ă TERENULUI ......ZZ    . . . .

Subzona

POT maxim

ZRS

50%

lARTICOLUL 16 - COmCIENT MAXIM DE UTILIZARE ÂȚEREZULUJ

Subzona

CUT maxim

ZRS

0,5

CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU 4
CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU CUT APROBAT PLUS 20%

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .'401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

PARTEA V ANEXA 1

NECESARUL DE PARCAJE

FUNCȚIUNE

Conform HGR 525/1996

CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE

SEDII SERVICII DESCENTRALIZATE

1LP/10-40 angajați +spor 30%

ALTE SEDII (sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri, partid, birouri)

1 LP/10-30 angajati+spor 20%

FINANTE-BANCI

1LP/20 salariati+spor 50%

...    . .    . -x■    -

■ ' .. . ; ■

,    .    .    ‘-va’'    ■    ■    i. ■

'    .    as;»..;,/■■ .aASiv,. .-aaa ' .

COMERȚ

.    -    a -    .

•    - a•'    -    -

/ /    -.a//'..

1lp/200mp SD pentru unitati<400mp

1lp/100mp SD pentru unitati 400-600mp

1 lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp

1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp

1lp/40mp SD pentru unitati >2000mp

RESTAURANTE

1PL/5-10 locuri la masa

culțe ...    -a- ,. a.

minim 5 LP

CULTURA    /

MUZEE, EXPOZIȚII

1 LP/50mp spațiu expunere

ALTELE (bibiloteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, casa de cultura, centru cultural, cinematograf, teatru, sala polivalenta)

1 LP/10-20 locuri in sala

INVATAMANT    . ,

3-4 LP/12 cadre didactice

INVATAMANT UNIVERSITAR

spor 1-3LP autocare

SANATATE

SPITAL (toate categoriile), DISPENSAR

1LP/4 angajati+spor 10%

ALTE UNITATI

1 LP/10 angajați

TURISM

1 -4 LP/10 locuri de cazare

LOCUINȚE -    .    .    ■    '    ;/a--    • ■ a    ? '

INDIVIDUALE

1 LP/1-5 locuințe

SEMICOLECTIVE

1 LP/1-3 locuințe

COLECTIVE

1LP/2-10 locuințe

FUNCȚIUNE

Conform NORMATIV P 132/93

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

1 LP/locuinta

SEMICOLECTIVE

1 LP/locuinta

COLECTIVE

1 LP/locuinta

INSTITUȚII    .    a

CENTRALE

1 LP/10 salariati

ADMINISTRATIVE

1 LP/20 salariati

magazine    ,    .    aa

<5000m

1LP/30 cumparatori/ora

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONTAX + 40.341 .40 1 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKi, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

>5000m

1LP/20 cumparatori/ora

HOTELURI

5 STELE

1/6-112 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/4 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/8-116 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/10-1/8 LP/nr. de paturi

HOTELURI APARTAMENT

5 STELE

1/6-1/2 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/3 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/9-114 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/9-1/6 LP/nr. de paturi

RESTAURANTE

LUX

1/2 LP/nr. de clienti

CATEGORIA 1

1/4 LP/nr. de clienti

CATEGORIA II

1/8 LP/nr. de clienti

CATEGORIA III

1/10 LP/nr. de clienti

'SPITALE ■    '    .    ■ ■    <

JUDEȚENE

1/5 LP/nr. de paturi

MUNICIPALE

1/10 LP/nr. de paturi

ORĂȘENEȘTI

1/15 LP/nr. de paturi

DISPENSARE

1/20 LP/nr. de paturi

FUNCȚIUNE

Conform HCLM 43/2008

LOCUINȚE INDIVIDUALE

min. 1 LP

LOCUINȚE COLECTVE

1 LP/unitate locativa cu s.u.<100mp

2 LP/unitate locativa cu s.u. 100-150mp

3 LP/unitate locativa cu s.u. 150-200mp

BIROURI

1 LP/30mp s.u.

COMERȚ

1 LP/50mp s.u.

ALIMENTAȚIE PUBLICA

1 LP/30mp s.u.

ANEXA 2

NECESARUL DE SPATII VERZI

FUNCȚIUNE

Conform HCJC 152/2013

ADMINISTRAȚIE

50% din Steren

FINANTE-BANCI

50% din Steren

COMERȚ

50% din Steren

CULTE

40% din Steren

CULTURA

30% din Steren

INVATAMANT

30% din Steren

SANATATE

15mp/persoana

TURISM

50% din Steren

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

5mp/locuitor

COLECTIVE

5mp/unitate locativa

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR' R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341/401.763.

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ANEXA 3 ACCESE

Construcții administrative

-    Construcțiile administrative vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinației și capacității acestora, avându-se în vedere separarea de circulația publică.

Construcții financiar-bancare

-    Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I și a ll-a, după caz.

-    Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.

Construcții de cultură

-    Pentru toate categoriile de construcții de cultură se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal și aprovizionare.

-    în funcție de destinația construcției sau a amenajării vor fi prevăzute:

-    alei carosabile în interiorul amplasamentului și parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din străzi de categoria I sau a ll-a;

-    parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din străzi de categoria a lll-a.

Construcții de învățământ

-    Pentru toate categoriile de construcții de învățământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun.

-    Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgență (cutremure, inundații, incendii).

Construcții de sănătate

-    Pentru toate categoriile de construcții de sănătate se va asigura legătura cu rețeaua de circulație majoră prin două accese carosabile separate.

-    Accesele carosabile ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră de categoria I și a ll-a vor fi realizate prin:

-    străzi de categoria a IV-a de deservire locală;

-    străzi de categoria a lll-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor și al persoanelor acționând în domeniul sănătății, salubrității și P.S.I.

-    Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:

-    cu o bandă de circulație de 3,5 m lățime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m;

-    cu două benzi de circulație de 7 m lățime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.

-    Accesul carosabil rezervat salvării sau intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal și pacienți.


Construcții de turism

-    Pentru construcțiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de întreținere.

-    Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lățime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere.

-    Numărul acceselor și conformarea lor se vor face în funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic.

Construcții de locuințe

-    Pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu se vor asigura:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

-    Pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONj'FAX + 40.341.401.763

USONIA PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSKI.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

- Locuințele colective cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

-    accese la parcaje și garaje.

Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

ÎNTOCMIT, \ARH. MARIUS SOCARICI

Matius Claudiu D. socamci arhitect

PROIECTANT GENERAL, S.C.USONIAS.R.L


U S O N I A

ARHI TECTURA    *    URBANISM *    D E S i G N

J13/4352/12.12.2008    COD, FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400, B.RD.-AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .7.63.

PUNCTDELUCRU - CONSTANT/^, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40. BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com-

PROIECT NR. 25/2013

VOLUMUL 1

MEMORIU DE PREZENTARE

1.    INTRODUCERE

2.    STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

3.    PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

4.    CONCLUZII


Flv^te de recunostere ă documentației

DENUMIREA

OBIECTIVULUI

P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE:

PLAJA (NORD), STAȚIUNEA MAMAIA, LACUL TABACARIE SI STATIA DE EPURARE (VEST), STR.UNIRII (SUD), STR. PESCARILOR SI STRADA PROIECTATA (EST), MUN. CONSTANTA

faza

DOCUMENTAȚIE PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL

beneficiar

S.C. MARCO CHIM S.R.L., S.C. NITALEXIL S.R.L.

data elaborării

OCTOMBRIE 2014

UOBIECTUL PUZ

Obiectivul Planului urbanistic zonal consta in studierea, detalierea/modificarea reglementarilor urbanistice aprobate in limitele zonei studiate, delimitată de străzile:

-    La nord: plaja - limita A.B.A.D.L.

-    La sud: Strada Unirii

-    La est: Strada Pescarilor si strada proiectata

-    La vest: Stațiunea Mamaia, Lacul Tabacarie si Statia de epurare Constanta Nord

Prin Planul urbanistic zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) , procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei (Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul).

Amplasamentul care a generat studiul Planului Urbanistic Zonal, se afla pe bulevardul Mamaia -zona Pescărie, conform planurilor anexate.

Amplasamentul, inregistrat cu numărul cadastral 239480, are o suprafața totala de 355mp, conform actului de alipire nr. 1990/12.12.2013.

Planul urbanistic zonal are la baza Avizul De Oportunitate nr.158923/17.12.2013, anexa la Certificatul de urbanism nr.3708/17.12.204, emis de Comisia Municipala de amenajare a teritoriului si urbanism.

PREZENTUL PUZ SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT NU ARE DREPT SCOP INTRAREA in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de CONSTRUIRE SAU CARE NU RESPECTA PREVEDERILE AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

J13/4352/12,122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.3-41 .401 .7.63

SONIA PUNCTDE LUCRU ■ CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

INIȚIATORUL PUZ: S.C. MARCHO CHIM S.R.L. SI S.C. NITALEXIL S.R.L. NU SOLICITA INTRAREA IN LEGALITATE PENTRU AMPLASAMENTUL CARE A GENERAT PUZ: TEREN SITUAT PE BD. MAMAIA, NR.306A-306B, ZONA PESCĂRIE, MUN. CONSTANTA

plTSURSEDOCUMENTARE .....    —.........................—......

Analiza situației existente si formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza:

1.    LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ

-    PLANUL URBANISTIC GENERAL al mun. Constanta, aprobat prin H.C.L.M. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCLM nr.77/31.03.2012.

-    Regulamentul local de urbanism al Mun. Constanta

-    Regulamentul general de urbanism HGR 525/1996

-    A.C. nr.1691/29.12.1993 - Construire grup Săli de invatamant, cazare S+P+M+4E+5-8Ep+9Eptehnic, POT=46,85%, CUT=4, strada Studenților, clădire începută si neterminata

-    HCLM nr. 212/04.11.1997 - hotarare privind aprobarea PUD - Garaje particulare aferente bloc FZ23, POT=99%, CUT=0,99.

-    HCLM nr. 466/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire locuințe insiruite P+1E, strada Pescarilor, nr.63, langa bl. FZ24, POT=70,58%, CUT=1,41.

-    HCLM nr.415/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUZ TABACARIE

-    HCLM nr. 522/23.12.2004 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire imobil P+4E-policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35%, CUT=1,74.

-    HCLM nr.29225.05.2005 - hotarare privind aprobare PUZ Zona de coasta a Marii Negre etapa I - creșterea atractivitatii turistice a falezei Tomis-Mamaia, Etapa II - in curs de elaborare. HCLM nr.112/16.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Riviera Tomis - intre stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta”, in etapa Studiu de fezabilitate.

-    HCLM nr.81/07.03.2007 - hotarare privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM nr.33/2005 privind aprobarea PUD ansamblu rezidențial 5 imobile locuințe, RH=D+P+13E, POT = 21%, CUT=3,42.

-    HCLM nr.81/07.03.2007 privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM 33/2005 - Ansamblul rezidențial Spectrum.

-    HCLM nr.627/14.12.2007 - hotarare privind aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E -alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9.

-    HCLM nr.276/09.05.2008 - hotarare privind aprobarea PUZ - remodelare urbana zona Faleza Nord pentru amplasamentul delimitată de strada Unirii, bl.FZ26, bl. FZ 28, bl. FZ 26, bl. U6, strada Pescarilor

-    HCLM nr.364/29.06.2009 - hotarare privind aprobarea PUZ - ansamblu rezidențial locuințe si dotări, zona Pescărie, POT =60%, CUT=4,20, RH=P+22,1500 locuri de parcare

-    HCLM nr.45/10.02.2011 privind modificarea HCLM nr.447/30.07.1999 privind aprobare PUD proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbana a mun. Constanta, in sensul reconfigurarii edilitar-urbane si modificării regimului de inaltime aprobat, Faleza Nord, POT=17%, CUT=2,2.

-    A.C. nr.1342/12.08.2013 - amenajare parcare intre blocurile bl. FZ 26 si bl. FZ.27.

2.    ALTE SURSE:

-    RAPORTUL DE MEDIU, aflat la baza obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediuli Constanta

-    Planul topografic al zonei

-    Observații efectuate in teren

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401 .763

PUNCTDELUCRU • CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL off i c e . u s on i a@ g m ai I. co m

CAPITOLUL 2: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

^TTNCADRAREA IN LOCALITATE

Zona propusa pentru studiu, se afla in partea de nord a Mun. Constanta, la limita de sud a Stațiunii Mamaia, intre strada Pescarilor si strada proiectata - la est, statia de epurare Constanta Nord - la vest si strada Unirii - la sud.

Suprafața zonei propusa pentru studiu este de 14,80ha.

Amplasamentul care a generat studiaul PUZ, este situat pe b-dul Mamaia, nr.306A-306B, avand o suprafața de 355mp si următoarele vecinătăți, conform act de alipire nr.3708/17.12.2013:

-    La nord - IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La sud - IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La est - IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La vest-IE 238653 - B-dul Mamaia

{ZZINCADRAREAll>lPUG~MUN?CONSTANTĂ~~~^^ -------    ................—j

Limita zonei studiate include următoarele zone de reglementare, conform PUG Mun. Constanta:

ZRE 1 - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE, LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX REZIDENȚIAL EXISTENTE    .....

-    UTILIZĂRI ADMISE - echipamente publice la nivel rezidențiale si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice.

-    POT=85%

-    CUT=3, depășirea CUTmaxim este admisa in condițiile prevăzute la Art. 16 de la capitolul ZRCC CUTmaxim poate fi depășit cu maximum 2.0 in următoarele împrejurări:

a.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza pietonale, scuaruri sau alte spatii accesibile publicului si care conferă calitati urbanistice si arhitecturale sporite centrului de cartier;

b.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii de parcare subterane sau supraterane, multietajate in care minimum 50% sunt publice;

c.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii si zone de interes peisagistic si care contribuie la creșterea atractivitatii turistice a municipiului (faleza, malul lacului Tabacarie sau Siutghiol etc.).

jZRA 3 ZONA UNifĂTrLdR DE DEPOZITARE    j

-    UTILIZĂRI ADMISE unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren.

-    POT=85%

-    CUT=10mc/mp /teren

ZRL 3' - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MTCÎ (P+2-3) EXISTENTE Si PROPUSE    ------    -    , - - -

-    UTILIZĂRI ADMISE: locuințe individuale izolate si cuplate; locuințe colective cu maxim 8 apartamente la scara; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

-    POT=30%

-    CUT maxim pentru H = P+2 = 0.9

-    CUT maxim pentru H = P+3 = 1.2

J13,(4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. RO44BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ZRL 4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 - 4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE    .

- UTILIZĂRI ADMISE - locuințe in proprietate privata si locuințe sociale; construcții aferente echipării tehnico-edilitare, amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

- CUT

maxim


1.5

ZRF- ZONA ACTIVITĂȚILOR LEGATE DE CULTE    „    ]

-    UTILIZĂRI ADMISE - lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase;activitati complementare pentru bisericile parohiale din ansamblurile recent realizate pentru ritualuri religioase care nu pot avea loc in apartamentele blocurilor cu locuințe colective (de exemplu pentru priveghi la ritul ortodox).

-    POT-conform caracteristicilor specifice fiecărui cult.

-    CUT- conform caracteristicilor specifice fiecărui cult

2.3 ELEMENTE DE CADRU NATURAL

2.3.1 RELIEFUL

Relieful litoralului romanesc este determinat de interacțiunea morfologica a Podișului Dobrogei cu Marea Neagra. De-a lungul coastei marine trecerea intre podiș si platforma marina se face lin pe o panta ușoara cu numeroase plaje, cu acces lejer in apa pe distante remarcabile. Acestea, cat si faptul ca Marea Neagra este lipsita de curenti puternici de litoral, de plante sau de pești periculoși -fac litoralul romanesc locul ideal pentru bai de mare si sporturi nautice. Mareea este nesemnificativa, maxim 10-20 cm.

In municipiul Constanta si in zona de proximitate exista surse importante de ape subterane si de suprafața. Resursele de apa subterane sunt insemnate, stratul acvifer subteran asigurând mare parte din alimentarea cu apa potabila a municipiului.

Apele de suprafața, cuprind:

-    Lacurile litorale, Tabacarie de 99 ha si Siutghiol de 1900 ha, utilizate in principal pentru pescuit sportiv si industrial (Siutghiol), precum si pentru activitatile turistice si recreaționale. Lacul Tabacarie se numără printre lacurile foarte poluate, colmatate, hipereutrofe care necesita urgent o

reabilitare ecologica adecvata.

-    Apele marine, mărginesc partea estica a municipiului. In conformitate cu legislația naționala si cea a Uniunii Europene, sunt delimitate apele de imbaiere, in dreptul plajelor turistice, si apele pentru creșterea si exploatarea molustelor de consum situate intre cele doua porturi, Midia si Constanta, izobata de 5 m si limita apelor teritoriale (12 Mm).

Lacul Siutghiol este o laguna aflata in județul Constanta. Are o lungime de 7,5 km si o lățime de 2,5 km. Pe cele 1.900 hectare ale sale se practica sporturi de apa precum schi nautic sau yachting. Lacul Siutghiol are o insula calcaroasa, Ovidiu, cu o suprafața de 2 ha, pe care este amplasat un restaurant. Numele este de origine turca: Sutgol = Lacul laptelui/de lapte.

Lacul este separat de mare printr-un cordon litoral, pe seama caruia a luat naștere plaja Mamaia. In zona țărmului Marii Negre fundul este alcătuit numai din nisipuri de plaja, care au grosimi ce variaza intre trei si patru metri. Nisipurile repauzeaza peste depozitele argiloase care, in general, se extind pe restul fundului lacului.

Fostul tarm al marii, in zona caruia s-a instalat lacul, este constituit din depozite de varsta jurasica, cretacica si sarmatiana, reprezentate mai ales prin calcare.

In partea de sud a Siutghiolului se afla lacul Tabacarie. Ambele lacuri conțin apa dulce, care deversează in mare in vecinătatea institutului de cercetări oceanografice, nivelul sau piezometric fiind cu 2.50 m deasupra celui al Marii Negre.

Atât pe marginea vestica, precum si pe fundul lacului, este cunoscuta prezenta a numeroase izvoare de apa dulce care alimentează lacul.

USONIA

ARHITECTU RA    *    URBANISM *    D E S I G N

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SVSS488561400, B.R.D.. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL, LS8 SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON,FAX + 4 0.3 41 .'40 1.763.UȘONIA. PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL offi.ee. ub on ia@g m aii .corn;

In ciuda activitatii economice intense care se desfasoara in zona, poluarea apelor de pe raza teritoriala a municipiului Constanta se incadreaza in limite normale. Principala sursa de poluare o reprezintă activitatea portuara, la care se adauga celelalte activitati economice, precum si cele casnice ale populației.

2.3.2    CLIMA

Rezultat al interferenței dintre climatul maritim si cel de stepa, clima din zona insumeaza un ansamblu de facilitați suport major pentru o clima relativ blanda.

Clima orașului Constanta evoluează pe fondul general al climatului temperat continental, prezentând anumite particularitati legate de poziția geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodată provoacă reglarea incalzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara.

Regimul climatic se caracterizează prin veri mai puțin fierbinți, datorita brizelor marine si ierni mai blânde, datorita acțiunii moderatoare a Marii Negre.

2.3.3    TEMPERATURA

Climatul maritim, caracteristic acestei zone, prezintă o stabilitate termica a atmosferei. Temperatura medie in lunile iunie-august depășește 25° C. Anotimpul cald inregistreaza 100-120 zile cu temperatura de 20-25 ° C si 20-30zile tropicale cu temperatura minima absoluta inregistrata 25°C.

Temperaturile medii multianuale inregistreaza cele mai mari valori din întreaga tara, situandu-se la 11,2oC. Media maximelor lunare, cu valori de peste 30oC sunt atinse in iulie, august si septembrie; in aceste luni valorile minimelor lunare si anuale atingând 12 -13oC. Primavara, datorita

prezentei marii, temperaturile sunt mai coborâte cu 1 - 3oC decât in interiorul Dobrogei, iar toamna, din acelea si motive, sunt mai ridicate cu cateva grade.

Durata de strălucire a soarelui se ridica la o valoare medie multianuala de 2286,3 ore/an. Energia radianta primita de la soare sub forma de radiație globala anuala, exprimata in valori multianuale, insumeaza cca 4.000 calorii/cm2/an, pe timp cu cer acoperit reducandu- se cu peste 16 din valoarea inregistrata pe cer senin.

2.3.4    PRESIUNEA ATMOSFERICA

Presiunea atmosferica este relativ ridicata oscilând intre 758-764mm.col.Hg.

2.3.5    PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE

Precipitațiile sunt reduse, sub 400 mm/an, municipiul Constanta aflandu-se in arealul cu probabilitatea cea mai redusa a precipitațiilor din toata Dobrogea. Evapotranspiratia potențiala este de 697 mm insa cea reala atinge numai 370 mm, excedentul de apa fata de evapotranspiratia potențiala fiind de 0 mm, deficitul ajungând la 327 mm. Datorita evaporatiei ridicate, umezeala aerului este mare, media multianuala depășind 81%.

Nebulozitatea se caracterizează printr-o evoluție inversa a valorilor medii lunare in comparație cu temperatura aerului, cele mai mari valori inregistrandu-se in lunile de iarna (6,7 - 7,2), cu maxima in decembrie. Numărul mediu de zile cu ceata este de 50 zile/an, numărul maxim fiind in timpul iernii, cu o medie de 8 zile/luna si cu un maxim de 16 zile/luna, ceata fiind destul de persistenta iarna.

2.3.6    VÂNTURI DOMINANTE

In ceea ce privește vânturile, in aceasta zona frecventa medie (%) cea mai ridicata se întâlnește in cazul vânturilor din Nord (21,5%), urmata de cele din Vest (12,7 %) si Nord - Est (11,7 %). Cea mai scăzută frecventa se inregistreaza pentru vânturile din direcția Sud - Vest (5,9 %) si Est (6,1%), urmate de cele din Sud (8,7 %), Nord - Vest (8,8 %) si Sud (9,4%). Pe direcțiile vânturilor

.J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIUSOClAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONjFAX +401341 .401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKi, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

predominante, din sectorul nordic (NV, N, NE) se inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est si 4,7 m/s pentru nord-vest.

Situat intr-o zona puternic aerata si ventilata, municipiul Constanta nu se confrunta cu probleme majore de poluare a aerului. Emisiile de poluanti in aer sunt in general reduse si provin ca urmare a proceselor tehnologice si industriale, de la autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la instalațiile individuale de alimentare cu căldură si producere de apa calda etc.

2.3.7 SOLUL SI DEPOZITELE DE DEȘEURI

Solurile din municipiul Constanta au texturi medii (lutoase sau luto-nisipoase), ceea ce conferă solului o permeabilitate ridicata si au insusiri fizice bune, care s-au menținut ca atare de-a lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a ramas relativ staționar.

Pe raza municipiului Constanta nu exista depozite de deșeuri menajere. Deseurile menajere si asimilabile acestora sunt transportate in vederea depozitarii la rampa ecologica amplasata in orașul Ovidiu. Depozitarea deșeurilor inerte se face in incinta Portului Constanta, la Poarta 9, in apropierea danei 103, pe un teren special amenajat.

2.3.8 VEGETAȚIA

Vegetația specifica supralitoralului din dreptul orașului Constanta se caracterizează printr-o puternica antropizare si ruderalizare. Zona fiind intens influențată de vecinătatea marii aglomerări urbane, in Constanta nu mai pastreaza in compoziția floristica decât puține specii arenicole si halofile caracteristice fitocenozelor inițiale, cum ar fi: Elymus giganteus, Salsola kali ssp. Ruthenica,

Argusia sibirica, Crambe maritima, Glaucium flavum, Ecballium elaterium, Cakile maritima, Salicornia europaea, Sueda maritima.

Vegetația din parcuri si spatii verzi se caracterizează prin uniformitate, speciile fiind cultivate. In marea lor majoritate sunt specii exotice si ornamentale. Speciile arboricole si arbustive mai reprezentative sunt: castan sălbatic, plop, mesteacăn, arțar, frasin, ulm, sambovina, tei, platan, salcam alb, salcam galben, gladita, salcie, salcioara, otetar, pin negru, molid, dud, cătină roșie, merisor, iedera, vase etc.

2.3.9 FAUNA

Observațiile si studiile privind calitatea vieții sălbatice din municipiul Constanta sunt puține si se concentrează in special, asupra speciilor de păsări care pot fi studiate, in zona lacurilor Tabacarie si Siutghiol precum si pe fasia litorala limitrofa Constantei.

Cele mai intalnite specii clocitoare pe tot parcursul anului, in oraș, sunt: Larus argentatus (pescărușul argintiu), Larus ridibundus (pescărușul razator), Passer domesticus (vrabie de casa), P. montanus (vrabia de câmp), Pica pica (coțofana), Streptopelia decaocto (gugustiuc), Corvus monedula (stancuta), C. corone corone (cioara neagra), C. corone cornix (cioara griva), C. frugilegus (cioara de semănătură), Garrulus glandarius (gaița), Hirundo rustica (rândunica).

Alte specii de păsări observate in ecosistemele acvatice de pe suprafața municipiului Constanta, sunt: Podiceps cristatus (corcodelul mare), P.nigricollis (corcodelul cu cap negru), Cygnus olor (lebădă de vara ), Ardea cinerea (stare cenușiu), A. purpurea (stare roșu), Phalacrocorax carbo

(cormoran mare), P. pygmaeus(cormoran mic), Egretta alba (egreta), Oxyura leucocephala (rata cu cap alb), etc.

2.4 CIRCULAȚIA

Principala cale de comunicație rutiera care traversează zona studiata este bulevardul Mamaia, care realizează legătură intre centrul Mun. Constanta si Stațiunea Mamaia. Acesta face parte din trama majora a Mun. Constanta, incadrandu-se in categoriile de străzi l-magistrale, conform Normei tehnice 27/01/1998 privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane.

J13/4352/12,12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3.SC.A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40 ; 341 /401.7,fe3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL of f i ce . u s on i a@g m ai 1/ co m

In partea de sud, zona studiata este delimitată, de strada Unirii- strada de categoria III-colectoare.

In partea de est, zona studiata este delimitată, de strada Pescarilor nefinalizata- strada de categoria III - colectoare.

In interiorul zonei studiate, circulația auto se realizeza pe străzi de categoria IV- de folosința locala si pe strada Aleea Studenților care asigura accesul la Campusul Universității Ovidius.

Parcajele la sol existente sunt distribuite astfel:

-    Parcare amenajata - 44 locuri, intre blocurile FZ 24 SI FZ29

-    2 parcaje amenajate - total 17 locuri, in zona blocului FZ 29

-    Parcare amenajata - 54 locuri, in zona blocului FZ 26

-    Parcare - 10    locuri,    in    zona    blocului FZ 23

-    Parcare - 14    locuri,    in    zona    a sud a limitei zonei studiate

-    Parcare - 9 locuri, pe    strada Unirii, in zona blocului    FZ 26

-    Parcare - 15    locuri,    in    zona    clădirii Ceronav

-    Parcare - total 45 locuri, in zona instituțiilor publice existente

-    Parcare in curs de amenajare - b-dul Mamaia cu:

-    27 locuri in zona Pescărie

-    296 locuri in zona Statie de epurare-Lac Techirghiol

-    18 locuri adiacent bulevardului Mamaia

-    10 locuri de parcare pe scuarul bulevardului Mamaia

-    Parcare - 74 locuri, in incinta Campus Universitar

In total, in limitele zonei studiate, exista sau se afla in curs de amenajare aproximativ 633 locuri de parcare amenajate, fara a lua in calcul parcaje private existente.

Z5 OCUPAREA TERENURILOR............ ........ ~    j

In limita zonei studiate se afla următoarele funcțiuni:

LOCUIRE

-    Locuințe individuale cu regim de inaltime P/P+1/P+2

-    7 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4

-    4 bloc de locuințe colective cu regim de inaltime P+8 INSTITUȚII PUBLICE

-    Administrația Naționala de Meteorologie București - Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta - D+P+2

-    Administrația Naționala Apele Romane - Direcția Apelor Dobrogea Litoral -P+1

-    Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina “Grogore Antipa” - D+P+2 si Comisariatul Gărzii de Mediu Constanta - D+P+1+M

INVATAMANT, CERCETARE, FORMARE PROFESIONALA

-    Clădirea Ceronav - D+P+3

-    Campusul Universității “ Oidius” - P+5-6-7

-    Institutul de medicina veterinara Parter

-    Institutul de geofizica si geologie Constanta - P+3

-    ÎNCERC - filiala Dobrogea - P+1

-    IRCM Constanta - Parter SERVICII SI COMERȚ

-    Statia de distribuție carburanți OMV

-    Clădirea Birouri - P+5, conform A.C.nr.99/23.01.2014 - in execuție COMERȚ

-    Piața de peste CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

PARCAJE LA SOL amenajate sau in curs de amenajare

SPATII PLANTATE PUBLICE

TERENURI LIBERE DE CONSTUCTII

ARHITECTURA


URBANISM


DEȘI G N


J13/4352712.4 2.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL.MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET.FARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmaii.com

2 AMPLASAMENTE CU CLĂDIRI NEFINALIZATE

ZONE LIBERE, neutilizate d.p.d.v. urbanistic

Pe amplasamentul care a generat studiul PUZ, cu o suprafața de 355mp, se afla in prezent o clădire in curs de execuție, conform A.C. nr.99/23.01.2014 - imobil P+5E - Spațiu comercial la parter si birouri la etaje, cu POT aprobat=85%, CUT aprobat = 4,9.

BILANȚURI TERITORIAL- SITUAȚIA EXISTENTA

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA/MP

PROCENT/%

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+2

4533,98

3,06

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

2215,00

1,49

LOCUINȚE COLECTIVE P+8

1765,00

1,19

INSTITUȚII PUBLICE

20503,30

13,85

INVATAMANT, CERCETARE, FORMARE PROFESIONALA

27764,91

18,76

COMERȚ / SERVICII

2352,15

1,58

COMERȚ/BIROURI

355,00

0,23

COMERȚ

1000,00

0,67

TERENURI LIBERE

11723,28

7,92

TERENURI CU CLĂDIRI NEFINALIZATE (LOCUINȚE)

2179,55

1,47

TERENURI NEUTILIZATE D.P.D.V. URBANISTIC

20318,45

13,72

SPATII PLANTATE

9076,87

6,13

PARCAJE

7315,00

4,94

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

36897,81

24,93

TOTAL

148000,00

100

Ș2.6 ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

Zona studiata este echipata cu rețele edilitare: apa, canalizare, energie electrica, termica si telecomunicații.

ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZAREA

-conform aviz RAJA,- in limita zonei studiate exista conducte magistrale de apa, conducte de distribuție apa, colectoare menajere, colectoare pluviale, conducte de refulare ape uzate, conduste de epurare apa epurata, conducta de pompare nămol activ, branșamente de apa, racorduri de canalizare.

Autorizarea oricăror construcții pe amplasamente aflate in proximitatea imediata sau in interiorul zonelor de protecție a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, se va face cu condiția obținerii avizului de amplasament de la furnizorul de alimentare cu apa si canalizare si respectării prevederilor legale referitoare la zonele de protecție sanitara cu regim sever, conform HG.930/2005.

Conform HG.930/2005, privind aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica, zonele de protecție sanitara cu regim sever cuprind:

-    terenul de 10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor magistrale de apa,

-    culoarele de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale condustelor de distribuție cu apa,

-    culoarele de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectoarelor menajere si pluviale

-    culoarele de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de refulare ape uzate.

Aceste zone nu se vor betona, nu se vor realiza construcții definitive sau provizorii si vor fi acoperite numai cu materiale demontabile.

Alimentarea cu apa a locuințelor existente in perimetrul cuprins intre strada Unirii, strada Pescarilor si lacul Tabacarie se realizează din conducta principala de alimentare cu apa Dn 350mm

.J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400,/B.R.D..AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

fonta existenta in spațiul verde din mijlocului bulevardului Mamaia si conductele existente pe străzile din interiorul amplasamentului avand Dn 150-100mm.

In momentul de fata din sistemul existent de alimentare cu apa se asigura alimentarea cu apa a consumatorilor actuali.

Scurgerea apelor menajere de la locuințele existente in aceasta zona se realizează printr-un sistem centralizat format din colectoare menajere existente pe străzi, cu diametrul de 250 -1000mm. In continuare apele menajere sunt descărcate in Statia de Epurare Constanta Nord.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

-conform aviz ENEL, nr.132195102/18.03.2014 - in limita zonei studiate exista rețele de alimentare cu energie electrica LES 20+10+0,4KV.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

-conform aviz RADET, nr.B3024/14.03/2014 - pe amplasamentul B-dul Mamaia nr.306-306B, nu exista rețele termice

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

-conform aviz CONGAZ, nr.77B/07.03.2014 - in limita zonei studiate exista conductele de gaze naturale, PE 100 SDR 11Dn 63mm-Dn 315mm, montate la o adâncime de minim 0,9m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protecție

TELECOMUNICAȚII

-conform aviz ROMTELECOM, nr.203/04/07/01/CT/201 - in limita zonei studiate exista pozate cabluri Tc

2.7 PROBLEME DE MEDIU    -    ........ .....--    , -• r-

(Sursa: Raportl de mediu aflat la baza PUZ)
2.7.1    Starea actuala a mediului

Pentru trasarea unor caracteristici generale privind calitatea factorilor de mediu au fost analizate, acolo unde exista, informațiile conținute in documente oficiale care includ date privind monitorizarea factorilor de mediu pentru arealul care face obiectul analizei( Rapoartele lunare privind starea factorilor de mediu in județul Constanta 2013, elaborate de Agenția pentru Protecția Mediului Constanta, Planul de Management SH Dobrogea-Litoraf). Informațiile preluate din baza de date specificata mai sus au fost completate cu observațiile făcute cu ocazia verificărilor făcute pe amplasament in vederea realizării evaluării de mediu si întocmirea Raportului de mediu pentru proiectul de plan analizat.

2.7.1.1    Componenta de mediu: Sol/subsol

Zona in care se incadreaza perimetrul PUZ , ca de altfel întreg arealul Municipiului Constanta, face parte , din punct de vedere geologic, din unitatea geostructurala reprezentata de Compartimentul Sud-Dobrogean.

Compartimentul Sud-Dobrogean este parte componenta, alaturi de sectoarele Valah si Central-Dobrogean, a Platformei Moesice. A avut in linii mari o evoluție similara cu cea a Sectorului Valah, fiind un compartiment inaltat tectonic al acesteia,fiind delimitat astfel:

-    in nord-est - Masivul Dobrogei Centrale, de care este separat de falia Capidava -Ovidiu, prelungita spre nord-vest, in Sectorul Valah pe linia lanca;

-    in vest - Compartimentul Valah, de care este separat prin falia Dunării

-    in est - se continua in zona precontinentala (platforma continentala a Marii Negre). La un moment dat falia Capidava - Ovidiu, care separa la sud-vest Blocul Sud-Dobrogean de Blocul Central-Dobrogean, isi schimba direcția de la sud-est spre est si Blocul Sud-Dobrogean vine in contact cu Orogenul Nord-Dobrogean in zona de seif.

J13/4332/12.12.2008    COD: FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFONAT AX + 40.341.4 01 :7.6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

- in sud - frontiera de stat (se continua cu Platforma prebalcanica, pe teritoriul Bulgariei).

2.7.2 Componenta de mediu: Apa
2.7.2.1 Apele subterane

Conform cutumelor privind gestionarea apelor (subterane si de suprafața ) de către organismele abilitate prin legislația de rigoare,in spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral au fost identificate, delimitate si

descrise un număr de 10 corpuri de ape subterane codificate cu simbolul RODL si numerotate de la 01 la 10 (ex.RODLOI ). Codul corpurilor de ape subterane are următoarea structura:

RO = codul de tara; DL = spațiul hidrografic Dobrogea - Litoral; 01= numărul corpului de apa din cadrul spațiului hidrografic Dobrogea - Litoral.Corpurile de ape subterane la care se face referire ,sunt redate in tabelul de mai jos.

: are la numărător suprafața din Romania; pentru corpurile transfrontiere la numitor este suprafața totala a corpului.

: P-poros; K-karstic; F-fisural.

: Da/Nu/Mixt.

: grosimea in metri a pachetului acoperitor. : PO- alimentari cu apa populație; IR -irigații; I - indrustrie; P - piscicultura;

Z - zootehnie.

: l-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Z-zootehnici

globala: : PVG - foarte buna; PG - buna; PM -


Tabel. Caracteristicile corpurilor de ape subterane

Cod/ nume '

Suprafața

[kmp]

Caracterizare

Geolog ica-hidrogeologica

Utilizarea

apei

Poluatori

Grad    de    protecție

globala

Risc

Transfrontalier/ tara

Tip

Sub

presiune

Strate

Acoperitoar

e

Calitate

Cantitate

RODL 01

Tulcea

1160

F+K

Nu

0/variabila

PO

PM

B

B

NU

RODL 02 Babadag

771

F+K

Nu

0-10

PO,

I

PM.PU

B

B

NU

RODL 03 Harsova-Ghindaresti

192

F+K

Nu

0/variabila

PO

PM,PG

B

B

NU

RODL 04 Cobadin-Mangalia

2178

F+K

Nu

0-20

PO,

z

A,Z

PM,PG

B

B

Da

Bulgaria

RODL 05 Dobrogea Centrala

2999

P

Nu

0-0,5

PO,

z

A,Z

PM

B

B

NU

RODL 06 Platforma

Valaha

11320

K+F

Da

0/variabila

PO,

l,Z

A,Z

PG

B

B

Da

Bulgaria

RODL 07

Harsova Bralla

1892

P

Nu

1-5

PO,

p,z

A,Z

PU

B

B

NU

RODL 08 Caslmcea

92

F=K

Nu

0-10

PO,

z

A,Z

PM,PU

B

B

NU

RODL 09 Dobrogea de Nord

2730

P

Nu

0-0,5

PO,

z

A,Z

PM

B

B

NU

RODL10 Dobrogea de Sud

4440

P

Nu

0-0,5

PO,

z

A,Z

PM

B

B

NU

Suprafața: [kmp]-

Tip predominant: Sub presiune: Strate acoperitoare: Utilizarea apei:

Poluatori:
Gradul de protecție

J13/4352/12,12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SVGG4885G1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 .'4 01 . 7 6 3.

US O NI A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSKl.NR. 40, BL. BM2.SC.A, PARTER    EMAIL of f 1 e e . us on ia@g m ai I. cio nr

medie;PU - nesatisfacatoare; PVU -puternic nesatisfacatoare

Stare calitativa si cantitativa: Buna (B)/Slaba(S) B ** local stare calitativa..slaba

Transfrontier:    : Da/Nu.

