Hotărârea nr. 34/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR. BADEA CARTAN, ALEEA MURELOR LA EST, STR. STEFANITA VODA LA SUD, ALEEA AFINEI LA VEST, ALEE ACCES LA NORD, TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATE, INITIATOR ENE NICUSOR
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- pentru zona delimitată de str. Badea Cartan , aleea Murelor la est, str. Ștefanita Vodă la sud, aleea Afinei la vest, alee acces la nord, terenuri proprietate publică și privată

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 13.02.— 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 142089/28.10.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 151376/14.11.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea inițiatorilor Ene Nicușor și Costea Mihale înregistrată sub nr, 126734/24.09.2014 precum și Avizul de oportunitate nr.53674/10.04.2014 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de str. Badea Cârtan, aleea Murelor la est, str. Ștefanita Vodă la sud, aleea Afinei la vest, alee acces la nord, terenuri proprietate publică și privată,conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul RAIA nr.588/8986/2014, avizul Enel nr.13642980/2014, avizul RADET nr.1312727/2014 și avizul CONGAZ nr.419B/2014;

Zona studiată în suprafață de 37000mp, este compusă din teren identificat cu nr. cadastral 239393 în suprafață de 408mp, proprietatea numițiilor Ene Nicușor și Costea Mihale, conform Dispoziției nr.7335/11.11.2008 și a procesului verbal de predare-primire nr.1764751/19.12.2008 emis de Primăria Constanța precum și din terenuri proprietate publică și privată.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numițiilor Ene Nicușor și Costea Mihale, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de iq consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,
C0»sW”°”'    secretar,

NR—34—/ —— 2015

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DELIMITAT DE STR. BADEA CARTAN SI ALEEA MURELOR LA EST, STR. STEFANITA VODĂ LA SUD, ALEEA AFINEI LA VEST, ALEE ACCES LA NORD CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 53674 din 10.04.2014Reglementari aferente ZR1

Funcțiuni admise: Locuințe colective

POT =70%    CUT=9.15


Hmaxim=D+P+11E


-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari UO3 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei

-sistem constructiv insiruit, cuplat sau izolat

Reglementari aferente ZR2*

Funcțiuni admise: Locuințe colective, comerț, servicii, funcțiuni complemnetare locuirii

POT =80%_CUT=0.96_Hmaxim=P+6E

-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei

-sistem constructiv insiruit, cuplat sau izolat


Reglementari aferente ZR3

Funcțiuni admise: Locuințe colective,

POT =50%    CUT=5.72


Hmaxîm=D+P+11E


-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei

-sistem constructiv izolat


LEGENDA


Limite si parcelar

llllllllll Limita zonei de studiu PUZ S=37000mp

Limite amplasament ce a generat PUZ

Zone de reglementare propuse

I

Retrageri / Edificabil maxim propus

Limite de proprietate

-Contur indicativ al construcțiilor

ie 239393 Indicativ imobile, extras ANCPI / GEOPORTAL

Zone ce se vor reglementa detaliat prin PUD-uri ulterioare

Accente de inaltime P+11E

ZR1 Zone de reglementare propuse


Reglementari aferente ZR4

Funcțiuni admise: Comerț, servicii, echipamente publice, funcțiuni complementare locuirii POT =80%_CUT=3.6_Hmaxim=P+2E

-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei

-sistem constructiv insiruit, cuplat sau izolat


Reglementari aferente ZR5

Funcțiuni admise: Locuințe colective

POT =70%    CUT=5.9


Hmaxim=P+10E


-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei

-sistem constructiv insiruit, cuplat sau izolat


Reglementari aferente ZR6

Funcțiuni admise: Locuințe colective

POT =65%    CUT=4.76


Hmaxim=P+1 OE


-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei

-sistem constructiv izolat


Reglementari aferente ZR7

Funcțiuni admise: Locuințe individuale, locuințe colective mici pe lot.

