Hotărârea nr. 35/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STRAZILE 23 AUGUST, CHILIEI, APRODU PURICE SI BULEVARDUL MAMAIA, INITIATOR CARAGHIORGHE TASCU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de bulevardul Mamaia, strada Aprodul Purice, strada Chiliei și strada 23 August, terenuri publice și private

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.82.    2015-

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.133939/09.10.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr.162695/11.12.2014.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și afe Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului Caragheorghe Tașcu înregistrată sub nr. 85490/18.06.2014, precum și Avizul de oportunitate nr.113377/03.09.2013 al Direcției urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de bulevardul Mamaia, strada Aprodul Purice, strada Chiliei și strada 23 August, terenuri publice și private, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiată în suprafață totală 12540mp, este compusă din teren în suprafață de 207 mp din acte (205,37 mp din măsurători), identificat cu nr. cadastral 9099 înscris în Cartea Funciară sub nr.221512, proprietatea numitului Caragheorghe Tașcu conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.265/26.02.2013 la Biroul Notarilor Publici Andrei Octavian și Andrei Lavinia - Antoaneta precum și terenuri proprietate publică și privată.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitului Caragheorghe Tașcu tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 19 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Cojoc Marioara    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 35    7 _J3 02._2015

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU AMPLASAMENTUL DELIMITAT DE STRĂZILE: MAMAIA, APRODUL PURICE, CHILIEI, 23 AUGUST, CORELAT CU PUG, IN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 113377/03.09.2013P+1 LZ

SE VA EVITAAMPLASAREA DE PARCAJE CF ORDIN NR.10/N/1993


/ ' 1

' 1 1

1 1


ZR3

CI

POT: 54%

JT: 1.2 - 1.62 Rh: P + 3E


Reglementari aferente ZR1*

Funcțiuni admise: Locuințe individuale, locuințe colective mici pe lot, servicii, cabinete medicale POT =54%_CUT=1.2 -1.62_Hmaxim=P+2E-3R 14m

-la strada Chiliei regimul maxim de inaltime va fi de P+2E+3 RETRAS, pentru ultimul nivel(etajul 3) se propune o retragere de 5m fata de aliniament

-spre strada Chiliei clădirile vor fi dispuse pe aliniament,in front continuu,cu condiția sa nu ramana calcane vizibile.

-retragerile laterale ale clădirilor vor fi conform codului civil

-pentru atingerea nivelului maxim propus aferent CUT valoarea POT se va micșora proporțional -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei


Reglementari aferente ZR2*

Funcțiuni admise: locuințe individuale, locuințe colective mici pe lot

POT =54%_CUT=*I.2 - 1,62_Hmaxim=P+2E 11m

-la strada 23 August si strada Aprodul Purice regimul maxim de inaltime va fi de maxim P+2E pentru construcțiile noi propuse; pentru construcțiile existente se admit supraetajări sau mansadari in limitele impuse de reglemetarile urbanistice P.O.T. si C.U.T. pe zona.

-amplasarea construcțiilor pe strada 23 August si strada Aprodul Purice vor fi pe aliniament

-retragerile fata de limitele posterioare vor fi de minim 5m pentru construcțiile noi propuse; in cazul construcțiilor existente retragerile nu se modifica.

-retragerile laterale ale clădirilor vor fi conform codului civil - locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei


Reglementari aferente ZR3*

Funcțiuni admise: Servicii, birouri, comerț, locuințe colective mici pe lot, cabinete medicale

POT =54%_CUT=1.2 - 1.62_Hmaxim=P+3E 14m

-la Bd. Mamaia regimul maxim de inaltime va fi de maxim P+3E pe o adâncime de 10 m , clădirile vor fi dispuse pe aliniament,in front continuu,cu condiția sa nu ramana calcane vizibile. - la strada 23 August si strada Aprodul Purice cladirle vor fi dispuse pe aliniamnet cu condiția sa nu ramana calcane vizibile. -VIITOARELE INTERVENȚII DE PROPUNERE SE VOR REALIZA PRINTR-UN STUDIU P.U.D.

"Indicatorii urbanistici au fost calculați pentru intreaga suprafața aferenta fiecărei zone reglementate.

In vederea autorizării construcțiilor,indicatorii urbanistici reali pentru fiecare lot integrat in zona vor fi calculați prin raportare la intreaga suprafața a terenului si construcțiilor aferente ZR3.