Perimetrul PUZ studiat ,ca de altfel intreg Municipiul Constanta se afla ,din punct de vedere higrogeologic , in stransa corelație cu corpul de apa subterana RODL10 -Dobrogea de Sud si RODL04-Cobadin- Mangalia.

Intr-un teren cu roci permeabile, situate peste un strat impermeabil, apele subterane se dispun pana la o anumita înălțime, variabila, numita nivel freatic sau nivel piezometric.

a)    Zona de aeratie reprezintă partea situata deasupra nivelului piezometric, cu grosime variabila, in funcție de oscilațiile acestuia.Cuprinde trei subzone:

1)    subzona de evapotranspiratie (de la suprafața), in care procesele de evaporatie si evapotranspiratie sunt deosebit de active (aici sunt

majoritatea rădăcinilor plantelor). Grosimea acestei subzone este de 1 - 3 m. Aici fenomenele de seceta se pun cel mai bine in evidenta. Când umiditatea scade la limita minima se atinge coeficientul de ofilire sub care apa (cata mai exista) nu poate fi absorbita de rădăcinile plantelor. In aceasta subzona au loc numeroase procese chimice de oxidare si reducere, de salinizare etc. De aceea culoarea ei este mai închisa decât a rocilor de dedesubt.

2)    subzona de retentie, situata sub cea dintâi, are grosimi de 0.5 - 2 m (uneori pana la 20 m). Are porii umpluti parțial cu apa, aer si vapori de apa. Volumul de apa este egal cu capacitatea de retentie. Apa din aceasta subzona este suspendata (higroscopica, apa capilara si capilara izolata) si nu are legaturi hidraulice cu zona capilara.

3)    subzona capilara conține apa higroscopica, apa peliculara si apa capilara continua, datorita fenomenelor capilare. Grosimea acestei subzone variaza invers proporțional cu granulometria (30 -40 cm in nisipuri, 200 -300 cm in argile). Inaltimea subzonei capilare variaza odata cu nivelul piezometric. La partea superioara apa capilara continua trece in apa capilara izolata, in toate celelalte subzone.

b)    Zona de saturație. Este situata sub nivelul piezometric, deci toti porii sunt saturați cu apa. Aceasta zona continua se numește strat acvifersi de aici se fac alimentările cu apa.

Adâncimea limita, inferioara a apelor subterane se considera a fi intre 9 si 12 km. Porozitatea se reduce foarte mult prin presiune litostatica, iar temperaturile cresc conform treptei geotermice. Aici, la limita inferioara, temperatura atinge punctul critic al apei si indiferent de presiune apa se evapora.

In zona de saturație se produc fenomene de cimentare (datorita sărurilor de Ca, Mg si SiO2 care se depun in pori) si de inlocuire (metasomatism) a unor substanțe labile cu altele mai stabile (silicifieri, piritizari). Culoarea zonei este verde - albăstrie datorita reducerii oxizilor, prezentei sulfurilor si silicatilor de fier ramași neoxidati.

Corpul RODL 10 Dobrogea de Sud este de tip poros-permeabil sau fisurai, fiind localizat in aluviuni actuale si subactuale (atribuite Holocenului), in depozite loessoide (Pleistocen superior-Holocen), in loess (Pleistocen mediu-Pleistocen superior), precum si la limita dintre loessuri/loessoide/argile roșii (acestea din urma fiind atribuite Pleistocenului inferior) si partea terminala a depozitelor sarmatiene (Formațiunea de Cotu Văii), badenian-superioare (Formațiunea de Seimeni) sau cretacic-inferioare.

Datorita constituției litologice, caracteristicilor geomorfologice si condițiilor structural-tectonice, corpul prezintă mari variații de ordin cantitativ si calitativ, atat pe orizontala cat si pe verticala. Depozitele pleistocen-inferioare sunt reprezentate, pe alocuri, prin argile roșii. Genetic, aceste argile constituie un depozit rezidual eluvial, considerat ca fiind un grup de paleosoluri care s-a format subaerian, in anumite condiții climatice (cald si umed), in urma proceselor de alterare a depozitelor precuaternare.

Depozitele pleistocen mediu-pleistocen superioare sunt reprezentate prin loessuri (predominant silturi argiloase), care prezintă grosimi variabile in funcție de paleorelieful preexistent si de procesele de remaniere care au afectat materialul eolian primar. Loessurile sunt gălbui, nestratificate, omogene, poroase si conțin nivele de paleosol.

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO248S3505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400,;B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341.4 01 .7.6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Depozitele pleistocen superior-holocene sunt reprezentate prin loessoide (predominant silturi argiloase si argile siltice). In urma proceselor de remaniere, loessul eolian primar, depus in general in condiții de climat rece si uscat, a generat depozite loessoide deluviale si coluvial-aluviale, care prezintă unele modificări ale caracterelor sedimentologice (urme de stratificatie si fragmente mai grosiere in masa materialului constituient). Depozitele holocene sunt reprezentate prin aluviuni actuale si subactuale (silturi argiloase, silturi, silturi argilos-nisipoase, silturi nisipoase, nisipuri si pietrișuri).

In zona Siliștea, forajul F1 din Rețeaua Hidrogeologica Naționala, executat in anul 1975, a captat intervalul 8,5-13,1 m, reprezentat prin nisip argilos cu elemente de pietriș si bolovanis. Forajul a fost executat la adancimea de 15,1 m, avand debitul de 0,5-0,39 l/s (la o denivelare de 3,05-2,3 m), adancimea nivelului piezometric de 5,45 m, raza de influenta de 24-16 m, iar conductivitatea hidraulica de 2-1,75 m/zi. Proba de apa recoltata si analizata fizico-chimic in anul 1975 prezintă depășiri peste concentrațiile maxim admise de Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, modificata si completata cu Legea nr. 311/2004, in cazul manganului, clorurilor si sulfatilor.

In zona Tortoman, forajul F1 din Rețeaua Hidrogeologica Naționala a fost executat in anul 1975, la adancimea de 14,5 m si a captat intervalul 9,6-12,2 m. La execuție, debitul a fost de 1-0,52 l/s (la o denivelare de 0,86-0,45 m), adancimea nivelului piezometric de 4,84 m, raza de influenta de 37,216,3 m, iar conductivitatea hidraulica de 36,1-30,7 m/zi.

Stratul acvifer este constituit din pietriș cu elemente de bolovanis (reprezentat prin fragmente de cuartite, calcare albe si roșii, sisturi verzi). Proba de apa recoltata si analizata fizico-chimic in anul 1975 a prezentat o slaba depășire peste concentrația maxim admisa in cazul substanțelor organice.

In zona Oltina, forajul F1 din Rețeaua Hidrogeologica Naționala a fost executat la adancimea de 31,5 m si a captat intervalul 27,8-29,5 m. La execuție, debitul a fost de 0,34-0,6 l/s (la o denivelare de 19,5-22,1 m), adancimea nivelului piezometric de 5,15 m, raza de influenta de 13-13,4 m, iar conductivitatea hidraulica de 8,03-12,5 m/zi. Stratul acvifer este constituit din nisip cu pietriș. Proba de apa recoltata si analizata fizico-chimic in anul 1975 a prezentat depășiri peste concentrația maxim admisa in cazul fierului.

In zona Baraganu, forajul F1 din Rețeaua Hidrogeologica Naționala, executat in anul 1975, a captat intervalul 7,9-19,3 m, reprezentat prin silt cu concretiuni calcaroase. Forajul a fost executat la adancimea de 20,3 m, avand debitul de 0,9-0,5 l/s (la o denivelare de 3,3-1,2 m), adancimea nivelului piezometric de 7,72 m, raza de influenta de 32-11 m, iar conductivitatea hidraulica de 2,2-2,1 m/zi. Proba de apa recoltata si analizata fizico-chimic in anul 1975 nu prezintă depășiri peste concentrațiile maxim admise.

Menționam ca in zona Techirghiol au fost executate trei foraje hidrogeologice, respectiv 5136, 5131 si 5132, de către S.C. FORADEX S.A. București, in anul 1976. Astfel, in cazul forajului 5130, executat la adancimea de 35,1 m, a fost captat intervalul 23-33 m, debitul avand valoarea de 6,1 l/s, la o denivelare de 6 m, adancimea nivelului piezometric de 1,25 m, conductivitatea hidraulica de 9,8 m/zi, iar raza de influenta de 189 m. In forajul 5131, executat la adancimea de 50,5 m, a fost captat intervalul 10-16 m, debitul fiind de 8,3 l/s, la o denivelare de 3,45 m, adancimea nivelului piezometric de 1,06 m, conductivitatea hidraulica de 6,8 m/zi, iar raza de influenta de 172 m. 228

In forajul 5132, executat la adancimea de 40 m, a fost captat intervalul 10-35 m, debitul fiind de 4,16 l/s, la o denivelare de 3,65 m, adancimea nivelului piezometric de 2,05 m, conductivitatea hidraulica de 4,65 m/zi, iar raza de influenta de 182 m. Infiltrația eficace este cuprinsa intre 3,1515,75 mm/an, gradul de protecție fiind mediu sau nesatisfacator.

Fara a mai dezvolta teoria privind formarea rezervelor de ape subterane .subliniem faptul ca in subsolul spațiului constantean.la adâncimile de 150 m si aproximativ 350 m se găsesc doua acvifere puternice (adevarate fluvii subterane ),alimentate din arealul bulgăresc,si care constituie sursa de apa importanta.de calitate apreciabila , pentru Municipiul Constanta. Acviferele in cauza sunt intercepatate prin foraje de mare adâncime, aflate in administrarea RAJA Constanta, si care sunt grupate sub denumirea de “Cișmele”.

Potențialii factorii poluatori care ar putea afecta calitatea apei subterane se pot grupa in următoarele categorii:

-    produse petroliere, rezultate din procesele industriale;

-    produse chimice (îngrășăminte, pesticide) utilizate in agricultura, ce

O N

*    URBANISMJ13/4352712,12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400/B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AR1    TELEFON/FAX + 40.341.4 01 .7 S’3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

provoacă o poluare difuza, greu de depistat si prevenit;

-    deșeuri menajere si cele rezultate din zootehnie;

-    metale grele, substanțe radioactive;

-    necorelarea creșterii capacitatilor de producție si a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de canalizare si realizarea stafiilor de epurare;

-    exploatarea necorespunzatoare a stafiilor de epurare existente, lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare si gestionare a deșeurilor, a nămolurilor de epurare si a gunoiului de grajd.

2.7.2.2 Apele de suprafața

Pe amplasamentul PUZ nu se găsesc ape de suprafața,insa,in vecinătate se găsesc următoarele ape de suprafața;

-    Lacul Tabacarie- la Vest,la o distanta de cca.200m

-    Marea Neagra - la Est la o distanta de cca. 100 m(Sit Natura 2000 ROSPA 0076 )

Lacul Tabacariei (ce formează un complex lacustru desemnat ca sit Natura 2000 -ROSPA 0057 - Lacul Siutghiol) este de origine lagunara, format prin separarea de domeniul marin printr-un cordon litoral (perisip) comun,cu o lungime de cca. 16km.Lacul Tabacarie are o suprafața de cca. 100 ha.

Situl ROSPA 0076-Marea Neagra

Particularitățile fizico-chimice si biologice ale Marii Negre conferă acestui sit un statut special marcat si de prezenta habitatelor din clasa “Zone marine,insule maritime”,cod N01 ;suprafata relativa =98%;CLC=523, si clasa “Estuare,lagune” cod N02;suprafata relativa=2%;CLC=522,521. Marea Neagra este o mare semiinchisa, legandu-se de Marea Mediterana prin strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele si Marea Egee.

Suprafața Marii Negre este de 466.200 km2 iar suprafața bazinului hidrografic aferent Marii Negre este de 1.874.904 km2 din care 0,817 mii. Km2 aparțin Dunării.

Adâncimea medie este de 1.197 m. In adâncime, bazinul Marii Negre este alcătuit din platforma continentala care coboara pana la 180-200m si care reprezintă 30% din suprafața marii. In dreptul țărmului romanesc aceasta platforma are aspectul unei trepte late de 100-200 km. Un alt sector, povârnișul continental, are adancimea intre 180 -200 m si 1000 - 1500 m (10 % din suprafața marii), iar in interiorul bazinului marin este zona adanca, abisala înconjurata de izobata de 1000-1500 m ,atingând adâncimile cele mai mari (in jur de 2200 m). Marea Neagra are țărmurile puțin crestate, cu golfuri larg deschise, cu puține peninsule si insule.Prin mijlocul bazinului Marii Negre trece paralela de 43° latitudine Nordica, asezand Marea Negra in centrul zonei climatice temperate ceea ce face ca sezoanele sa fie bine marcate in concordanta cu succesiunea solstitiilor si echinoctiilor, si sa beneficieze de radiația solara care variaza intre 130.000 si 150.00 cal./km2, suficienta pentru asigurarea energiei necesare dezvoltării tuturor proceselor fizice, chimice si biologice. Prezintă pe cea mai mare parte a suprafeței caracter semiarid, evaporatie de 300-400 km3/an si o cantiate de precipitații de numai 225-300 mm/an.

Temperatura medie anuala a apelor marine in zona litoralului romanesc este de 12,7°C depășind temperatura medie a aerului numai cu 1° C. La Constanta, vara se intalnesc cele mai ridicate temperaturi ale apei, de 22,4 °C iar cele mai reci sunt in februarie (2,9 °C).

Salinitatea oscilează intre 17% pe litoralul romanesc si 18% in larg, iar in adâncimi atinge 22%. Astfel apele Marii Negre au salinitate mult mai redusa decât ale oceanului planetar precum si o stratificare particulara a apelor sale in doua paturi de apa suprapuse, cu salinitate si densitate net diferite. Aceasta stratificare se explica prin schimbul de ape ce are loc prin strâmtoarea Bosfor si prin pătrunderea unui contracurent adanc de ape sarate dinspre Marea Marmara spre Marea Neagra. Diferența de densitate împiedica formarea curentilor verticali spre suprafața si de aceea masele de apa sub 200m adâncime nu au posibilitatea de a se oxigena ca in pătură superficiala, cu valuri si curenti,care o fac favorabila vieții. De aceea sub 200- 220m , apele Marii Negre, lipsite de oxigen, sunt lipsite si de viata, cu excepția bacteriilor sulfuroase anaerobe, producătoare de hidrogen sulfurat.

La suprafața Marii Negre curentii sunt ocazionali, determinați de vântul de nord-est,dirijați in doua inele pe langa linia de tarm. Exista si doi curenti de direcție inversa in zona stramtorii Bosfor, care

■.J13/4352/12.12.2008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

transporta la adâncime apele sarate dinspre Marea Mediterana, iar la suprafața apele marii Negre.Alte mișcări ale apei sunt valurile produse in mare parte de vânturi iar mareele, de mica amplitudine, oscilează pe litoralul romanesc intre 8 si 12 cm.

Flora Marii Negre este reprezentata prin peste 304 specii de alge macrofite, majoritatea alge roșii, carora li se adauga algele brune si verzi. Animalele sunt reprezentate de majoritatea grupelor de nevertebrate, cu un total de 1750 de specii, iar dintre vertebrate sunt prezenti peștii, păsările si mamiferele marine , cu un total de164 de specii.

De la Nord la Sud .morfologia țărmului romanesc al Marii Negre cunoaște o serie de variatiuni funcție de zonele străbătute,astfel:

•    zona Gura Portiței - Vadu - țărmul marii are caracteristici de litoral (cote minime fata de suprafața marii,plaje nisipoase lin submerse,lipsa golfurilor).Aceasta zona are un statut particular si prin faptul ca este adiacenta cu Rezervația Biosferei Delta Dunării.

•    Zona Vadu-Petromidia - zona cu caracteristici de faleza, cu plaja(a cărei lățime este variabila) la baza. Pe alocuri,cum ar fi de exemplu in vecinătatea Petromidiei.se găsesc suprafețe cu ochiuri de apa si stufaris constituind microhabitate in imediata vecinătate a domeniului marin.

•    Zona Petromidia- Pescărie Constanta - zona cu caracteristici de litoral

•    Zona Constanta -Vama Veche -faleza cu plaja la baza

Statutul de arie protejata atribuit sectorului maritim romanesc este pus in antiteza cu funcțiunea sa de domeniu economic care implica derularea de activitati portuare,transport maritim,pescuit comercial,mari aglomerări urbane si turistice,turism si sporturi nautice,obiective industriale,etc. Factorii antropici prezentati(la care s-ar putea adauga si cei naturali-de ex.eroziunea,furtuni puternice caracteristice sezonului rece.infloriri algale.etc.) ar putea constitui elemente de vulnerabilitate pentru situl in cauza.

Având in vedere cele aratate mai sus se poate spune ca amplasamentul PUZ ce face obiectul raportuui de mediu NU găzduiește habitate din clasele prezentate anterior.
2.7.3.Componenta de mediu: Aerul atmosferic

Climatul zonei, datorita poziției geografice, este temperat - continental, cu influente maritime.

Regimul climatic general se caracterizează prin veri fierbinți si sarace in precipitații si prin ierni nu foarte reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar si cu dese intervale de incalzire, care dau stratului de zapada un caracter episodic.

Temperatura medie anuala are valoarea de 11,2° C, iar precipitațiile medii anuale sunt de 347,8 mm/ mp.

Circulația generala a atmosferei este caracterizata, in semestrul cald, prin advectii lente de aer oceanic din V, care ajunge insa puternic transformat (încălzit si uscat), iar in semestrul rece prin advectia maselor de aer din NE (cu caracteristici termice de aer arctic continental) si advectia dinspre SV a aerului cald si umed de origine mediteraneana.

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare al poluantilor, efectele acestora putând fi observate atat in mediul natural cat si in cel antropizat.

Calitatea aerului este influențată de :

-    dezvoltarea unor activitati industriale cu impact asupra atmosferei;

-    sistemele de incalzire a spatiilor de locuit si de lucru;

-    traficul rutier intern si de tranzit;

-    insuficienta salubrizării stradale;

-    depozitarea si transportul deșeurilor menajere.

Pe amplasamentul PUZ nu exista obiective care sa contribuie la degradarea calitatii aerului.Indirect,calitatea aerului din zona poate fi afectata ca urmare a mișcării maselor de aer incarcate cu poluanti provenind din surse aflate la mare distanta sau chiar in spațiul transfrontier.

Principalii poluanti care fac obiectul monitorizării de către instituțiile abilitate sunt: dioxidul de sulf (SO2 ); monoxidul si dioxidul de azot (NOX); amoniacul ( NH3 ); compușii organici volatile nemetanici (NMVOC); emisiile de metale grele (mercur si cadmiu) ; emisiile de poluanti organici persistenti (POP).

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.40 I .763

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC.A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

De subliniat este faptul ca perimetrul studiat nu este generator al poluantilor descriși.
Cel mult poate fi “beneficiar “ al poluantilor proveniti din alte zone.transportati de masele de
aer aflate in mișcare.
2.7.4 Componenta de mediu: Biodiversitatea

In prezent,suprafața perimetrului PUZ studiat, este ocupata de clădiri cu funcțiuni locative,prestări servicii , spatii de alimentație publica, invatamant,sanitare, terenuri de sport, gestionare a deșeurilor,etc.

De asemenea,in cadrul respectivului perimetru se regăsesc atat spatiile verzi cat si terenurile proprietate privata,libere de de construcții, înscrise in zonele,specificate in documentația de urbanism.

întregul ansamblu prezentat se constituie in habitat antropic specific ce găzduiește specii comune de avifauna ,cum ar fi .Passer domesticus (vrabia),Sfrepfope//'a decaocto (gugustiucul)Larus sp.(pescărușul) , Turdus merula (mierla neagra )Pica pica (coțofana), Cardue//s carduelis (sticletele),Parus major (pitigoi), Motacilla alba (codobatura ),Sturnus vulgaris (graurul), Corvus frugilegus(c\oara),Columba livia (porumbelul),Hirunda rustica (rândunica).

Concluzie

In urma celor prezentate,cu referire la starea biodiversitatii in contextul dezvoltării PUZ ce face obiectul prezentului raport de mediu , se poate observa ca :

1-    Habitatul antropic (cu organizarea sa specifica ) aferent perimetrului PUZ poate oferi condiții prielnice pentru existenta avifaunei comune descrisa mai sus si el este agreat de către aceasta.

2-    Perimetrul PUZ nu se dezvolta intr-un areal in care s-ar regăsi habitatele speciilor de fauna si avifauna specifice ROSPA 0076.Din descrierea speciilor respective se observa ca in totalitate acestea se reproduc si se dezvolta in medii acvatice,mlăștinoase,stuficole,cu vegetație arboricola specifica zonelor umede,etc.,habitate care nu se regăsesc in perimetrul PUZ studiat.

2.8 OPȚIUNI ALE POPULAT IEI ~    ..... <.......    ;

Conform Raportului informării si consultării publicului, nr. de inregistrare 64339/06.05.2014-Serviciul Urbanism/Directia Urbanism/Primaria Mun. Constanta, pe tot parcursul derulării procesului de informare si consultare publica nu au fost depuse solicitări de la persoane interesate care sa vizeze reglementarle propuse.

...................... ~~~ ......... ,...

In urma analizei situației existente, din punct de vedere al organizării funcționale a zonei studiate, atat din punct de vedere al funcțiunilor existente cat si al zonelor de reglementare existente in PUG, se pot constata următoarele neconcordante:

1. Funcțiunile existente nu se incadreaza in funcțiunile zonelor de reglementare aferente PUG

-    Institutul de medicina veterinara Pasteur, Piața de peste, plaja nu se incadreaza in zona de reglementare existenta ZRE

-    Institutul național de cercetare-dezvoltare Grigore Antipa nu se incadreaza in zonele de reglementare ZRE, ZRF si ZRA3

-    Institui de geofizica si geologie Constanta, Garda de mediu Constanta nu se incadreaza in zona de reglementare ZRL3

-    Campusul Universității Ovidius Constanta nu se incadreaza in zona de reglementare

ZRA3    .

-    Administrația Naționala de Meteorologie București - Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta , Administrația Naționala Apele Romane - Direcția Apelor Dobrogea Litoral si ÎNCERC - filiala Dobrogea nu se incadreaza in zona de reglementare

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RB. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 . 4 01 .7:6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ZRA3

2.    Limitele zonelor de reglementare existente in PUG suprapuse peste suportul cadastral existent indica apartenența unor terenuri la doua zone de reglementare existente in PUG sau chiar lipsa apartenetei la o anumita zona.

3.    Organizarea circulației existente nu corespunde cu organizarea circulației rezultata in urma delimitării zonelor de reglementare existente.

4.    Zona se caracterizează prin funcțiuni existente legate de instituții publice, invatamant, cecetare, formare profesionala, servicii, nicidecum prin funcțiunile aferente zonelor de reglementare existente in PUG: ehipamente publice ( crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier), unitati de depozitare (unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren) sau culte.

In condițiile enunțate mai sus, sunt necesare:

-    Reconfigurarea limitelor zonelor de reglementare pe baza suportului cadastral in corelare cu circulațiile existente

-    Restabilirea unor zone de reglementare pe baza funcțiunilor existente

-    Stabilirea unor noi zone de reglementare, pentru terenurile libere, care nu pot fi menținute in zonele de reglementare existente in PUG, pe fondul in care nici situația existenta in teren nu se regăsește in PUG.

CAPITQLi| 3: PROPUNERI DEXEZVOU^RE-URgÂNISTICA

[3?TVALORIF1CAREA CADRULUI NATURAL

Reglementările PUZ prevăd realizarea de suprafețe verzi si plantate, cu respectarea unor suprafețe minime pentru fiecare amplasament, aspect care contribuie la menținerea unui microclimat corespunzător caracterului zonei.

Suprafețele minime de spatii verzi, sunt reglementate conform HCJC 152/2013:pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima in funcție de destinație, astfel:

DIMENSIONARE NECESAR SPATII VERZI

FUNCȚIUNE

HCJC 152/2013

ADMINISTRAȚIE

50% din Steren

FINANTE-BANCI

50% din Steren

COMERȚ

50% din Steren

CULTE

40% din Steren

CULTURA

30% din Steren

INVATAMANT

30% din Steren

SANATATE

15mp/persoana

TURISM

50% din Steren

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

5mp/locuitor

COLECTIVE

5mp/unitate locativa

Suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului.

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. RO44BRDE14QSV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0 ; 3 41 . '4 01 .763.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A,PARTER    EMAIL of f i c e . us on ia@ g m ai i ,c om

3.2MODERNIZAREACIRCULATIEI ........ ......... .....

In limitele zonei studiate, au fost de curând amenajate un sens giratoriu la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Aleea Studenților si un număr de aproximativ 633 locuri de parcare publice. Va mai fi amenajata si o pista pentru biciclete, pe scuarul existent al bulevardului Mamaia, iar din zona statiei de alimentare carburanți OMV spre Stațiunea Mamaia, acesta va fi amenajata pe trotuarul aferent bulevardului.

Noile masuri propuse pentru imbunatatirea condițiilor existente de circulație auto si pietonala sunt:

-    Realizarea unui sens giratoriu la intersecția straziii Unirii cu bulevardul Mamaia

-    Reconfigurarea traseului si lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 24- FZ 29, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil)

-    Lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 26- FZ 29, aflata in legătură cu strada Unirii, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil)

-    Amenajarea terenului liber existent in zona Institutului de Geofizica si Geologie, prin continuarea aleeii de acces existente si amenajarea unei parcari cu 27 locuri.

-    Amenajarea ca strada a terenului liber existent intre ansamblul rezidențial Spectrum si Campusul Universitar, prin continuarea aleeii de acces existente pana la ansamblul Spectrum si racordarea acesteia cu aleea Studenților - alee de acces existenta spre Campusul Universitar. Se propune transformarea întregului traseu in strada de legătură - prelungirea străzii Pescarilor/ prelungirea Aleeii Studenților. Ampriza strada propusa = 10m (7m carosabil).

-    Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția străzii propuse cu Aleea Studenților si cu prelungirea străzii propuse pana in zona Pieței de peste existente.

-    Amenajarea unui număr de ~94 locuri de parcare adiacent străzii propuse pana in zona Pieței de peste existente

-    Reconfigurarea loturilor existente in zona străzii Maior Sofran pentru asigurarea acceselor auto si pietonale la loturile existente. Aleile auto propuse vor avea min.6m.

-    Amenajarea unui număr de ~25 locuri de parcare in zona instituțiilor publice existente.

A fost propus un număr total de 210 locuri de parcare, fara luarea in calcul a parcajelor propuse pe terenuri proprietate privata.

Parcaje existente = 633 locuri Parcaje propuse = 210 locuri Total = 843 locuri

Dimensionarea exacta a necesarului de parcaje la sol, nu se poate realiza in acesta etapa, decât pentru amplasamentul care a generat PUZ (vezi capitolul 3.3. - zona M5), intrucat prin prezentul plan urbanistic zonal sunt admise mai multe funcțiuni si un regim maxim de inaltime pentru mai multe zone si amplasamente. In faza DTAC a noilor construcții sau extinderi ale celor existente se va putea face un calcul exact in funcție de funcțiunile propuse prin proiectul tehnic.

Dimensionarea locurilor de parcare necesare, pe fiecare amplasament la faza DTAC, se va face in funcție de următoarele norme:

DIMENSIONARE NECESAR PARCAJE

FUNCȚIUNE

HGR 525/1996

CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE

SEDII SERVICII DESCENTRALIZATE

1LP/10-40 angajați +spor 30%

ALTE SEDII (sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri, partid, birouri)

1LP/10-30 angajati+spor 20%

FINANTE-BANCI

1LP/20 salariati+spor 50%

COMERȚ

1 lp/200mp SD pentru unitati<400mp

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDEI40SV66488561400,.B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX- +40.341 .401 .763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

1lp/100mp SD pentru unitati 400-600mp

1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp

1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp

1lp/40mp SD pentru unitati >2000mp

RESTAURANTE

1PL/5-10 locuri Ia masa

CULTE

minim 5 LP

CULTURA

MUZEE, EXPOZIȚII

1LP/50mp spațiu expunere

ALTELE (biblioteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, casa de cultura, centru cultural, cinematograf, teatru, sala polivalenta)

1LP/10-20 locuri in sala

INVATAMANT

3-4 LP/12 cadre didactice

INVATAMANT UNIVERSITAR

spor 1-3LP autocare

SANATATE

SPITAL (toate categoriile), DISPENSAR

1LP/4 angajati+spor 10%

ALTE UNITATI

1LP/10 angajați

TURISM

1-4 LP/10 locuri de cazare

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

1LP/1-5 locuințe

SEMICOLECTIVE

1LP/1-3 locuințe

COLECTIVE

1LP/2-10 locuințe

FUNCȚIUNE

NORMATIV P 132/93

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

1LP/locuinta

SEMICOLECTIVE

1 LP/locuinta

COLECTIVE

1 LP/locuinta

INSTITUT»

CENTRALE

1LP/10 salariati

ADMINISTRATIVE

1LP/20 salariati

MAGAZINE

<5000m

1LP/30 cumparatori/ora

>5000m

1 LP/20 cumparatori/ora

HOTELURI

5 STELE

1/6-1/2 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/4 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/8-1/6 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/10-1/8 LP/nr. de paturi

HOTELURI APARTAMENT

5 STELE

1/6-1/2 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-113 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/9-1/4 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/9-1/6 LP/nr. de paturi

RESTAURANTE

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO248S3505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3. SC. A, ET. PARTER. AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .7.6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL of f i c e . u s on ia@ g m aii. c'o m .

LUX

1/2 LP/nr. de clienti

CATEGORIA I

1/4 LP/nr. de clienti

CATEGORIA II

1/8 LP/nr. de clienti

CATEGORIA III

1/10 LP/nr. de clienti

SPITALE

JUDEȚENE

1/5 LP/nr. de paturi

MUNICIPALE

1/10 LP/nr. de paturi

ORĂȘENEȘTI

1/15 LP/nr. de paturi

DISPENSARE

1/20 LP/nr. de paturi

FUNCȚIUNE

HCLM 43/2008

LOCUINȚE INDIVIDUALE

min. 1 LP

LOCUINȚE COLECTVE

1 LP/unitate locativa cu s.u.<100mp

2 LP/unitate locativa cu s.u.100-150mp

3 LP/unitate locativa cu s.u.150-200mp

BIROURI

1 LP/30mp s.u.

COMERȚ

1 LP/50mp s.u.

ALIMENTAȚIE PUBLICA

1 LP/30mp s.u.

3.3 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ -    ~~

REGLEMENTARI. BILANȚ TERITORIAL. INDICATORI URBANISTICI

In urma analizei situației existente si a preluării reglementarilor aprobate din limitele zonei studiate, se propun următoarele:

-    Reconfigurarea limitelor zonelor de reglementare pe baza suportului cadastral in corelare cu circulațiile existente

-    Restabilirea unor zone de reglementare pe baza funcțiunilor existente

-    Stabilirea unor noi zone de reglementare, pentru terenurile libere, care nu pot fi menținute in zonele de reglementare existente in PUG, pe fondul in care nici situația existenta in teren nu se regăsește in PUG.

Zonificarea funcționala propusa este următoarea:

ZRM - ZONA MIXTA, cu subzonele:

ZRM1 - Zona mixta cu regim de înălțime Parter ZRM2 - Zona mixta cu regim de inaltime P+2 ZRM3 - Zona mixta cu regim de inaltime P+3 ZRM4 - Zona mixta cu regim de inaltime P+6 ZRM5 - Zona mixta cu regim de inaltime P+8

ZRL - ZONA DE LOCUIT, cu subzonele

ZRL1 - Zona - Locuințe individuale cu regim mic de inaltime P- P+1

ZRL2 - Zona - Locuințe individuale si semicolective cu regim mediu de inaltime P+2

ZRL3 - Zona - Ansambluri de locuințe semicolective cu regim de inaltime P+3-4

ZRL4-A - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+7

ZRL4-B - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+4, conform PUG

ZRL5 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+8-10, conform PUG

ZRL6 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+10

ZRI - ZONA INSTITUT!!, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL


U S O N I A

ARHITECTU RA    *    URBANISM *    DESIGN

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL R024863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41.40 1 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ZRI1 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+2

ZRI2 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+4

ZRS - ZONA SERVICII SI COMERȚ

ZONA DE LOCUIT

C In limKelezonei2Ri_1~^se proptiFurmSdarele: . .......;    ~    , • '_/ j

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL3A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+1E, POT=40%, CUT=0,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările aprobate privind funcțiunea, regimul de inaltime, POT si CUT

-    se reconfigureaza limitele zonei

rOH limiteie zonei ZRL2-se propun următoarele:    ..... ..........1 j

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+3-4E, POT=50%, CUT=1,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările privind funcțiunea admisa si POT, dar se modifica regimul de inaltime de la P+3-4 la P+2 si CUT de la 1,8 la 1,5.

-    se reconfigureaza limitele zonei

[ - ln1imile>e^^^’ZRL3:--se^opunTjri^ț&i^    . ......• ................ Ț-.......

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+3-4E, POT=50%, CUT=1,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările privind funcțiunea admisa, regim de inaltime, POT si CUT, cu respectarea Hmax la comisa si a retragerilor fata de clădirile existente, retrageri menționate pe planșa de Reglementari urbanistice.

-    se reconfigureaza limitele zonei

L- Irfilmitelezonei ZRLj^L^^ propIIrTurmatoarele:”" ..... ~~    2____.....'    '    |

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4, conform PUG: zona locuințelor colective P+4E, POT=30%, CUT=1,5

-    in limitele zonei se afla 3 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4 si Clădirea Ceronav, cu regim de inaltime D+P+3 si un amplasament pe care monemtan se afla o clădire nefinalizata, cu regim de inaltime parter

-    pe amplasamentul pe care exista in prezent clădirea parter nefinalizata, se propune realizarea unei clădiri cu funcțiuni de locuire (apartamente) cu regim de inaltime P+7, POTmax=60%, CUTmax=5,3, cu încadrarea in Suprafața desfasurata pentru calcul CUT = 9040,OOmp, astfel incat CUT aprobat in zona=1,5, prin creștere cu 20% =>CUT max/zona de reglementarei ,8.

-    Se propune prelungirea aleeii auto existente pana in zona amplasamentul si realizarea unei parcari la sol cu 27 locuri de parcare, care vor deservi clădirea propusa.

-    se reconfigureaza limitele zonei

Suprafața zona ZRL4-A = 7795,82mp Suprafața construita existenta=1685,50mp Suprafața desfasurata existenta=4992,47mp POT existent/L4=21,62%

CUT existent/L4=0,64

Suprafața desfasurata maxima propusa=14032,47mp

CUT propus/ZRL4-A (prin creștere CUT aprobat cu 20%)=1,8

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV.664885S1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0 ; 3 41 .4 01 .7 6 3.

U’ȘONIA PUNCT DE LUCRU • CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSKI.NR. 40, BL. BM2.SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Suprafața amplasament = 1718mp POT max/amplasament =60%

CUT max/amplasament= 5,3

[________jnJbi^te^n^^g^^H^prppunjjn^qajreieȚj2...... ____7.________________;_________:_______l

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4, conform PUG: zona locuințelor colective P+4E, POT=30%, CUT=1,5

-    in limitele zonei se afla 4 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4: FZ28 si FZ29

-    se mențin reglementările aprobate conform PUG

-    se reconfigureaza limitele zonei

lJZZZZlnJîrnfțe^HpnerZRiL5^se7B?o|oun2ufmațqarele2__~~ __ '    _____ZZ~ZZZ_Z"________LZ3

-    zonele se suprapune cu zona de reglementare ZRL5, conform PUG: zona locuințelor colective P+8-10E, POT=25%, CUT=2,5

-    in limitele zonelor se afla 4 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4: FZ23, FZ24 si FZ26

-    se mențin reglementările aprobate conform PUG

-    se reconfigureaza limitele zonelor

EZZJE]l^^Kl9fli[^S^jej^fiyDZy™âfoi^®ZZZZZZZZZZZZZZZHZZZZZZZZZZZZZZZZ~ZZZZZZZZZ3

-    zona se suprapune pe terenuri libere, care momentan nu sunt utilizate d.p.d.v. urbanistic, aflate in zona de circulație, conform PUG

-    in limita zonei, exista un amplasament cu suprafața de 512,40mp, pentru care se propune realizarea unei clădiri cu funcțiuni de locuire (apartamente) cu regim de inaltime S/D+P+10, POT=70%, CUT=8, CUT/ZONA ZRL6=4. Suprafața zona ZRL6=1200,00mp.

-    Se propune amenajarea a 33 locuri de parcare, in limitele zonei de reglementare, inclusiv pe amplasamentul propus

ZONA MIXTA

■ In limitele zonei ZRM1 - se propun următoarele:........................' ■    -    ■'

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL5, conform PUG: zona locuințelor colective P+8-10E, POT=25%, CUT=2,5

-    in limita zonei exista o clădire nefinalizata, cu regim de inaltime parter

-    se propune o noua suprafața edificabila, cu incadrarea in coeficienții urbanistici: POT=60%, CUT=0,6, Rh=Parter si funcțiuni: servicii, comerț.

-    se reconfigureaza limitele zonei

EZZÎK]ISweîe^zo^rzRMz^șe^roi^Ku^^l2a^®IZZZZZ_-_ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZHZZZZZZZZ3LZZZ]

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3.

-    in limita zonei se afla Piața de peste

-    intrucat acesta zona se afla la limita plajei si a stațiunii Mamaia, se propune diversificarea funcționala, cu funcțiuni de servicii, comerț, alimentație publica si turistice, cu Rh = P+2, POT=60%, CUT=1,8 si transformarea zonei in zona mixta. Nu se considera oportuna menținea funcțiunilor aferente zonei de reglementare ZRE1, funcțiuni care nici nu se regăsesc in teren.

-    funcțiunile propuse sunt: servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, servicii de turism si dotări aferente - cazare, alimentație publica, servicii hoteliere, agenții etc

-    se reconfigureaza limitele zonei


U S O N IA

ARHITECTU RA    *    URBANISM *    DESI G.N

J13/4352/12.122008    COD'FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0 ; 3 41 . 4 01 .7 6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

rOhTlUni^îe^zonej ZRIV13 -se propun următoarele;    ^JZZZZZZZZZZZZZZZZZ~ZZZZZZZZZ~]

-    zona se suprapune cu zonele de reglementare: ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3 si ZRF, conform PUG: lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase

-    in limita zonei exista o locuința individuala P+2-3 si terenuri libere de construcții

-    se propune diversificarea funcționala, cu funcțiuni de servicii, comerț, alimentație publica si locuire, cu Rh = P+2, POT=50%, CUT=1,8

-    se reconfigureaza limitele zonelor de reglementare

f In limiteîe zohei'ZRIVI4 se propun următoarele:_____' ™______..LLJ_______:_______ _ ________________3

-    zona nu aparține unei zone de reglementare din PUG, se suprapune cu circulațiile existente

-    in limita zonei exista un singur amplasament, pentru care a fost aprobat prin HCLM nr. 522/23.12.2004 -aprobarea PUD - Construire imobil P+4E - policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35%, CUT=1,74.