POT =80%_CUT=3_Hmaxim=P+4E

-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conformCodului Civil

-locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei

-sistem constructiv insiruit, cuplat sau izolat


Reglementari aferente ZR8*

Funcțiuni admise: Sanatate

POT =50%    CUT=1.57


Hmaxim:=P+4E


-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conformCodului Civil -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei -sistem constructiv insiruit, cuplat sau izolat


Reglementari aferente ZR9

Funcțiuni admise: Locuințe colective

POT =50%    CUT=


.8


Hmaxîm=P+1 OE


-retragerile fata de aliniamnet ale clădirilor vor fi conform Planului de Reglementari U03 -retragerile laterale ale clădirilor vor fi conformCodului Civil -locurile de parcare necesare se vor asigura in interiorul parcelei -sistem constructiv izolat


1."Prezenta documentație nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire “

2.Inițiator PUZ: ENE NICUSOR, inițiatorul documentației de urbanism nu solicita intrarea in legalitate pentru terenul aferent situat pe Str. Badea Cartan FN Lot 3 S: 408mp

3.    CUT-ul propus este mai mic sau egal decât patru.

4.    CUT-ul propus mai mic sau egal decât CUT aprobat plus 20%

POT PROPUS / ZONA = POT EXISTENT / ZONA + 20%

CUT PROPUS / ZONA = CUT EXISTENT / ZONA + 20%


REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE:


PENTRU AMPLASAMENTUL CARE A GENERAT PUZ SITUAT IN ZR2 Str. Badea Cartan FN Lot 3 -


S.teren = 408mp POT propus = 70%

CUT propus = 4.5 RH propus = P + 6E 25m


HCLM

174/2004


HCLM

337/2009


SCHEMA FUNCȚIONALA UTR-URI EXISTENTE


HCLM

176/2012


HCLM

548/2004


UlllU»»’”


HCLM

547/2004


HCLM

368/2009


HCLM

183/2008


| = |A S T ATELIER

Str. GRIGORE TOCILESCU Nr. 1 A, PARTER, AP.1, CONSTANTA

J13/2332/2013 R032418533


BENEFICIAR:

ENE NICUSOR,

COSTEA MIHALE

INVESTITOR:

ENE NICUSOR,

COSTEA MIHALE

PROIECTANT GENERAL -ARHITECTURA:

EAST ATELIER S.R.L

ARHITECTURA SEF DE PROIECT:

Arh. IONUT TOMA


Funcțiuni EXISTENT / PROPUS

Locuințe individuale P+2E (EXISTENT)

Locuințe colective P+5E, P+7E (EXISTENT)

Locuințe colective P+10E (EXISTENT)

Locuințe colective, P+5-6E (PROPUS)

Locuințe colective, P+11E (PROPUS)

Comerț, servicii, echipamnete publice (PROPUS)

Clinica medicala, Euromaterna (EXISTENT)

Clinica medicala, cabinete medicale (PROPUS)

Circulații auto EXISTENTE

Circulații auto PROPUSE

Circulații pietonaie EXISTENTE

Circulații pietonaie PROPUSE

Locuri de parcare EXISTENTE

Locuri de parcare PROPUSE Spatii verzi EXISTENTE

Spatii verzi PROPUSE

Plantații de aliniament PROPUSE

Acces carosabil

Acces pietonal


REGLEMENTARI PROPUSE AFERENTE LOTURI EXISTENTE


IE 216041: ZR1:

POT max = 70%

CUT max = 0,15 Rhmax = D+P+11E (42 m)

IE 233512: ZR2 POT max = 80%

CUT max = 0.96 Rhmax = P+6E (25 m)

IE 239393: ZR2 POT max = 70%

CUT max = 4.5 Rhmax = P+6E (25 m)

IE 219961: ZR2

POT max = 70%

CUT max = 4.5 Rhmax = P+6E (25 m)

IE 209618: ZR3 POT max = 50%

CUT max = 5,72 RHmax= D+P+11E(42m)

IE 208515: ZR4 POT max = 80%

CUT max = 3,6 RHmax = P+2E (12m)

IE 209070: ZR4 POT max = 80%

CUT max = 3,6 RHmax= P+2E (12m)

IE 233065: ZR8 POT max = 50%

CUT max = 1,57 RHmax = P+4E (20m)


IE 224804: ZR6

POT max: 65%

CUT max: 4,76 RHmax: P+10 E (38m)

IE 229410: ZR7 POT max: 80%

CUT max: 3 RHmax: P+4 E (20)

IE 218093: ZR7 POT max: 80%

CUT max: 3 RHmax: P+4 E (20m)

IE217745: ZR7 POT max: 80%

CUT max: 3 RHmax: P+4 E (20)