POSIBILITATEA AMENAJĂRII PE NOI LOCURILOR DE PARCARE, PE DOMENIUL PUBLIC

Având in vedere:

-    ampriza existenta a străzilor existente

(6,3-9m carosabil, 1,7-3,2m trotuare)

-    asigurarea unor spatii minime pentru circulația pietonala de 1,5m (str. categ.lll) - cf. Normativ P132-93

-    normele de dimensionare ale parcajelor 7.tabel 5 - P132-93

( parcare longitudinala: lungime 6-6,5m, lățime 2,3-2,5-3m)

-    existenta vegetației inalte - plantație de alinimanet, la distante existente intre arbori incepand cu 4m

-    A.O. nr.2969/17.10.2013 - " oportunitatea amenajării de parcari, accese si plantații pe trotuar fara afectarea circulației publice carosabile si pietonale si a spațiului plantat existent"

-    accesele auto existente la parcelele existente

NU ESTE POSIBILA AMENAJAREA DE PARCARI PE PLATFORME ADIACENTE PÂRTII CAROSABILE, IAR PARCAREA PE O PARTE A STRĂZII CU 1-2 BENZI DE CIRCULAȚIE, TREBUIE STABILITA ALTERNATIV PENTRU ASIGURAREA CIRCULAȚIEI CURENTE SI ÎNTREȚINEREA RIGOLELOR STRĂZII - P132-93


AMPLASAMENTUL CE A GENERAT PUZ STR. 23 AUGUST NR. 16 ARE O SUPRAFAȚA DE 207mp(din

acte), 205.37mp(din măsurători) SI VA AVEA URMĂTOARELE REGLEMENTARI:

POT MAXIM : 62.9%

CUT MAXIM : 1.5    UTR

Hmaxim : P+2E 11m

- ZR1

ZR2

ZR3


REGIM INALTIME

POT

CUT

P+2E+3 RETRAS 14m

54%

1.0-1.35+20%=1.2- 1.62

P+2E ( H:11m comisa )

54%

1.0- 1.35+20%=1.2- 1.62

P+3E 14m

54%

1.0- 1.35+20%=1.2 - 1.62


SCHEMA FUNCȚIONALA UTR-URI EXISTENTE

iiiiiiimim Limita zonei studiate-Limita PUZ


POT: 60%

CUT: 1.5 Rh: P +2


Str. Aprodul Purice


jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

f ^4111111111111111111111111 I i 11 i 1111 f1111iM11111111111111111111111111111111111111111111111111111II11II11II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111III111111II111111111■111111111111111111111111111111111111111111111111111111■11111111111111111111II11IIIII1111III11111III1111III1111111111^ =


SCHEMA FUNCȚIONALA UTR-URI PROPUSE, MĂRIRE INDICATORI CU 20% IN BAZA LEGII 350/2001

Z

O

i-J -+-» CO


HCLM 690/ 17.12.2008

! 2 1 1......................1

ZRL2a

POT: 35%-45% CUT: 1-1.35 Rh: P + 2E


05

05

E

05


HCLM

191/26.03.2009 5    1


"O

CQ


ii............ Limite zone de reglementare conform PUG

.............. Limite zone de reglementare conform HCLM aprobate

zRL2a Indicativ zona de reglementare conform PUG

UTR ZRL2a conform PUG, locuințe individuale P+2E

1    HCLM 191/26.03.2009:

Adresa: Mun. Constanta Str. 23 August nr.16

-    POTmax =62.9%

-    CUTmax = 1.25

-    RHmax = P+M

2    HCLM 690/17.12.2008:

Adresa: Mun. Constanta Str. Aprodul Purice nr.35

-    POTmax =60%

-    CUTmax =1.5

-    RHmax = P+2


Str. Aprodul Purice

'<D

£

O

L_ A—'

Ui

&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

llllllllllllllllllllllIILUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllII1II

HCLM 690/ 17.12.2008

fc>OT: 60 CUT: 1 Rh: P +

ZR1| 2

îiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

POT: 54%

JT: 1.2 - 1.62 h: P + 2E-3R

s°    ZR2

2    POT: 54%

CUT: 1.2-1.62

Rh: P + 2E

.................................

HCLM    1

191/26.03.2009    |

POT: 62.9%

CUT: 1.5

Rh: P +2

| | |

ZR2

POT: 54% CUT: 1.2 - 1.62 Rh: P +3E

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIII 11

=

Aftll

miniiiiiF=

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiF

ro

E

05

"O

00

Str. 23 August


HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


■fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirr =


liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF


POT: 62.9%

CUT: 1.25 Rh: P +M


Str. 23 August


UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA IN ZONA STUDIATA

UTR

REGIM INALTIME

POT

CUT

ZR2la

P+2E

35% - 45%

1 -1.35

HCLM (1) 191/26.03.2009

P+M

62,9%

1.25

HCLM (2) 690/17.12.2008

P+2E

60%

1.5


1.    "Prezentul regulament nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire “

2.    Inițiator PUZ: CARAGHEORGHE TASCU,inițiatorul documentației de urbanism nu solicita intrarea in legalitate pentru terenul aferent situat la adresa Str 23 August nr 16.

3-CUT-ul propus este mai mic sau egal decât patru.