-    se propune modificarea funcțiunilor aprobate, cu funcțiuni de locuire, servicii, comerț, cu Rh = P+6, POT=60%, CUT=4.

în limitele zonei ZRM5j- se propun următoarele: ____ ‘    .....,...................._1

-    zona aparține parțial zonei destinate cultelor, conform PUG

-    in limita zonei exista un singur amplasament cu suprafața de 355mp, care a generat studiul PUZ, si pentru care a fost aprobat prin HCLM nr. nr.627/14.12.2007 - aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E - alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9 si autorizat cu A.C. nr.99/23.01.2014 - imobil P+5E - Spațiu comercial la parter si birouri ia etaje, cu POT aprobat=85%, CUT aprobat = 4,9, cu 34 locuri de parcare inchiriate de la S.C.CONFORT URBAN SRL prin contract nr. 10220/19.12.2013.

-    se propune modificarea funcțiunilor aprobate, cu funcțiuni de locuire si comerț la parter

-    se propune creșterea regimului de inaltime aprobat de la P+5 la P+8 si a CUT aprobat de la 4,9 la 10, cu respectarea CUT=2,5/ZRM5. Suprafața zonei de reglementare ZRM5=1407,00mp.

-    Locurile de parcare necesare sunt calculate astfel: spațiu comercial parter=172mp=>5 locuri de parcare necesare, etajele 1-8: 5 apartamente/nivel => 40 locuri de parcare. Total necesar=45locuri de parcare. Din totalul de locuri de parcare necesare, beneficiarul are deja inchiriate 34 locuri de parcare, iar diferența de 11 locuri de parcare, marcate pe plan, va fi asigurata tot prin constraCt de închiriere cu S.C.CONFORT URBAN SRL.

-    In limitele zonei de reglementare se afla in curs de amenajare o parcare cu 27 locuri. Cele 11 locuri de parcare propuse pentru inchiriere fac parte dintre acestea.

ZONA INSTITUT!!, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL

In limitele zonei ZRI1 - se propun următoarele:    ,....... .|

-    zona se suprapune cu zona de reglementare: ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3

-    in limita zonei se afla amplasamentul Institutului de medicina veterinara Pasteur - Parter si construcții aferente IRCM Constanta - Parter

-    se propune transformarea zonei in zona destinata instituțiilor, serviciilor si echipamentelor publice, cu următoarele condiționări: Rh = P+2, POT=60%, CUT=1,8

-    se reconfigureaza limitele zonei de reglementare


CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

____________ _________________________________________LS3, SC.A.ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 .401 .7.6 3.

U S O N I A PUNCT DE LUCRU • CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSKI.NR. 40, BL. BM2. SC. A. PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

LZZLJK3taî^^?oQiIZ®^^lK9EuEyr^^ă§i22ZZZZZTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIZZ]

-    zona se suprapune cu zonele de reglementare:

-    ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3;

-    ZRA3, conform PUG: unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren, POT=85%, CUT=10mc/mp /teren,

-    ZRL3, conform PUG: locuințe individuale izolate si cuplate; locuințe colective cu maxim 8 apartamente la scara; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri, POT=30%, CUT maxifn pentru H = P+2 = 0.9, CUT maxifI, pentru H = P+3 = 1.2

-    ZRF, conform PUG: lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase

-    in limita zonei se afla:

-    INSTITUT!! PUBLICE: Administrația Naționala de Meteorologie București - Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta - D+P+2, Administrația Naționala Apele Romane -Direcția Apelor Dobrogea Litoral -P+I^Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina “Grogore Antipa” - D+P+2 si Comisariatul Gărzii de Mediu Constanta - D+P+1+M

-    ECHIPAMENTE PUBLICE-INVATAMANT SI CERCETARE: Campusul Universității “ Oidius” -P+5-6-7, Institutul de geofizica si geologie Constanta - P+3, ÎNCERC - filiala Dobrogea - P+1

-    se propune transformarea zonei in zona destinata instituțiilor, serviciilor si echipamentelor publice, cu următoarele condiționări, cu următoarele condiționări: Rh = P+4, POT=60%, CUT=3.

-    se reconfigureaza limitele zonei de reglementare

ZONA COMERȚ SI SERVICII

In limitele zonei ZRS - se propun următoarele:    ......t ........... :    _;

-    zona nu aparține unei zone de reglementare din PUG, se suprapune cu circulațiile existente

-    in limita zonei exista un singur amplasament pe care se afla statia de distribuție carburanți OMV, autorizata

-    se propune menținerea funcțiunii existente, cu următoarele condiționări: Rh=Parter, POT=50%, CUT=0,5.

BILANȚ ZONE DE REGLEMENTARE PROPUSE

ZONA DE REGLEMENTARE/

FUNCȚIUNE

PROPUNERE

MP    %

ZRL1

1207,1

0,81

ZRL2

633,82

0,42

ZRL3

3285,33

2,21

ZRL4-A

7795,82

5,26

ZRL4-B    .

2673,42

1,8

ZRL5

4806,7

3,42

ZRL6

1200

0,81

ZRM1

915,25

0,61

ZRM2

9741,21

6,58

ZRM3

5446,79

3,68

ZRM4

1670,41

1,12

ZRM5

1407

0,95

ZRI1

7061,91

4,77

ZRI2

44138,33

29,82

ZRS

2352,15

1,58

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDEI40SV664885S1400, B.RJ3. AGENȚIA MAMAIA-

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 . 4 0 1 .7.S 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

SPATII PLANTATE

5720

3,86

PARCAJE

10851,87

7,33

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

37272,99

25,18

TOTAL

148000

100

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT-PROPUS

FUNCȚIUNE

SITUAȚIA EXISTENTA

PROPUNERE

MP

°/

/o

MP

0/

/o

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+1

-

-

1207,1

0,81

LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2

-

-

633,82

0,42

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+2

4533,98

3,06

-

-

LOCUINȚE COLECTIVE P+3-4

-

-

3285,33

2,21

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

2215

1,49

2215

1,49

LOCUINȚE COLECTVE P+6

-

-

1660,6

1,12

LOCUINȚE COLECTIVE P+8

1765

1,19

1765

1,19

LOCUINȚE COLECTIVE P+10

-

-

512,4

0,34

INSTITUȚII PUBLICE

20503,3

13,85

20503,3

13,85

INVATAMANT SI CERCETARE

27764,91

18,76

32923,53

22,24

COMERT/SERVICII

2352,15

1,58

2352,15

1,58

FUNCȚIUNI MIXTE P

-

-

445

0,3

FUNCȚIUNI MIXTE P+2

15187,9

10,26

FUNCȚIUNI MIXTE P+6

-

-

3331

2,25

FUNCȚIUNI MIXTE P+8

-

-

355

0,23

COMERT/BIROURI

355

0,23

-

-

COMERȚ

1000

0,67

-

-

TERENURI LIBERE

11723,28

7,92

-

-

TERENURI CU CLĂDIRI NEFINALIZATE

2179,55

1,47

-

-

TERENURI NEUTILIZATE D.P.D.V. URBANISTIC

20318,45

13,72

-

-

SPATII PLANTATE

9076,87

6,13

9352

6,31

PARCAJE

7315

4,94

9835

6,64

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

36897,81

24,93

42435,87

28,67

TOTAL

148000

100

148000

100

CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU 4
CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAI MIC SAU EGAL CU CUT APROBAT PLUS 20%

U S O N I A

ARHITECTURA    *    URBANISM *    DESIGN

J1^4332/12.122008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. RO44BRDEI40SV66488361400, B.RB. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL • CONSTANTA, BDL MAMAIA. NR, 79. BL LS3. SC. A. ET. PARTER. AP. 1    TELEFON/FAX +40.341.401.7 6 3

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKl.NR. 40.BL BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ZONE DE REGLEMENTARE EXISTENTE / PROPUSE SI COEFICIENȚI URBANISTICI EXISTENTI / PROPUS!

1    «B

l,----

CARACTERUL

ZONEI

ZONA DE REGLEMENTARE PROPUSA

i

FUNCȚIUNI PROPUSE

1

1

POT

CUT

RH

zo'na de REGLEMENTARE EXISTENTA CF. PUG

POT

CUT

PUZ/PUD APROBAT PRIN HCLM

ZONA DE REGLEMENTARE APROBATA CF. PUZ/PUD

POT

CUT

RH

ZONA MIXTA

ZRM1 ’ ‘

SERVICII, COMERȚ    .

50%

'    0.5    11

/ ’ *

P

ZRL5

30%

2,5

PUZ-HCLM

276/09.05.2008

30%

2,5

P+8

ZRM2

SERVICII, COMERȚ 1 ,, AL PUBLICA, TURISM '

60%

1,8

P+2

ZRE1

85%

3

;ȚȚV;ȚȚ;ȚȚ ;:;Ț'C:i'ȚȚȚ, ȚiȚȚȚ Ț' Țț Ț' :.'Ți'l'tt'Sil

ZRM3

SERVICII, COMERȚ,

50%

1,5

P+2

. ;    : ■ ZRE1    '

85%

3

AL'. PUBLICA, LOCUIRE

•,; ' L ZRF • ' . ■

ZRM4

SERVICII, COMERȚ,

60%

!

4

P+6 ,

'    'ZONA CIRCULAȚII

■Ț PUD-HCLM;

' BIROURI,SANATATE.LOCUIRE

35%

1,74

AL PUBLICA,- LOCUIRE    ,

522/23,,12.2004

ZRM5

LOQUIRE, SERVIGII, ;. ; < ;

‘v,>V.:85;%T’;S

2.5ZRM5

P+8

■ :    Vț-V-    :

■ ZONA CIRCULAȚII SI ZRF

i PUZ-HCLM

BIROURI SI SPATII COMERCIALE

85%

L4.SȚ

:Țr+șȚ

COMERȚ iȚȚȚi'Ț'.Ț|ȚȚȚS.JȚ"

627/14.12.2007

ZONA INSTITUT!!, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE

' ' ZRI1 ■■

INSTITUȚII, SERVICII,

Ț’ 60%    .

Ki :>'O ""iJs'Ț .Î'țȘ'Sț

ȚȚj’ȚizȚii

ZRE1

85%

3

ECHIPAMENTE PUBLICE Ț

ZRA3

85%

10mc

, ZRI2 ■ '    ,

1NSTITUTil, SERVICII,    Ț ■

60%

ȚȚ \    țȚA-

Ț.R+4';Ț;

ZRE1

85%

3

ECHIPAMENTEPUBLICE

ZRA3

85%

10mc

ZONA LOCUIRE

ZRL1

LOCUIRE 1    '    ,

40%

0,8

P+1

ZRL2A    '

t'"

35%

1

i PUZ-HCLM

276/09.05.2008

ZRL3A

40%

Ț0,8iî

ȚPii-iiȚ:

ZRL2

LOCUIRE

50%

1,5 '

V .    .....7.RL2A    ;

35%

PUZ-HCLM

276/09 05.2008

ZRL4A '

50%

1,8

ZRL3

;'Lpi^iRE'.:^;'.-:<Ț;-3M “V

50%

8.Sa

P+3-4

■    ZRL2A

35%

1

PUZ-HCLM

276/09.05.2008

. ZRL4A .    : Ț

50%

18

"pWi

ȚȚ4TȚ

ZRL4-A

LOCUIRE , ',    '    ' '

60%

1.8/ZRL4-A

CREȘTERE CU 20%

P+7

;    ZRL4    .

30%

1,5

ZRL4-B

LOCUIRE

CF.PUG

CF.PUG

CF.PUG

,    ZRL4

30%

1,5

ZRLS

locuire s ȚȚ'Ț,ȚȚȚi;Ț

CF.PUG

CF.PUG

CF.PUG

ZRL5

25%

2,5

■ •    '    • ■    '    Ț. .    '-Ț

ZRL6

LOCUIRE ' i'" ȚȚ/ȚȚ ./'Ț.'ȚȚ,■

Ț.’Ț;70%'i\"Ț

4/ZRL6    ,

P+10

,,    ZONA CIRCULAȚII

ZONA

COMERT/SERVICII

S

SERVI C11 ? COMERȚ; j:    C

50%

P

'ZONA CIRCULAȚII

Conform A.C.    ■■ ’ ,    .

J13/4352/12.122008    < COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONTAX + 40^341.401.7 6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC.A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

STUDIU DE INSORIRE

Conform prevederilor Certificatului de urbanism aflat la baza prezentului proiect, a fost întocmit un studiu de insorire pentru amplasamentul care au generat studiul PUZ.

Conform OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației, art.3: Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum o ora si jumătate la solstitiul de iarna a incaperilor de locuit din clădire si din locuințele invecinate.

Studiul de insorire efectuat la data de 21 decembrie (solstiul de iarna), releva următoarele aspecte:

1.    Imobilul P+8 propus pe amplasamentul care a generat PUZ, cu funcțiuni de locuire si comert/servicii la parter, beneficiază de insorire minim o ora si jumătate, la solstitiul de iarna, pe fațadele cu ferestre de la camerele de locuit.

2.    Imobilul P+8 propus nu are vecini - construcții care sa fie afectate de acesta.

•    J3.4 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE ' '    "Tp—-T'..............

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa a imobilelor ce urmeaza a se realiza se va face din conducta existenta 0 350mm sau din conductele existente pe străzi dar cu un diamtru de minim 100mm.

Conductele existente cu dimetrul minim Dn 100mm,pot transporta debitul necesar de alimentare cu apa a rețelei proiectate in aceasta zona si debitul de incendiu coresunzator.Pe rețele ce urmeaza a se realiza se vor monta hidranti de incediu exterior.

La fazele următoare de proiectare se va detalia acest sistem in funcție de construcțiile ce urmeaza a se executa in acest ansamblu.

CANALIZARE MENAJERA

Pentru scurgerea apelor menajere de la construcțiile ce se vor executa in aceasta zona, vor fi executate rețele de canalizare amplasate pe trama stradala proiectata.Aceste rețele vor avea diametrul Dn 250mm PW-KG.La schimbările de direcție se vor realiza cămine de vizitare si control cu diamtrul de 1,00m si adâncimile corespunzătoare.

Acest sistem de canalizare va fi corelat cu canalizarea menajera existente in zona.In cazul in care cotele de teren nu vor permite scurgerea gravitaționala a apelor menajere se vor realiza statii de pompare individuale.

Detaliile pentru stabilirea stațiilor de pompare, echiparea lor, conductele de refulare, se vor stabilii in cadrul proiectelor ce urmeaza a se face in continuare.

Apele pluviale vor fi colectate prin rigolele si șanțurile prevăzute in cadrul proiectului de drumuri si vor fi descărcate in rigola drumurilor sau in rețelele pluviale existente in zona.

BREVIAR DE CALCUL: LUCRĂRI HIDRO - EDILITARE
1 .CONSUMATORI

1. Blocuri apartamente cu spatii comerciale,servicii, alimentație publica la parter, parcari la subsol sau demisol

-    P+8E - 40 apartamente/tronson

-    D+P+10E - 40 apartamente

TOTAL PERSOANE =40apartamente x 3,5 persoane/apartament =140 persoane

a.    IN AFARA SEZONULUI

-    140 persoane

b.    IN TIMPUL SEZONULUI

-    210 persoane

-tff1' J13Ă4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA


SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3. SC. A, ET. PARTER, AP-.1    TELEFON/FAX + 40.341 .401,.7.63.

U Ș O N I A PUNCTDE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKi, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL of f i ce . u s on i a@g m ai I ,c:o m

2.DEBITE DE APA
A. IN AFARA SEZONULUI

2.1.    Debitul zilnic mediu

1

Qzi med = ---------x Ns x q sp    ( mc/zi)

1000

qsp=numar de consumatori

Nspi= necesarul de apa specific, cumulat pe zone ale centrului populat in l/om zi 1 1

Q mediu zi=---------x 140 persoane x 180 l/om zi = 25,2 mc/zi=0,29 l/s

1000

2.2.    Debitul zilnic maxim    -

Q zi max = Q zi med x Kzi

Kzi = 1,35

Q zi max 1 = 1,35 x 25,2 mc/zi = 34,02 mc/zi = 0,39 l/s

2.3.    Debitul maxim orar

Q zi max

Q max orar = Ko x ------------ ( mc/h )

24

Ko= 2,50

34,02mc/zi

Q max orar 1= 2,50 x —------------= 3,54 mc/h = 0,98 l/s

24

B. IN SEZON

2.1 .Debitul zilnic mediu 1

Qzi med = ---------x Ns x q sp    ( mc/zi)

1000

qsp=numar de consumatori

Nspi= necesarul de apa specific, cumulat pe zone ale centrului populat in l/om zi 1

Q mediu zi=---------x 210 persoane x 180 l/om zi = 37,80 mc/zi= 0,43 l/s

1000

2.2.    Debitul zilnic maxim Q zi max = Q zi med x Kzi Kzi = 1,35

Q zi max 1 = 1,35 x 37,80 mc/zi = 51,03 mc/zi = 0,59 l/s

2.3.    Debitul maxim orar

Q zi max

Q max orar = Ko x ----------- ( mc/h )

24

Ko= 2,50

51,03mc/zi

Q max orar 1 = 2,50 x--------------------= 5,31 mc/h = 1,47 l/s

24

TABEL CENTRALIZATOR CU DEBITE DE APA POTABILA NECESARE

DEBITUL

IN TIMPUL SEZONULUI

IN AFARA SEZO

NULUI

mc/zi (mc/h)

l/s

mc/zi(mc/h)

l/s

Q med zi

37,80

0,43

25,20

0,29

Q max zi

51,03

0,59

34,02

0,39

Q max orar

5,31

1,47

3,54

0,98

J13'4352/12.12:2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL , CONSTANTA, BOL MAMAIA,NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401:763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSW, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.uson1a@gmail.com

Conform STAS 1343/1 /2006 , tabelul 4 pentru o populație mai mica decât 5.000 de locuitori este necesar un debit de incendiu de 5,00l/s.

In zona de amplasament a blocurilor exista conducta principala 0 350mm fonta.

Conducta care poate asigura necesarul de apa este de 0 110x6,3mm PEHD.

Qmax orar (in sezon) = 1,47 l/s, se poate alege o conducta din PEHD, 0 40mm PEHD , cu o

viteza = 0,95m/s.

Verificare la Qmax orar+incendiu = 6,47l/s, se poate alege o conducta din PEHD, 0 110mm PEHD , cu o viteza = 0,95m/s.

3. DETERMINAREA DEBITELOR DE CANALIZARE MENAJERA

4.1.    Debitul mediu zilnic de apa uzata

Q mediu zi uz = 0,90 x Q mediu zi    ( mc/zi)

Q mediu zi uz = 0,90 x 25,20 mc/zi = 22,68 mc/zi= 0,26 l/s - in afara sezonului Q mediu zi uz = 0,90 x 37,80mc/zi = 34,02 mc/zi= 0,39 l/s - in timpul sezonului

4.2.    Debitul maxim zilnic de apa uzata

Q max zi uz = 0,90 x Q max zi    ( mc/zi)

Q max zi uz = 0,90 x 34,02 mc/zi = 30,61 mc/zi = 0,35 l/s - in afara sezonului Q max zi uz = 0,90 x 51,03 mc/zi = 45,92 mc/zi = 0,53 l/s - in timpul sezonului

4.3.    Debitul maxim orar de apa uzata

Q max orar uz = 0,90 x Q max orar    ( mc/h)

Q max zi uz = 0,90 x 3,54 mc/h = 3,18 mc/h = 0,88 l/s- in afara sezonului Q max zi uz = 0,90 x 5,31 mc/h = 4,78 mc/h = 1,32 l/s- in timpul sezonului

TABEL CENTRA

LIZATOR CU DEBITE DE CANALIZARE MENAJERA

DEBITUL

IN TIMPUL SEZONULUI

IN AFARA SEZO

NULUI

mc/zi (mc/h)

l/s

mc/zi(mc/h)

l/s

Q med zi

34,02

0,39

22,68

0,26

Q max zi

45,92

0,53

30,61

0,35

Q max orar

4,78

1,32

3,18

0,88

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

-construcțiilor noi vor fi racordate la rețelele de alimentare cu energie lectrica existente, cu avizul ENEL

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

-construcțiilor noi vor fi racordate la rețelele de alimentare cu gaze naturale existente, cu avizul CONGAZ

i3 5 PROTECȚIA MEDÎULUi    .....7    ....................

(Sursa: Raportul de mediu aflat la baza PUZ)
3.5.1 CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA SEMNIFICATIV

Perimetrul PUZ studiat se prezintă ca o entitate organizatorica consolidate, aflata sub incidența prevederilor legale ce o guvernează din punct de vedere al problemelor socio-economice, culturale, de protecția mediului,cat si a celor referitoare la sanatate, colectarea deșeurilor,alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrica si termica,etc.

J13/4352/12.12.2008    COD,FISCAL RO24853505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONjFAX +40.3 41.401.7.6 3.

U S O N I A . PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Astfel zona in cauza este organizata din punct de vedere al tramei stradale si a aleilor de acces către unitățile locative,cat si din punct de vedere al sistemului de colectare a deșeurilor menajere si al colectării selective.

In cadrul zonei se regăsesc unitati economice neindustriale (spatii comerciale si prestări servicii către populație ),unitati școlare,unitati sanitare,terenuri de sport,rețele de alimentare cu apa si evacuare ape uzate,rețele electrice,rețele RADET,rețele de telefonie,internet,televiziune prin cablu,etc.

Unitățile locative sunt astfel amplasate incat este asigurat gradul de insorire corespunzător. In jurul unităților locative exista spatii verzi, bine delimitate de aleile de acces.

In concluzie se poate spune ca zona studiata asigura un confort optim locuitorilor ei.fara a fi afectate caracteristicile de mediu.Tema PUZ este orientata către statuarea indicatorilor urbanistici propuși, fiind generata de un deținător al unui teren amplasat in perimetrul analizat. In acest context PUZ nu promovează vreo investiție ,ci stabilește coordonatele conform carora vor fi edificate obiectivele viitoare. Fata de aceste precizări si in raport cu cerința acestui capitol se poate spune ca eventuale probleme de mediu vor aparea in momentul in care pe loturile la care face referire PUZ vor fi demarate investițiile de rigoare (care nu se vor putea inscrie decât in regimul tehnic si juridic al zonei si in indicatorii urbanistici aprobați),context in care trebuie supusi atenției următoarele caracteristici de mediu specifice unui habitat antropic,si anume :

Kidroqeologia

Lucrările de construire nu vor produce un impact semnificativ asupra apei subterane care constituie sursa de apa potabila pentru municipiu Constanta.

Flora

Habitatul este de tipul ecosistemelor antropice astfel incat flora de pe amplasament nu are valoare conservativa sau ecologica.

Fauna

Cea mai mare parte a exemplarelor faunistice prezente pe amplasament se vor deplasa, refugiindu-se in arealele invecinate, in momentul inceperii lucrărilor de construcție. Lucrările nu se vor desfasura concomitent pe toate suprafețele. Fauna prezenta in zona PUZ este reprezentata de specii comune ce au fost descrise in capitolele de mai sus.

Aerul

In faza de construcție vor exista surse de poluare a aerului si anume : gazele de eșapament rezultate de la autovehicule si de la utilajele folosite si praful rezultat din activitățile de construcție.

O alta sursa potențial de impact asupra habitatului antropic va fi zgomotul rezultat in faza de construcție. Impactul va fi temporar - doar pe durata etapei de construire.

Apa

Nu este cazul Sol- subsol

Nu este cazul

Monumente istorice -culturale

Pe amplasament nu au fost identificate monumente istorice/ culturale

Patrimoniu arheologic

Pe amplasament nu au fost identificate situri arheologice

Peisajul

Se va crea un impact pozitiv asupra peisajului datorita faptului ca loturile de teren vor fi amenajate in acord cu aspectul general al zonei

In concluzie,avand in vedere genul de investiții ce se vor desfasura in viitor, se apreciaza ca impactul asupra mediului a planului urbanistic zonal se va resimți doar local la nivelul suprafețelor in cauza si mai puțin in imediata vecinătate a acestuia.

Nu va exista un impact asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

J13,'4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40;341 .'401 .7.63.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gtnail.com

3.5.2 PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM

In contextul celor exprimate la capitolul anterior ,in cadrul caruia s-au făcut referiri la organizarea corespunzătoare a zonei ce face obiectul PUZ,singura problema ce s-ar inscrie in cerința prezentului capitol âr fi aceea referitoare la emisiile atmosferice . In perioada de construcție vor exista emisii atmosferice de la utilajele folosite in construcție si emisii de praf.

In vederea eliminării fenomenului vor fi contractate numai utilaje si autovehicule cu verificarea tehnica la zi astfel incat emisiile atmosferice sa fie cat mai reduse. Se vor utiliza carburanți cu un conținut de sulf redus.

3.5.3 OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM SI MODUL IN CARE S-A TINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE SI DE ORICE ALTE CONSIDERAȚII DE MEDIU IN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI

3.5.3.1 Obiective de protecția mediului

începând cu etapa de preaderare la Uniunea Europeana .Romania si-a armonizat legislația in raport cu Directivele Comunității Europene .ratificând de asemenea o serie de tratate internaționale care au vizat ,si urmăresc in continuare, dezvoltarea armonioasa a omenirii.Este evident faptul ca PUZ studiat nu are anvergura unui plan de talie internaționala astfel incat sa fie raportat la coordonatele unor astfel de obiective.dar se poate afirma faptul ca in aceasta construcție piramidala a cadrului juridic global.PUZ se regăsește ca element infinitesimal obligat sa respecte .prin conținutul sau, normele impuse de legislația naționala .armonizata cu cea internaționala.In etapa de preaderare, prin DOCUMENTUL DE POZITIE-CAPITOLUL 22-PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR”,Romania si-a asumat o serie de angajamente privind următoarele domenii statuate in baza directivelor aferente.

Planul Local de Acțiune stabilește scopuri, obiective si tinte clare pentru soluționarea fiecărei probleme individuale de mediu si prezintă seturi cuprinzătoare de acțiuni convergente pentru atingerea acestora. Totodată se stabilește responsabilizarea autoritatilor locale, mediului de afaceri, societății civile pentru a rezolva problemele de mediu din județ in vederea asigurării unui mediu adecvat, a unor condiții de viata mai bune si, nu in ultimul rând, al unei dezvoltări durabile pentru generațiile actuale si viitoare.Conform Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Constanta (PLAM) au fost identificate aspecte referitoare la următoarele componente de mediu :

•    Apa (calitatea si cantitatea apei potabile;poluarea apelor de suprafața; poluarea apelor subterane)

•    Aerul (poluarea atmosferei)

•    Gestiunea deșeurilor

•    Spatiile verzi

•    Degradarea solului;

•    Pericole generate de fenomene naturale;

•    Urbanizarea mediului.

In cadrul PLAM pentru județul Constanta/administratii locale se fac următoarele recomandări cadru:

a) Recomandări cadru pentru componenta de mediu APA

Având in vedere ca apele de suprafata/subterane au un anumit grad de poluare, se au in vedere următoarele masuri:

•    incurajarea imbunatatirii calitatii resurselor de apa de suprafața si subterane prin realizarea unei epurări corespunzătoare a apelor uzate rezultate din mediul rural si din cadrul obiectivelor economice

•    reducerea pierderilor din rețelele de alimentare cu apa;

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401 .783

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40. BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

•    dezvoltarea unei rețele centralizate de alimentare cu apa potabila in zonele rurale;

•    reabilitarea si extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila,

b) Recomandări cadru pentru componenta de mediu AER

In ceea ce privește poluarea atmosferica, in general, se înregistrează 2 mari surse:

•    instalațiile mari de ardere

•    traficul rutier, in mediul urban si de-a lungul cailor rutiere intens circulate.

Recomandările de mediu pentru aceasta componenta includ, in principal, masuri de informare si conștientizare a agentilor economici poluatori asupra termenelor conformării, precum si sprijinirea introducerii de „tehnologii curate”. Se impun, implicit, si masuri de imbunatatire a calitatii aerului prin scăderea emisiilor.

c)    Recomandări cadru in ceea ce privește gestiunea deșeurilor

Poluarea mediului este datorata inclusiv gestionarii necorespunzatoare a deșeurilor menajere urbane/rurale (depozitarea necontrolata, organizarea defectuoasa a sistemului de colectare si transport, colectarea neselectiva), prin urmare se impune:

•    aplicarea planului judetean/local de gestionare a deșeurilor;

•    crearea unui sistem de colectare selectiva a deșeurilor urbane si industriale, la nivelul fiecărei localitati.

d)    Recomandări cadru pentru extinderea spatiilor verzi

Presiunea crescânda, corespunzătoare dezvoltării urbane, extinderea suprafețelor construite, in defavoarea spatiilor verzi, precum si poluarea sonora si prin vibrații, produsa in aglomerările urbane, produc o stare de disconfort pentru populație.

Prin urmare, se impune respectarea prevederilor O.U.G. 114/ 2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. 195/ 2005 privind protecția mediului, Art. 2. alin 1, referitor la raportul număr locuitori/ spatii verzi in interiorul localităților (minim 26 m2 spațiu verde/locuitor pana la 30 decembrie 2013), precum si realizarea de noi spatii verzi.

De asemenea, prin Legea 24/2007 se impune ca documentațiile de urbanism sa prevada un minimum de 5% spatii verzi publice.

e)    Pericolele generate de fenomene naturale

Perimetrul PUZ studiat ,se învecinează ,in special prin limita de nord-est,cu domeniul marin.De menționat este fenomenul de eroziune marina manifestat in lungul sectoarelor de plaja din stațiunea Mamaia si implicit si in zone adiacente perimetrului PUZ.Rata de erodare este de cca.1-1,5 m/an.

Degradarea solului, urbanizarea mediului .constituie teme majore a căror abordare si clarificare se face intr-un cadru decizional superior.

3.5.3.2 Modul de îndeplinire a obiectivelor de protecția mediului
a)    Modul de indeplinire a recomandărilor cadru pentru componenta de mediu APA

Alimentarea cu apa potabila se va face prin racordarea la rețelele existente in zona.

Colectarea tuturor apelor uzate si epurarea se va face in sistemele centralizate existente.

Se recomanda ca spatiile de alimentație publica sa fie dotate cu separatoare de grăsimi pentru a

se preveni contaminarea apelor cu grăsimi vegetale sau animale.

b)    Modul de indeplinire a recomandărilor cadru pentru componenta de mediu AER

Pentru diminuarea fenomenului de poluare datorat traficului rutier in zona , prin respectarea indicatorilor urbanistici vor fi asigurate suprafețele de spatii verzi plantate. Utilizarea (in scopul asigurării agentului termic) centralelor termice pe baza de gaz natural, va elimina

problema emisiilor atmosferice care ar fi fost generate in cazul folosirii sistemelor clasice. Zona PUZ studiata este racordata in mare parte,la rețeaua centralizata de furnizare a agentului termic. Din acest motiv nu se constituie intr-o entitate generatoare de poluanti atmosferici.

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, BRD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIUSOCIAL - CONSTANTA, BDLMAMAIA.NR. 79, BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

c)    Modul de îndeplinire a recomandărilor cadru in ceea ce privește GESTIUNEA DESURILOR

Pentru colectarea deșeurilor vor fi amenajate spatii special destinate, echipate astfel incat sa permită colectarea selectiva a deșeurilor in scopul valorificării celor reciclabile si diminuării cantitatii eliminate la depozitele de deșeuri.

d)    Modul de indeplinire a recomandărilor cadru pentru asigurarea SPATIILOR VERZI

In ceea ce privește zonele urbanistice din cadrul perimetrului PUZ.prin regulamentul de urbanism au fost impuși indicatori speciali cu privire la asigurarea suprafețelor cu destinație de amenajamente pentru spatii verzi in concordanta cu prevederile legale din domeniul protecției mediului.

3.5.3 POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SANATATEA UMANA, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC SI ARHEOLOGIC, PEISAJUL SI ASUPRA RELAȚIILOR DINTRE ACEȘTI FACTORI

3.5.3.1 Efecte potențiale asupra factorilor de mediu
Biodiversitatea

Impactul cel mai puternic asupra biodiversitatii se va resimți in etapa de construi re. Aceste activitati se vor desfasura totuși pe termen scurt, astfel incat si impactul va avea un caracter temporar.

Flora

Nu va suferi un impact semnificativ, intrucat loturile edificabile sunt de mici dimensiuni iar activitatile specifice de construire nu vor produce impact asupra vegetației prezente in perimetrul PUZ si care .oricum nu are valoare ecologica importanta, fiind formata din specii specifice amenajamentelor de entertainment.

Fauna

Suprafața PUZ nu găzduiește decât specii de fauna domestica ( câini,pisici ) iar din categoria speciilor de avifauna sunt prezente cele descrise in capitolele de mai sus,si carora, zonele învecinate le vor asigura suficient refugiu in perioada de realizare a lucrărilor de construire.

Populația si sanatatea umana

Se estimează ca populația din zona invecinata nu va fi afectata de implementarea planului.

Solul

Impactul asupra solului se va manifesta in perioada de implementare a planului, prin lucrările de amenjare a cailor de acces, parcărilor si fundațiilor. In etapa de implementare a planului ar putea exista o poluare a solului produsa de scurgerile accidentale de carburanți si lubrefianti de la utilajele folosite pentru construire. Acest impact este puțin probabil intrucat se vor folosi utilaje cu verificările tehnice la zi.

După implementare planului nu va exista un impact asupra solului. Pentru evitarea impactului, deseurile se vor depozita in spatii special amenajate, in recipienti specifici tipului de deseu (deșeuri menajere, deșeuri de la restaurante si alte spatii de alimentație publica).

Apa

Asa cum s-a precizat in capitolele anterioare sursele de apa subterane sunt la adâncimi considerabile avand asigurat gradul de prezervare corespunzător,astfel incat PUZ studiat nu va avea niciun impact asupra acestora.Ape de suprafața nu exista in perimetrul PUZ.

Aerul

J13/4352/12.12.2008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341.401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Calitatea aerul va fi afectata numai pe perioada de construire / implementare aplanului, datorita intensificării traficului rutier si a utilajelor ce vor fi prezente in zona. Totuși, datorita faptului ca lucrările de construcție nu se vor desfasura simultan, astfel incat nu va fi prezent un număr mare de utilaje si autovehicule concomitent, se poate aprecia ca impactul asupra aerului va fi in limite acceptabile.

După implementarea planului singurii poluanti atmosferici vor fi reprezentati de emisiile eventualelor centrale termice (de tipul celor de apartament) utilizate pentru producerea agentului termic (apa calda, incalzire). Aceste centrale termice vor funcționa pe baza de gaze naturale astfel incat emisiile atmosferice vor fi semnificativ reduse.

Peisajul

Zona PUZ studiata este stabila din punct de vedere al amenajamentelor de spatii verzi.Planul propus nu va produce modificări însemnate ale cadrului peisagistic deja existent ,dar in orice caz nu va contribui la diminuarea suprafețelor verzi existente ,ci dimpotrivă, la lărgirea lor.

3.5.4 POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SANATATII, IN CONTEXT TRANSFRONTIERA

PUZ analizat nu reprezintă un plan de anvergura astfel incat sa faca obiectul analizei unui impact in context transfrontier.

3.5.5 MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI

3.5.5.1    Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului

Pentru evitarea si diminuarea potențialului impact asupra solului se propun următoarele masuri:

•    nu se va face depozitarea carburanților, a uleiurilor si a altor substanțe chimice, daca este cazul, in zona amplasamentului, cu excepția organizării de șantier extinse, când se vor prevedea, de către contructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvați;

•    evitarea afectării unor suprafețe suplimentare de teren;

•    depozitarea temporara a deșeurilor numai in locurile special amenajate si, in funcție de categorie, numai in recipienti special destinați;

•    acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfârșitul fazei de construcție;

•    organizarea de șantier va fi dotata cu material absorbant, necesar intervenției in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

•    pentru fiecare zona si parcela se vor respecta POT maxim si CUT maxim stabilit cu caracter obligatoriu;

•    indepartarea deșeurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.

3.4.5.2    Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafața

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa următoarele masuri:

•    intervenția rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanți si lubrefianti;

•    schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

•    asigurarea unei stări funcționale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitării scurgerii de hirocarburi;

•    deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

•    vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de către firme special autorizate;

•    spatiile de alimentație publica (restaurante, cantine) vor fi dotate cu separatoare de grăsimi pentru a se preveni contaminarea apelor cu grăsimi vegetale sau animale.

,J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3. SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40;341.401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

3.4.5.3 Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de construcție se vor lua următoarele masuri:

•    întreținerea corespunzătoare a stării drumurilor;

•    reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

•    materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub acțiunea vânturilor;

•    oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicate in activitati;

•    folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

•    acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente/ depozitarea in recipiente etanșe;

•    evitarea manipulării unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vânt.

3.4.5.4 Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii verzi.

Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral, fara a se introduce specii alohtone,amenajările in cauza urmând a juca rol de habitate pentru speciile de avifauna specifica.

Pe cat posibil, desfasurarea activitatilor de construire se va face in afara periodelor de reproducere a păsărilor .Desfasurarea lucrărilor de construire se va face numai pe suprafețele destinate acestor tipuri de lucrări, fara a se afecta suprafețe suplimentare de teren.

In limitele zonei studiate, sunt propuse următoarele lucrări de utilitate publica de interes local, conform Legii 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local'.

-    Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii Unirii cu bulevardul Mamaia - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii propuse la limita de est a zonei studiate cu Aleea Studenților - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de modernizare care privesc reconfigurarea traseului si lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 24- FZ 29, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil) - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de modernizare care privesc lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 26- FZ 29, aflata in legătură cu strada Unirii, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil) - lucrare care afecteaza o suprafața de 421 mp de teren aflat domeniul privat al Mun. Constanta, din incinta I.N.C.E.R.C. Constanta.

-    Lucrări de construcție care privesc amenajarea terenului liber existent in zona Institutului de Geofizica si Geologie, prin continuarea aleeii de acces existente si amenajarea unei parcari cu 27 locuri - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de construcție si modernizare care privesc amenajarea ca strada a terenului liber existent intre ansamblul rezidențial Spectrum si Campusul Universitar, prin continuarea aleeii de acces existente pana la ansamblul Spectrum si racordarea acesteia cu aleea Studenților - alee de acces existenta spre Campusul Universitar. Se propune transformarea întregului traseu in strada de legătură - prelungirea străzii Pescarilor/ prelungirea Aleeii Studenților. Ampriza strada propusa = 10m (7m carosabil). Acesta lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata.