IE 235934: ZR5

POT max = 70%

CUT max = 5,9 RHmax = P+7E (28m)

IE 229085: ZR7 POT max: 80%

CUT max: 3 RHmax: P+4 E (20m)

IE 229341: ZR7

POT max: 80%

CUT max: 3 RHmax: P+4 E (20m)

IE 217384: ZR5 POT max = 70%

CUT max = 5,9 RHmax = P+7E (28m)


UTR


ZR1


ZR2


ZR3


ZR4


ZR5


ZR6


ZR7


ZR8


ZR9


INDICATORI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


POT


CUT


REGIM INALTIME


FUNCȚIUNI


APROBAT / EXISTENT


62%


7.62


D+P+10E


Locuințe colective


80%


0.8


P-P+3E


complex sportiv,parcari, spatii verzi


37.43%


4.77


P+10E


Locuințe colective


80%


3.0


P+5-6E


PROPUS


70%


9.15


D+P+11E


Locuințe colective, funcțiuni complementare


80%


0.96


P+6E


Locuințe colective, comerț,servicii,funcțiuni complementare


50%


5.72


D+P+11 E


Locuințe colective, funcțiuni complementare


Instituții,servicii,echipamente sedii firme,media,culte, comerț,locuințe,turism,sport


80%


3.6


P+2E


comerț,servicii,funcțiuni complementare


90%(HCLM)/62.32%(HCLM) 70%


4.92(HCLM)/5.36(HCLM)


P+5E/P+7E


Locuințe colective


64.06%


3.97


P+1OE


Locuințe colective


80%


VARIABIL


COMERȚ, SERVICII,


30.45%(HCLM)/80%(ZRCC1


1.31 (HCLM)/2.4(ZRCC1)


P+4E


Sanatate


30%


1.5


P+4E


Locuințe colective


5.9


P+7E


Locuințe colective comerț,servicii,funcțiuni complementare


65%


4.76


P+10E


Locuințe colective


80%


P+4E


Locuințe colective comerț, servicii


50%


1.57


P+4E


Sanatate


50%


1.8


P+1OE


Locuințe colective


HCLM

229/2006


HCLM

346/2007


UTR PR.

ZR1

ZR2

ZR3

ZR4

ZR5

ZR6

ZR7

HCLM 547 HCLM 548

ZR8


ZR9


UTR

ZR1

ZR2

ZR3

ZR4

ZR5

ZR6

ZR7

ZR8

ZR9


Limite si parcelar

............... Limita zonei de studiu PUZ

lllllllllll Zone de reglementare propuse

......................HCLM-uri xistente

ZRCC1 indicativ zone de reglementare existente

zrs Indicativ zone de reglementare existente

■iSS, Indicativ HCLM-uri existente Funcțiuni existent/propus

Locuințe individuale (EXISTENT)

Locuințe individuale (PROPUS)

Locuințe colective (EXISTENT)

Locuințe colective (PROPUS)

Clinica medicala, Euromaterna (EXISTENT)

Clinica medicala, cabinete medicale (PROPUS)

Complex sportiv

Comerț, servicii, echipamente publice (EXISTENT)

Comerț, servicii, echipamente publice


PROIECTAT/DESENAT Urb.Andrei Pascu


PROIECTAT/DESENAT Urb.lrina Panait


IE 212124: ZR5 POT max = 70%

CUT max = 5,9 RHmax= P+7E (28m)


BILANȚ ZR2 EXISTENT / PROPUS:

S.t.: 4813mp

S.D. cont. CUT existent cont. HCLM = 0.8x4813 = 3850mp S.D. aferenta construcții existente =0 mp S.D. cont. CUT propus = 0.96 x 4813 = 4620mp

S.D. ramasa libera aferenta CUT propus = 4620mp

S.t. propusa spre construire = St1: 408mp    St2:500mp = 908mp

CUT propus pe teren S: 908mp = 4620 / 908 = 5.09

4.5 <5.09


LOT 3: ST: 408mp POT: 70%

CUT: 4.5


LOT 4: ST: 500mp POT 70%

CUT: 4.5


UTR EXISTENT

HCLM 337/2009 HCLM 174/2004 HCLM 183/2008 ZRCC1

HCLM 176/2012 HCLM 346 /2007 HCLM 368/2009 ZRCC1 / 2004 / 2004 ZRCC1

HCLM 229/2006 ZRL4


POT EXIS.