4.CUT-ul propus mai mic sau egal decât CUT aprobat plus 20%


REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE:

PENTRU AMPLASAMENTUL CARE A GENERAT PUZ -STR. 23 AUGUST .CONFORM HCLM nr.191/26.03.2009 + 20%:

S.teren =205,37mp

POT propus = 62.9%

CUT propus = CUT aprobat (1,25) +20% = 1.5

RH propus = P+2E


LEGENDA


Limite si parcelar

■ ■ ■ ■ ■ Limita zonei de studiu PUZ S=12540mp

_ Limite amplasament ce a generat

PUZ S=205mp

......... Zone de reglementare existente

-----Aliniament

- - - - Retragere propusa fata de aliniament -Limite de proprietate

Zona protejata - sit urban, cod CT - II - s - B - 02821, nr. crt 485 Contur indicativ al construcțiilor

Parcele sub 150mp, necosnstruibile

Parcele cu front la strada mai mic de 8m

Edificabil propus, front Bd. Mamaia P+3E

Amprenta construcții existente


Funcțiuni propuse

Locuințe individuale

Zona mixta, locuințe individuale, locuințe colective L    mici pe lot servicii,comerț, birouri, cabinete medicale

Edificabil propus 10m adâncime fata de front Bd. Mamaia

Zona mixta, locuințe individuale, locuințe colective mici pe lot, servicii, servicii, cabinete medicale

Circulații auto existente

Circulații pietonale existente

Spatii verzi existente Vegetație inalta

ZR1 Indicativ zona de reglementare propusa


ATELIER

Str. GRIGORE TOCILESCU Nr. 1 A, PARTER, AP.1, CONSTANTA J13/2 3 32/2 013 R032418533


BENEFICIAR:

CARAGHEORGHE TASCU

INVESTITOR:

CARAGHEORGHE TASCU

PROIECTANT GENERAL -URBANISM:

EAST ATELIER S.R.L

URBANISM SEF DE PROIECT:

Arh. IONUT TOMA

PROIECTAT/DESENAT Urb.Andrei Pascu


PROIECTAT/DESENAT Urb.lrina Panait


TOPOMETRIE

SC GEOCAD LIMITS SRL Ing....


OBSERVAȚII

NUMĂR

PROIECT:29/FAZA:PUZ/DATA:2014


REVIZIA:


C/3

QC


o

C/3


ca

c/3


o

C/3


cz>

E

cu

o.

ca


-O

=3

C/3


iiiiiiiiiniii Limita zonei studiate-Limita PUZ

iiiiiiiiiiiiii Limite zone de reglementare conform PUG iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Limite zone de reglementare propuse majorate cu 20% zRL2a Indicativ zona de reglementare conform PUG

2R-J Indicativ zona de reglementare propusa

UTR ZRL2a conform PUG, locuințe individuale P+2E •j HCLM 191/26.03.2009 majorare indicatori cu 20%:

Adresa: Mun. Constanta Str. 23 August nr.16

-    POTmax =62.9%

-    CUTmax = 1.25 + 20% = 1.5

-    RHmax = P+2E

2 HCLM 690/17.12.2008:

Adresa: Mun. Constanta Str. Aprodul Purice nr.35

-    POTmax =60%

-    CUTmax = 1.5

-    RHmax = P+2


UTR-URI PROPUSE    UTR-URI EXISTENTE

UTR

REGIM INALTIME

POT

CUT

UTR

REGIM INALTIME

POT

CUT

ZR1

P+2E-3R 14m

(35%-45%)+20%=54%

1-1.35+20%=1.2-1.62

ZR2la

P+2E

35%-45%

1-1.35

ZR2

P+2E 11 m

(35%-45%}+20%=54%

ZR2la

P+2E

35%-45%

1-1.35

ZR3

P+3E 14m

(35%-45%)+20%=42%-54%

1-1.35+20%=1.2-1.62

ZR2la

P+2E

35%-45%

1-1.35

HCLM (1)

191/26.03.2009 +20%

P+2E 11m

62.9%

1.25+20%= 1.5

HCLM (1) 191/26.03.2009

P+M

62.9%

1.25

HCLM (2) 690/17.12.2008

P+2E 11m

60%

1.5

HCLM (2) 690/17.12.2008

P+2E 11 m

60%

1.5


TITLU PROIECT


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU AMPLASAMENTUL DELIMITAT DE STRĂZILE: MAMAIA, APRODUL PURICE, CHILIEI, 23 AUGUST, CORELAT CU PUG, IN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 113377/03.09.2013


ADRESA


MUNICIPIUL CONSTANTA ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE: MAMAIA, APRODUL PURICE, CHILIEI, 23 AUGUST


TITLUL PLANURILOR


REGLEMENTARI PROPUSE SCARA 1:500


U03


c/3

ca

E

o


_Q

=3

cz>


C/3


■O

o

Q.

03


O

O

•a


co

03

o

<c