-    Lucrări de construcție si modernizare a aleilor de acces existente in zona lotizării de la strada Maior Sofran prin reconfigurarea loturilor existente. Propunere de reconfigurare vizeaza doua loturi, iar suprafețele de teren ce vor fi afectate de realizarea aleilor de acces sunt propuse pentru schimb

ARHITECTURA


URBANISM


J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO248S3505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0,3 41.40T .7 6 3.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

cu terenuri aflate in domeniul public al Mun. Constanta, astfel incat suprafețele inițiale de teren proprietate privata sa se mențină.

-    Lucrări de construcție care privesc amenajarea ca strada cu parcaje adiacente, a terenului liber existent in zona I.R.C.M. Constanta - Institutul de medicina veterinara Pasteur - Piața de peste. Acesta lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata, dar afecteaza o suprafața de 70,50mp din terenul aferent I.R.C.M. Constanta pentru realizarea trotuarului aferent străzii propuse.

-    Lucrări de construcție si modernizare, aflate in curs de execuție, a parcajelor la sol din zona Pescărie, zona scuarului de pe bulevardul Mamaia si adicent acestuia lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de construcție a pistei pentru biciclete pe scuarul existent al bulevardului Mamaia si pe trotuarul aferent acestuia - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

Regimul juridic al terenurilor si propunerile privind circulația terenurilor, precum si suprafețele de teren propuse pentru schimb sunt menționate pe planșa: Tipul de proprietate si circulația terenurilor, parte integranta din prezentul PUZ.

Planul urbanistic zonal stabilește, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administrația locala va dispune de mijlocul de analiza si decizie pentru orice zona, in procesul de certificare si autorizare reglementat prin lege.îs

K

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40,341.401.76 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

PROIECT NR. 25/2013

VOLUMUL 1

MEMORIU DE PREZENTARE

1.    INTRODUCERE

2.    STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

3.    PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

4.    CONCLUZII

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOSTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA

OBIECTIVULUI

P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE:

PLAJA (NORD), STAȚIUNEA MAMAIA, LACUL TABACARIE SI STATIA DE EPURARE (VEST), STR.UNIRII (SUD), STR. PESCARILOR SI STRADA PROIECTATA (EST), MUN. CONSTANTA

FAZA

DOCUMENTAȚIE PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR

S.C. MARCO CHIM S.R.L., S.C. NITALEXIL S.R.L.

DATA ELABORĂRII

MARTIE 2014

1.2 OBIECTUL PUZ

Obiectivul Planului urbanistic zonal consta in studierea, detalierea/modificarea reglementarilor urbanistice aprobate in limitele zonei studiate, delimitată de străzile:

-    La nord: plaja-limita A.B.A.D.L.

-    La sud: Strada Unirii

-    La est: Strada Pescarilor si strada proiectata

-    La vest: Stațiunea Mamaia, Lacul Tabacarie si Statia de epurare Constanta Nord

Prin Planul urbanistic zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) , procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei (Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul).

Amplasamentul care a generat studiul Planului Urbanistic Zonal, se afla pe bulevardul Mamaia -zona Pescărie, conform planurilor anexate.

Amplasamentul, inregistrat cu numărul cadastral 239480, are o suprafața totala de 355mp, conform actului de alipire nr. 1990/12.12.2013.

Planul urbanistic zonal are la baza avizul de oportunitate nr.3708/17.12.2013, emis de Comisia Municipala de amenajare a teritoriului si urbanism.

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40,341 /401 .7.63

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL: BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

1.2 SURSE DOCUMENTARE

Analiza situației existente si formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza:

1. LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ

-    PLANUL URBANISTIC GENERAL al mun. Constanta, aprobat prin H.C.L.M. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCLM nr.77/31.03.2012.

-    Regulamentul local de urbanism al Mun. Constanta

-    Regulamentul general de urbanism HGR 525/1996

-    A.C. nr.1691/29.12.1993 - Construire grup Săli de invatamant, cazare S+P+M+4E+5-8Ep+9Eptehnic, POT=46,85%, CUT=4, strada Studenților, clădire inceputa si neterminata

-    HCLM nr. 212/04.11.1997 - hotarare privind aprobarea PUD - Garaje particulare aferente bloc FZ23, POT=99%, CUT=0,99.

-    HCLM nr. 466/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire locuințe insiruite P+1E, strada Pescarilor, nr.63, langa bl. FZ24, POT=70,58%, CUT=1,41.

-    HCLM nr.415/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUZ TABACARIE

-    HCLM nr. 522/23.12.2004 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire imobil P+4E-policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35%, CUT=1,74.

-    HCLM nr.29225.05.2005 - hotarare privind aprobare PUZ Zona de coasta a Marii Negre etapa I - creșterea atractivitatii turistice a falezei Tomis-Mamaia, Etapa II - in curs de elaborare. HCLM nr.112/16.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Riviera Tomis - intre stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta”, in etapa Studiu de fezabilitate.

-    HCLM nr.81/07.03.2007 - hotarare privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM nr.33/2005 privind aprobarea PUD ansamblu rezidențial 5 imobile locuințe, RH=D+P+13E, POT = 21 %, CUT=3,42.

-    HCLM nr.81/07.03.2007 privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM 33/2005 - Ansamblul rezidențial Spectrum.

-    HCLM nr.627/14.12.2007 - hotarare privind aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E -alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9.

-    HCLM nr.276/09.05.2008 - hotarare privind aprobarea PUZ - remodelare urbana zona Faleza Nord pentru amplasamentul delimitată de strada Unirii, bl.FZ26, bl. FZ 28, bl. FZ 26, bl. U6, strada Pescarilor

-    HCLM nr.364/29.06.2009 - hotarare privind aprobarea PUZ - ansamblu rezidențial locuințe si dotări, zona Pescărie, POT =60%, CUT=4,20, RH=P+22,1500 locuri de parcare

-    HCLM nr.45/10.02.2011 privind modificarea HCLM nr.447/30.07.1999 privind aprobare PUD proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbana a mun. Constanta, in sensul reconfigurarii edilitar-urbane si modificării regimului de inaltime aprobat, Faleza Nord, POT=17%, CUT=2,2.

-    A.C. nr.1342/12.08.2013 - amenajare parcare intre blocurile bl. FZ 26 si bl. FZ.27.

CAPITOLUL 2: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

Zona propusa pentru studiu, se afla in partea de nord a Mun. Constanta, la limita de sud a Stațiunii Mamaia, intre strada Pescarilor si strada proiectata - la est, statia de epurare Constanta Nord - la vest si strada Unirii - la sud.

Suprafața zonei propusa pentru studiu este de 14,80ha.

Amplasamentul care a generat studiaul PUZ, este situat pe b-dul Mamaia, nr.306A-306B, avand o suprafața de 355mp si următoarele vecinătăți, conform act de alipire nr.3708/17.12.2013:

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RB. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .7.63

PUNCT DE LUCRU • CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

-    La nord - IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La sud —IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La est - IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La vest - IE 238653 - B-dul Mamaia

2.2 ÎNCADRAREA IN PUG MUN. CONSTANTA

Limita zonei studiate include următoarele zone de reglementare, conform PUG Mun. Constanta:

ÎZRE 1 - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE, LA NIVEL DE CARTIERSI jCOMPLEX REZIDENȚIAL EXISTENTE    ................j

-    UTÎUZARI ADMISE - echipamente publice la nivel rezidențiale si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice.

-    POT=85%

-    CUT=3, depășirea CUTmaxim este admisa in condițiile prevăzute la Art. 16 de la capitolul ZRCC CUTmaxim poate fi depășit cu maximum 2.0 in următoarele împrejurări:

a.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza pietonale, scuaruri sau alte spatii accesibile publicului si care conferă calitati urbanistice si arhitecturale sporite centrului de cartier;

b.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii de parcare subterane sau supraterane, multietajate in care minimum 50% sunt publice;

c.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii si zone de interes peisagistic si care contribuie la creșterea atractivitatii turistice a municipiului (faleza, malul lacului Tabacarie sau Siutghiol etc.).

Șzra T- zonXQnItatIlor DE DEPOZITARE    ?

-    UTILIZĂRI ADMISE unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren.

-    POT=85%

-    CUT=10mc/mp /teren

ZRL 3 -SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI (P+2-3) EXISTENTE SI

propuse ~

-    UTILIZĂRI ADMISE: locuințe individuale izolate si cuplate; locuințe colective cu maxim 8 apartamente la scara; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

-    POT=30%

-    CUT maxim pentru H = P+2 = 0.9

-    CUT maxim pentru H = P+3 = 1.2

ZRL 4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 - 4) SITUATE IN ANSAMBLURI ' ' PREPONDERENT REZIDENȚIALE    .........

- UTILIZĂRI ADMISE - locuințe in proprietate privata si locuințe sociale; construcții aferente echipării tehnico-edilitare, amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

= 30% = 1.5


POT maxim CUT maxim


,J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 . 4 01 .7.6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40. BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

^F^ ^ ZQI^ ĂCtiViT^TiL^ lJEGAȚE DE CULTE    /L/Ă'" ;

-    UTILIZĂRI ADMISE - lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase;activitati complementare pentru bisericile parohiale din ansamblurile recent realizate pentru ritualuri religioase care nu pot avea loc in apartamentele blocurilor cu locuințe colective (de exemplu pentru priveghi la ritul ortodox).

-    POT-conform caracteristicilor specifice fiecărui cult.

-    CUT- conform caracteristicilor specifice fiecărui cult

2.3 ELEMENTE DE CADRU NATURAL
2.3.1    RELIEFUL

Relieful litoralului romanesc este determinat de interacțiunea morfologica a Podișului Dobrogei cu Marea Neagra. De-a lungul coastei marine trecerea intre podiș si platforma marina se face lin pe o panta ușoara cu numeroase plaje, cu acces lejer in apa pe distante remarcabile. Acestea, cat si faptul ca Marea Neagra este lipsita de curenti puternici de litoral, de plante sau de pești periculoși -fac litoralul romanesc locul ideal pentru bai de mare si sporturi nautice. Mareea este nesemnificativa, maxim 10-20 cm.

In municipiul Constanta si in zona de proximitate exista surse importante de ape subterane si de suprafața. Resursele de apa subterane sunt insemnate, stratul acvifer subteran asigurând mare parte din alimentarea cu apa potabila a municipiului.

Apele de suprafața, cuprind:

-    Lacurile litorale, Tabacarie de 99 ha si Siutghiol de 1900 ha, utilizate in principal pentru pescuit sportiv si industrial (Siutghiol), precum si pentru acțivitatile turistice si recreaționale. Lacul Tabacarie se numără printre lacurile foarte poluate, colmatate, hipereutrofe care necesita urgent o

reabilitare ecologica adecvata.

-    Apele marine, mărginesc partea estica a municipiului. In conformitate cu legislația naționala si cea a Uniunii Europene, sunt delimitate apele de imbaiere, in dreptul plajelor turistice, si apele pentru creșterea si exploatarea molustelor de consum situate intre cele doua porturi, Midia si Constanta, izobata de 5 m si limita apelor teritoriale (12 Mm).

Lacul Siutghiol este o laguna aflata in județul Constanta. Are o lungime de 7,5 km si o lățime de

2,5 km. Pe cele 1.900 hectare ale sale se practica sporturi de apa precum schi nautic sau yachting. Lacul Siutghiol are o insula calcaroasa, Ovidiu, cu o suprafața de 2 ha, pe care este amplasat un restaurant. Numele este de origine turca: Sutgol = Lacul laptelui/de lapte.

Lacul este separat de mare printr-un cordon litoral, pe seama caruia a luat naștere plaja Mamaia. In zona țărmului Marii Negre fundul este alcătuit numai din nisipuri de plaja, care au grosimi ce variaza intre trei si patru metri. Nisipurile repauzeaza peste depozitele argiloase care, in general, se extind pe restul fundului lacului.

Fostul tarm al marii, in zona caruia s-a instalat lacul, este constituit din depozite de varsta jurasica, cretacica si sarmatiana, reprezentate mai ales prin calcare.

In partea de sud a Siutghiolului se afla lacul Tabacarie. Ambele lacuri conțin apa dulce, care deversează in mare in vecinătatea institutului de cercetări oceanografice, nivelul sau piezometric fiind cu 2.50 m deasupra celui al Marii Negre.

Atât pe marginea vestica, precum si pe fundul lacului, este cunoscuta prezenta a numeroase izvoare de apa dulce care alimentează lacul.

In ciuda activitatii economice intense care se desfasoara in zona, poluarea apelor de pe raza teritoriala a municipiului Constanta se incadreaza in limite normale. Principala sursa de poluare o reprezintă activitatea portuara, la care se adauga celelalte activitati economice, precum si cele casnice ale populației.

2.3.2    CLIMA

Rezultat al interferenței dintre climatul maritim si cel de stepa, clima din zona insumeaza un ansamblu de facilitați suport major pentru o clima relativ blanda.

Clima orașului Constanta evoluează pe fondul general al climatului temperat continental, prezentând anumite particularitati legate de poziția geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei,

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV6S488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3. SC. A. ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.34T .'401 .7.63

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

asigura umiditatea aerului si totodată provoacă reglarea incalzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara.

Regimul climatic se caracterizează prin veri mai puțin fierbinți, datorita brizelor marine si ierni mai blânde, datorita acțiunii moderatoare a Marii Negre.

2.3.3    TEMPERATURA

Climatul maritim, caracteristic acestei zone, prezintă o stabilitate termica a atmosferei. Temperatura medie in lunile iunie-august depășește 25° C. Anotimpul cald înregistrează 100-120 zile cu temperatura de 20-25 ° C si 20-30zile tropicale cu temperatura minima absoluta inregistrata 25°C.

Temperaturile medii multianuale înregistrează cele mai mari valori din întreaga tara, situandu-se la 11,2oC. Media maximelor lunare, cu valori de peste 30oC sunt atinse in iulie, august si septembrie; in aceste luni valorile minimelor lunare si anuale atingând 12 -13oC. Primavara, datorita

prezentei marii, temperaturile sunt mai coborâte cu 1 - 3oC decât in interiorul Dobrogei, iar toamna, din acelea si motive, sunt mai ridicate cu cateva grade.

Durata de strălucire a soarelui se ridica la o valoare medie multianuala de 2286,3 ore/an. Energia radianta primita de la soare sub forma de radiație globala anuala, exprimata in valori multianuale, insumeaza cca 4.000 calorii/cm2/an, pe timp cu cer acoperit reducandu- se cu peste 1/z din valoarea inregistrata pe cer senin.

2.3.4    PRESIUNEA ATMOSFERICA

Presiunea atmosferica este relativ ridicata oscilând intre 758-764mm.col.Hg.

2.3.5    PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE

Precipitațiile sunt reduse, sub 400 mm/an, municipiul Constanta aflandu-se in arealul cu probabilitatea cea mai redusa a precipitațiilor din toata Dobrogea. Evapotranspiratia potențiala este de 697 mm insa cea reala atinge numai 370 mm, excedentul de apa fata de evapotranspiratia potențiala fiind de 0 mm, deficitul ajungând la 327 mm. Datorita evaporatiei ridicate, umezeala aerului este mare, media multianuala depășind 81%.

Nebulozitatea se caracterizează printr-o evoluție inversa a valorilor medii lunare in comparație cu temperatura aerului, cele mai mari valori inregistrandu-se in lunile de iarna (6,7 - 7,2), cu maxima in decembrie. Numărul mediu de zile cu ceata este de 50 zile/an, numărul maxim fiind in timpul iernii, cu o medie de 8 zile/luna si cu un maxim de 16 zile/luna, ceata fiind destul de persistenta iarna.

2.3.6    VÂNTURI DOMINANTE

In ceea ce privește vânturile, in aceasta zona frecventa medie (%) cea mai ridicata se întâlnește in cazul vânturilor din Nord (21,5%), urmata de cele din Vest (12,7 %) si Nord - Est (11,7 %). Cea mai scăzută frecventa se inregistreaza pentru vânturile din direcția Sud - Vest (5,9 %) si Est (6,1%), urmate de cele din Sud (8,7 %), Nord - Vest (8,8 %) si Sud (9,4%). Pe direcțiile vânturilor predominante, din sectorul nordic (NV, N, NE) se inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale:

7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est si 4,7 m/s pentru nord-vest.

Situat intr-o zona puternic aerata si ventilata, municipiul Constanta nu se confrunta cu probleme majore de poluare a aerului. Emisiile de poluanti in aer sunt in general reduse si provin ca urmare a proceselor tehnologice si industriale, de la autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la instalațiile individuale de alimentare cu căldură si producere de apa calda etc.

2.3.7    SOLUL SI DEPOZITELE DE DEȘEURI

Solurile din municipiul Constanta au texturi medii (lutoase sau luto-nisipoase), ceea ce conferă solului o permeabilitate ridicata si au insusiri fizice bune, care s-au menținut ca atare de-a lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a ramas relativ staționar.

Pe raza municipiului Constanta nu exista depozite de deșeuri menajere. Deseurile menajere si asimilabile acestora sunt transportate in vederea depozitarii la rampa ecologica amplasata in orașul Ovidiu. Depozitarea deșeurilor inerte se face in incinta Portului Constanta, la Poarta 9, in apropierea danei 103, pe un teren special amenajat.

2.3.8    VEGETAȚIA

Vegetația specifica supralitoralului din dreptul orașului Constanta se caracterizează printr-o puternica antropizare si ruderalizare. Zona fiind intens influențată de vecinătatea marii aglomerări urbane, in Constanta nu mai pastreaza in compoziția floristica decât puține specii arenicole si halofile

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV56488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONi'FAX 4 4 0; 3 41. 4 01 .7.6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKLNR. 40,BL. BM2, SC. A,PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

caracteristice fitocenozelor inițiale, cum ar fi: Elymus giganteus, Salsola kali ssp. Ruthenica, Argusia sibirica, Crambe maritima, Glaucium flavum, Ecballium elaterium, Cakile maritima, Salicornia europaea, Sueda maritima.

Vegetația din parcuri si spatii verzi se caracterizează prin uniformitate, speciile fiind cultivate. In marea lor majoritate sunt specii exotice si ornamentale. Speciile arboricole si arbustive mai reprezentative sunt: castan sălbatic, plop, mesteacăn, arțar, frasin, ulm, sambovina, tei, platan, salcam alb, salcam galben, gladita, salcie, salcioara, otetar, pin negru, molid, dud, cătină roșie, merisor, iedera, vase etc.

2.3.9 FAUNA

Observațiile si studiile privind calitatea vieții sălbatice din municipiul Constanta sunt puține si se concentrează in special, asupra speciilor de păsări care pot fi studiate, in zona lacurilor Tabacarie si Siutghiol precum si pe fasia litorala limitrofa Constantei.

Cele mai întâlnite specii clocitoare pe tot parcursul anului, in oraș, sunt: Larus argentatus (pescărușul argintiu), Larus ridibundus (pescărușul razator), Passer domesticus (vrabie de casa), P. montanus (vrabia de câmp), Pica pica (coțofana), Streptopelia decaocto (gugustiuc), Corvus monedula (stancuta), C. corone corone (cioara neagra), C. corone cornix (cioara griva), C. frugilegus (cioara de semănătură), Garrulus glandarius (gaița), Hirundo rustica (rândunica).

Alte specii de păsări observate in ecosistemele acvatice de pe suprafața municipiului Constanta, sunt: Podiceps cristatus (corcodelul mare), P.nigricollis (corcodelul cu cap negru), Cygnus olor (lebădă de vara ), Ardea cinerea (stare cenușiu), A. purpurea (stare roșu), Phalacrocorax carbo

(cormoran mare), P. pygmaeus (cormoran mic), Egretta alba (egreta), Oxyura leucocephala (rata cu cap alb), etc.

2.4 CIRCULAȚIA

Principala cale de comunicație rutiera care traversează zona studiata este bulevardul Mamaia, care realizează legătură intre centrul Mun. Constanta si Stațiunea Mamaia. Acesta face parte din trama majora a Mun. Constanta, incadrandu-se in categoriile de străzi l-magistrale, conform Normei tehnice 27/01/1998 privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane.

In partea de sud, zona studiata este delimitată, de strada Unirii- strada de categoria III-colectoare.

In partea de est, zona studiata este delimitată, de strada Pescarilor nefinalizata- strada de categoria III - colectoare.

In interiorul zonei studiate, circulația auto se realizeza pe străzi de categoria IV- de folosința locala si pe strada Aleea Studenților care asigura accesul la Campusul Universității Ovidius.

Parcajele la sol existente sunt distribuite astfel:

-    Parcare amenajata - 44 locuri, intre blocurile FZ 24 SI FZ29

-    2 parcaje amenajate - total 17 locuri, in zona blocului FZ 29

-    Parcare amenajata - 54 locuri, in zona blocului FZ 26

-    Parcare -    10    locuri,    in zona blocului FZ 23

-    Parcare -    14    locuri,    in zona a sud a limitei zonei studiate

-    Parcare -    9 locuri, pe strada Unirii, in zona blocului    FZ 26

-    Parcare -    15    locuri,    in zona clădirii Ceronav

-    Parcare - total 45 locuri, in zona instituțiilor publice existente

-    Parcare in curs de amenajare - b-dul Mamaia cu:

-    27 locuri in zona Pescărie

-    296 locuri in zona Statie de epurare-Lac Techirghiol

-    18 locuri adiacent bulevardului Mamaia

-    10 locuri de parcare pe scuarul bulevardului Mamaia

-    Parcare - 74 locuri, in incinta Campus Universitar

In total, in limitele zonei studiate, exista sau se afla in curs de amenajare aproximativ 633 locuri de parcare amenajate, fara a lua in calcul parcaje private existente.

J13,'4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIUSOCIAL - CONSTANTA, B47L.MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONTAX +40,341 .401 .7.63.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSkt.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL offic8.usonia@gmail.com

In limita zonei studiate se afla următoarele funcțiuni:

LOCUIRE

-    Locuințe individuale cu regim de înălțime P/P+1/P+2

-    7 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4

-    4 bloc de locuințe colective cu regim de inaltime P+8 INSTITUȚII PUBLICE

-    Administrația Naționala de Meteorologie București - Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta - D+P+2

-    Administrația Naționala Apele Romane - Direcția Apelor Dobrogea Litoral -P+1

-    Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina “Grogore Antipa” - D+P+2 si Comisariatul Gărzii de Mediu Constanta - D+P+1+M

ECHIPAMENTE PUBLICE

-    Clădirea Ceronav - D+P+3

-    Campusul Universității “ Oidius” - P+5-6-7

-    Institutul de medicina veterinara Parter

-    Institutul de geofizica si geologie Constanta - P+3

-    ÎNCERC - filiala Dobrogea - P+1

-    IRCM Constanta - Parter SERVICII

-    Statia de distribuție carburanți OMV

-    Clădirea Birouri - P+5, conform A.C.nr.99/23.01.2014 - in execuție COMERȚ

-    Piața de peste CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

PARCAJE LA SOL amenajate sau in curs de amenajare

SPATII PLANTATE PUBLICE

TERENURI LIBERE DE CONSTUCTll

2 AMPLASAMENTE CU CLĂDIRI NEFINALIZATE

ZONE LIBERE, neutilizate d.p.d.v. urbanistic

Pe amplasamentul care a generat studiul PUZ, cu o suprafața de 355mp, se afla in prezent o clădire in curs de execuție, conform A.C. nr.99/23.01.2014 - imobil P+5E - Spațiu comercial la parter si birouri la etaje, cu POT aprobat=85%, CUT aprobat = 4,9.

BILANȚURI TERITORIAL- SITUAȚIA EXISTEN1

fA

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA/MP

PROCENT/%

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+2

4533,98

3,06

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

2215,00

1,49

LOCUINȚE COLECTIVE P+8

1765,00

1,19

INSTITUȚII PUBLICE

20503,30

13,85

ECHIPAMENTE PUBLICE, din care:

27764,91

18,76

Invatamant

14158,50

Cercetare

11636,00

Sanatate

1970,41

SERVICII

2352,15

1,58

BIROURI

355,00

0,23

COMERȚ

1000,00

0,67

TERENURI LIBERE

11723,28

7,92

TERENURI CU CLĂDIRI NEFINALIZATE (LOCUINȚE)

2179,55

1,47

TERENURI NEUTILIZATE D.P.D.V. URBANISTIC

20318,45

13,72

SPATII PLANTATE

9076,87

6,13

PARCAJE

7315,00

4,94

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

36897,81

24,93

TOTAL

148000,00

100

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3. SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40,341 .401 .7.6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKi. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Zona studiata este echipata cu rețele edilitare: apa, canalizare, energie electrica, termica si telecomunicații.

2.7 PROBLEME DE MEDIU
2.8 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

CAPITOLUL 3: PROPUNERI DE DEZVOLTARE - URBANISTICA

3.1 ZONIFICARE FUNCȚIONALA - REGLEMENTARI. BILANȚ TERITORIAL. INDICATORI URBANISTICI

Propunerilor prezentului Plan urbanistic zonal, privesc următoarele aspecte:

-    diversificarea funcțiunilor admise, prin extinderea acestora cu alte funcțiuni compatibile cu funcțiunile existente in zona: locuire,instituții si echipamente publice

-    stabilirea suprafețelor edificabile pentru amplasamentele proprietate privata, care in prezent sunt libere de construcții

-    studierea asigurării parcajelor la sol necesare funcțiunilor propuse pe amplasamentele libere

-    studierea posibilităților de acces auto si pietonal pentru amplasamentele libere

-    amenajarea de noi parcaje publice la sol

-    reconfigurarea, prin lărgire a unor alei auto si pietonale, precum si propunerea de noi alei auto si pietonale, in zonele in care acestea nu exista

-    stabilirea zonelor cu destinația de spațiu verde

-    stabilirea distantelor mimime dintre construcțiile existente si propuse, pentru respectarea condițiilor de insorire, stabilite prin OMS 119/2014

In urma analizei situației existente si a preluării reglementarilor aprobate din limitele zonei studiate, se propun următoarele: ........ .........................

In_limitele zonei L1 - se propun următoarele: ■    ......~ ...........\TZZZZZZZZZZZZZZZZ~]

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL3A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+1E, POT=40%, CUT=0,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările aprobate privind funcțiunea, regimul de inaltime, POT si CUT

-    se reconfigureaza limitele zonei

.CnE"""Z —    ........."j

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008:

zona locuințelor individuale P+3-4E, POT=50%, CUT=1,8    '

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările privind funcțiunea admisa si POT, dar se modifica regimul de inaltime de la P+3-4 la P+2 si CUT de la 1,8 la 1,5.

-    se reconfigureaza limitele zonei

H înlimiteiezonei L3-s~epropunurrriatoarele: .......~~    ~~~ȚT"-" 1    ‘    ...................j

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008:

zona locuințelor individuale P+3-4E, POT=50%, CUT=1,8    ‘ '

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările privind funcțiunea admisa, regim de inaltime, POT si CUT, cu respectarea Hmax la cornișa si a retragerilor fata de clădirile existente, retrageri menționate pe planșa de Reglementari urbanistice.

-    se reconfigureaza limitele zonei

J13/4352/12,122008    GOD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA-

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gma1l.com

In limitele zonei L4- se propun următoarele? Z Z ..___?_____

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4, conform PUG: zona locuințelor colective P+4E, POT=30%, CUT=1,5

-    in limitele zonei se afla 3 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4 si Clădirea Ceronav, cu regim de inaltime D+P+3 si un amplasament pe care monemtan se afla o clădire nefinalizata, cu regim de inaltime parter

-    pe amplasamentul pe care exista in prezent clădirea parter nefinalizata, se propune realizarea unei clădiri cu funcțiuni de locuire (apartamente) cu regim de inaltime P+6, POTmax=60%, CUTmax=3,57, cu încadrarea in Suprafața desfasurata pentru calcul CUT = 6142,13mp, astfel incat CUT aprobat in zona=1,5, prin creștere cu 20% =>CUT max/zona de reglementarei,8.

-    Se propune prelungirea aleeii auto existente pana in zona amplasamentul si realizarea unei parcari la sol cu 27 locuri de parcare, care vor deservi clădirea propusa.

-    se reconfigureaza limitele zonei

Suprafața zona L4 = 7795,82mp Suprafața construita existenta=1685,50mp Suprafața desfasurata existenta=7580,00mp POT existent/L4=21,62%

CUT existent/L4=0,97

Suprafața construita maxima propusa=2716,30mp Suprafața desfasurata maxima propusa=1437,87mp POT propus/L4=40%

CUT propus/L4 (prin crestereCUT aprobat cu 20%)=1,8 Suprafața amplasament = 1718mp POT max/amplasament =60%

CUT max/amplasament= 3,57

In limitele zonei L5 - se propun următoarele:    -    - Z',7    ]

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4, conform PUG: zona locuințelor colective P+4E, POT=30%, CUT=1,5

-    in limitele zonei se afla 4 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4: FZ28 si FZ29

-    se mențin reglementările aprobate conform PUG

-    se reconfigureaza limitele zonei

■liv limitele zonei L6 - se propun următoarele:    ,    . _ZLZZZ - ’ 7~ZZ•

-    zonele se suprapune cu zona de reglementare ZRL5, conform PUG: zona locuințelor colective P+8-10E, POT=25%, CUT=2,5

-    in limitele zonelor se afla 4 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4: FZ23, FZ24 si FZ26

-    se mențin reglementările aprobate conform PUG

-    se reconfigureaza limitele zonelor

In limiteie zonei L7 - se propunurmătoarele:    Z.l.,. ' Z... Z :

’ .Z Z~ ■-Zr?\.....,ZZ

-    zona se suprapune pe terenuri libere, care momentan nu sunt utilizate d.p.d.v. urbanistic

-    in limita zonei, exista un amplasament cu suprafața de 512,40mp, pentru care se propune realizarea unei clădiri cu funcțiuni de locuire (apartamente) cu regim de inaltime S/D+P+10, POT=70%, CUT=8, CUT/ZONA L7=4. Suprafața zona L7=1200,00mp.

-    Se propune amenajarea a 33 locuri de parcare, in limitele zonei de reglementare, inclusiv pe amplasamentul propus

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO243S3505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA,B-DL MAMAIA,NR. 78, BL. LS3,SC.A, ET.PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40;341.401 .75 3

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

In limitele zonei se propun următoarele:-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL5, conform PUG: zona locuințelor colective P+8-10E, POT=25%, CUT=2,5

-    in limita zonei exista o clădire nefinalizata, cu regim de înălțime parter

-    se propune o noua suprafața edificabila, cu încadrarea in coeficienții urbanistici: POT=60%, CUT=0,6, Rh=Parter si funcțiuni: servicii, comerț.

-    se reconfigureaza limitele zonei

In limitele zonei M2 - se propun următoarele:    _____•" ]

zona se suprapune cu zona de reglementare ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3.

-    in limita zonei se afla Piața de peste

-    se propune diversificarea funcțiunilor existente, cu funcțiuni de servicii, comerț, alimentație publica si turistice, cu Rh = P+2, POT=60%, CUT=2.

-    se reconfigureaza limitele zonei

In limitele zonei M3 - se propun următoarele:, / j‘' -1" ?-...    ~.3

-    zona se suprapune cu zonele de reglementare: ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3 si ZRF, conform PUG: lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase

-    in limita zonei o locuința individuala P+2-3 si terenuri libere de construcții

-    se propune diversificarea funcțiunilor existente, cu funcțiuni de servicii, comerț, alimentație publica si locuire, cu Rh = P+2, POT=60%, CUT=2.

-    se reconfigureaza limitele zonelor de reglementare

1 In limitelezoneTM4-se propun următoarele.’ ______~

-    zona nu este reglementata prin PUG

-    in limita zonei exista un singur amplasament, pentru care a fost aprobat prin HCLM nr. 522/23.12.2004 -aprobarea PUD - Construire imobil P+4E - policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35%, CUT=1,74.

-    se propune modificarea funcțiunilor aprobate, cu funcțiuni de locuire, servicii, comerț, cu Rh = P+6, POT=60%, CUT=4.

ț “in limitele zonei M5 - se propun următoarele:    '     ~    ’ .1

-    zona nu este reglementata prin PUG

in limita zonei exista un singur amplasament cu suprafața de 355mp, care a generat studiul PUZ, si pentru care a fost aprobat prin HCLM nr. nr.627/14.12.2007 - aprobarea PUZ-Construire imobil S+P+5E - alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9 si autorizat cu A.C. nr.99/23.01.2014 - imobil P+5E - Spațiu comercial la parter si birouri la etaje, cu POT aprobat=85%, CUT aprobat = 4,9.

-    se propune modificarea funcțiunilor aprobate, cu funcțiuni de locuire si comerț,

-    se propune creșterea regimului de inaitime aprobat de la P+5 la P+8 si a CUT aprobat de la

4,9 la 10, cu respectarea CUT=2,5/M5. Suprafața zonei de reglementare M5=1407,00mp.

-    Locurile de parcare necesare sunt calculate astfel: spațiu comercial parter=172mp=>5 locuri de parcare necesare, etajele 1-8: 5 apartamente/nivel => 40 locuri de parcare. Total necesar=45locuri de parcare. Din totalul de locuri de parcare necesare, beneficiarul are deja închiriate 34 locuri de parcare, iar diferența de 9 locuri de parcare va fi asigurata tot prin constract de închiriere.

-    tn limitele zonei de reglementare se afla in curs de amenajare o parcare cu 27 locuri

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RB. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

b ln~Wîtele'z6herW-^eZropu    .......-    ...... ~~~~

-    zona se suprapune cu zona de reglementare: ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3

-    in limita zonei se afla amplasamentul Institutului de medicina veterinara Pasteur - Parter si amplasamentul IRCM Constanta - Parter

-    se propune menținerea funcțiunilor aprobate conform PUG, cu următoarele condiționări: Rh = P+2, POT=85%, CUT=2,5.

-    se reconfigureaza limitele zonei de reglementare

In iimitele zonei E2 - se propun următoarele:    -    -r

-    zona se suprapune cu zonele de reglementare:

-ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3;

-    ZRA3, conform PUG: unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren, POT=85%, CUT=10mc/mp /teren,

-    ZRL3, conform PUG: locuințe individuale izolate si cuplate; locuințe colective cu maxim 8 apartamente la scara; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri, POT=30%, CUT maxim pentru H = P+2 = 0.9, CUT maxim pentru H = P+3 = 1.2

-    ZRF, conform PUG: lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase

-    in limita zonei se afla:

-    INSTITUT!! PUBLICE: Administrația Naționala de Meteorologie București - Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta - D+P+2, Administrația Naționala Apele Romane - Direcția Apelor Dobrogea Litoral -P+1 ^Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina “Grogore Antipa” - D+P+2 si Comisariatul Gărzii de Mediu Constanta - D+P+1+M

-    ECHIPAMENTE PUBLICE-INVATAMANT SI CERCETARE: Campusul Universității “ Oidius” - P+5-6-7, Institutul de geofizica si geologie Constanta - P+3, ÎNCERC - filiala Dobrogea - P+1

-    se propune diversificarea funcțiunilor aprobate conform PUG, cu funcțiuni legate de invatamant, cercetare, locuințe si cazare pentru studenti si personalul aferent, cu următoarele condiționări: Rh = P+4, POT=60%, CUT=3.

-    se reconfigureaza limitele zonei de reglementare

F......In llmitele zonli Sl ^se p^ppurilufrnatoarele: .    , .....................■ £_____ \.......

-    zona nu este reglementata prin PUG

-    in limita zonei exista un singur amplasament pe care se afla statia de distribuție carburanți OMV

-    se propune menținerea funcțiunii existente, alaturi de funcțiuni legate de comerț si servicii, cu următoarele condiționări: Rh=P+1, POT=50%, CUT=1.

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

BILANȚ TERITORIAL

FUNCȚIUNE

SITUAȚIA EXIST

ENTA

PROPUNERE

MP

%

MP

%

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+1

' -

-

1207,10

0,81

LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2

-

-

633,82

0,42

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+2

4533,98

3,06

-

-

LOCUINȚE COLECTIVE P+3-4

. -

-

3285,33

2,21

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

2215,00

1,49

2215,00

1,49

LOCUINȚE COLECTVE P+6

-

1660,60

1,12

LOCUINȚE COLECTIVE P+8

1765,00

1,19

1765,00

1,19

LOCUINȚE COLECTIVE P+10

-

-

512,40

0,34

INSTITUȚII PUBLICE

20503,30

13,85

20503,30

13,85

ECHIPAMENTE PUBLICE, din care:

27764,91

18,76

32923,53

22,24

Invatamant

14158,50

19394,80

Cercetare

11636,00

11558,32

Sanatate

1970,41

1970,41

SERVICII

2352,15

1,58

2352,15

1,58

FUNCȚIUNI MIXTE P

-

-

445,00

0,30

FUNCȚIUNI MIXTE P+2

-

-

15187,90

10,26

FUNCȚIUNI MIXTE P+6

-

-

3331,00

2,25

FUNCȚIUNI MIXTE P+8

-

-

355,00

0,23

BIROURI

355,00

0,23

-

-

COMERȚ

1000,00

0,67

-

-

TERENURI LIBERE

11723,28

7,92

-

-

TERENURI CU CLĂDIRI NEFINALIZATE (LOCUINȚE)

2179,55

1,47

-

-

TERENURI    NEUTILIZATE    D.P.D.V.

URBANISTIC

20318,45

13,72

-

-

SPATII PLANTATE

9076,87

6,13

9352,00

6,31

PARCAJE

7315,00

4,94

9835,00

6,64

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

36897,81

24,93

42435,87

28,67

TOTAL

148000,00

100

148000,00

100

BILANȚ ZONE DE REGLEMENTAR

IE PROPUSE

ZONA DE REGLEMENTARE/

PROPUNE

RE

FUNCȚIUNE

MP

%

L1

1207,10

0,81

L2

633,82

0,42

L3

3285,33

-

L4

7795,82

2,21

L5

2673,42

1,49

L6

4806,70

1,12

L7

1200,00

1,19

M1

915,25

0,34

M2

4190,00

13,85

M3

10998,00

22,24

M4

1670,41

M5

1407,00

E1

7061,91

E2

44138,33

1,58

S1

2352,15

0,30

SPATII PLANTATE

5720,00

6,31

PARCAJE

10851,87

6,64

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

37272,99

28,67

TOTAL

148000,00

100In limitele zonei studiate, se afla in curs de amenjare un sens giratoriu la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Aleea Studenților, un număr de aproximativ 633 locuri de parcare publice si o pista pentru biciclete care se va amenaja pe scuarul existent al bulevardului Mamaia, iar din zona statiei de alimentare carburanți OMV spre Stațiunea Mamaia, va fi amenajata pe trotuarul aferent bulevardului.

Alături de aceste lucrări, masurile propuse pentru imbunatatirea condițiilor existente de circulație auto si pietonala sunt:

-    Realizarea unui sens giratoriu la intersecția straziii Unirii cu bulevardul Mamaia

-    Reconfigurarea traseului si lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 24- FZ 29, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil)

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 78, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONjFAX + 4 0.3 41.4 0 i . 7.6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com.