62%

80%

37,43%

80%

90%

62.32%

64.07%

80%

16%

|IT.3%

80%

30.45%

30%


REGLEMENTARI EXISTENT

CUT EXIS. RH EXIS.


7.62

0.8

4.77

3

4.92

5.36

3.97

3

0.28

0.38

3

1.31

1.5


REGLEMENTARI PROPUSE

REGIM INALTIME POT

D+P+11E42m

P+6E 25m

D+P+11E42m P+2E 12m P+7E 28m P+10E 38m P+4E 21 m P+4E 20m P+10E 35m


70%

80%

50%

80%

70%

65%

80%

50%

50%SCHEMA FUNCȚIONALA UTR-URI PROPUSE MĂRIRE INDICATORI CU 20%


TOPOMETRIE

SC GEOCAD LIMITS SRL Ing....


OBSERVAȚII

NUMĂR

PROIECT:24/FAZA:PUZ/DATA:2014


REVIZIA:


D+P+10E

2S+P+10E

P+10E

D+P+5E

D+P+7E

S+P+10E

P+10E

P+1E

P+1E

P+10E

D+P+4E

P+4


CUT

7.62+20%=9.15

0.8+20%=0.96

4.77+20%=5.72

3+20%=3.6

4.92+20%=5.9

3.97+20%=4.76

3

1,31+20%=1.57 / 2.4 1.5+20%=1.8


/PROPUSE

REGIM INALTIME (m) D+P+11E42m P+6E 25m D+P+11E42m P+2E 12m

P+7E 28m

P+10E 38m P+4E P+1E P+1E

P+4E 20m

P+10E 35m


POT PROP

70%

80%

50%

80%

70%

65%

80%

16%

21.3%

50%

50%


CUT PROP

7.62+20%=9.15

0.8+20%=0.96/ZR2*

4.77+20%=5.72

3+20%=3.6

4.92+20%=5.9

3.97+20%=4.76

SE MENȚINE SE MENȚINE SE MENȚINE 2.4 *(IE233065) 1.31+20%=1.57 1.5+20%=1.8


PQSIBILITATEAAMENAJARII DE NOI LOCURI DE PARCARE, PE DOMENIUL PUBLIC

Având in vedere:

-    ampriza existenta a străzilor existente

(5-9m carosabil, 1-3,2m trotuare)

-    asigurarea unor spatii minime pentru circulația pietonala de 1,5m (str. categ.lll) - cf. Normativ P132-93

-    normele de dimensionare ale parcajelor 7.tabel 5 - P132-93 ( parcare longitudinala: lungime 6-6,5m, lățime 2,3-2,5-3m)

-    existenta vegetației inalte - plantație de alinimanet, la distante existente intre arbori incepand cu 4m

-A.O. nr.2969/17.10.2013 -" oportunitatea amenajării de parcari, accese si plantații pe trotuar fara afectarea circulației publice carosabile si pietonaie si a spațiului plantat existent"

-    accesele auto existente la parcelele existente

NU ESTE POSIBILA AMENAJAREA DE PARCARI PE PLATFORME ADIACENTE PÂRTII CAROSABILE, IAR PARCAREA PE O PARTEA STRĂZII CU 1-2 BENZI DE CIRCULAȚIE, TREBUIE STABILITA ALTERNATIV PENTRU ASIGURAREA CIRCULAȚIEI CURENTE SI ÎNTREȚINEREA RIGOLELOR STRĂZII - P132-93


TITLU PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL • ZONA DELIMITATĂ DELIMITAT DE STR.BADEA CARTAN SI ALEEA MURELOR LA EST, STR. STEFANITA VODĂ LA SUD, ALEEA AFINEI LA

VEST, ALEE ACCES LA NORD CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 53674 din 10.04.2014 .


ADRESA

MUNICIPIUL CONSTANTA

ZONA DELIMITATĂ DELIMITAT DE STR.BADEA

CARTAN SI ALEEA MURELOR LA EST, STR. STEFANITA VODĂ LA SUD, ALEEA AFINEI LA VEST, ALEE ACCES LA NORD.

TITLUL PLANURILOR


REGLEMENTARI PROPUSE SCARA 1:1000