-    Lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 26- FZ 29, aflata in legătură cu strada Unirii, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil)

-    Amenajarea terenului liber existent in zona Institutului de Geofizica si Geologie, prin continuarea aleeii de acces existente si amenajarea unei parcari cu 27 locuri.

-    Amenajarea ca strada a terenului liber existent intre ansamblul rezidențial Spectrum si Campusul Universitar, prin continuarea aleeii de acces existente pana la ansamblul Spectrum si racordarea acesteia cu aleea Studenților - alee de acces existenta spre Campusul Universitar. Se propune transformarea intregului traseu in strada de legătură - prelungirea străzii Pescarilor/ prelungirea Aleeii Studenților. Ampriza strada propusa = 10m (7m carosabil).

-    Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția străzii propuse cu Aleea Studenților si cu prelungirea străzii propuse pana in zona Pieței de peste existente.

-    Amenajarea unui număr de ~94 locuri de parcare adiacent străzii propuse pana in zona Pieței de peste existente

-    Reconfigurarea loturilor existente in zona străzii Maior Sofran pentru asigurarea acceselor auto si pietonale la loturile existente. Aleile auto propuse vor avea min.6m.

-    Amenajarea unui număr de ~25 locuri de parcare in zona instituțiilor publice existente.

A fost propus un număr total de 210 locuri de parcare, fara luarea in calcul a parcajelor propuse pe terenuri proprietate privata.

Parcaje existente sau in curs de amenajare = 633 locuri Parcaje propuse = 210 locuri Total = 843 locuri

3.5 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

In limitele zonei studiate, sunt propuse următoarele lucrări de utilitate publica de interes local, conform Legii 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor Obiective de interes național, județean si local'.

-    Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii Unirii cu bulevardul Mamaia - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii Aleea Pescarilor cu bulevardul Mamaia - lucrare aflata in curs de execuție si care afecteaza terenile proprietate privata, aflate pe bulevardul Mamaia, nr.304 F/J, teren cu suprafața de 168mp si pe strada Aleea Studenților nr.304E, teren cu suprafața de 500mp. Suprafețele de teren afectate de realizarea lucrării sunt de 26,51 mp (pentru teren cu suprafața de 168mp) si 55,00mp (pentru teren cu suprafața de 500mp).

-    Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii propuse la limita de est a zonei studiate cu Aleea Studenților - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de modernizare care privesc reconfigurarea traseului si lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 24- FZ 29, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil) - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de modernizare care privesc lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 26- FZ 29, aflata in legătură cu strada Unirii, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil) - lucrare care afecteaza o suprafața de 421 mp de teren aflat domeniul privat al Mun. Constanta, din incinta

I.N.C.E.R.C. Constanta.

-    Lucrări de construcție care privesc amenajarea terenului liber existent in zona Institutului de Geofizica si Geologie, prin continuarea aleeii de acces existente si amenajarea unei parcari cu 27 locuri - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de construcție si modernizare care privesc amenajarea ca strada a terenului liber existent intre ansamblul rezidențial Spectrum si Campusul Universitar, prin continuarea aleeii de acces existente pana la ansamblul Spectrum si racordarea acesteia cu aleea Studenților -alee de acces existenta spre Campusul Universitar. Se propune transformarea intregului

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RB. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .7.63.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

traseu in strada de legătură - prelungirea străzii Pescarilor/ prelungirea Aleeii Studenților. Ampriza strada propusa = 10m (7m carosabil). Acesta lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata.

-    Lucrări de construcție si modernizare a aleilor de acces existente in zona lotizării de la strada Maior Sofran prin reconfigurarea loturilor existente. Propunere de reconfigurare vizeaza doua loturi, iar suprafețele de teren ce vor fi afectate de realizarea aleilor de acces sunt propuse pentru schimb cu terenuri aflate in domeniul public al Mun. Constanta, astfel incat suprafețele inițiale de teren proprietate privata sa se mențină.

-    Lucrări de construcție care privesc amenajarea ca strada cu parcaje adiacente, a terenului liber existent in zona I.R.C.M. Constanta - Institutul de medicina veterinara Pasteur - Piața de peste. Acesta lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata, dar afecteaza o suprafața de 70,50mp din terenul aferent I.R.C.M. Constanta pentru realizarea trotuarului aferent străzii propuse.

-    Lucrări de construcție, aflate in curs de execuție, a parcajelor la sol si a aleilor de acces aferente, in zona Parcului Tabacarie - Statia de epurare Constanta Nord - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de construcție si modernizare, aflate in curs de execuție, a parcajelor la sol din zona Pescărie, zona scuarului de pe bulevardul Mamaia si adicent acestuia lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de construcție a pistei pentru biciclete pe scuarul existent al bulevardului Mamaia si pe trotuarul aferent acestuia - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

Regimul juridic al terenurilor si propunerile privind circulația terenurilor, precum si suprafețele de teren propuse pentru schimb sunt menționate pe planșa: Tipul de proprietate si circulația terenurilor, parte integranta din prezentul PUZ.

Planul urbanistic zonal Stabilește, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administrația locala va dispune de mijlocul de analiza si decizie pentru orice zona, in procesul de certificare si autorizare reglementat prin lege.

ÎNTOCMIT,

ARH. MARIUS SOCARICI

PUZ - ZONA DELIMITATĂ DE:

MAREA NEAGRA (LA NORD), STAȚIUNEA MAMAIA, LACUL TABACARIE SI STATIA DE EPURARECONSTANTA (LA VEST), STRADA UNIRII (LA SUD);SȚRADÂRESCARILOR (LA EST)

U    S    0    N    1    A

ARHITECTURA    •    URBANISM    •    DESIGN

NR. PROIECT

faza/£

,4    1 1 IV.

INDICATIV

018/2013

c.u.^/

JȘigiEMBRIE('20.13

CU-U01

ÎNMATRICULATA LA REGISTRUL COMERȚULUI CU NR. J 1 3/4 3 5 211 2. 1 2.3 00 8, COD FISCAL AO2488350S CONT CURENT NR. R044BHDE,40SV«64B6Se,«00, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA. CONSTANTA. B-DL MAMAIA. NR. 7 9. BL. LS3. SC. A. ET. PARTER. AP 1. TEL.*4031803332. FAX* «03,803333

DESEN    f ^^‘ÎCA

sdÂRA

- • î

REVIZIA

OBIECTIV

PLAN DE ÎNCADRARE

iȘîoooo

A. *

00

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE:

MAREA NEAGRA (NORD), STAȚIUNEA MAMAIA, LACUL TABACARIE SI STATIA DE EPURARE RAJA (LA VEST), STR. UNIRII (LA SUD) SI STR. PESCARILOR (LA EST)

ORTOFOTOPLAN

...

-    V

/

...

ADRESA

SPECIALITATEA

"URBANISM

MUN. CONSTANTA,

SEF PROIECT

DESENAT

Arh. Marius Socarici /,

BENEFICIAR

PROIECTAT    *

VERIFICAT

PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA, S.C.MARCO CHIM S.R.L., S.C.NITALEXIL S.RL.

Arh. Marius Socarici

-

|| ACEST DOCUMENT, NU VA FI REPRODUS SUB NICI O FORMA SI SUB NICI UN MOTIV, FARA PERMISIUNEA SI ACORDUL SCRIS ALS.C. USO'NIA S.R.L. CONSTANTA. 11

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 78, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFONAT AX + 40.341.401.763

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

PROIECT NR. 25/2013

VOLUMUL 1

MEMORIU DE PREZENTARE

1.    INTRODUCERE

2.    STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

3.    PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

4.    CONCLUZII

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOSTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA

OBIECTIVULUI

P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE:

PLAJA (NORD), STAȚIUNEA MAMAIA, LACUL TABACARIE SI STATIA DE EPURARE (VEST), STR.UNIRII (SUD), STR. PESCARILOR SI STRADA PROIECTATA (EST), MUN. CONSTANTA

FAZA

DOCUMENTAȚIE PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR

S.C. MARCO CHIM S.R.L., S.C. NITALEXIL S.R.L.

DATA ELABORĂRII

SEPTEMBRIE 2014

1.2 OBIECTUL PUZ

Obiectivul Planului urbanistic zonal consta in studierea, detalierea/modificarea reglementarilor urbanistice aprobate in limitele zonei studiate, delimitată de străzile:

-    La nord: plaja - limita A.B.A.D.L.

-    La sud: Strada Unirii

-    La est: Strada Pescarilor si strada proiectata

-    La vest: Stațiunea Mamaia, Lacul Tabacarie si Statia de epurare Constanta Nord

Prin Planul urbanistic zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) , procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei (Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul).

Amplasamentul care a generat studiul Planului Urbanistic Zonal, se afla pe bulevardul Mamaia -zona Pescărie, conform planurilor anexate.

Amplasamentul, inregistrat cu numărul cadastral 239480, are o suprafața totala de 355mp, conform actului de alipire nr. 1990/12.12.2013.

Planul urbanistic zonal are la baza Avizul De Oportunitate nr.158923/17.12.2013, anexa la Certificatul de urbanism nr.3708/17.12.204, emis de Comisia Municipala de amenajare a teritoriului si urbanism.

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400 , 6.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .'401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ph3SURSE DOCUMENTARE

Analiza situației existente si formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza:

1.    LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ

-    PLANUL URBANISTIC GENERAL al mun. Constanta, aprobat prin H.C.L.M. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCLM nr.77/31.03.2012.

-    Regulamentul local de urbanism al Mun. Constanta

-    Regulamentul general de urbanism HGR 525/1996

-    A.C. nr.1691/29.12.1993 - Construire grup Săli de invatamant, cazare S+P+M+4E+5-8Ep+9Eptehnic, POT=46,85%, CUT=4, strada Studenților, clădire începută si neterminata

-    HCLM nr. 212/04.11.1997 - hotarare privind aprobarea PUD - Garaje particulare aferente bloc FZ23, POT=99%, CUT=0,99.

-    HCLM nr. 466/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire locuințe insiruite P+1E, strada Pescarilor, nr.63, langa bl. FZ24, POT=70,58%, CUT=1,41.

-    HCLM nr.415/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUZ TABACARIE

-    HCLM nr. 522/23.12.2004 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire imobil P+4E-policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35%, CUT=1,74.

-    HCLM nr.29225.05.2005 - hotarare privind aprobare PUZ Zona de coasta a Marii Negre etapa I - creșterea atractivitatii turistice a falezei Tomis-Mamaia, Etapa II - in curs de elaborare. HCLM nr.112/16.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Riviera Tomis - intre stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta”, in etapa Studiu de fezabilitate.

-    HCLM nr.81/07.03.2007 - hotarare privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM nr.33/2005 privind aprobarea PUD ansamblu rezidențial 5 imobile locuințe, RH=D+P+13E, POT = 21%, CUT=3,42.

-    HCLM nr.81/07.03.2007 privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM 33/2005 - Ansamblul rezidențial Spectrum.

-    HCLM nr.627/14.12.2007 - hotarare privind aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E -alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9.

-    HCLM nr.276/09.05.2008 - hotarare privind aprobarea PUZ - remodelare urbana zona Faleza Nord pentru amplasamentul delimitată de strada Unirii, bl.FZ26, bl. FZ 28, bl. FZ 26, bl. U6, strada Pescarilor

-    HCLM nr.364/29.06.2009 - hotarare privind aprobarea PUZ - ansamblu rezidențial locuințe si dotări, zona Pescărie, POT =60%, CUT=4,20, RH=P+22,1500 locuri de parcare

-    HCLM nr.45/10.02.2011 privind modificarea HCLM nr.447/30.07.1999 privind aprobare PUD proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbana a mun. Constanta, in sensul reconfigurarii edilitar-urbane si modificării regimului de inaltime aprobat, Faleza Nord, POT=17%, CUT=2,2.

-    A.C. nr.1342/12.08.2013 - amenajare parcare intre blocurile bl. FZ 26 si bl. FZ.27.

2.    ALTE SURSE:

-    RAPORTUL DE MEDIU, aflat la baza obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediuli Constanta

-    Planul topografic al zonei

-    Observații efectuate in teren

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24S63505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.753

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

CAPITOLUL 2: STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII    .

Ș2.1 ÎNCADRAREA IN LOCALITATE    ,    -

Zona propusa pentru studiu, se afla in partea de nord a Mun. Constanta, la limita de sud a Stațiunii Mamaia, intre strada Pescarilor si strada proiectata - la est, statia de epurare Constanta Nord - la vest si strada Unirii - la sud.

Suprafața zonei propusa pentru studiu este de 14,80ha.

Amplasamentul care a generat studiaul PUZ, este situat pe b-dul Mamaia, nr.306A-306B, avand o suprafața de 355mp si următoarele vecinătăți, conform act de alipire nr.3708/17.12.2013:

-    La nord - IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La sud - IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La est - IE 238653 - B-dul Mamaia

-    La vest - IE 238653 - B-dul Mamaia

gjjNCAD^g^TjpuGiwuN^oNs^^^^XZZZZZZZZZZZZZZZZZZZISZZZj

Limita zonei studiate include următoarele zone de reglementare, conform PUG Mun. Constanta:

ZRE 1 - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE, LA NIVEL DE CARTIER SI ÎCOMPLEX REZIDENȚIAL EXISTENTE

-    UTILIZĂRI ADMISE - echipamente publice la nivel rezidențiale si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice.

-    POT=85%

-    CUT=3, depășirea CUTmaXim este admisa in condițiile prevăzute la Art. 16 de la capitolul ZRCC CUTmaxim poate fi depășit cu maximum 2.0 in următoarele imprejurari:

a.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza pietonale, scuaruri sau alte spatii accesibile publicului si care conferă calitati urbanistice si arhitecturale sporite centrului de cartier;

b.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii de parcare subterane sau supraterane, multietajate in care minimum 50% sunt publice;

c.    daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii si zone de interes peisagistic si care contribuie Ia creșterea atractivitatii turistice a municipiului (faleza, malul lacului Tabacarie sau Siutghiol etc.).

ZRA 3-ZONA UNITĂȚILOR DE DEPOZITARE    _    / _

-    UTILIZĂRI ÂDMISE unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren.

-    POT=85%

-    CUT=1 Omc/mp /teren

ZRL 3 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI (P+2-3) EXISTENTE SI PROPUSE    ~

-    UTILIZĂRI ADMISE: locuințe individuale izolate si cuplate; locuințe colective cu maxim 8 apartamente la scara; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

-    POT=30%

-    CUT maxim pentru H = P+2 = 0.9

-    CUT maxim pentru H = P+3 = 1.2


URBANISM

J13/4352/12,12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341.401.7.6 3.

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL of f i c e . u s on i a@g m ai I, co m

iZRL 4 -SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 - 4) SITUATE IN ANSAMBLURI [preponderent REZIDENȚIALE    ___

- UTILIZĂRI ADMISE - locuințe in proprietate privata si locuințe sociale; construcții aferente echipării tehnico-edilitare, amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

" POT maxim 30%

ZRF- ZONA ACTIVITĂȚILOR LEGATE DE CULTE    j

-    UTILIZĂRI ADMISE - lacasuri de cult;sevicii pentru culte;activitati sociale ale asociațiilor religioase;activitati complementare pentru bisericile parohiale din ansamblurile recent realizate pentru ritualuri religioase care nu pot avea loc in apartamentele blocurilor cu locuințe colective (de exemplu pentru priveghi la ritul ortodox).

-    POT-conform caracteristicilor specifice fiecărui cult.

-    CUT- conform caracteristicilor specifice fiecărui cult

[273 ELEMENTE DE CADRU NATURAL

2.3.1 RELIEFUL

Relieful litoralului romanesc este determinat de interacțiunea morfologica a Podișului Dobrogei cu Marea Neagra. De-a lungul coastei marine trecerea intre podiș si platforma marina se face lin pe o panta ușoara cu numeroase plaje, cu acces lejer in apa pe distante remarcabile. Acestea, cat si faptul ca Marea Neagra este lipsita de curenti puternici de litoral, de plante sau de pești periculoși -fac litoralul romanesc locul ideal pentru bai de mare si sporturi nautice. Mareea este nesemnificativa, maxim 10-20 cm.

In municipiul Constanta si in zona de proximitate exista surse importante de ape subterane si de suprafața. Resursele de apa subterane sunt însemnate, stratul acvifer subteran asigurând mare parte din alimentarea cu apa potabila a municipiului.

Apele de suprafața, cuprind:

-    Lacurile litorale, Tabacarie de 99 ha si Siutghiol de 1900 ha, utilizate in principal pentru pescuit sportiv si industrial (Siutghiol), precum si pentru activitatile turistice si recreaționale. Lacul Tabacarie se numără printre lacurile foarte poluate, colmatate, hipereutrofe care necesita urgent o

reabilitare ecologica adecvata.

-    Apele marine, mărginesc partea estica a municipiului. In conformitate cu legislația naționala si cea a Uniunii Europene, sunt delimitate apele de imbaiere, in dreptul plajelor turistice, si apele pentru creșterea si exploatarea molustelor de consum situate intre cele doua porturi, Midia si Constanta, izobata de 5 m si limita apelor teritoriale (12 Mm).

Lacul Siutghiol este o laguna aflata in județul Constanta. Are o lungime de 7,5 km si o lățime de

2,5 km. Pe cele 1.900 hectare ale sale se practica sporturi de apa precum schi nautic sau yachting. Lacul Siutghiol are o insula calcaroasa, Ovidiu, cu o suprafața de 2 ha, pe care este amplasat un restaurant. Numele este de origine turca: Sutgol = Lacul laptelui/de lapte.

Lacul este separat de mare printr-un cordon litoral, pe seama caruia a luat naștere plaja Mamaia. In zona țărmului Marii Negre fundul este alcătuit numai din nisipuri de plaja, care au grosimi ce variaza intre trei si patru metri. Nisipurile repauzeaza peste depozitele argiloase care, in general, se extind pe restul fundului lacului.

Fostul tarm al marii, in zona caruia s-a instalat lacul, este constituit din depozite de varsta jurasica, cretacica si sarmatiana, reprezentate mai ales prin calcare.

In partea de sud a Siutghiolului se afla lacul Tabacarie. Ambele lacuri conțin apa dulce, care deversează in mare in vecinătatea institutului de cercetări oceanografice, nivelul sau piezometric fiind cu 2.50 m deasupra celui al Marii Negre.

Atât pe marginea vestica, precum si pe fundul lacului, este cunoscuta prezenta a numeroase izvoare de apa dulce care alimentează lacul.

J13/4352/12.122008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D.-AGENȚIA MAMAIA .

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 /401.7 6 3. -


U Ș O N I A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSKI.NR. 40, BL.BM2.SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

In ciuda activitatii economice intense care se desfasoara in zona, poluarea apelor de pe raza teritoriala a municipiului Constanta se incadreaza in limite normale. Principala sursa de poluare o reprezintă activitatea portuara, la care se adauga celelalte activitati economice, precum si cele casnice ale populației.

2.3.2 CLIMA

Rezultat al interferenței dintre climatul maritim si cel de stepa, clima din zona insumeaza un ansamblu de facilitați suport major pentru o clima relativ blanda.

Clima orașului Constanta evoluează pe fondul general al climatului temperat continental, prezentând anumite particularitati legate de poziția geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodată provoacă reglarea incalzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara.

Regimul climatic se caracterizează prin veri mai puțin fierbinți, datorita brizelor marine si ierni mai blânde, datorita acțiunii moderatoare a Marii Negre.

®    2.3.3 TEMPERATURA

Climatul maritim, caracteristic acestei zone, prezintă o stabilitate termica a atmosferei. Temperatura medie in lunile iunie-august depășește 25° C. Anotimpul cald înregistrează 100-120 zile cu temperatura de 20-25 ° C si 20-30zile tropicale cu temperatura minima absoluta inregistrata 25°C.

Temperaturile medii multianuale înregistrează cele mai mari valori din întreaga tara, situandu-se la 11,2oC. Media maximelor lunare, cu valori de peste 30oC sunt atinse in iulie, august si septembrie; in aceste luni valorile minimelor lunare si anuale atingând 12 -13oC. Primavara, datorita

prezentei marii, temperaturile sunt mai coborâte cu 1 - 3oC decât in interiorul Dobrogei, iar toamna, din acelea si motive, sunt mai ridicate cu cateva grade.

Durata de strălucire a soarelui se ridica la o valoare medie multianuala de 2286,3 ore/an. Energia radianta primita de la soare sub forma de radiație globala anuala, exprimata in valori multianuale, insumeaza cca 4.000 calorii/cm2/an, pe timp cu cer acoperit reducandu- se cu peste % din valoarea inregistrata pe cer senin.

2.3.4    PRESIUNEA ATMOSFERICA

Presiunea atmosferica este relativ ridicata oscilând intre 758-764mm.col.Hg.

2.3.5    PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE

Precipitațiile sunt reduse, sub 400 mm/an, municipiul Constanta aflandu-se in arealul cu probabilitatea cea mai redusa a precipitațiilor din toata Dobrogea. Evapotranspiratia potențiala este de 697 mm insa cea reala atinge numai 370 mm, excedentul de apa fata de evapotranspiratia potențiala fiind de 0 mm, deficitul ajungând la 327 mm. Datorita evaporatiei ridicate, umezeala aerului este mare, media multianuala depășind 81%.

Nebulozitatea se caracterizează printr-o evoluție inversa a valorilor medii lunare in comparație cu temperatura aerului, cele mai mari valori inregistrandu-se in lunile de iarna (6,7 - 7,2), cu maxima in decembrie. Numărul mediu de zile cu ceata este de 50 zile/an, numărul maxim fiind in timpul iernii, cu o medie de 8 zile/luna si cu un maxim de 16 zile/luna, ceata fiind destul de persistenta iarna.

2.3.6    VÂNTURI DOMINANTE

In ceea ce privește vânturile, in aceasta zona frecventa medie (%) cea mai ridicata se întâlnește in cazul vânturilor din Nord (21,5%), urmata de cele din Vest (12,7 %) si Nord - Est (11,7 %). Cea mai scăzută frecventa se înregistrează pentru vânturile din direcția Sud - Vest (5,9 %) si Est (6,1%), urmate de cele din Sud (8,7 %), Nord - Vest (8,8 %) si Sud (9,4%). Pe direcțiile vânturilor

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX ,40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

predominante, din sectorul nordic (NV, N, NE) se inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale:

7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est si 4,7 m/s pentru nord-vest.

Situat intr-o zona puternic aerata si ventilata, municipiul Constanta nu se confrunta cu probleme majore de poluare a aerului. Emisiile de poluanti in aer sunt in general reduse si provin ca urmare a proceselor tehnologice si industriale, de la autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la instalațiile individuale de alimentare cu căldură si producere de apa calda etc.

2.3.7 SOLUL SI DEPOZITELE DE DEȘEURI

Solurile din municipiul Constanta au texturi medii (lutoase sau luto-nisipoase), ceea ce conferă solului o permeabilitate ridicata si au insusiri fizice bune, care s-au menținut ca atare de-a lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a ramas relativ staționar.

Pe raza municipiului Constanta nu exista depozite de deșeuri menajere. Deseurile menajere si asimilabile acestora sunt transportate in vederea depozitarii la rampa ecologica amplasata in orașul Ovidiu. Depozitarea deșeurilor inerte se face in incinta Portului Constanta, la Poarta 9, in apropierea danei 103, pe un teren special amenajat.

2.3.8 VEGETAȚIA

Vegetația specifica supralitoralului din dreptul orașului Constanta se caracterizează printr-o puternica antropizare si ruderalizare. Zona fiind intens influențată de vecinătatea marii aglomerări urbane, in Constanta nu mai pastreaza in compoziția floristica decât puține specii arenicole si halofile caracteristice fitocenozelor inițiale, cum ar fi: Elymus giganteus, Salsola kali ssp. Ruthenica,

Argusia sibirica, Crambe maritima, Glaucium flavum, Ecballium elaterium, Cakile maritima, Salicornia europaea, Sueda maritima.

Vegetația din parcuri si spatii verzi se caracterizează prin uniformitate, speciile fiind cultivate. In marea lor majoritate sunt specii exotice si ornamentale. Speciile arboricole si arbustive mai reprezentative sunt: castan sălbatic, plop, mesteacăn, arțar, frasin, ulm, sambovina, tei, platan, salcam alb, salcam galben, gladita, salcie, salcioara, otetar, pin negru, molid, dud, cătină roșie, merisor, iedera, vase etc.

2.3.9 FAUNA

Observațiile si studiile privind calitatea vieții sălbatice din municipiul Constanta sunt puține si se concentrează in special, asupra speciilor de păsări care pot fi studiate, in zona lacurilor Tabacarie si Siutghiol precum si pe fasia litorala limitrofa Constantei.

Cele mai întâlnite specii clocitoare pe tot parcursul anului, in oraș, sunt: Larus argentatus (pescărușul argintiu), Larus ridibundus (pescărușul razator), Passer domesticus (vrabie de casa), P. montanus (vrabia de câmp), Pica pica (coțofana), Streptopelia decaocto (gugustiuc), Corvus monedula (stancuta), C. corone corone (cioara neagra), C. corone cornix (cioara griva), C. frugilegus (cioara de semănătură), Garrulus glandarius (gaița), Hirundo rustica (rândunica).

Alte specii de păsări observate in ecosistemele acvatice de pe suprafața municipiului Constanta, sunt: Podiceps cristatus (corcodelul mare), P.nigricollis (corcodelul cu cap negru), Cygnus olor (lebădă de vara ), Ardea cinerea (stare cenușiu), A. purpurea (stare roșu), Phalacrocorax carbo

(cormoran mare), P. pygmaeus (cormoran mic), Egretta alba (egreta), Oxyura leucocephala (rata cu cap alb), etc.

[2.4 CIRCULAȚIA

Principala cale de comunicație rutiera care traversează zona studiata este bulevardul Mamaia, care realizează legătură intre centrul Mun. Constanta si Stațiunea Mamaia. Acesta face parte din trama majora a Mun. Constanta, incadrandu-se in categoriile de străzi l-magistrale, conform Normei tehnice 27/01/1998 privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane.


URBANISM


DES


J13/4352/12.12.2008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3.SC.A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763.

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

In partea de sud, zona studiata este delimitată, de strada Unirii- strada de categoria III-colectoare.

In partea de est, zona studiata este delimitată, de strada Pescarilor nefinalizata- strada de categoria III - colectoare.

In interiorul zonei studiate, circulația auto se realizeza pe străzi de categoria IV- de folosința locala si pe strada Aleea Studenților care asigura accesul la Campusul Universității Ovidius.

Parcajele la sol existente sunt distribuite astfel:

-    Parcare amenajata - 44 locuri, intre blocurile FZ 24 SI FZ29

-    2 parcaje amenajate - total 17 locuri, in zona blocului FZ 29

-    Parcare amenajata - 54 locuri, in zona blocului FZ 26

-    Parcare    -    10 locuri,    in    zona blocului FZ 23

-    Parcare    -    14 locuri,    in    zona a sud a limitei zonei studiate

-    Parcare    -    9 locuri, pe    strada Unirii, in zona blocului    FZ 26

-    Parcare    -    15 locuri,    in    zona clădirii Ceronav

-    Parcare - total 45 locuri, in zona instituțiilor publice existente

-    Parcare in curs de amenajare - b-dul Mamaia cu:

-    27 locuri in zona Pescărie

-    296 locuri in zona Statie de epurare-Lac Techirghiol

-    18 locuri adiacent bulevardului Mamaia

-    10 locuri de parcare pe scuarul bulevardului Mamaia

-    Parcare - 74 locuri, in incinta Campus Universitar

In total, in limitele zonei studiate, exista sau se afla in curs de amenajare aproximativ 633 locuri de parcare amenajate, fara a lua in calcul parcaje private existente.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

In limita zonei studiate se afla următoarele funcțiuni:

LOCUIRE

-    Locuințe individuale cu regim de inaltime P/P+1/P+2

-    7 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4

-    4 bloc de locuințe colective cu regim de inaltime P+8 INSTITUȚII PUBLICE

-    Administrația Naționala de Meteorologie București - Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta - D+P+2

-    Administrația Naționala Apele Romane - Direcția Apelor Dobrogea Litoral -P+1

-    Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor - Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina “Grogore Antipa” - D+P+2 si Comisariatul Gărzii de Mediu Constanta - D+P+1+M

INVATAMANT, CERCETARE, FORMARE PROFESIONALA

-    Clădirea Ceronav - D+P+3

-    Campusul Universității “ Oidius” - P+5-6-7

-    Institutul de medicina veterinara Parter

-    Institutul de geofizica si geologie Constanta - P+3

-    ÎNCERC - filiala Dobrogea - P+1

-    IRCM Constanta - Parter SERVICII SI COMERȚ

-    Statia de distribuție carburanți OMV

-    Clădirea Birouri - P+5, conform A.C.nr.99/23.01.2014 - in execuție COMERȚ

-    Piața de peste CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

PARCAJE LA SOL amenajate sau in curs de amenajare

SPATII PLANTATE PUBLICE

TERENURI LIBERE DE CONSTUCTII

J13/4352/12,122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX •• 4 0.3 4 1 .40 1 .7 6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

2 AMPLASAMENTE CU CLĂDIRI NEFINALIZATE

ZONE LIBERE, neutilizate d.p.d.v. urbanistic

Pe amplasamentul care a generat studiul PUZ, cu o suprafața de 355mp, se afla in prezent o clădire in curs de execuție, conform A.C. nr.99/23.01.2014 - imobil P+5E - Spațiu comercial la parter si birouri la etaje, cu POT aprobat=85%, CUT aprobat = 4,9.

BILANȚURI TERITORIAL- SITUAȚIA EXISTENTA

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA/MP

PROCENT/%

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+2

4533,98

3,06

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

2215,00

1,49

LOCUINȚE COLECTIVE P+8

1765,00

1,19

INSTITUȚII PUBLICE

20503,30

13,85

INVATAMANT, CERCETARE, FORMARE PROFESIONALA

27764,91

18,76

COMERȚ / SERVICII

2352,15

1,58

COMERȚ / BIROURI

355,00

0,23

COMERȚ

1000,00

0,67

TERENURI LIBERE

11723,28

7,92

TERENURI CU CLĂDIRI NEFINALIZATE (LOCUINȚE)

2179,55

1,47

TERENURI NEUTILIZATE D.P.D.V. URBANISTIC

20318,45

13,72

SPATII PLANTATE

9076,87

6,13

PARCAJE

7315,00

4,94

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

36897,81

24,93

TOTAL

148000,00

100

^ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

Zona studiata este echipata cu rețele edilitare: apa, canalizare, energie electrica, termica si telecomunicații.

ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZAREA

-conform aviz RAJA,- in limita zonei studiate exista conducte magistrale de apa, conducte de distribuție apa, colectoare menajere, colectoare pluviale, conducte de refulare ape uzate, conduste de epurare apa epurata, conducta de pompare nămol activ, branșamente de apa, racorduri de canalizare.

Autorizarea oricăror construcții pe amplasamente aflate in proximitatea imediata sau in interiorul zonelor de protecție a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, se va face cu condiția obținerii avizului de amplasament de la furnizorul de alimentare cu apa si canalizare si respectării prevederilor legale referitoare la zonele de protecție sanitara cu regim sever, conform HG.930/2005.

Conform HG.930/2005, privind aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica, zonele de protecție sanitara cu regim sever cuprind:

-    terenul de 10m stanga-dreapta de ia generatoarele exterioare ale conductelor magistrale de apa,

culoarele de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale condustelor de distribuție cu apa,

-    culoarele de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectoarelor menajere si pluviale

-    culoarele de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de refulare ape uzate.

Aceste zone nu se vor betona, nu se vor realiza construcții definitive sau provizorii si vor fi acoperite numai cu materiale demontabile.

Alimentarea cu apa a locuințelor existente in perimetrul cuprins intre strada Unirii, strada Pescarilor si lacul Tabacarie se realizează din conducta principala de alimentare eu apa Dn 350mm

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3.SC.A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .763.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

fonta existenta in spațiul verde din mijlocului bulevardului Mamaia si conductele existente pe străzile din interiorul amplasamentului avand Dn 150-100mm.

In momentul de fata din sistemul existent de alimentare cu apa se asigura alimentarea cu apa a consumatorilor actuali.

Scurgerea apelor menajere de la locuințele existente in aceasta zona se realizează printr-un sistem centralizat format din colectoare menajere existente pe străzi, cu diametrul de 250 -1000mm. In continuare apele menajere sunt descărcate in Statia de Epurare Constanta Nord.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

-conform aviz ENEL, nr.132195102/18.03.2014 - in limita zonei studiate exista rețele de alimentare cu energie electrica LES 20+10+0,4KV.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

-conform aviz RADET, nr.B3024/14.03/2014 - pe amplasamentul B-dul Mamaia nr.306-306B, nu exista rețele termice

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

-conform aviz CONGAZ, nr.77B/07.03.2014 - in limita zonei studiate exista conductele de gaze naturale, PE 100 SDR 11Dn 63mm-Dn 315mm, montate la o adâncime de minim 0,9m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protecție

TELECOMUNICAȚII

-conform aviz ROMTELECOM, nr.203/04/07/01/CT/201 - in limita zonei studiate exista pozate cabluri Tc

[2.7 PROBLEME DE MEDIU    _ .    .

(Sursa: Raportl de mediu aflat la baza PUZ)
2.7.1    Starea actuala a mediului

Pentru trasarea unor caracteristici generale privind calitatea factorilor de mediu au fost analizate, acolo unde exista, informațiile conținute in documente oficiale care includ date privind monitorizarea factorilor de mediu pentru arealul care face obiectul analizei( Rapoartele lunare privind starea factorilor de mediu in județul Constanta 2013, elaborate de Agenția pentru Protecția Mediului Constanta, Planul de Management SH Dobrogea-Litoraf). Informațiile preluate din baza de date specificata mai sus au fost completate cu observațiile făcute cu ocazia verificărilor făcute pe amplasament in vederea realizării evaluării de mediu si intocmirea Raportului de mediu pentru proiectul de plan analizat.

2.7.1.1    Componenta de mediu: Sol/subsol

Zona in care se incadreaza perimetrul PUZ , ca de altfel intreg arealul Municipiului Constanta, face parte , din punct de vedere geologic, din unitatea geostructurala reprezentata de Compartimentul Sud-Dobrogean.

Compartimentul Sud-Dobrogean este parte componenta, alaturi de sectoarele Valah si Central-Dobrogean, a Platformei Moesice. A avut in linii mari o evoluție similara cu cea a Sectorului Valah, fiind un compartiment inaltat tectonic al acesteia,fiind delimitat astfel:

-    in nord-est - Masivul Dobrogei Centrale, de care este separat de falia Capidava -Ovidiu, prelungita spre nord-vest, in Sectorul Valah pe linia lanca;

-    in vest - Compartimentul Valah, de care este separat prin falia Dunării

-    in est - se continua in zona precontinentala (platforma continentala a Marii Negre). La un moment dat falia Capidava - Ovidiu, care separa la sud-vest Blocul Sud-Dobrogean de Blocul Central-Dobrogean, isi schimba direcția de la sud-est spre est si Blocul Sud-Dobrogean vine in contact cu Orogenul Nord-Dobrogean in zona de seif.

-    in sud - frontiera de stat (se continua cu Platforma prebalcanica, pe teritoriul Bulgariei).

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL.MAMAIA, NR. 73, BL.LS3.SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763

A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gtnail.com

2.7.2 Componenta de mediu: Apa
2.7.2.1 Apele subterane

Conform cutumelor privind gestionarea apelor (subterane si de suprafața ) de către organismele abilitate prin legislația de rigoare,in spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral au fost identificate, delimitate si

descrise un număr de 10 corpuri de ape subterane codificate cu simbolul RODL si numerotate de la 01 la 10 (ex.RODLOI ). Codul corpurilor de ape subterane are următoarea structura:

RO = codul de tara; DL = spațiul hidrografic Dobrogea - Litoral; 01= numărul corpului de apa din cadrul spațiului hidrografic Dobrogea - Litoral.Corpurile de ape subterane la care se face referire ,sunt redate in tabelul de mai jos.

are la numărător suprafața din Romania;

pentru corpurile transfrontiere la numitor este suprafața totala a

corpului.

P-poros; K-karstic; F-fisural.

: Da/Nu/Mixt.

: grosimea in metri a pachetului acoperitor.

: PO- alimentari cu apa populație; IR -irigații; I - indrustrie; P - piscicultura; Z - zootehnie.

: l-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Z- zootehnici : PVG - foarte buna; PG - buna; PM - medie;PU - nesatisfacatoare; PVU - puternic nesatisfacatoare

Buna (B)/Slaba(S) B ** local stare calitativa..slaba

: Da/Nu.


Tabel. Caracteristicile corpurilor de ape subterane

Cod/ nume

Suprafața

[kmp]

Caracterizare

Geologica-hidrogeologica

Utilizarea

apei

Poluatori

Grad    de    protecție

globala

Risc

Transfrontalier/ tara

Tip

Sub

presiune

Strate

Acoperitoar

e

Calitate

Cantitate

RODL 01

Tulcea

1160

F+K

Nu

0/variabila

PO

PM

B

B

NU

RODL 02

Babadag

771

F+K

Nu

0-10

PO,I

PM,PU

B

B

NU

RODL 03

Harsova-Ghindaresti

192

F+K

Nu

0/variabila

PO

PM.PG

B

B

NU

RODL 04

Cobadin-Mangalia

2178

F+K

Nu

0-20

PO,Z

A,Z

PM,PG

B

B

Da

Bulgaria

RODL 05

Dobrogea Centrala

2999

P

Nu

0-0,5

PO,Z

A,Z

PM

B

B

NU

RODL 06

Platforma Valaha

11320

K+F

Da

0/variabila

PO,I,Z

A,Z

PG

B

B

Da

Bulgaria

RODL 07

Harsova Braila

1892

P

Nu

1-5

PO,P,Z

A,Z

PU

B

B

NU

RODL 08

Caslmcea

92

F=K

Nu

0-10

PO,Z

A,Z

PM.PU

B

B

NU

RODL 09

Dobrogea de Nord

2730

P

Nu

0-0,5

PO,Z

A,Z

PM

B

B

NU

RODL10

Dobrogea de Sud

4440

P

Nu

0-0,5

PO,Z

A,Z

PM

B

B

NU

Suprafața: [kmp]-

Tip predominant:    :

Sub presiune:

Strate acoperitoare: Utilizarea apei:

Poluatori:

Gradul de protecție globala:

Stare calitativa si cantitativa: Transfrontier:

Perimetrul PUZ studiat ,ca de altfel întreg Municipiul Constanta se afla ,din punct de vedere higrogeologic , in stransa corelație cu corpul de apa subterana RODL10 -Dobrogea de Sud si RODL04-Cobadin- Mangalia.

J13,(4352/12,-122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3. SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 4 T. 4 01 .7 6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Intr-un teren cu roci permeabile, situate peste un strat impermeabil, apele subterane se dispun pana la o anumita inaltime, variabila, numita nivel freatic sau nivel piezometric.

a)    Zona de aeratie reprezintă partea situata deasupra nivelului piezometric, cu grosime variabila, in funcție de oscilațiile acestuia.Cuprinde trei subzone:

1)    subzona de evapotranspiratie (de la suprafața), in care procesele de evaporatie si evapotranspiratie sunt deosebit de active (aici sunt

majoritatea rădăcinilor plantelor). Grosimea acestei subzone este de 1 - 3 m. Aici fenomenele de seceta se pun cel mai bine in evidenta. Când umiditatea scade la limita minima se atinge coeficientul de ofilire sub care apa (cata mai exista) nu poate fi absorbita de rădăcinile plantelor. In aceasta subzona au loc numeroase procese chimice de oxidare si reducere, de salinizare etc. De aceea culoarea ei este mai inchisa decât a rocilor de dedesubt.

2)    subzona de retentie, situata sub cea dintâi, are grosimi de 0.5 - 2 m (uneori pana la 20 m). Are porii umpluti parțial cu apa, aer si vapori de apa. Volumul de apa este egal cu capacitatea de retentie. Apa din aceasta subzona este suspendata (higroscopica, apa capilara si capilara izolata) si nu are legaturi hidraulice cu zona capilara.

3)    subzona capilara conține apa higroscopica, apa peliculara si apa capilara continua, datorita fenomenelor capilare. Grosimea acestei subzone variaza invers proporțional cu granulometria (30 -40 cm in nisipuri, 200 -300 cm in argile). Inaltimea subzonei capilare variaza odata cu nivelul piezometric. La partea superioara apa capilara continua trece in apa capilara izolata, in toate celelalte subzone.

b)    Zona de saturație. Este situata sub nivelul piezometric, deci toti porii sunt saturați cu apa. Aceasta zona continua se numește strat acvifer si de aici se fac alimentările cu apa.

Adâncimea limita, inferioara a apelor subterane se considera a fi intre 9 si 12 km. Porozitatea se reduce foarte mult prin presiune litostatica, iar temperaturile cresc conform treptei geotermice. Aici, la limita inferioara, temperatura atinge punctul critic al apei si indiferent de presiune apa se evapora.

In zona de saturație se produc fenomene de cimentare (datorita sărurilor de Ca, Mg si SiO2 care se depun in pori) si de inlocuire (metasomatism) a unor substanțe labile cu altele mai stabile (silicifieri, piritizari). Culoarea zonei este verde - albăstrie datorita reducerii oxizilor, prezentei sulfurilor si silicatilor de fier ramași neoxidati.

Corpul RODL 10 Dobrogea de Sud este de tip poros-permeabil sau fisurai, fiind localizat in aluviuni actuale si subactuale (atribuite Holocenului), in depozite loessoide (Pleistocen superior-Holocen), in loess (Pleistocen mediu-Pleistocen superior), precum si la limita dintre loessuri/loessoide/argile roșii (acestea din urma fiind atribuite Pleistocenului inferior) si partea terminala a depozitelor sarmatiene (Formațiunea de Cotu Văii), badenian-superioare (Formațiunea de Seimeni) sau cretacic-inferioare.

Datorita constituției litologice, caracteristicilor geomorfologice si condițiilor structural-tectonice, corpul prezintă mari variații de ordin cantitativ si calitativ, atat pe orizontala cat si pe verticala. Depozitele pleistocen-inferioare sunt reprezentate, pe alocuri, prin argile roșii. Genetic, aceste argile constituie un depozit rezidual eluvial, considerat ca fiind un grup de paleosoluri care s-a format subaerian, in anumite condiții climatice (cald si umed), in urma proceselor de alterare a depozitelor precuaternare.

Depozitele pleistocen mediu-pleistocen superioare sunt reprezentate prin loessuri (predominant silturi argiloase), care prezintă grosimi variabile in funcție de paleorelieful preexistent si de procesele de remaniere care au afectat materialul eolian primar. Loessurile sunt gălbui, nestratificate, omogene, poroase si conțin nivele de paleosol.

Depozitele pleistocen superior-holocene sunt reprezentate prin loessoide (predominant silturi argiloase si argile siltice). In urma proceselor de remaniere, loessul eolian primar, depus in general in condiții de climat rece si uscat, a generat depozite loessoide deluviale si coluvial-aluviale, care prezintă unele modificări ale caracterelor sedimentologice (urme de stratificatie si fragmente mai grosiere in masa materialului constituient). Depozitele holocene sunt reprezentate prin aluviuni actuale si subactuale (silturi argiloase, silturi, silturi argilos-nisipoase, silturi nisipoase, nisipuri si pietrișuri).

In zona Siliștea, forajul F1 din Rețeaua Hidrogeologica Naționala, executat in anul 1975, a captat intervalul 8,5-13,1 m, reprezentat prin nisip argilos cu elemente de pietriș si bolovanis. Forajul a fost

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BDL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40;3:41.401 .7.63

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

executat la adancimea de 15,1 m, avand debitul de 0,5-0,39 l/s (la o denivelare de 3,05-2,3 m), adancimea nivelului piezometric de 5,45 m, raza de influenta de 24-16 m, iar conductivitatea hidraulica de 2-1,75 m/zi. Proba de apa recoltata si analizata fizico-chimic in anul 1975 prezintă depășiri peste concentrațiile maxim admise de Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, modificata si completata cu Legea nr. 311/2004, in cazul manganului, clorurilor si sulfatilor.

In zona Tortoman, forajul F1 din Rețeaua Hidrogeologica Naționala a fost executat in anul 1975, la adancimea de 14,5 m si a captat intervalul 9,6-12,2 m. La execuție, debitul a fost de 1-0,52 l/s (la o denivelare de 0,86-0,45 m), adancimea nivelului piezometric de 4,84 m, raza de influenta de 37,216,3 m, iar conductivitatea hidraulica de 36,1-30,7 m/zi.

Stratul acvifer este constituit din pietriș cu elemente de bolovanis (reprezentat prin fragmente de cuartite, calcare albe si roșii, sisturi verzi). Proba de apa recoltata si analizata fizico-chimic in anul 1975 a prezentat o slaba depășire peste concentrația maxim admisa in cazul substanțelor organice.

In zona Oltina, forajul F1 din Rețeaua Hidrogeologica Naționala a fost executat la adancimea de 31,5 m si a captat intervalul 27,8-29,5 m. La execuție, debitul a fost de 0,34-0,6 l/s (la o denivelare de 19,5-22,1 m), adancimea nivelului piezometric de 5,15 m, raza de influenta de 13-13,4 m, iar conductivitatea hidraulica de 8,03-12,5 m/zi. Stratul acvifer este constituit din nisip cu pietriș. Proba de apa recoltata si analizata fizico-chimic in anul 1975 a prezentat depășiri peste concentrația maxim admisa in cazul fierului.

In zona Baraganu, forajul F1 din Rețeaua Hidrogeologica Naționala, executat in anul 1975, a captat intervalul 7,9-19,3 m, reprezentat prin silt cu concretiuni calcaroase. Forajul a fost executat la adancimea de 20,3 m, avand debitul de 0,9-0,5 l/s (la o denivelare de 3,3-1,2 m), adancimea nivelului piezometric de 7,72 m, raza de influenta de 32-11 m, iar conductivitatea hidraulica de 2,2-2,1 m/zi. Proba de apa recoltata si analizata fizico-chimic in anul 1975 nu prezintă depășiri peste concentrațiile maxim admise.

Menționam ca in zona Techirghiol au fost executate trei foraje hidrogeologice, respectiv 5130, 5131 si 5132, de către S.C. FORADEX S.A. București, in anul 1976. Astfel, in cazul forajului 5130, executat la adancimea de 35,1 m, a fost captat intervalul 23-33 m, debitul avand valoarea de 6,1 l/s, la o denivelare de 6 m, adancimea nivelului piezometric de 1,25 m, conductivitatea hidraulica de 9,8 m/zi, iar raza de influenta de 189 m. In forajul 5131, executat la adancimea de 50,5 m, a fost captat intervalul 10-16 m, debitul fiind de 8,3 l/s, la o denivelare de 3,45 m, adancimea nivelului piezometric de 1,06 m, conductivitatea hidraulica de 6,8 m/zi, iar raza de influenta de 172 m. 228

In forajul 5132, executat la adancimea de 40 m, a fost captat intervalul 10-35 m, debitul fiind de 4,16 l/s, la o denivelare de 3,65 m, adancimea nivelului piezometric de 2,05 m, conductivitatea hidraulica de 4,65 m/zi, iar raza de influenta de 182 m. Infiltrația eficace este cuprinsa intre 3,1515,75 mm/an, gradul de protecție fiind mediu sau nesatisfacator.

Fara a mai dezvolta teoria privind formarea rezervelor de ape subterane .subliniem faptul ca in subsolul spațiului constantean,la adâncimile de 150 m si aproximativ 350 m se găsesc doua acvifere puternice (adevarate fluvii subterane ),alimentate din arealul bulgăresc,si care constituie sursa de apa importanta,de calitate apreciabila , pentru Municipiul Constanta. Acviferele in cauza sunt intercepatate prin foraje de mare adâncime, aflate in administrarea RAJA Constanta, si care sunt grupate sub denumirea de “Cișmele”.

Potențialii factorii poluatori care ar putea afecta calitatea apei subterane se pot grupa in următoarele categorii:

-    produse petroliere, rezultate din procesele industriale;

-    produse chimice (îngrășăminte, pesticide) utilizate in agricultura, ce provoacă o poluare difuza, greu de depistat si prevenit;

-    deșeuri menajere si cele rezultate din zootehnie;

-    metale grele, substanțe radioactive;

-    necorelarea creșterii capacitatilor de producție si a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de canalizare si realizarea stațiilor de epurare;

-    exploatarea necorespunzatoare a stafiilor de epurare existente, lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare si gestionare a deșeurilor, a nămolurilor de epurare si a gunoiului de grajd.

J13/4352/12.12.2008    GOD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885G1400.B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 . 40T . 7.6"3.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

2.7.2.2 Apele de suprafața

Pe amplasamentul PUZ nu se găsesc ape de suprafața,insa,in vecinătate se găsesc următoarele ape de suprafața;

-    Lacul Tabacarie- la Vest,la o distanta de cca.200m

-    Marea Neagra - la Est la o distanta de cca. 100 m(Sit Natura 2000 ROSPA 0076 )

Lacul Tabacariei (ce formează un complex lacustru desemnat ca sit Natura 2000 -ROSPA

0057 - Lacul Siutghiol) este de origine lagunara, format prin separarea de domeniul marin printr-un cordon litoral (perisip) comun,cu o lungime de cca. 16km.Lacul Tabacarie are o suprafața de cca. 100 ha.

Situl ROSPA 0076-IMIarea Neagra

Particularitățile fizico-chimice si biologice ale Marii Negre conferă acestui sit un statut special marcat si de prezenta habitatelor din clasa “Zone marinejnsule maritime”,cod N01 ;suprafata relativa =98%;CLC=523, si clasa “Estuare,lagune” cod N02;suprafata relativa=2%;CLC=522,521. Marea Neagra este o mare semiinchisa, legandu-se de Marea Mediterana prin strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele si Marea Egee.

Suprafața Marii Negre este de 466.200 km2 iar suprafața bazinului hidrografic aferent Marii Negre este de 1.874.904 km2 din care 0,817 mii. Km2 aparțin Dunării.

Adâncimea medie este de 1.197 m. In adâncime, bazinul Marii Negre este alcătuit din platforma continentala care coboara pana la 180-200m si care reprezintă 30% din suprafața marii. In dreptul țărmului romanesc aceasta platforma are aspectul unei trepte late de 100-200 km. Un alt sector, povârnișul continental, are adancimea intre 180 -200 m si 1000 - 1500 m (10 % din suprafața marii), iar in interiorul bazinului marin este zona adanca, abisala inconjurata de izobata de 1000-1500 m ,atingând adâncimile cele mai mari (in jur de 2200 m). Marea Neagra are țărmurile puțin crestate, cu golfuri larg deschise, cu puține peninsule si insule.Prin mijlocul bazinului Marii Negre trece paralela de 43° latitudine Nordica, asezand Marea Negra in centrul zonei climatice temperate ceea ce face ca sezoanele sa fie bine marcate in concordanta cu succesiunea solstitiilor si echinoctiilor, si sa beneficieze de radiația solara care variaza intre 130.000 si 150.00 cal./km2, suficienta pentru asigurarea energiei necesare dezvoltării tuturor proceselor fizice, chimice si biologice. Prezintă pe cea mai mare parte a suprafeței caracter semiarid, evaporatie de 300-400 km3/an si o cantiate de precipitații de numai 225-300 mm/an.

Temperatura medie anuala a apelor marine in zona litoralului romanesc este de 12,7°C depășind temperatura medie a aerului numai cu 1° C. La Constanta, vara se întâlnesc cele mai ridicate temperaturi ale apei, de 22,4 °C iar cele mai reci sunt in februarie (2,9 °C).

Salinitatea oscilează intre 17% pe litoralul romanesc si 18% in larg, iar in adâncimi atinge 22%. Astfel apele Marii Negre au salinitate mult mai redusa decât ale oceanului planetar precum si o stratificare particulara a apelor sale in doua paturi de apa suprapuse, cu salinitate si densitate net diferite. Aceasta stratificare se explica prin schimbul de ape ce are loc prin strâmtoarea Bosfor si prin pătrunderea unui contracurent adanc de ape sarate dinspre Marea Marmara spre Marea Neagra. Diferența de densitate împiedica formarea curentilor verticali spre suprafața si de aceea masele de apa sub 200m adâncime nu au posibilitatea de a se oxigena ca in pătură superficiala, cu valuri si curenti,care o fac favorabila vieții. De aceea sub 200-. 220m , apele Marii Negre, lipsite de oxigen, sunt lipsite si de viata, cu excepția bacteriilor sulfuroase anaerobe, producătoare de hidrogen sulfurat.

La suprafața Marii Negre curentii sunt ocazionali, determinați de vântul de nord-est,dirijați in doua inele pe langa linia de tarm. Exista si doi curenti de direcție inversa in zona stramtorii Bosfor, care transporta la adâncime apele sarate dinspre Marea Mediterana, iar la suprafața apele marii Negre.Alte mișcări ale apei sunt valurile produse in mare parte de vânturi iar mareele, de mica amplitudine, oscilează pe litoralul romanesc intre 8 si 12 cm.

Flora Marii Negre este reprezentata prin peste 304 specii de alge macrofite, majoritatea alge roșii, carora li se adauga algele brune si verzi. Animalele sunt reprezentate de majoritatea grupelor de nevertebrate, cu un total de 1750 de specii, iar dintre vertebrate sunt prezenti peștii, păsările si mamiferele marine , cu un total de164 de specii.

De la Nord la Sud .morfologia țărmului romanesc al Marii Negre cunoaște o serie de variatiuni funcție de zonele străbătute,astfel:

.J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40;341.401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

•    zona Gura Portiței - Vadu - țărmul marii are caracteristici de litoral (cote minime fata de suprafața marii,plaje nisipoase lin submerse,lipsa golfurilor).Aceasta zona are un statut particular si prin faptul ca este adiacenta cu Rezervația Biosferei Delta Dunării.

•    Zona Vadu-Petromidia - zona cu caracteristici de faleza, cu plaja(a cărei lățime este variabila) la baza. Pe alocuri,cum ar fi de exemplu in vecinătatea Petromidiei.se găsesc suprafețe cu ochiuri de apa si stufaris constituind microhabitate in imediata vecinătate a domeniului marin.

•    Zona Petromidia- Pescărie Constanta - zona cu caracteristici de litoral

•    Zona Constanta -Vama Veche -faleza cu plaja la baza

Statutul de arie protejata atribuit sectorului maritim romanesc este pus in antiteza cu funcțiunea sa de domeniu economic care implica derularea de activitati portuare,transport maritim,pescuit comercial,mari aglomerări urbane si turistice,turism si sporturi nautice,obiective industriale,etc. Factorii antropici prezentati(la care s-ar putea adauga si cei naturali-de ex.eroziunea,furtuni puternice caracteristice sezonului rece.infloriri algale.etc.) ar putea constitui elemente de vulnerabilitate pentru situl in cauza.

Având in vedere cele aratate mai sus se poate spune ca amplasamentul PUZ ce face obiectul raportuui de mediu NU găzduiește habitate din clasele prezentate anterior.
2.7.3.Componenta de mediu: Aerul atmosferic

Climatul zonei, datorita poziției geografice, este temperat - continental, cu influente maritime.

Regimul climatic general se caracterizează prin veri fierbinți si sarace in precipitații si prin ierni nu foarte reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar si cu dese intervale de incalzire, care dau stratului de zapada un caracter episodic.

Temperatura medie anuala are valoarea de 11,2° C, iar precipitațiile medii anuale sunt de 347,8 mm/ mp.

1 Circulația generala a atmosferei este caracterizata, in semestrul cald, prin advectii lente de aer oceanic din V, care ajunge insa puternic transformat (incalzit si uscat), iar in semestrul rece prin advectia maselor de aer din NE (cu caracteristici termice de aer arctic continental) si advectia dinspre SV a aerului cald si umed de origine mediteraneana.

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare al poluantilor, efectele acestora putând fi observate atat in mediul natural cat si in cel antropizat.

Calitatea aerului este influențată de :

-    dezvoltarea unor activitati industriale cu impact asupra atmosferei;

-    sistemele de incalzire a spatiilor de locuit si de lucru;

-    traficul rutier intern si de tranzit;

-    insuficienta salubrizării stradale;

-    depozitarea si transportul deșeurilor menajere.

Pe amplasamentul PUZ nu exista obiective care sa contribuie la degradarea calitatii aerului.Indirect,calitatea aerului din zona poate fi afectata ca urmare a mișcării maselor de aer incarcate cu poluanti provenind din surse aflate la mare distanta sau chiar in spațiul transfrontier.

Principalii poluanti care fac obiectul monitorizării de către instituțiile abilitate sunt: dioxidul de sulf (S02 ); monoxidul si dioxidul de azot (NOX); amoniacul ( NH3 ); compușii organici volatile nemetanici (NMVOC); emisiile de metale grele (mercur si cadmiu) ; emisiile de poluanti organici persistenti (POP).

Pe subliniat este faptul ca perimetrul studiat nu este generator al poluantilor descriși.
Cel mult poate fi “beneficiar “ al poluantilor proveniti din alte zone.transportati de masele de
aer aflate in mișcare.
2.7.4 Componenta de mediu: Biodiversitatea

In prezent,suprafața perimetrului PUZ studiat, este ocupata de clădiri cu funcțiuni locative,prestări servicii , spatii de alimentație publica, invatamant,sanitare, terenuri de sport, gestionare a deșeurilor,etc.

J13/4352/12,12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.7 6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC.A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

De asemenea,in cadrul respectivului perimetru se regăsesc atat spatiile verzi cat si terenurile proprietate privata,libere de de construcții, înscrise in zonele,specificate in documentația de urbanism.

întregul ansamblu prezentat se constituie in habitat antropic specific ce găzduiește specii comune de avifauna ,cum ar fi .Passer domesticus (vrabia),Streptopelia decaocto (gugustiucul)Larus sp.(pescarusul) , Turdus merula (mierla neagra )Pica pica (coțofana),Carduelis carduelis (sticletele), Parus major (pitigoi), Motacilla alba (codobatura ),Sturnus vulgaris (graurul), Corvus frugilegus(c\oara),Columba livia (porumbelul),/-//'runda rustica (rândunica).

Concluzie

In urma celor prezentate,cu referire la starea biodiversitatii in contextul dezvoltării PUZ ce face obiectul prezentului raport de mediu , se poate observa ca :

1-    Habitatul antropic (cu organizarea sa specifica ) aferent perimetrului PUZ poate oferi condiții prielnice pentru existenta avifaunei comune descrisa mai sus si el este agreat de către aceasta.

2-    Perimetrul PUZ nu se dezvolta intr-un areal in care s-ar regăsi habitatele speciilor de fauna si avifauna specifice ROSPA 0076.Din descrierea speciilor respective se observa ca in totalitate acestea se reproduc si se dezvolta in medii acvatice,mlăștinoase,stuficole,cu vegetație arboricola specifica zonelor umede,etc.,habitate care nu se regăsesc in perimetrul PUZ studiat.

2.8 OPTIDnTALE POPULAȚIEI .............. ....... .....

Conform Raportului informării si consultării publicului, nr. de înregistrare 64339/06.05.2014-Serviciul Urbanism/Directia Urbanism/Primaria Mun. Constanta, pe tot parcursul derulării procesului de informare si consultare publica nu au fost depuse solicitări de la persoane interesate care sa vizeze reglementarle propuse.

Î2J CONCLUZII.............~........; ......

In urma analizei situației existente, din punct de vedere al organizării funcționale a zonei studiate, atat din punct de vedere al funcțiunilor existente cat si al zonelor de reglementare existente in PUG, se pot constata următoarele neconcordante:

1.    Funcțiunile existente nu se incadreaza in funcțiunile zonelor de reglementare aferente PUG

-    Institutul de medicina veterinara Pasteur, Piața de peste, plaja nu se incadreaza in zona de reglementare existenta ZRE

-    Institutul național de cercetare-dezvoltare Grigore Antipa nu se incadreaza in zonele de reglementare ZRE, ZRF si ZRA3

-    Institui de geofizica si geologie Constanta, Garda de mediu Constanta nu se incadreaza in zona de reglementare ZRL3

-    Campusul Universității Ovidius Constanta nu se incadreaza in zona de reglementare ZRA3

-    Administrația Naționala de Meteorologie București - Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta , Administrația Naționala Apele Romane - Direcția Apelor Dobrogea Litoral si ÎNCERC - filiala Dobrogea nu se incadreaza in zona de reglementare ZRA3

2.    Limitele zonelor de reglementare existente in PUG suprapuse peste suportul cadastral existent indica apartenența unor terenuri la doua zone de reglementare existente in PUG sau chiar lipsa apartenetei la o anumita zona.

3.    Organizarea circulației existente nu corespunde cu organizarea circulației rezultata in urma delimitării zonelor de reglementare existente.

,J13/4352/12.12-2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFONiFAX + 4 0; 3 41 .401 .7:6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

4. Zona se caracterizează prin funcțiuni existente legate de instituții publice, invatamant, cecetare, formare profesionala, servicii, nicidecum prin funcțiunile aferente zonelor de reglementare existente in PUG: ehipamente publice ( crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier), unitati de depozitare (unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren) sau culte.

In condițiile enunțate mai sus, sunt necesare:

-    Reconfigurarea limitelor zonelor de reglementare pe baza suportului cadastral in corelare cu circulațiile existente

-    Restabilirea unor zone de reglementare pe baza funcțiunilor existente

-    Stabilirea unor noi zone de reglementare, pentru terenurile libere, care nu pot fi menținute in zonele de reglementare existente in PUG, pe fondul in care nici situația existenta in teren nu se regăsește in PUG.


Reglementările PUZ prevăd realizarea de suprafețe verzi si plantate, cu respectarea unor suprafețe minime pentru fiecare amplasament, aspect care contribuie la menținerea unui microclimat corespunzător caracterului zonei.

Suprafețele minime de spatii verzi, sunt reglementate conform HCJC 152/2013:pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima in funcție de destinație, astfel:

DIMENSIONARE NECESAR SPATII VERZI

FUNCȚIUNE

HCJC 152/2013

ADMINISTRAȚIE

50% din Steren

FINANTE-BANCI

50% din Steren

COMERȚ

50% din Steren

CULTE

40% din Steren

CULTURA

30% din Steren

INVATAMANT

30% din Steren

SANATATE

15mp/persoana

TURISM

50% din Steren

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

5mp/locuitor

COLECTIVE

5mp/unitate locativa

Suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului.

[3.2 MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI


In limitele zonei studiate, au fost de curând amenajate un sens giratoriu la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Aleea Studenților si un număr de aproximativ 633 locuri de parcare publice. Va mai fi amenajata si o pista pentru biciclete, pe scuarul existent al bulevardului Mamaia, iar


URBANISM

J13Ă4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, 6-OL MAMAIA, NR. 79iBL.LS3.se. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341.401 .7.63.

A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com.

din zona statiei de alimentare carburanți OMV spre Stațiunea Mamaia, acesta va fi amenajata pe trotuarul aferent bulevardului.

Noile masuri propuse pentru imbunatatirea condițiilor existente de circulație auto si pietonala sunt:

-    Realizarea unui sens giratoriu la intersecția straziii Unirii cu bulevardul Mamaia

-    Reconfigurarea traseului si lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 24- FZ 29, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil)

-    Lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 26- FZ 29, aflata in legătură cu strada Unirii, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil)

-    Amenajarea terenului liber existent in zona Institutului de Geofizica si Geologie, prin continuarea aleeii de acces existente si amenajarea unei parcari cu 27 locuri.

-    Amenajarea ca strada a terenului liber existent intre ansamblul rezidențial Spectrum si Campusul Universitar, prin continuarea aleeii de acces existente pana la ansamblul Spectrum si racordarea acesteia cu aleea Studenților - alee de acces existenta spre Campusul Universitar. Se propune transformarea intregului traseu in strada de legătură - prelungirea străzii Pescarilor/ prelungirea Aleeii Studenților. Ampriza strada propusa = 10m (7m carosabil).

-    Amenajarea unui sens giratoriu la intersecția străzii propuse cu Aleea Studenților si cu prelungirea străzii propuse pana in zona Pieței de peste existente.

-    Amenajarea unui număr de ~94 locuri de parcare adiacent străzii propuse pana in zona Pieței de peste existente

-    Reconfigurarea loturilor existente in zona străzii Maior Sofran pentru asigurarea acceselor auto si pietonale la loturile existente. Aleile auto propuse vor avea min.6m.

-    Amenajarea unui număr de ~25 locuri de parcare in zona instituțiilor publice existente.

A fost propus un număr total de 210 locuri de parcare, fara luarea in calcul a parcajelor propuse pe terenuri proprietate privata.

Parcaje existente = 633 locuri

Parcaje propuse = 210 locuri

Total = 843 locuri

Dimensionarea exacta a necesarului de parcaje la sol, nu se poate realiza in acesta etapa, decât pentru amplasamentul care a generat PUZ (vezi capitolul 3.3. - zona M5), intrucat prin prezentul plan urbanistic zonal sunt admise mai multe funcțiuni si un regim maxim de inaltime pentru mai multe zone si amplasamente. In faza DTAC a noilor construcții sau extinderi ale celor existente se va putea face un calcul exact in funcție de funcțiunile propuse prin proiectul tehnic.

Dimensionarea locurilor de parcare necesare, pe fiecare amplasament la faza DTAC, se va face in funcție de următoarele norme:

DIMENSIONARE NECESAR PARCAJE

FUNCȚIUNE

HGR 525/1996

CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE

SEDII SERVICII DESCENTRALIZATE

1LP/10-40 angajați +spor30%

ALTE SEDII (sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri, partid, birouri)

1LP/10-30 angajati+spor 20%

FINANTE-BANCI

1LP/20 salariati+spor 50%

COMERȚ

1lp/200mp SD pentru unitati<400mp

1lp/100mp SD pentru unitati 400-600mp

1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp

1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp

1lp/40mp SD pentru unitati >2000mp

J13/4352/12.122008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763

PUNCT DE LUCRU • CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

RESTAURANTE

1PL/5-10 locuri la masa

CULTE

minim 5 LP

CULTURA

MUZEE, EXPOZIȚII

1LP/50mp spațiu expunere

ALTELE (biblioteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, casa de cultura, centru cultural, cinematograf, teatru, sala polivalenta)

1LP/10-20 locuri in sala

INVATAMANT

3-4 LP/12 cadre didactice

INVATAMANT UNIVERSITAR

spor 1-3LP autocare

SANATATE

SPITAL (toate categoriile), DISPENSAR

1LP/4 angajati+spor 10%

ALTE UNITATI

1 LP/10 angajați

TURISM

1-4 LP/10 locuri de cazare

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

1LP/1-5 locuințe

SEMICOLECTIVE

1LP/1-3 locuințe

COLECTIVE

1LP/2-10 locuințe

FUNCȚIUNE

NORMATIV P 132/93

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

1LP/locuinta

SEMICOLECTIVE

1LP/locuinta

COLECTIVE

1LP/locuinta

INSTITUȚII

CENTRALE

1 LP/10 salariati

ADMINISTRATIVE

1LP/20 salariati

MAGAZINE

<5000m

1LP/30 cumparatori/ora

>5000m

1LP/20 cumparatori/ora

HOTELURI

5 STELE

1/6-1/2 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/4 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/8-116 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/10-1/8 LP/nr. de paturi

HOTELURI APARTAMENT

5 STELE

1/6-112 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/3 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/9-1/4 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/9-1/6 LP/nr. de paturi

RESTAURANTE

LUX

1/2 LP/nr. de clienti

CATEGORIA I

1/4 LP/nr. de clienti

CATEGORIA II

1/8 LP/nr. de clienti

CATEGORIA III

1/10 LP/nr. de clienti

J13/4352/12.12.2008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40^341 .401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.uaonia@gmail.com

SPITALE

JUDEȚENE

1/5 LP/nr. de paturi

MUNICIPALE

1/10 LP/nr. de paturi

ORĂȘENEȘTI

1/15 LP/nr. de paturi

DISPENSARE

1/20 LP/nr. de paturi

FUNCȚIUNE

HCLM 43/2008

LOCUINȚE INDIVIDUALE

min. 1 LP

LOCUINȚE COLECTVE

1 LP/unitate locativa cu s.u.<100mp

2 LP/unitate locativa cu s.u.100-150mp

3 LP/unitate locativa cu s.u.150-200mp

BIROURI

1 LP/30mp s.u.

COMERȚ

1 LP/50mp s.u.

ALIMENTAȚIE PUBLICA

1 LP/30mp s.u.

[3JZONÎFÎCARE FUNCȚIONALA-    .....

[REGLEMENTARI. BILANȚ TERITORIAL. INDICATORI URBANISTICI_ |

In urma analizei situației existente si a preluării reglementarilor aprobate din limitele zonei studiate, se propun următoarele:

-    Reconfigurarea limitelor zonelor de reglementare pe baza suportului cadastral in corelare cu circulațiile existente

-    Restabilirea unor zone de reglementare pe baza funcțiunilor existente

-    Stabilirea unor noi zone de reglementare, pentru terenurile libere, care nu pot fi menținute in zonele de reglementare existente in PUG, pe fondul in care nici situația existenta in teren nu se regăsește in PUG.

Zonificarea funcționala propusa este următoarea:

M - ZONA MIXTA, cu subzonele:

M1 - Zona mixta cu regim de inaltime Parter M2 - Zona mixta cu regim de inaltime P+2 M3 - Zona mixta cu regim de inaltime P+3 M4 - Zona mixta cu regim de inaltime P+6 M5 - Zona mixta cu regim de inaltime P+8

L - ZONA DE LOCUIT, cu subzonele

L1 - Zona - Locuințe individuale cu regim mic de inaltime P- P+1

L2 - Zona - Locuințe individuale si semicolective cu regim mediu de inaltime P+2

L3 - Zona - Ansambluri de locuințe semicolective cu regim de inaltime P+3-4

L4 - Zona - Locuințe    colective    cu    regim de    inaltime P+7

L5 - Zona - Locuințe    colective    cu    regim de    inaltime P+4, conform    PUG

L6 - Zona - Locuințe    colective    cu    regim de    inaltime P+8-10,    conform    PUG

L7 - Zona - Locuințe    colective    cu    regim de    inaltime P+10

I - ZONA INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL

11    - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+2

12    - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+4

S - ZONA SERVICII SI COMERȚ

J13/4352/12,12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA.B-DL.MAMAIA, NR. 79, BL. LS3,SC. A, ET.PARTER, AP-, 1    TELEFON/FAX +40.341 .4Ol .7 6 3.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ZONA DE LOCUIT

| în limitele zonei L1 - se propun următoarele: ........... .....- , JZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ3

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL3A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+1E, POT=40%, CUT=0,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările aprobate privind funcțiunea, regimul de inaltime, POT si CUT

-    se reconfigureaza limitele zonei

P^n.iimiteitfzonei L2-se .propun urmâFoâreleT________________________ ..... ~ j

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+3-4E, POT=50%, CUT=1,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările privind funcțiunea admisa si POT, dar se modifica regimul de inaltime de la P+3-4 la P+2 si CUT de la 1,8 la 1,5.

-    1 se reconfigureaza limitele zonei

CZZZjnîîm^!¥MnerL3^sFpropun^maȘareieFZZZZ~ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZj

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4A, conform HCLM nr. 276/09.05.2008: zona locuințelor individuale P+3-4E, POT=50%, CUT=1,8

-    se propun suprafețe edificabile noi, cu respectarea parcelarului existent

-    se mențin reglementările privind funcțiunea admisa, regim de inaltime, POT si CUT, cu respectarea Hmax la cornișa si a retragerilor fata de clădirile existente, retrageri menționate pe planșa de Reglementari urbanistice.

-    se reconfigureaza limitele zonei

[2 In limitelezonei L4 - se propun urmafoarele:    }    ---—

-    zona se suprapune cu zona de reglementare ZRL4, conform PUG: zona locuințelor colective P+4E, POT=30%, CUT=1,5

-    in limitele zonei se afla 3 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4 si Clădirea Ceronav, cu regim de inaltime D+P+3 si un amplasament pe care monemtan se afla o clădire nefinalizata, cu regim de inaltime parter

-    pe amplasamentul pe care exista in prezent clădirea parter nefinalizata, se propune realizarea unei clădiri cu funcțiuni de locuire (apartamente) cu regim de inaltime P+7, POTmax=60%, CUTmax=5,3, cu încadrarea in Suprafața desfasurata pentru calcul CUT = 9040,OOmp, astfel incat CUT aprobat in zona=1,5, prin creștere cu 20% =>CUT max/zona de reglementarei,8.

-    Se propune prelungirea aleeii auto existente pana in zona amplasamentul si realizarea unei parcari la sol cu 27 locuri de parcare, care vor deservi clădirea propusa.

-    se reconfigureaza limitele zonei

Suprafața zona L4 = 7795,82mp Suprafața construita existenta=1685,50mp Suprafața desfasurata existenta=4992,47mp POT existent/L4=21,62%

CUT existent/L4=0,64

Suprafața desfasurata maxima propusa=14032,47mp CUT propus/L4 (prin crestereCUT aprobat cu 20%)=1,8 Suprafața amplasament = 1718mp

POT max/am plasament =60%

CUT max/amplasament= 5,3

J13/4352/12.12-2008    COD,FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

-    in limitele zonei se afla 4 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime P+4: FZ28 si FZ29

-    se mențin reglementările aprobate conform PUG

-    se reconfigureaza limitele zonei

C/nnnimTteî^    propunTîrmâBareler^^^    —    _ZZ2ZZZZZZ]

-    zonele se suprapune cu zona de reglementare ZRL5, conform PUG: zona locuințelor colective P+8-10E, POT=25%, CUT=2,5

-    in limitele zonelor se afla 4 blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4: FZ23, FZ24 si FZ26

-    se mențin reglementările aprobate conform PUG

-    se reconfigureaza limitele zonelor

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    ■ TELEFON/FAX + 4 0.3 41 . 4 01 .7.6 3

PUNCTQELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

f Tnlimitele zonei M4- se propun următoarele:    _.....--........

-    zona nu aparține unei zone de reglementare din PUG, se suprapune cu circulațiile existente

-    in limita zonei exista un singur amplasament, pentru care a fost aprobat prin HCLM nr. 522/23.12.2004 -aprobarea PUD - Construire imobil P+4E - policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35%, CUT=1,74.

-    se propune modificarea funcțiunilor aprobate, cu funcțiuni de locuire, servicii, comerț, cu Rh = P+6, POT=60%, CUT=4.

F in limitele zonei M5 - se propun următoarele:_____...............1___........~~1

-    zona aparține parțial zonei destinate cultelor, conform PUG

-    in limita zonei exista un singur amplasament cu suprafața de 355mp, care a generat studiul PUZ, si pentru care a fost aprobat prin HCLM nr. nr.627/14.12.2007 - aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E - alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9 si autorizat cu A.C. nr.99/23.01.2014 - imobil P+5E - Spațiu comercial la parter si birouri la etaje, cu POT aprobat=85%, CUT aprobat = 4,9, cu 34 locuri de parcare închiriate de la S.C.CONFORT URBAN SRL prin contract nr.10220/19.12.2013.

-    se propune modificarea funcțiunilor aprobate, cu funcțiuni de locuire si comerț la parter

-    se propune creșterea regimului de inaltime aprobat de la P+5 la P+8 si a CUT aprobat de la 4,9 la 10, cu respectarea CUT=2,5/M5. Suprafața zonei de reglementare M5=1407,00mp.

-    Locurile de parcare necesare sunt calculate astfel: spațiu comercial parter=172mp=>5 locuri de parcare necesare, etajele 1-8: 5 apartamente/nivel => 40 locuri de parcare. Total necesar=45locuri de parcare. Din totalul de locuri de parcare necesare, beneficiarul are deja inchiriate 34 locuri de parcare, iar diferența de 11 locuri de parcare, marcate pe plan, va fi asigurata tot prin constract de inchiriere cu S.C.CONFORT URBAN SRL.

-    In limitele zonei de reglementare se afla in curs de amenajare o parcare cu 27 locuri. Cele 11 locuri de parcare propuse pentru inchiriere fac parte dintre acestea.

ZONA INSTITUT!!, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 . 4 01 .7.6 3.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL o f f i c e . u s o n i a@ g m a i I. c o m

pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri, POT=30%, CUT maXim pentru H = P+2 = 0.9, CUT maXim pentru H = P+3 = 1.2

o ZRF, conform PUG: iacasuri de cult; sevicii pentru culte; activitati sociale ale asociațiilor religioase

in limita zonei se afla:

-    INSTITUT!! PUBLICE: Administrația Naționala de Meteorologie București - Sucursala Centrul Meteorologic Regional Dobrogea - Constanta - D+P+2, Administrația Naționala Apele Romane - Direcția Apelor Dobrogea Litoral -P+1 ^Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor -Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina “Grogore Antipa” - D+P+2 si Comisariatul Gărzii de Mediu Constanta - D+P+1+M

-    ECHIPAMENTE PUBLICE-INVATAMANT SI CERCETARE: Campusul Universității “ Oidius” -P+5-6-7, Institutul de geofizica si geologie Constanta - P+3, ÎNCERC - filiala Dobrogea - P+1

-    se propune transformarea zonei in zona destinata instituțiilor, serviciilor si echipamentelor publice, cu următoarele condiționări, cu următoarele condiționări: Rh = P+4, POT=60%, CUT=3.

-    se reconfigureaza limitele zonei de reglementare

ZONA COMERȚ SI SERVICII

["nnTîmiteie zonej S i-se propun uriȚiatoarele: ; : f t ,___ -......._ ____.ZZZZZZZ3

-    zona nu aparține unei zone de reglementare din PUG, se suprapune cu circulațiile existente

-    in limita zonei exista un singur amplasament pe care se afla statia de distribuție carburanți OMV, autorizata

-    se propune menținerea funcțiunii existente, cu următoarele condiționări: Rh=Parter, POT=50%, CUT=0,5.

BILANȚ ZONE DE REGLEMENTARE PROPUSE

ZONA DE REGLEMENTARE/

FUNCȚIUNE

PROPUNERE

MP    %

L1

1207,10

0,81

L2

633,82

0,42

L3

3285,33

-

L4

7795,82

2,21

L5

2673,42

1,49

L6

4806,70

1,12

L7

1200,00

1,19

M1

915,25

0,34

M2

4190,00

13,85

M3

10998,00

22,24

M4

1670,41

M5

1407,00

11

7061,91

I2

44138,33

1,58

S

2352,15

0,30

SPATII PLANTATE

5720,00

6,31

PARCAJE

10851,87

6,64

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

37272,99

28,67

TOTAL

148000,00

100

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3. SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT-PROPUS

FUNCȚIUNE

SITUAȚIA EXISTENTA

PROPUNERE

MP

%

MP

0/

/o

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+1

-

-

1207,1

0,81

LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2

-

-

633,82

0,42

LOCUINȚE INDIVIDUALE P-P+2

4533,98

3,06

-

-

LOCUINȚE COLECTIVE P+3-4

-

-

3285,33

2,21

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

2215

1,49

2215

1,49

LOCUINȚE COLECTVE P+6

-

-

1660,6

1,12

LOCUINȚE COLECTIVE P+8

1765

1,19

1765

1,19

LOCUINȚE COLECTIVE P+10

-

-

512,4

0,34

INSTITUȚII PUBLICE

20503,3

13,85

20503,3

13,85

INVATAMANT SI CERCETARE

27764,91

18,76

32923,53

22,24

COMERT/SERVICII

2352,15

1,58

2352,15

1,58

FUNCȚIUNI MIXTE P

-

-

445

0,3

FUNCȚIUNI MIXTE P+2

9741,11

6,58

FUNCȚIUNI MIXTE P+3

-

-

5446,79

3,68

FUNCȚIUNI MIXTE P+6

-

-

3331

2,25

FUNCȚIUNI MIXTE P+8

-

-

355

0,23

COMERT/BIROURI

355

0,23

-

-

COMERȚ

1000

0,67

-

-

TERENURI LIBERE

11723,28

7,92

-

-

TERENURI CU CLĂDIRI NEFINALIZATE

2179,55

1,47

-

-

TERENURI NEUTILIZATE D.P.D.V. URBANISTIC

20318,45

13,72

-

-

SPATII PLANTATE

9076,87

6,13

9352

6,31

PARCAJE

7315

4,94

9835

6,64

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

36897,81

24,93

42435,87

28,67

TOTAL

148000

100

148000

100

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24963S05    CONT CURENT NR. RO44BRDE14OSV664095614M, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL • CONSTANTA, B-DLMAMAIA, NR. 79. BL. LS3. SC. A. ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40. BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL ofnce.uoonia@gmail.com

ZONE DE REGLEMENTARE EXISTENTE Z PROPUSE SI COEFICIENȚI URBANISTICI EXISTENTIZ PROPUȘI

i

,    .4

   ;    gas

. .    . ? .    ..... J?5!SO»fî0^

CARACTERUL

ZONEI

ZONA DE REGLEMENTARE PROPUSA

i

FUNCȚIUNI PROPUSE

4

POT

CUT

RH

i ZONA DE REGLEMENTARE EXISTENTA CF. PUG

f •

POT

CUT

PUZ/PUD APROBAT PRIN HCLM

ZONA DE REGLEMENTARE APROBATA CF. PUZ/PUD

POT

CUT

RH

ZONA MIXTA

M1    '

SERVICII, COMERȚ

1    li-

60%

0,6

P '

1    ?    J ‘ '    1    '

....

30%

'‘'2.Ș

276/09.05.2008

St®'

30%

2,5

P+8

ișERvieîl|cW^

AL.PUBLICA, TURISM

60%

, 2 • '

P+2

p,j'ZREV'\

85%

■ ;:3i ,

SS® .'S    yS;;'

M3

;ȘERy(chî'C&Mi^^

;ai^ublicâ;;Lc^

60%

P+2

1 ‘ t-'.ZRET .. . '

85%;

:./3. '

M4

siSERViGllfCOfâERT/'?^^

60%

i    I ,

P+6

■' '■ ZONA CIRCULAȚII '

PUD - HCLM

BIROURI,SANATATE,LOCUIRE

35%

:.;lW';

^P+fi

AL. PUBLICA, LOCUIRE. .    •

522/23.12.2004

M5

LOCUIRE, SERVICII, .    ,

85%

2.5/M5

P+8

ZONA CIRCULAȚII SI ZRF

PUZ - HCLM

BIROURI SI SPATII COMERCIALE

85%

|p+5§

^eOMERT"':;,;v'TTg? îV '&£ ‘

627/14.12.2007

ZONA INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE

11

, 1NVATAMANT, CERCETARE    '

SERVICII, FUNCT. ADM

60%

2 .

P+2

■ZRE1

85%

3

12

1 NVATAMANT, CERCETARE SERVICII, FUNCT ADM.

60%

' 3 ' '    '

P+4

.. ZRE1

85%

3

ZONA LOCUIRE

1 1

L1

LOCUIRE '

40%

0,8’ ,

P+1

ZRL2A    .

35%

'' 1 '

2^6/09.05.2008

Șt": SS'W

40%

Șo$l

P+1

L2

LOCUIRE '    ’ ''    1

50%

1,5

P+2

' ZRL2A

35%

T.l '

^WuzWeiWs

276/09.05.2008

~;trÎ4a'.'

50%

'î1:,8-<

?P+2?

L3

LOCUIRE '    ‘

50%

1.8

P+3-4

ZRL2A.

35%.

'TT

PUZ-HCLM

276/09.05 2008

f“tK '    ZRL4Â ?    Ț

50%

■ăfi

P+3-

4

L4 (ZRL4)

p

LOCUIRE    ,

60%

1.8/L4

CREȘTERE CU 20%

P+7

ZRL4

30%

1,5 '

"ȚȚ    ■ S.Ș    v/LT--

L5 (ZRL4)

LOCUIRE ' .    ,    *

CF.PUG

CF.PUG

CF.PUG

ZRL4

30%

L6 (ZRL5)

LOCUIRE    '

CF.PUG

CF.PUG

CF.PUG

ZRL5 .

25%

2.5

.'S .'    ' '-A' ''    \    'Ș-/.

L7

LOCUIRE    ’

70%

,    4/L7

P+10

ZONA CIRCULAȚII . Ț

S-S',    T,;y:țȘ''.'-, •.    '• ./ •    :    ' •: ■•. ; .'.■.v'"'

ZONA

COMERT/SERVICII

’ S

SERVICII, COMERȚ, ’ ' ’ , '

*■

50%

o,5, -    ;

’ P

•    ZONA CIRCULAȚII' ' ‘ '

L; .    ■ ■. ■■ . ■ Conform A.C., : • ■'

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401 .7 6 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

STUDIU DE INSORIRE

Conform prevederilor Certificatului de urbanism aflat la baza prezentului proiect, a fost întocmit un studiu de insorire pentru amplasamentul care au generat studiul PUZ.

Conform OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației, art.3: Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum o ora si jumătate la solstitiul de iarna a incaperilor de locuit din clădire si din locuințele învecinate.    .

Studiul de insorire efectuat la data de 21 decembrie (solstiul de iarna), releva următoarele aspecte:

1.    Imobilul P+8 propus pe amplasamentul care a generat PUZ, cu funcțiuni de locuire si comert/servicii la parter, beneficiază de insorire minim o ora si jumătate, la solstitiul de iarna, pe fațadele cu ferestre de la camerele de locuit.

2.    imobilul P+8 propus nu are vecini - construcții care sa fie afectate de acesta.
^j0^yo^^^EQ^^Rjj^gîL^RE3ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZEIZ
ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa a imobilelor ce urmeaza a se realiza se va face din conducta existenta 0 350mm sau din conductele existente pe străzi dar cu un diamtru de minim 100mm.

Conductele existente cu dimetrul minim Dn 100mm,pot transporta debitul necesar de alimentare cu apa a rețelei proiectate in aceasta zona si debitul de incendiu coresunzator.Pe rețele ce urmeaza a se realiza se vor monta hidranti de incediu exterior.

La fazele următoare de proiectare se va detalia acest sistem in funcție de construcțiile ce urmeaza a se executa in acest ansamblu.

CANALIZARE MENAJERA

Pentru scurgerea apelor menajere de la construcțiile ce se vor executa in aceasta zona, vor fi executate rețele de canalizare amplasate pe trama stradala proiectata.Aceste rețele vor avea diametrul Dn 250mm PW-KG.La schimbările de direcție se vor realiza cămine de vizitare si control cu diamtrul de 1,00m si adâncimile corespunzătoare.

Acest sistem de canalizare va fi corelat cu canalizarea menajera existente in zona.In cazul in care cotele de teren nu vor permite scurgerea gravitaționala a apelor menajere se vor realiza statii de pompare individuale.

Detaliile pentru stabilirea stațiilor de pompare, echiparea lor, conductele de refulare, se vor stabilii in cadrul proiectelor ce urmeaza a se face in continuare.

Apele pluviale vor fi colectate prin rigolele si șanțurile prevăzute in cadrul proiectului de drumuri si vor fi descărcate in rigola drumurilor sau in rețelele pluviale existente in zona.

BREVIAR DE CALCUL: LUCRĂRI HIDRO - EDILITARE
1 .CONSUMATORI

1. Blocuri apartamente cu spatii comerciale,servicii, alimentație publica la parter, parcari la subsol sau demisol

-    P+8E - 40 apartamente/tronson

-    D+P+10E - 40 apartamente

TOTAL PERSOANE =40apartamente x 3,5 persoane/apartament = 140 persoane

a.    IN AFARA SEZONULUI

-    140 persoane

b,    IN TIMPUL SEZONULUI

-    210 persoane    .

■113/4352/12.12.2008    GOD FISCAL RO24363505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 .4 01 .7.6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

2.DEBITE DE APA
A. IN AFARA SEZONULUI

2.1.Debitul zilnic mediu 1

Qzi med = ---------x Ns x q sp    ( mc/zi)

1000

qsp=numar de consumatori

Nspi= necesarul de apa specific, cumulat pe zone ale centrului populat in l/om zi 1

Q mediu zi=---------x 140 persoane x 180 l/om zi = 25,2 mc/zi=0,29 l/s

1000

2.2.Debitul zilnic maxim Q zi max = Q zi med x Kzi Kzi = 1,35

Q zi max 1 = 1,35 x 25,2 mc/zi = 34,02 mc/zi = 0,39 l/s

2.3.Debitul maxim orar

Q zi max

Q max orar = Ko x ------------ ( mc/h )

24

Ko= 2,50

34,02mc/zi

Q max orar 1= 2,50 x----------------= 3,54 mc/h = 0,98 l/s

24

B. IN SEZON

2.1.    Debitul zilnic mediu

1

Qzi med = ---------x Ns x q sp    ( mc/zi)

1000

qsp=numar de consumatori

Nspi= necesarul de apa specific, cumulat pe zone ale centrului populat in l/om zi 1

Q mediu zi=---------x 210 persoane x 180 l/om zi = 37,80 mc/zi= 0,43 l/s

1000

2.2.    Debitul zilnic maxim Q zi max = Q zi med x Kzi Kzi = 1,35

Q zi max 1 = 1,35 x 37,80 mc/zi = 51,03 mc/zi = 0,59 l/s

2.3.    Debitul maxim orar

Q zi max

Q max orar = Ko x ------------ ( mc/h )

24

Ko= 2,50

51,03mc/zi

Q max orar 1 = 2,50 x-------------------= 5,31 mc/h = 1,47 l/s

24

TABEL CENTRALIZATOR CU DEBITE DE APA POTABILA NECESARE

DEBITUL

IN TIMPUL SEZONULUI

IN AFARA SEZO

NULUI

mc/zi (mc/h)

l/s

mc/zi(mc/h)

l/s

Q med zi

37,80

0,43

25,20

0,29

Q max zi

51,03

0,59

34,02

0,39

Q max orar

5,31

1,47

3,54

0,98

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RB. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONTAX + 40.341 .401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Conform STAS 1343/1 /2006 , tabelul 4 pentru o populație mai mica decât 5.000 de locuitori este necesar un debit de incendiu de 5,00l/s.

In zona de amplasament a blocurilor exista conducta principala 0 350mm fonta.

Conducta care poate asigura necesarul de apa este de 0 110x6,3mm PEHD.

Qmax orar ( in sezon) = 1,47 l/s, se poate alege o conducta din PEHD, 0 40mm PEHD , cu o

viteza = 0,95m/s.

Verificare la Qmax orar+incendiu = 6,47l/s, se poate alege o conducta din PEHD, 0 110mm PEHD , cu o viteza = 0,95m/s.

3. DETERMINAREA DEBITELOR DE CANALIZARE MENAJERA

4.1.    Debitul mediu zilnic de apa uzata

Q mediu zi uz = 0,90 x Q mediu zi    ( mc/zi)

Q mediu zi uz = 0,90 x 25,20 mc/zi = 22,68 mc/zi=.0,26 l/s - in afara sezonului Q mediu zi uz = 0,90 x 37,80mc/zi = 34,02 mc/zi= 0,39 l/s - in timpul sezonului

4.2.    Debitul maxim zilnic de apa uzata

Q max zi uz = 0,90 x Q max zi    ( mc/zi)

Q max zi uz = 0,90 x 34,02 mc/zi = 30,61 mc/zi = 0,35 l/s - in afara sezonului Q max zi uz = 0,90 x 51,03 mc/zi = 45,92 mc/zi = 0,53 l/s - in timpul sezonului

4.3.    Debitul maxim orar de apa uzata

Q max orar uz = 0,90 x Q max orar    ( mc/h)

Q max zi uz = 0,90 x 3,54 mc/h = 3,18 mc/h = 0,88 l/s- in afara sezonului Q max zi uz = 0,90 x 5,31 mc/h = 4,78 mc/h = 1,32 l/s- in timpul sezonului

TABEL CENTRA

LIZATOR CU DEBITE DE CANALIZARE MENAJERA

DEBITUL

IN TIMPUL SEZONULUI

IN AFARA SEZO

NULUI

mc/zi (mc/h)

l/s

mc/zi(mc/h)

l/s

Q med zi

34,02

0,39

22,68

0,26

Q max zi

45,92

0,53

30,61

0,35

Q max orar

4,78

1,32

3,18

0,88

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

-construcțiilor noi vor fi racordate la rețelele de alimentare cu energie lectrica existente, cu avizul ENEL

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

-construcțiilor noi vor fi racordate la rețelele de alimentare cu gaze naturale existente, cu avizul CONGAZ

3 5PRQT ECTIAMEDIULUI    ~~~    ~    :

(Sursa: Raportul de mediu aflat la baza PUZ)
3.5.1 CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA SEMNIFICATIV

Perimetrul PUZ studiat se prezintă ca o entitate organizatorica consolidate, aflata sub incidența prevederilor legale ce o guvernează din punct de vedere al problemelor socio-economice, culturale, de protecția mediului,cat si a celor referitoare la sanatate, colectarea deșeurilor,alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrica si termica,etc.

J13/4352/12.12-2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL.MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.763.

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Astfel zona in cauza este organizata din punct de vedere al tramei stradale si a aleilor de acces către unitățile locative,cat si din punct de vedere al sistemului de colectare a deșeurilor menajere si al colectării selective.

In cadrul zonei se regăsesc unitati economice neindustriale (spatii comerciale si prestări servicii către populație ),unitati școlare,unitati sanitare,terenuri de sport,rețele de alimentare cu apa si evacuare ape uzate,rețele electrice,rețele RADET,rețele de telefonie,internet,televiziune prin cablu,etc.

Unitățile locative sunt astfel amplasate incat este asigurat gradul de insorire corespunzător. In jurul unităților locative exista spatii verzi, bine delimitate de aleile de acces.

In concluzie se poate spune ca zona studiata asigura un confort optim locuitorilor ei,fara a fi afectate caracteristicile de mediu.Tema PUZ este orientata către statuarea indicatorilor urbanistici propuși, fiind generata de un deținător al unui teren amplasat in perimetrul analizat. In acest context PUZ nu promovează vreo investiție ,ci stabilește coordonatele conform carora vor fi edificate obiectivele viitoare. Fata de aceste precizări si in raport cu cerința acestui capitol se poate spune ca eventuale probleme de mediu vor aparea in momentul in care pe loturile la care face referire PUZ vor fi demarate investițiile de rigoare (care nu se vor putea inscrie decât in regimul tehnic si juridic al zonei si in indicatorii urbanistici aprobați),context in care trebuie supusi atenției următoarele caracteristici de mediu specifice unui habitat antropic,si anume:

Hidrogeologia

Lucrările de construire nu vor produce un impact semnificativ asupra apei subterane care constituie sursa de apa potabila pentru municipiu Constanta.

Flora

Habitatul este de tipul ecosistemelor antropice astfel incat flora de pe amplasament nu are valoare conservativa sau ecologica.

Fauna

Cea mai mare parte a exemplarelor faunistice prezente pe amplasament se vor deplasa, refugiindu-se in arealele învecinate, in momentul începerii lucrărilor de construcție. Lucrările nu se vor desfasura concomitent pe toate suprafețele. Fauna prezenta in zona PUZ este reprezentata de specii comune ce au fost descrise in capitolele de mai sus.

Aerul

In faza de construcție vor exista surse de poluare a aerului si anume : gazele de eșapament rezultate de la autovehicule si de la utilajele folosite si praful rezultat din activitatile de construcție.

O alta sursa potențial de impact asupra habitatului antropic va fi zgomotul rezultat in faza de construcție. Impactul va fi temporar - doar pe durata etapei de construire.

Apa

Nu este cazul.

Sol- subsol

Nu este cazul.

Monumente istorice -culturale

Pe amplasament nu au fost identificate monumente istorice/ culturale.

Patrimoniu arheologic

Pe amplasament nu au fost identificate situri arheologice.

Peisajul

Se va crea un impact pozitiv asupra peisajului datorita faptului ca loturile de teren vor fi amenajate in acord cu aspectul general al zonei.

J13/4352/12.12.2008    COD'FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. RO44BRDE140SV66488561400,-B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3.SC, A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341.401 .763

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

In concluzie,avand in vedere genul de investiții ce se vor desfasura in viitor, se apreciaza ca impactul asupra mediului a planului urbanistic zonal se va resimți doar local la nivelul suprafețelor in cauza si mai puțin in imediata vecinătate a acestuia.

Nu va exista un impact asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

3.5.2 PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM

In contextul celor exprimate la capitolul anterior ,in cadrul caruia s-au făcut referiri la organizarea corespunzătoare a zonei ce face obiectul PUZ,singura problema ce s-ar înscrie in cerința prezentului capitol ar fi aceea referitoare la emisiile atmosferice . In perioada de construcție vor exista emisii atmosferice de la utilajele folosite in construcție si emisii de praf.

In vederea eliminării fenomenului vor fi contractate numai utilaje si autovehicule cu verificarea tehnica la zi astfel incat emisiile atmosferice sa fie cat mai reduse. Se vor utiliza carburanți cu un conținut de sulf redus.

3.5.3 OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM SI MODUL IN CARE S-A TINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE SI DE ORICE ALTE CONSIDERAȚII DE MEDIU IN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI

3.5.3.1 Obiective de protecția mediului

începând cu etapa de preaderare la Uniunea Europeana .Romania si-a armonizat legislația in raport cu Directivele Comunității Europene .ratificând de asemenea o serie de tratate internaționale care au vizat ,si urmăresc in continuare, dezvoltarea armonioasa a omenirii.Este evident faptul ca PUZ studiat nu are anvergura unui plan de talie internaționala astfel incat sa fie raportat la coordonatele unor astfel de obiective,dar se poate afirma faptul ca in aceasta construcție piramidala a cadrului juridic global,PUZ se regăsește ca element infinitesimal obligat sa respecte ,prin conținutul sau, normele impuse de legislația naționala .armonizata cu cea internaționala.In etapa de preaderare, prin DOCUMENTUL DE POZITIE-CAPITOLUL 22-PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR’’,Romania si-a asumat o serie de angajamente privind următoarele domenii statuate in baza directivelor aferente.

Planul Local de Acțiune stabilește scopuri, obiective si tinte clare pentru soluționarea fiecărei probleme individuale de mediu si prezintă seturi cuprinzătoare de acțiuni convergente pentru atingerea acestora. Totodată se stabilește responsabilizarea autoritatilor locale, mediului de afaceri, societății civile pentru a rezolva problemele de mediu din județ in vederea asigurării unui mediu adecvat, a unor condiții de viata mai bune si, nu in ultimul rând, al unei dezvoltări durabile pentru generațiile actuale si viitoare.Conform Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Constanta (PLAM) au fost identificate aspecte referitoare la următoarele componente de mediu :

•    Apa (calitatea si cantitatea apei potabile;poluarea apelor de suprafața; poluarea apelor subterane)

•    Aerul (poluarea atmosferei)

•    Gestiunea deșeurilor

•    Spatiile verzi

•    Degradarea solului;

•    Pericole generate de fenomene naturale;

•    Urbanizarea mediului.

J13/4352/12.12-2008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFONTAX +40.341 .401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL offlce.usonia@gmail.com

In cadrul PLAM pentru județul Constanta/administratii locale se fac următoarele recomandări cadru:

a)    Recomandări cadru pentru componenta de mediu APA

Având in vedere ca apele de suprafata/subterane au un anumit grad de poluare, se au in vedere următoarele masuri:

•    incurajarea imbunatatirii calitatii resurselor de apa de suprafața si subterane prin realizarea unei epurări corespunzătoare a apelor uzate rezultate din mediul rural si din cadrul obiectivelor economice

•    reducerea pierderilor din rețelele de alimentare cu apa;

•    dezvoltarea unei rețele centralizate de alimentare cu apa potabila in zonele rurale;

•    reabilitarea si extinderea rețelei de alimentare cu apa potabila.

b)    Recomandări cadru pentru componenta de mediu AER

In ceea ce privește poluarea atmosferica, in general, se inregistreaza 2 mari surse:

•    instalațiile mari de ardere

•    traficul rutier, in mediul urban si de-a lungul cailor rutiere intens circulate.

Recomandările de mediu pentru aceasta componenta includ, in principal, masuri de informare si conștientizare a agentilor economici poluatori asupra termenelor conformării, precum si sprijinirea introducerii de „tehnologii curate". Se impun, implicit, si masuri de imbunatatire a calitatii aerului prin scăderea emisiilor.

c)    Recomandări cadru in ceea ce privește gestiunea deșeurilor

Poluarea mediului este datorata inclusiv gestionarii necorespunzatoare a deșeurilor menajere urbane/rurale (depozitarea necontrolata, organizarea defectuoasa a sistemului de colectare si transport, colectarea neselectiva), prin urmare se impune:

•    aplicarea planului judetean/local de gestionare a deșeurilor;

•    crearea unui sistem de colectare selectiva a deșeurilor urbane si industriale, la nivelul fiecărei localitati.

d)    Recomandări cadru pentru extinderea spatiilor verzi

Presiunea crescânda, corespunzătoare dezvoltării urbane, extinderea suprafețelor construite, in defavoarea spatiilor verzi, precum si poluarea sonora si prin vibrații, produsa in aglomerările urbane, produc o stare de disconfort pentru populație.

Prin urmare, se impune respectarea prevederilor O.U.G. 114/ 2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. 195/ 2005 privind protecția mediului, Art. 2. alin 1, referitor la raportul număr locuitori/ spatii verzi in interiorul localităților (minim 26 m2 spațiu verde/locuitor pana la 30 decembrie 2013), precum si realizarea de noi spatii verzi.

De asemenea, prin Legea 24/2007 se impune ca documentațiile de urbanism sa prevada un minimum de 5% spatii verzi publice.

e)    Pericolele generate de fenomene naturale

Perimetrul PUZ studiat ,se invecineaza ,in special prin limita de nord-est,cu domeniul marin.De menționat este fenomenul de eroziune marina manifestat in lungul sectoarelor de plaja din stațiunea Mamaia si implicit si in zone adiacente perimetrului PUZ.Rata de erodare este de cca.1-1,5 m/an.

Degradarea solului, urbanizarea mediului .constituie teme majore a căror abordare si clarificare se face intr-un cadru decizional superior.

3.5.3.2 Modul de indeplinire a obiectivelor de protecția mediului
a) Modul de indeplinire a recomandărilor cadru pentru componenta de mediu APA

Alimentarea cu apa potabila se va face prin racordarea la rețelele existente in zona.

Colectarea tuturor apelor uzate si epurarea se va face in sistemele centralizate existente.

Se recomanda ca spatiile de alimentație publica sa fie dotate cu separatoare de grăsimi pentru a

se preveni contaminarea apelor cu grăsimi vegetale sau animale.

J13/4352/12.12 2009    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .7.83

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

b) Modul de indeplinire a recomandărilor cadru pentru componenta de mediu AER

Pentru diminuarea fenomenului de poluare datorat traficului rutier in zona , prin respectarea indicatorilor urbanistici vor fi asigurate suprafețele de spatii verzi plantate. Utilizarea (in scopul asigurării agentului termic) centralelor termice pe baza de gaz natural, va elimina

problema emisiilor atmosferice care ar fi fost generate in cazul folosirii sistemelor clasice. Zona PUZ studiata este racordata in mare parte,la rețeaua centralizata de furnizare a agentului termic.Din acest motiv nu se constituie intr-o entitate generatoare de poluanti atmosferici.

c) Modul de indeplinire a recomandărilor cadru in ceea ce privește GESTIUNEA DESURILOR

Pentru colectarea deșeurilor vor fi amenajate spatii special destinate, echipate astfel incat sa permită colectarea selectiva a deșeurilor in scopul valorificării celor reciclabile si diminuării cantitatii eliminate la depozitele de deșeuri.

d) Modul de indeplinire a recomandărilor cadru pentru asigurarea SPATIILOR VERZI

In ceea ce privește zonele urbanistice din cadrul perimetrului PUZ,prin regulamentul de urbanism au fost impuși indicatori speciali cu privire la asigurarea suprafețelor cu destinație de amenajamente pentru spatii verzi in concordanta cu prevederile legale din domeniul protecției mediului.

3.5.3 POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SANATATEA UMANA, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC SI ARHEOLOGIC, PEISAJUL SI ASUPRA RELAȚIILOR DINTRE ACEȘTI FACTORI

3.5.3.1 Efecte potențiale asupra factorilor de mediu
Biodiversitatea

Impactul cel mai puternic asupra biodiversitatii se va resimți in etapa de construire.Aceste activitati se vor desfasura totuși pe termen scurt, astfel incat si impactul va avea un caracter temporar.

Flora

Nu va suferi un impact semnificativ, intrucat loturile edificabile sunt de mici dimensiuni iar activitatile specifice de construire nu vor produce impact asupra vegetației prezente in perimetrul PUZ si care .oricum nu are valoare ecologica importanta, fiind formata din specii specifice amenajamentelor de entertainment.

Fauna

Suprafața PUZ nu găzduiește decât specii de fauna domestica ( câini,pisici ) iar din categoria speciilor de avifauna sunt prezente cele descrise in capitolele de mai sus,si carora, zonele învecinate le vor asigura suficient refugiu in perioada de realizare a lucrărilor de construire.

Populația si sanatatea umana

Se estimează ca populația din zona învecinată nu va fi afectata de implementarea planului.

Solul

Impactul asupra solului se va manifesta in perioada de implementare a planului, prin lucrările de amenjare a cailor de acces, parcărilor si fundațiilor. In etapa de implementare a planului ar putea exista o poluare a solului produsa de scurgerile accidentale de carburanți si lubrefianti de la utilajele folosite pentru construire. Acest impact este puțin probabil intrucat se vor folosi utilaje cu verificările tehnice la zi.

După implementare planului nu va exista un impact asupra solului. Pentru evitarea impactului, deseurile se vor depozita in spatii special amenajate, in recipienti specifici tipului de deseu (deșeuri menajere, deșeuri de la restaurante si alte spatii de alimentație publica).

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .7.63

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Apa

Asa cum s-a precizat in capitolele anterioare sursele de apa subterane sunt la adâncimi considerabile avand asigurat gradul de prezervare corespunzător,astfel incat PUZ studiat nu va avea niciun impact asupra acestora.Ape de suprafața nu exista in perimetrul PUZ.

Aerul

Calitatea aerul va fi afectata numai pe perioada de construire / implementare aplanului, datorita intensificării traficului rutier si a utilajelor ce vor fi prezente in zona. Totuși, datorita faptului ca lucrările de construcție nu se vor desfasura simultan, astfel incat nu va fi prezent un număr mare de utilaje si autovehicule concomitent, se poate aprecia ca impactul asupra aerului va fi in limite acceptabile.

După implementarea planului singurii poluanti atmosferici vor fi reprezentati de emisiile eventualelor centrale termice (de tipul celor de apartament) utilizate pentru producerea agentului termic (apa calda, încălzire). Aceste centrale termice vor funcționa pe baza de gaze naturale astfel incat emisiile atmosferice vor fi semnificativ reduse.

Peisajul

Zona PUZ studiata este stabila din punct de vedere al amenajamentelor de spatii verzi.Planul propus nu va produce modificări însemnate ale cadrului peisagistic dejâ existent ,dar in orice caz nu va contribui la diminuarea suprafețelor verzi existente ,ci dimpotrivă, la lărgirea lor.

3.5.4    POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SANATATII, IN CONTEXT TRANSFRONTIERA

PUZ analizat nu reprezintă un plan de anvergura astfel incat sa faca obiectul analizei unui impact in context transfrontier.

3.5.5    MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI

3.5.5.1-Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului

Pentru evitarea si diminuarea potențialului impact asupra solului se propun următoarele masuri:

•    nu se va face depozitarea carburanților, a uleiurilor si a altor substanțe chimice, daca este cazul, in zona amplasamentului, cu excepția organizării de șantier extinse, când se vor prevedea, de către contructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvați;

•    evitarea afectării unor suprafețe suplimentare de teren;

•    depozitarea temporara a deșeurilor numai in locurile special amenajate si, in funcție de categorie, numai in recipienti special destinați;

•    acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfârșitul fazei de construcție;

•    organizarea de șantier va fi dotata cu material absorbant, necesar intervenției in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

•    pentru fiecare zona si parcela se vor respecta POT maxim si CUT maxim stabilit cu caracter obligatoriu;

•    îndepărtarea deșeurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.

3.4.5.2 Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafața

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa următoarele masuri:

•    intervenția rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanți si lubrefianti;

•    schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

•    asigurarea unei stări funcționale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitării scurgerii de hirocarburi;

J13/4352/12.12.2008    GOD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0 ; 3 41 . 4 01 .7 6 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40; BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

•    deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

•    vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de către firme special autorizate;

•    spatiile de alimentație publica (restaurante, cantine) vor fi dotate cu separatoare de grăsimi pentru a se preveni contaminarea apelor cu grăsimi vegetale sau animale.

3.4.5.3 Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de construcție se vor lua următoarele masuri:

•    intretinerea corespunzătoare a stării drumurilor;

•    reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

•    materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie împrăștiate sub acțiunea vânturilor;

•    oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicate in activitati;

•    folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

•    acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente/ depozitarea in recipiente etanșe;

•    evitarea manipulării unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vânt.

3.4.5.4 Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii verzi.

Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral, fara a se introduce specii alohtone,amenajările in cauza urmând a juca rol de habitate pentru speciile de avifauna specifica.

Pe cat posibil, desfasurarea activitatilor de construire se va face in afara periodelor de reproducere a păsărilor .Desfasurarea lucrărilor de construire se va face numai pe suprafețele destinate acestor tipuri de lucrări, fara a se afecta suprafețe suplimentare de teren.

3.6 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

In limitele zonei studiate, sunt propuse următoarele lucrări de utilitate publica de interes local, conform Legii 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local'.

-    Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii Unirii cu bulevardul Mamaia - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii propuse la limita de est a zonei studiate cu Aleea Studenților - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de modernizare care privesc reconfigurarea traseului si lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 24- FZ 29, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil) - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de modernizare care privesc lărgirea străzii existente in zona blocurilor FZ 26- FZ 29, aflata in legătură cu strada Unirii, ampriza propusa = 10m (7 m carosabil) - lucrare care afecteaza o suprafața de 421 mp de teren aflat domeniul privat al Mun. Constanta, din incinta I.N.C.E.R.C. Constanta.

-    Lucrări de construcție care privesc amenajarea terenului liber existent in zona Institutului de Geofizica si Geologie, prin continuarea aleeii de acces existente si amenajarea unei parcari cu 27 locuri - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de construcție si modernizare care privesc amenajarea ca strada a terenului liber existent intre ansamblul rezidențial Spectrum si Campusul Universitar, prin continuarea aleeii de acces

URBANISM

J13,<4352/12.122008    GOD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SVSS4885S1400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

existente pana la ansamblul Spectrum si racordarea acesteia cu aleea Studenților - alee de acces existenta spre Campusul Universitar. Se propune transformarea întregului traseu in strada de legătură - prelungirea străzii Pescarilor/ prelungirea Aleeii Studenților. Ampriza strada propusa = 10m (7m carosabil). Acesta lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata.

-    Lucrări de construcție si modernizare a aleilor de acces existente in zona lotizării de la strada Maior Sofran prin reconfigurarea loturilor existente. Propunere de reconfigurare vizeaza doua loturi, iar suprafețele de teren ce vor fi afectate de realizarea aleilor de acces sunt propuse pentru schimb cu terenuri aflate in domeniul public al Mun. Constanta, astfel incat suprafețele inițiale de teren proprietate privata sa se mențină.

Lucrări de construcție care privesc amenajarea ca strada cu parcaje adiacente, a terenului liber existent in zona I.R.C.M. Constanta - Institutul de medicina veterinara Pasteur - Piața de peste. Acesta lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata, dar afecteaza o suprafața de 70,50mp din terenul aferent I.R.C.M. Constanta pentru realizarea trotuarului aferent străzii propuse.

-    Lucrări de construcție si modernizare, aflate in curs de execuție, a parcajelor la sol din zona Pescărie, zona scuarului de pe bulevardul Mamaia si adicent acestuia lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

-    Lucrări de construcție a pistei pentru biciclete pe scuarul existent al bulevardului Mamaia si pe trotuarul aferent acestuia - lucrare care nu afecteaza terenuri proprietate privata

Regimul juridic al terenurilor si propunerile privind circulația terenurilor, precum si suprafețele de teren propuse pentru schimb sunt menționate pe planșa: Tipul de proprietate si circulația terenurilor, parte integranta din prezentul PUZ.

CAPITOLUL 4:CONCLUZII

Planul urbanistic zonal stabilește, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administrația locala va dispune de mijlocul de analiza si decizie pentru orice zona, in procesul de certificare si autorizare reglementat prin lege.

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SVG6488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, APi 1    TELEFONIFAX + 40,341 .401 .763.


U 'Ș O N I A PUNCȚ DE'LUCRU • CONSTANTA. ȘTR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.us.onTa@gmail.com

PROIECT NR. 25/2013

VOLUMUL 2

REGULAMENT DE URBANISM AFERENT

“P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE:

PLAJA (NORD), STAȚIUNEA MAMAIA, LACUL TABACARIE SI STATIA DE EPURARE (VEST), STR.UNIRII (SUD), STR. PESCARILOR SI STRADA PROIECTATA (EST), MUN. CONSTANTA”

CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 3708/17.12.2013

INIȚIATOR: S.C. MARCO CHIM S.R.L., S.C. NITALEXIL S.R.L.

DATA ELABORĂRII: SEPTEMBRIE 2014

J13/4352/12.122008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL of f i c e . u s on i a@g m aii. c o m

CUPRINS


PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE


[CAPITOLUL 1 _____________ PREVEDERI GENERALE

ARTICOLUL 1    Definiție si scop

ARTICOLUL 2    Domeniul de aplicare


PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR


[CAPITQLUL 2 TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL


ARTICOLUL 3 ARTICOLUL 4 ARTICOLUL 5 ARTICOLUL 6


Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Zone construite protejate

Zone de protecția cu regim special

Zone costiera


[CAPÎTOLUL 3.    ".......INTRAREA IN VIGOARE

ARTICOLUL 7    Intrarea in vigoare


PARTEA III

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA. ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE


ARTICOLUL 8    Lista zonelor funcționale si subzonelor funcționale


PARTEA IV

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE SI SUBZONELOR FUNCȚIONALE


ARTICOLUL 9    Reglementari pentru zona studiata prin PUZ


PARTEA V

ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3


J13/4352/12,122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3.SC.A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341 .'401 .753

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL of f i e e . u s on i a@g m ai I. e o m

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

ICAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE Articolul 1 - Definiție si scop

(1)    Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intreaga suprafața a zonei studiate prin prezentul PUZ. Normele cuprinse In prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele zonei studiate.

(2)    Scopul prezentului Plan urbanistic zonal este stabilirea unor noi reglementari urbanistice pentru zona studiata prin Planul urbanistic zonal delimitată astfel: plaja (la nord), Stațiunea Mamaia, Lacul Tabacarie si statia de epurare (la vest), Pescarilor si strada proiectata (la est si strada Unirii (la sud), cu respectarea condițiilor impuse prin Certificatul de Urbanism nr.3708/17.12.2013 eliberat de Primăria Municipiului Constanta si Avizul de oportunitate anexa la C.U. nr. 3708 / 17.12.2013, eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

(3)    In cadrul Regulamentului Local de Urbanism al PUZ se preiau toate prevederile cuprinse In documentațiile de urbanism elaborate anterior si aprobate conform Legii:

•    A.C. nr.1691/29.12.1993 - Construire grup Săli de invatamant, cazare S+P+M+4E+5-8Ep+9Eptehnic, POT=46,85%, CUT=4, strada Studenților, clădire inceputa si neterminata

•    HCLM nr. 212/04.11.1997 - hotarare privind aprobarea PUD - Garaje particulare aferente bloc FZ23, POT=99%, CUT=0,99.

•    HCLM nr. 466/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire locuințe insiruite P+1E, strada Pescarilor, nr.63, langa bl. FZ24, POT=70,58%, CUT-1,41.

•    HCLM nr.415/21.11.2003 - hotarare privind aprobarea PUZ TABACARIE

•    HCLM nr. 522/23.12.2004 - hotarare privind aprobarea PUD - Construire imobil P+4E-policlinica, birouri si apartamente de serviciu, BD. Mamaia colt cu str. Unirii, POT=35%, CUT=1,74.

•    HCLM nr.29225.05.2005 - hotarare privind aprobare PUZ Zona de coasta a Marii Negre etapa I - creșterea atractivitatii turistice a falezei Tomis-Mamaia, Etapa II - in curs de elaborare. HCLM nr.112/16.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Riviera Tomis - intre stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta”, in etapa Studiu de fezabilitate.

•    HCLM nr.81/07.03.2007 - hotarare privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM nr.33/2005 privind aprobarea PUD ansamblu rezidențial 5 imobile locuințe, RH=D+P+13E, POT =21%, CUT=3,42.

•    HCLM nr.81/07.03.2007 privind modificarea HCLM nr.278/2005 privind modificarea HCLM 33/2005 - Ansamblul rezidențial Spectrum.

•    HCLM nr.627/14.12.2007 - hotarare privind aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E -alimentație publica si birouri, bd. Mamaia, zona Pescărie, POT=85%, CUT=4,9.

•    HCLM nr.276/09.05.2008 - hotarare privind aprobarea PUZ - remodelare urbana zona Faleza Nord pentru amplasamentul delimitată de strada Unirii, bl.FZ26, bl. FZ 28, bl. FZ 26, bl. U6, strada Pescarilor

•    HCLM nr.364/29.06.2009 - hotarare privind aprobarea PUZ - ansamblu rezidențial locuințe si dotări, zona Pescărie, POT =60%, CUT=4,20, RH=P+22,1500 locuri de parcare

•    HCLM nr.45/10.02.2011 privind modificarea HCLM nr.447/30.07.1999 privind aprobare PUD proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbana a mun. Constanta, in sensul reconfigurarii edilitar-urbane si modificării regimului de inaltime aprobat, Faleza Nord, POT=17%, CUT=2,2.

•    A.C. nr.1342/12.08.2013 - amenajare parcare intre blocurile bl. FZ 26 si bl. FZ.27.

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D.,AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341 .401.763.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

(1)    Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in zona reglementata, pana la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

(2)    La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

(4)    Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(5)    La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție fata de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru protejarea si conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monumentelor istorice.

(6)    Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor Planului urbanistic zonal aprobat.

(5) Din motive operaționale, determinate de mărime si complexitate, zona studiata a fost impartita in Zone de reglementare si subzone de reglementare.

J13/4352/12.12 2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R0448RDE140SV66488561400, B.RO. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

[CAPITOLUL 2 - TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL    . J_______________" H
Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

(1)    Anterior adoptării prezentului regulament, la limita de vest a zonei studiate se afla situl Natura 2000: Lacul Siutghiol (COD ROSPA0057) si Marea Neagra ( COD ROSCIOO76).

(2)    Zona cu valoare peisagistica identificata in zona studiata sunt: zona de coasta a Marii Negre si faleza Lacului Tabacarie.

(3)    Conform Legii 107/1996 (Legea apelor), actualizata, Art. 5 - Anexa 2 privind instituirea zonelor de protecție in lungul cursurilor de apa si a lacurilor, zona de protecție a apelor (la care se adauga zona de protecție ecologica) se masoara de la limita albiei inferioare, cf. legii, după cum urmeaza: pentru Lacul Siutghiol - 5 m+zona de protecție ecologica.

Articolul 4 - Zone protejate

(1) Conform Listei monumentelor istorice (Anexa la Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr.2.361/2010, de modificare a Anexei 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2.314/2004), adiacent zonei studiate, se afla:

1. Situl arheologic subacvatic - in lungul litoralului, platforma continentala a litoralului romanesc al Marii Negre, cod CT-l-s-A-02561 LMI 2004-2010, cu componentele:

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca medievala - cod CT-l-m-A-02561.01

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca romanobizantina - cod CT-l-m-A-02561.02

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca romana - cod CT-l-m-A-02561.03

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca elenistica - cod CT-l-m-A-02561.04

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca greaca - cod CT-l-m-A-02561.05 Articolul 5 -Zone de protecție cu regim special

(1)    In zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura, autorizarea construcțiilor, altele decât cele aferente lucrărilor de infrastructura, se va realiza numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

(2)    Autorizarea oricăror construcții pe amplasamente aflate in proximitatea imediata sau in interiorul zonelor de protecție a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, se va face cu condiția obținerii avizului de amplasament de la furnizorul de alimentare cu apa si canalizare si respectării prevederilor legale referitoare la zonele de protecție sanitara cu regim sever, conform

HG.930/2005.

(3)    Conform HG.930/2005, privind aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica, zonele de protecție sanitara cu regim sever cuprind terenul de 10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei magistrale DN 600mm, culoarele de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectoarelor menajere si pluviale si de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de refulare ape uzate. Aceste zone nu se vor betona, nu se vor realiza construcții definitive sau provizorii si vor fi acoperite numai cu materiale demontabile.

(4)    Autorizarea oricăror construcții pe amplasamente aflate in proximitatea imediata sau in interiorul zonelor de protecție sau de siguranța a rețelei de transport a energiei electrice LES si/sau a stațiilor de transformare, se va face cu condiția obținerii avizului de amplasament de la furnizorul de energie electrica si respectării “Normei Tehnice Privind Delimitarea Zonelor De Protecție Si Siguranța Aferente Capacitatilor Energetice”, aprobat prin ordinul 4/2007 al ANRE, publicat in

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-OL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKi, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL off i c e . u s on I a@ g m aii. c:o rrr

Monitorul Oficial Al României, Partea I, nr. 259/18.04.2007, modificat prin ordinul 49/2007 al ANRE, publicat in Monitorul Oficial Al României, Partea I, nr. 865/18.12.2007

(5)    Amplasarea construcțiilor si instalațiilor in vecinătatea rețelelor de distribuție, instalațiilor de utilizare subterane a gazelor naturale sau statiilor/posturilor de reglare/reglare-masurare vor respecta distantele prevăzute in „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si explotarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2009”.

(6)    Toate investițiile care se vor realiza pe ape, vor solicita si obține avize de gospodărire a apelor, conform Legii Apelor, nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare. Se vor resepecta prevederile HG 930/2005 pentru aprobarea „Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica”.

(7)    Autorizarea executării construcțiilor cu potențial de generare de riscuri tehnologice este interzisa.

(8)    In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Articolul 6 - Zona costiera

(1)    La data adoptării prezentului regulament zona costiera este reglementata prin Legea 280/2003 pentru aprobarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrata in zona costiera, OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfășurate pe plaja.

(2)    Zona de plaja nu face subiectul prezentului regulament de urbanism, reglementările aferente fiind stabilite de PUZ PLAJA.

(3)    Lucrările si instalațiile care impiedica accesul la mare fara a oferi soluții alternative garantate si viabile sunt interzisei

(4)    Actele tehnico-juridice pentru construirea de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, ansambluri de locuințe, case si alte folosințe utilizatoare de apa se emit numai daca se prevede conectarea lor la o rețea de canalizare existenta, dotata cu statie de epurare avand o capacitate corespunzătoare.

(5)    Utilizarea in zona costiera a materialelor de construcții neecologice si a adezivilor toxici este interzisa.

(6)    Arhitectura noilor construcții din zona costiera trebuie sa se încadreze in arhitectura locala si sa nu afecteze peisajul.

(7)    Instalațiile edilitare din zona costiera se vor proiecta si se vor realiza astfel incat sa nu afecteze deplasarea sedimentelor, geomorfologia terenului, linia țărmului sau calitatea apelor.

(8)    La elaborarea documentațiilor tehnice pentru investițiile ce urmeaza a fi promovate in zona costiera se va tine seama de prevederile planului de gospodărire integrata a zonei costiere.

[CAPITOLUL 3 - INTRAREA IN VIGOARE
Articolul 7 - Intrarea in vigoare

(1) Prezentul regulament produce efecte si devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.


URBANISM

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .763

A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSKl.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER EMAIL office.usonia@gmail.com

PARTEA III

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA. ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE

Articolul 8 - Lista zonelor funcționale si subzonelor funcționale

(1) Planul urbanistic zonal stabilește următoarele zone si subzone funcționale:

M-ZONA MIXTA / .    .........

M1 - Zona mixta cu regim de inaltime Parter M2 - Zona mixta cu regim de inaltime P+2 M3 - Zona mixta cu regim de inaltime P+3 M4 - Zona mixta cu regim de inaltime P+6 M5 - Zona mixta cu regim de inaltime P+8

{L -ZONĂDE LOCUIT    ....... . ■ / , ~ ~~    'J-''7

':_

L1 - Zona - Locuințe individuale cu regim mic de inaltime P- P+1 L2 - Zona - Locuințe individuale si semicolective cu regim mediu de inaltime P+2 L3 - Zona - Ansambluri de locuințe semicolective cu regim de inaltime P+3-4 L4 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+7

L5 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+4, conform PUG L6 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+8-10, conform PUG L7 - Zona - Locuințe colective cu regim de inaltime P+10

I - ZONA INSTITUȚII, SERVICII Sf ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICfl DEINTERES GENERAL j

11    - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+2

12    - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+4

^72QI^SERVlCîr^COME^^ ^ ^    :'

PARTEA IV

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCȚIONALE

Articolul 9 - Prevederi specifice

(1) Planul urbanistic zonal stabilește următoarele reglementari, la nivelul zonelor si subzonelor funcționale:

J13/4352/12,122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 73, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.763.

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL offiee.usonia@gmail.com

M -ZONA MIXTA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde următoarele subzone de reglementare:

MÎ - Zona mixta cu regim de inaltime Parter M2 - Zona mixta cu regim de inaltime P+2

M3-Zona mixta cu regim de inaltime P+3 M4 - Zona mixta cu regim de inaltime P+6 M5 - Zona mixta cu regim de inaltime P+8


fCONDÎTlONARnPRÎMĂRE

Pentru intervenții cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcționarii zonei de reglementare, autoritatile publice locale pot condiționa emiterea autorizației de construire de elaborarea si aprobarea unui PUZ pentru zona de reglementare respectiva sau unui PUD pentru ilustrarea mobilării parcelei in cauza.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE :    /;

M1

-    funcțiuni comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit adiacenta: comerț cu amănuntul alimentar si nealimentar, cabinete medicale, cabinete si birouri individuale pentru exercitarea de profesiuni liberale, saloane de întreținere corporala, frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar, etc.

M2

-    servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, servicii de turism si dotări aferente - cazare, alimentație publica, servicii hoteliere, agenții etc

M3

-    servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, alimentație publica, locuire

M4

-    servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, alimentație publica, locuire

M5

-    servicii - sedii, birouri, servicii comerciale, alimentație publica, locuire

-    in toate subzonele M1-M5, sunt admise:

-    construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

jARTÎGOLUL2 - UTÎLÎZARrĂDMÎSE OLÎ CONDltlONARrr    ..... ....    '

-    in toate subzonele M1-M5, sunt admise:

-    extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare (Secțiunea 3) precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament.

-    construirea de clădiri noi, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA. B-DL MAMAIA, NR. 78. BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER EMAIL office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL3 - UTILIZARF INȚERZISE

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    comerț cu ridicata;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CĂF^CTERIȘTICI ĂLE PÂRCELELOR(suprafețe, forme, dimenș[unj) j J . II

-    parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi.

-    in toate subzonele M1-M5, se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

-    in cazul unor divizări ale loturilor existente se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire incadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei înaintea dezmembrării si suprafețele totale construite însumate cu suprafețele propuse spre construire

-    autorizarea executării de noi dezmembrări de orice fel, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare parcela in parte se respecta prevederile HGR 525/1996.

a)    front la strada de minimum 8m pentru clădiri înșiruite si de minimum 12m pentru clădiri izolate sau cuplate,

b)    suprafața minima a parcelei de 150m2 pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate.

c)    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

-    o noua divizare a loturilor existente, in mai mult de trei parcele, este coditionata de elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011, Legea 190/2013). ARTICOLUL 5"rAMPLĂSĂREA^ CLĂDIRlLOR FATĂ DE AQNIAMENT ' ' . IZ III

-    in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

-    clădirile se vor amplasa pe aliniament sau se vor retrage de la acesta, in funcție de tipologia fiecărei zone si de geometria fiecărei parcele, precum si de necesitatea asigurării zonelor de protecție fata de rețele edilitare existente

ARTICOLUL 6 7AMPEASĂREĂ CLĂDIRILOR FĂTA DE LIMITELE LATff^LE SI POSTERlbÂRE j . 7, \...../________ • ALE PARCELELOR .......... '    ........ .    . ... .

-    clădirile se pot amplasa izolat, cuplat sau înșiruit

-    clădirile se vor retrage de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil

URBANISM

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 4 0.3 41 . 4 01 . 7.6 3

USONIA PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL off i c e . u s on i a@g m ai I corn

- in toate cazurile in care funcțiunea principala este locuirea, se va asigura respectarea prevederilor privitoare la insorire si iluminat natural, din OMS 119/2014.

^I^UL7-AMPLASĂR^CLj^IRIL^U^ FATADEĂLTELEPE ĂSeeAsF PARCELA j

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si

iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119/2014.,) jÂRTicoLUL8-cîRcuLĂTirsrĂccESE"?    7;/    31.ZHZZ.JZZ ZXZZZZZZZZXZZZ

Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-    configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

-    numărul si configurația acceselor vor fi prevăzute conform Anexei 3

-    toate loturile existente in limita zonei studiate au prevăzut acces carosabil dintr-o circulație publica

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-    toate loturile existente in limita zonei studiate, au prevăzut acces pietonal dintr-o circulație publica

^^C^i^7ȘTAȚÎpNAR^7<UTOVEHICULELOR . Z .. ZZZZ Z ZZZ*

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

jAFmCQLUL 10 ^I^LJÎMEA MW^ĂDMÎSIBiLAĂGbADIRILOR , '    . ZZ

Subzona

Număr maxim de niveluri

M1

P, H max=5m

M2

P+2, H max= 12m

M3

P+2, Hmax = 17m

M4

P+6, Hmax = 24,5m

M5

P+8, Hmax = 30,5m

J13/4352/12.12 2008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA; STR.OLEGDANOVSKI.NR. 40, BL.BM2.SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmall.com

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

-    in zonele M2-M4, este admisa realizarea de demisoluri. In acest caz, inaltimea maxima poate creste cu maxim 1,5m.

ARTICOLUL 11;- ASPECTUL EXTERIOR ĂL CLĂDIRILOR 'ZLZhZ .. ZZZZ^ZZZZZZZZj

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

-    acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila.

ĂRTICOLUCl2> CONDIȚII DE ECHiPARE-EDILITARĂ "\2 ~ Z7ZZZ Z7.ZZZZZZZZZZZ72

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in împrejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ĂRTICOLUL13 - SPÂTÎI LIBERE SISPÂTII PLANTATE    71'    _ Zj

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013, conform Anexei 2

-    suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

articolul SZîmp® muîrFZZ’ 7777Z7.Z ”ZZ7772Z7777 ZZZZ77”777Z 77 7777 "77777 777ZZ77Z

-    in cazul clădirilor de locuințe colective si birouri, precum si al serviciilor comerciale si turististice, nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor

-    împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea o parte transparenta care pernițe vizibilitatea in ambele direcții si un soclu opac de maxim 50cm.

-    se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” in componenta

-    porțile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

-    aspectul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcela.

-    Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,20m.

J13/4352/12.122008    COD-FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40,341.401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

Af^lC0LUL15 - PR0CENT MAXIM DE OCUPĂR^ȚE^ULU’ 71; J

Subzona

POT maxim

M1

60%

M2

60%

M3

60%

M4

60%

M5

85%

Articolul 16 - coeficient maxim de Utilizare a terenului

Subzona

CUȚ maxim

M1

0,6

M2

2

M3

2

M4

4

M5

2,5/M5

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3. SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401 .763.

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

L-ZONA DE LOCUIT

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde următoarele subzone de reglementare:

Li - Locuințe individuâFe cu regim mic de inaltime P- P+1    i

L2 - Locuințe individuale si semicolective cu regim mediu de inaltime P+2    i

L3 - Locuințe colective cu    regim de inaltime P+3-4    :

L4 - Locuințe colective cu    regim de inaltime P+7    ;

L5 - Locuințe colective cu    regim de inaltime P+4, conform    PUG    i

L6 - Locuințe colective cu    regim de inaltime P+8-10,    conform    PUG    ;

L7 - Locuințe colective cu regim de inaltime P+10    »    .    . .    J

CONDIȚIONĂRI PRIMARE    ;

Pentru intervenții cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcționarii zonei de reglementare, autoritatile publice locale pot condiționa emiterea autorizației de construire de elaborarea si aprobarea unui PUZ pentru zona de reglementare respectiva sau unui PUD pentru ilustrarea mobilării parcelei in cauza.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1~- UTILIZĂRI ADMISE    \ f.....    ’ 7    7

L1

-    locuințe individuale

L2

-    locuințe individuale si semicolective

L3

-    locuințe individuale si colective

L4

-    locuințe colective

L5 - conform PUG Constanta - ZRL4

-    locuințe colective

L6 - conform PUG Constanta - ZRL5

-    locuințe colective

L7

-    locuințe colective

-    in toate subzonele L1-L7, sunt admise:

-    construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

ARTlCQLUL 2 7UTILIZARrADMISE CU CONDITIONARI 777 77 7    7    ’

-    in toate subzonele L1-L7, sunt admise:

-    extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare (Secțiunea 3) precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament.

-    construcția de locuințe si funcțiuni complementare noi, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

J13/4352/12.122008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

.    SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .7.6 3

U S O N I A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

- in toate subzonele L3-L7, sunt admise:

- funcțiuni complementare locurii/servicii aferente zonelor de locuit: comerț cu amănuntul alimentar si nealimentar, cabinete medicale, cabinete si birouri individuale pentru exercitarea de profesiuni liberale, saloane de intretinere corporala, frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar, etc.

ARTICOLUL 3-UTILIZĂRI INTERZISE

-    funcțiuni complementare locuirii, care generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare,

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    comerț cu ridicata;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ĂRTI COLUL 4: CĂRĂCTERIStlCÎ ALE PARCELELOR: (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi

-    in zona L3 - se reconfigureaza parcelarul existent pentru asigurarea acceselor auto si pietonale la loturile existente, prin schimb de terenuri intre proprietarii privați si Mun. Constanta, numai cu acordul ambelor parti

-    in toate subzonele L1-L7, se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

-    in cazul unor divizări ale loturilor existente se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei înaintea dezmembrării si suprafețele totale construite insumate cu suprafețele propuse spre construire

-    autorizarea executării de noi dezmembrări de orice fel, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare parcela in parte se respecta prevederile HGR 525/1996.

a)    front la strada de minimum 8m pentru clădiri insiruite si de minimum 12m pentru clădiri izolate sau cuplate,

b)    suprafața minima a parcelei de 150m2 pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate.

c)    adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

-    o noua divizare a loturilor existente, in mai mult de trei parcele, este coditionata de elaborarea

unui plan urbanistic zonal, conform - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011, Legea 190/2013). ĂRTÎCOLUL5-AMPLĂSĂREACLĂDIRILORFĂTADEALINIAMENT.    ' ' ZZZZ    ZJ

in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea Pag. 14/28

J13/4352/12,-12.2008    COD; FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3.SC.A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341.401 .763.

A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

privata si domeniul public.

-    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de 3m-5m conform planului de Reglementari urbanistice

-    in cazurile in care pe planul de Reglementari urbanistice/Regulament nu este precizata retragerea de la aliniament, clădirile se vor putea amplasa pe aliniament sau se vor retrage de la acesta, in funcție de tipologia zonei si de geometria fiecărei parcele, cu condiția ca inaltimea maxima la cornișa sa nu depaseasca distanta dintre aliniamentele de pe laturile opuse ale străzii

-    se vor respecta suprafețele maxim edificabile marcate pe planul de Reglementari urbanistice, in zonele L1,L2,L3 si L7

ĂRT1COLUL6 - ĂMPÎĂSĂREA^tĂDIRfi-QR FĂTA DE"LIMITELE'lĂtE^lXsrPOSTlRiOĂREj L .    __________ ALE PARCELELOR    _    ______I,.............. .......;.J

-    clădirile se pot amplasa izolat, cuplat sau insiruit

-    clădirile se vor retrage de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil

-    in toate cazurile in care funcțiunea principala este locuirea, se va asigura respectarea prevederilor privitoare la insorire si iluminat natural, din OMS 119/2014.

-    se vor respecta suprafețele maxim edificabile marcate pe planul de Reglementari urbanistice, in zonele L1,L2,L3 si L7

-    se vor respecta distantele dintre zonele maxim edificabile pentru regimul maxim de inaltime admis, marcate pe planul de Reglementari urbanistice, in zonele L1,L2 si L3.

ĂRfiCOLlTL7 - "ĂMPLASĂREĂCLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ĂLTELE PE ACEEAȘI PARCELA~

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119/2014..)

ĂRfICOLUL 8 - CIRCULĂTÎi SI ACCESE \ZZ Z ZZZZZ.ZZZ' Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-    configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

-    numărul si configurația acceselor vor fi prevăzute conform Anexei 3 si a Regulamentul General de Urbanism/ HGR 525/1996

-    toate loturile existente in limita zonei studiate au prevăzut acces carosabil dintr-o circulație publica

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-    toate loturile existente in limita zonei studiate, au prevăzut acces pietonal dintr-o circulație publica

ĂRTÎCOLUL 9 -ESTĂTIONĂREĂĂUTOVEHTCU LELQR~"    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Z Z    ZZZ

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

J13/4352/12.122008    COD'FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341.401 .76 3

A PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL off i c e . u s on i a@ g m ai I. c'o m

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

ARTICOLUL 10 - INALTIMEAMĂXIMAADMISIBILAACLĂDIRILOR    J    1. J

Subzona

Număr maxim de niveluri

L1

P+1, H max=7,5m

L2

P+2, H max = 12m

L3

P+3-4, Hmax = 17m

L4

P+4 - P+7, H max = 28rh

L5

P+4-conform PUG

L6

P+8-10-conform PUG

L7

P+10, H max = 37m

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

-    in zonele L4 si L7, este admisa realizarea de demisoluri. In acest caz, inaltimea maxima poate creste cu maxim 1,5m.

ARTICOLUL 11- ASPECTULEXTERIORALCLAPIRILOR    f?7..    -

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

-    acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila.

iĂRficoLULi 2    :........- - j 77727 _ "77

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in împrejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 /401.763.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013, conform Anexei 2

-    suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

ARTICOLUL 14- ÎMPREJMUIRI '    7 ' 777 7.7 ,Z;..Z .7...    77 .    7

-    in cazul clădirilor de locuințe colective nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor

-    împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea o parte transparenta care pernițe vizibilitatea in ambele direcții si un soclu opac de maxim 50cm.

-    se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” in componenta

-    porțile împrejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

-    aspectul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcela.

-    Inaltimea maxima a împrejmuirilor va fi de 2,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI 7...... 7../    7. ;    7

Subzona

POT maxim

L1

40%

L2

50%

L3

50%

L4

60%

L5

30%/L5

L6

25%/L6

L7

70%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Subzona

CUT maxim

L1

0,8

L2

1,5

L3

1,8

L4

1,8/L4

L5

1,5/L5

L6

2,5/L6

L7

4/L7

J13/4352/12.122008    COD.FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BDL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFCfTFAX +40.341.401 .763

I PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

I - ZONA INSTITUȚII, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII

______    ____ INTERES GENERAL____________________________J

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde următoarele subzone de reglementare:

11 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim de inaltime P+2

:    I2 - Zona instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general cu regim:

de inaltime P+4    . .    .

^CONDIȚIONĂRI PRIMÂRE    "    \    .

Pentru intervenții cu efecte importante asupra organizării parcelei sau funcționarii zonei de reglementare, autoritatile publice locale pot condiționa emiterea autorizației de construire de elaborarea si aprobarea unui PUZ pentru zona de reglementare respectiva sau unui PUD pentru ilustrarea mobilării parcelei in cauza.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL î -UTILIZĂRI ADMISE    77/"~777L77./..:    ’ ~

-    birouri, sedii care pot fi acompaniate si de alte funcțiuni de interes general

-    instituții (sedii, servicii de interes general, firme, banei, birouri etc)

-    echipamente publice (educație, cercetare, sanatate si asistenta sociala, cultura, comerț si servicii comerciale, inclusiv cazare legata de echipamentele de educație)

-    locuințe de serviciu

-    in ambele zone, sunt admise:

-    construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI    .    '    .

-    in ambele zone sunt admise:

-    extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare (Secțiunea 3) precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului (Secțiunea 4) prevăzute de prezentul regulament.

-    construirea de clădiri noi, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

-    sunt admise locuințe colective in imediata vecinătate a Campusului Universitar

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE ;    7    7    77 77    ... 7777

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    comerț cu ridicata;

-    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

J13/4352/12,12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

v 10 * *


SEDIUSOCIAL - CONSTANTA, B-DL.MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341 .401 .7.63

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR, OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARȚICQLUL4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni) .......... ;

-    parqelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi.

-    in ambele zone, se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

-    in cazul unor divizări ale loturilor existente se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la

cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei înaintea dezmembrării si suprafețele totale construite însumate cu suprafețele propuse spre construire    ,

-    o noua divizare a loturilor existente, in mai mult de trei parcele, este coditionata de elaborarea

unui plan urbanistic zonal, conform - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011, Legea 190/2013). ARTICOLUL 5 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT .....    ? ' ' +    ' '"'Z7Z

-    in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

-    clădirile se vor amplasa pe aliniament sau se vor retrage de la acesta, in funcție de tipologia fiecărei zone si de geometria fiecărei parcele, precum si de necesitățile aferente fiecărui echipament public/institutie publica

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE i.............. ALE PARCELELOR    ' L '    ....... ........ . .....;

-    clădirile se pot amplasa izolat sau cuplat

-    clădirile se vor retrage de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil

-    in toate cazurile in care funcțiunea principala este locuirea, se va asigura respectarea prevederilor privitoare la insorire si iluminat natural, din OMS 119/2014.

ARTICOLUL 7- ÂMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA^

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119/2014..)

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE Z 7.77 Z ..... 7ZZZ' .7 "'777:7777

Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-    configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

J13/4352/12.122008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX + 40.341.401.753.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com-

-    numărul si configurația acceselor vor fi prevăzute conform Anexei 3 si a Regulamentul General de Urbanism/ HGR 525/1996

-    toate loturile existente in limita zonei studiate au prevăzut acces carosabil dintr-o circulație publica

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-    toate loturile existente in limita zonei studiate, au prevăzut acces pietonal dintr-o circulație publica

articolul9 - statîqnarea aOToOIMHSZZZZZ '    . ~ZZZZZZZZZ2EZ.ZZi

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMIȘIBILA A CLADIRILOR Z ZJ Z 'E1EIEJ, Z.s

Subzona

Număr maxim de niveluri

E1

P+2, H max=12m

E2

P+4, H max = 18m

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

-    este admisa realizarea de demisoluri. In acest caz, inaltimea maxima poate creste cu maxim 1,5m.

^RTIC^OlZASPECTUL EXTERIOR ÂLCLADjRÎLOFTZZZZZIZ ZZ    J

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

-    acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila.

Z'ZZZZZZZ'ZZZZZZZZZZZZZZ

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RU. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341 .404 .76 3.

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR.OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in împrejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

ARTICOLUL 13 - SPĂTII LIBERE SI SPATII PLANTĂTE ~

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013, conform Anexei 2

-    suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

^RTICOLUIJ4-IMPREjMUjRr.    _.    J

-    in cazul echipamentelor publice, instituțiilor publice si funcțiunilor publice reprezentative, nu este obligatorie realizarea imprejmuirilor

-    imprejmuirile orientate spre spațiul public vor avea o parte transparenta care pernițe vizibilitatea in ambele direcții si un soclu opac de maxim 50cm.

-    se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” in componenta

-    porțile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

-    aspectul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcela.

-    Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,20m.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

Subzona

POT maxim

11

60%

I2

60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE Ă TERENULUI

Subzona

CUT maxim

11

2

I2

3

J13/4352/12.12.2008    COD. FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

S - ZONA COMERȚ SI SERVICII

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde amplasamentul statiei de alimentare carburanți existenta pe Bulevardul Mamaia.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE    ,    \    J

-    statie alimentare carburanți cu dotări si amenajari aferente, inclusiv servicii comerciale si de alimentație publica

-    construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare

-    construcții si amenajari aferente funcțiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

iÂRTÎCOLUL 2 - UTILIZARf ADMISE CU CONDIȚIONĂRI    771    .    1

-    nu este cazul

'ARTICOLUL 3T0T|Q2ARj jNtERZfSE 7777 ; 777777 7    7    1

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

SECȚIUNEA II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PÂRCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi.

-    se menține parcelarul existent

FATĂ DE ALINlĂMENT    :    ? l j

-    in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

-    se menține alinimanetul existent

ARTICOLUL"67ÂMPLÂSÂR£â7^^    LIMITELE LATERALE Sf POSTERIOARE!

;................ILÂLEJARCELELOR_______ .    ....... ..... ;.......

-    clădirile se vor retrage de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil

iÂRTÎCOLUL 7~;ÂMPLÂSÂREÂ-ClAbÎRILOR^U    DE ALTELE PE ACEEÂSIPÂRCHLÂ j

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

URBANISM

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX )40.341.401 .763.

A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKL NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL offi ce.uson ia@g m a4l.com-

- distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va respecta, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 119/2014.,) jARTICOLUL QyQipcgjypii șț accese^

Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

-    configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor

-    numărul si configurația acceselor vor fi prevăzute conform Anexei 3 si a Regulamentul General de Urbanism/ HGR 525/1996

-    toate loturile existente in limita zonei studiate au prevăzut acces carosabil dintr-o circulație publica

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-    toate loturile existente in limita zonei studiate, au prevăzut acces pietonal dintr-o circulație publica

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA, AUTOVEHICULELOR    I i Z?ZZ' Z    Z 3

-    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice,

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

-    numărul locurilor de parcare va fi calculat conform Anexei 1 la prezentul regulament

bilZac^qirilor ZIZ~'ZZZZ.    1

Subzona

Număr maxim de niveluri

S

Parter, H max=4,5m

ARTICbLULl l- ĂSPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRÎLOR ~    ""    ' J j

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificiala, cărămidă sau lemn fals etc.)

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, inchise.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

J13/4352/12.122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400. B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3.SC. A. ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX > 40.341 .401 .763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKl. NR. 40, BL. BM2, SC.A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

;ARTiCOLUL 12-CONDIȚII DE ECHIPARE EDÎUTÂRĂ

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale.

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat, integrate in împrejmuire sau inzidite in construcție

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

jĂRTÎCOLUL 13 - SPATII LiBEREȘIȘPATlIPLANTATE .......    7 ; ZlIZXJlZIZ

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada

-    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ 152/2013, conform Anexei 2

-    suprafața minima de spatiile verzi poate fi repartizata astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor, pe suprafața teraselor, acoprisului

iĂRTiOQLUL-14 -ÎMPREJMUÎRÎ T ~    ~ ZZZZlC. .

- nu este cazul

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

- Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

'A^^^Skl&ZP^^lNT-P^j^EZQGygA^gTERENULUI _ “L.    ‘    . .    . . '

Subzona

POT maxim

S

50%

tARTIGOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE^'UTILIZARE Ă TERENULUI

Subzona

CUT maxim

S

0,5

J13/4352/12,122008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFONA AX + 40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

PARTEA V ANEXA 1

NECESARUL DE PARCAJE

FUNCȚIUNE

Conform HGR 525/1996

CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE    i

SEDII SERVICII DESCENTRALIZATE

1LP/10-40 angajați +spor 30%

ALTE SEDII (sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri, partid, birouri)

1LP/10-30 angajati+spor 20%

FINANTE-BANCI

1LP/20 salariati+spor 50%

COMERȚ    •    ' . .    . ,'    ' '    . < \

1lp/200mp SD pentru unitati<400mp

1lp/100mp SD pentru unitati 400-600mp

1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp

1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp

1lp/40mp SD pentru unitati >2000mp

RESTAURANTE    ' ;

1PL/5-10 locuri la masa

CULTE

minim 5 LP

CULTURA

MUZEE, EXPOZIȚII

1 LP/50mp spațiu expunere

ALTELE (bibiloteci, cluburi, săli de reuniune, cazinouri, casa de cultura, centru cultural, cinematograf, teatru, sala polivalenta)

1LP/10-20 locuri in sala

INVATAMANT

3-4 LP/12 cadre didactice

INVATAMANT UNIVERSITAR

spor 1-3LP autocare

SANÂTATE

SPITAL (toate categoriile), DISPENSAR

1LP/4 angajati+spor 10%

ALTE UNITATI

1LP/10 angajați

TURISM    ;

1-4 LP/10 locuri de cazare

LOCUINȚE    ,

INDIVIDUALE

1 LP/1-5 locuințe

SEMICOLECTIVE

1 LP/1-3 locuințe

COLECTIVE

1LP/2-10 locuințe

FUNCȚIUNE

Conform NORMATIV P 132/93

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

1 LP/locuinta

SEMICOLECTIVE

1 LP/locuinta

COLECTIVE

1 LP/locuinta

INSTITUT!!

CENTRALE

1 LP/10 salariati

ADMINISTRATIVE

1 LP/20 salariati

MAGAZINE. ’    ‘    '

<5000m

1LP/30 cumparatori/ora

URBANISM

J13/4352/12,122008    COD FISCAL RO248S3505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA,NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX + 40.341 .401 .763

U S O N I A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

>5000m

1LP/20 cumparatori/ora

HOTELURI

5 STELE

1/6-112 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/4 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/8-1/6 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/10-1/8 LP/nr. de paturi

HOTELURI APARTAMENT

5 STELE

1/6-1/2 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/3 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/9-1/4 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/9-1/6 LP/nr. de paturi

RESTAURANTE    ;

LUX

1/2 LP/nr. de clienti

CATEGORIA I

1/4 LP/nr. de clienti

CATEGORIA II

1/8 LP/nr. de clienti

CATEGORIA III

1/10 LP/nr. de clienti

SPITALE    ' , . .    ..... .

JUDEȚENE

1/5 LP/nr. de paturi

MUNICIPALE

1/10 LP/nr. de paturi

ORĂȘENEȘTI

1/15 LP/nr. de paturi

DISPENSARE

1/20 LP/nr. de paturi

FUNCȚIUNE

Conform HCLM 43/2008

LOCUINȚE INDIVIDUALE

min. 1 LP

LOCUINȚE COLECTVE

1 LP/unitate locativa cu s.u.<100mp

2 LP/unitate locativa cu s.u. 100-150mp

3 LP/unitate locativa cu s.u. 150-200mp

BIROURI

1 LP/30mp s.u.

COMERȚ

1 LP/50mp s.u.

ALIMENTAȚIE PUBLICA

1 LP/30mp s.u.

ANEXA 2

NECESARUL DE SPATII VERZI

FUNCȚIUNE    Conform HCJC 152/2013

ADMINISTRAȚIE

50% din Steren

FINANTE-BANCI

50% din Steren

COMERȚ

50% din Steren

CULTE

40% din Steren

CULTURA

30% din Steren

INVATAMANT

30% din Steren

SANATÂTE

15mp/persoana

TURISM

50% din Steren

LOCUINȚE

INDIVIDUALE

5mp/locuitor

COLECTIVE

5mp/unitate locativa

J13/4352/12.12.2008    COD FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BLLS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFON/FAX +40.341 .'401 .76 3

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com-

ANEXA 3 ACCESE

Construcții administrative

-    Construcțiile administrative vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinației și capacității acestora, avându-se în vedere separarea de circulația publică.

Construcții financiar-bancare

-    Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I și a Il-a, după caz.

-    Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.

Construcții de cultură

-    Pentru toate categoriile de construcții de cultură se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal și aprovizionare.

-    în funcție de destinația construcției sau a amenajării vor fi prevăzute:

-    alei carosabile în interiorul amplasamentului și parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din străzi de categoria I sau a ll-a;

-    parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din străzi de categoria a Ill-a.

Construcții de învățământ

-    Pentru toate categoriile de construcții de învățământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun.

-    Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgență (cutremure, inundații, incendii).

Construcții de sănătate

-    Pentru toate categoriile de construcții de sănătate se va asigura legătura cu rețeaua de circulație majoră prin două accese carosabile separate.

-    Accesele carosabile ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră de categoria I și a ll-a vor fi realizate prin:

-    străzi de categoria a IV-a de deservire locală;

-    străzi de categoria a lll-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor și al persoanelor acționând în domeniul sănătății, salubrității și P.S.I.

-    Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:

-    cu o bandă de circulație de 3,5 m lățime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m;

-    cu două benzi de circulație de 7 m lățime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.

-    Accesul carosabil rezervat salvării sau intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal și pacienți.

Construcții de turism

-    Pentru construcțiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de întreținere.

-    Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lățime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere.

-    Numărul acceselor și conformarea lor se vor face în funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic.

Construcții de locuințe

-    Pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu se vor asigura:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

-    Pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

J13/4352/12.12.2008    COD-FISCAL RO24863505    CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, 6-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP, 1    TELEFON/FAX +40.341 .'401 .763:

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL office.usonia@gmail.com

- Locuințele colective cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

-    accese carosabile pentru locatari;

-    accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

-    accese la parcaje și garaje.

Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

Pag. 28 / 28

1

propun următoarele: ____. ......'    ~~~ """H

-    zona se suprapune cu zona de reglementare: ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3

-    in limita zonei se afla amplasamentul Institutului de medicina veterinara Pasteur - Parter si construcții aferente IRCM Constanta - Parter

-    se propune transformarea zonei in zona destinata instituțiilor, serviciilor si echipamentelor publice, cu următoarele condiționări: Rh = P+2, POT=85%, CUT=2,5.

-    se reconfigureaza limitele zonei de reglementare

[ZZZÎnTjmfieîelzo^^^^pBpunj^âtga^er^ZZZrZZZZZZZZZZZZ r~~~~ ZZÎZZZZZZZZZjZZZZZ]

Zona se suprapune cu zonele de reglementare:

o ZRE1, conform PUG: echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier:

crese, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice, POT=85%, CUT=3;

o ZRA3, conform PUG: unitati de depozitare pentru industrie, servicii industriale si materiale de construcție, depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunala, care necesita suprafețe mari de teren, POT=85%, CUT=10mc/mp/teren,

o ZRL3, conform PUG: locuințe individuale izolate si cuplate; locuințe colective cu maxim 8 apartamente la scara; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca