Hotărârea nr. 335/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL 296/27.11.2015

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.l din HCL 296/27.11.2015

i Consiliul locab al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Făgădău Decebal înregistrată sub nr.178564/18.12.2015;

Consultând raportul Direcției tehnic-achiziții înregistrat sub nr. 178565/18.12.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii,” phognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile ?art.44, alin.(l), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale HG nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum.și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general: pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările ulterioare;

Având în vedere HCL 296/27.11.2015 privind completarea art.3 din HCL nr.279/18.12.2014 privind cheltuielile care se finanțează de către UAT Constanța inclusiv studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sală de sport polivalentă 5000 locuri";

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, ?alin.4, lit.d și ale art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea art.l din HCL 296/27.11.2015, după cum urmează:

Valoarea totală estimativă finanțată, de către Consiliul Local al Municipiului Constanța este':

INV/C+M mii lei, fără TVA:    11.358,61 mii lei/ 8.803,54 mii lei

INV/C+M mii euro, fără TVA:    2.558,36 mii euro/ 1.982,87 mii euro

INV/C+M mii lei, cu TVA 24%:    14.084,67 mii lei/ 10.916,39 mii lei

INV/C+M rhii-euro, cu TVA 24%: 3.172,37 mii euro/ 2.458,76 mii euro

Conform devizului'general anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.296/27.11.2015 rămân nemodificate.

ART.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI"S.A., Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare, Direcției urbanișrn, Direcției patrimoniu, Direcției gospodărie comunală și Direcției servicii publice ;diri cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SEC>^ /<? •

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție SALA SPORTIVA POLIVALENTA • MUNICIPIUL CONSTANTA

Arie construita: 9820mp


| Ario desfasurata: 18.500mp


adesf

ARCHITECTURE


data leu/euro

12 noiembrie 2015

curs leu / euro

4,4398


Număr do locuri așezate- var. sport/var. spectacol: 5000/7000

COTA TVA: 24%

Valoare finanțata prin prog

ram ("CNI")

Valoare finanțata de UAT Constanta

TOTAL

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

MII lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

Mii Iei

Mii euro

Mii Iei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA $1 AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.2

Amenaiarea țăranului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

67.57

72.00

372.00

83.79

300.00

67.57

72,00

372.00

83,79

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.35

6,16

6.56

33,91

7.64

27,35

6,16

6,56

33,91

7,64

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

327,35

73.73

78,56

405,91

91,43

327,35

73,73

78,56

405,91

91,43

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2,1

Construcții si instalații oentru utilitati

150.00

33.79

36,00

186.00

41.89

3.382.24

761.80

811.74

4.193.98

944,63

3.532,24

795.59

847.74

4.379.98

986.53

2.1.1

Drumuri. Darcari. platforme Dietonale. spatii verzi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.997.91

450.00

479.50

2.477.41

558.00

1.997.91

450.00

479.50

2.477.41

558,00

2.1.2

Racord apa+canal+aaz+electricitate

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.109,95

250,00

266.39

1.376.34

310.00

1.109.95

250.00

266.39

1.376.34

310.00

? 1,3

Imnreimuiri. aarduri. bariere.

150,00

33.79

36,00

186.00

41,89

274.38

61.80

65.85

340.23

76.63

424,38

95.59

101.85

526.23

118.53

TOTAL CAPITOt 2

150,00

33.79

36,00

186.00

41,89

3.382,24

761.80

811.74

4.193.98

944.63

3.532.24

795,59

847.74

4.379.98

986.53


CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA

3.1

Studii rie teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79.94

18.01

19.19

99.13

22.33

79.94

18.01

19.19

99.13

22.33

3.1.1

Studiu aerodinamic de amplasament si conformare spațiala

115.43    '

26,00

27.70

143.14

32.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115.43

26.00

27.70

143.14

32.24

3.2

Taxe Dt.obtinere de avize, acorduri autorizații {Scutit)

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

1,00

0,23

0.00

0.00

0.00

1,00

0,23

3,3

Proiectare si innlnerle

3%

1.789.54

403.07

429,49

2.219.03

499.80

192,77

43.42

46.27

239.04

53,84

1.982.31

446,49

475.76

2.458.07

553,64

3.31. Faza S.F.

79.94

18.01

19,19

99.13

22.33

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

79.94

18.01

19.19

99,13

22,33

3 3 ? Faza D.T.A.C.+ P.T.+D.E.

1.709.60

385.06

410.30

2.119.90

477,48

192,77

43.42

0,00

239.04

53,84

1.902.37

428,48

456.57

2.358,94

531,32

3,4

Oroanizarea orocedurilorde achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2.25

0.00

0,00

0,00

10.00

2.25

2,40

12.40

2.79

3,5

Consultantă

0.75%

445.72

100,39

106.97

552.69

124.49

48.19

10.85

11,57

59,76

13.46

493.91

111.25

118,54

612.45

137.95

3,6

Asistentă tehnică

1.50%

891.44

200,78

213,95

1.105.39

248,97

132,05

29,74

31,69

163.75

36.88

1.023.49

230,53

245,64

1.269.13

265.85

TOTAL CAPITOL 3

3.242,14

730,24

750,41

3.877,11

905,50

462,96

104,28

111,11

574,07

129,30

3.705,10

834,52

889,22

4.594,32

1.034,80

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4,1

Construcții

45.125,0

10.226,2

10.830

55.955

12.603

3.871,61

101,72

929,19

4.800,79

1.081,31

48.996,59

11.035,76

11.759,18

60.755,77

13.684,35

4,1,1

Săpătură

788,3

177,55

189,19

977,49

220,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788,30

177,55

189,19

977,49

220,17

4,1,2

Umplutura

1.373,2

309,28

329,56

1.702,72

383,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.373,16

309,28

329,56

1.702,72

383,51

4,1,3

Piloti

469,8

105,82

112,75

582,55

131,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469.80

105,82

112,75

582,55

131,21

4,1,4

Structura beton

11.551,8

2.601.86

2.772,42

14.324,18

3.226,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.551,76

2.601,86

2.772,42

14.324,18

3.226,31

4,1,5

Structura metal clădire

4.642,0

1.045,55

1.114,09

5.756,12

1.296,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.642,03

1.045,55

1.114,09

5.756,12

1.296,48

4,1,6

Structura qradene

1.086,7

244,75

260,80

1.347,46

303,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.086,66

244,75

260,80

1.347,46

303,50

4,1,7

Arhitectura

19.756,0

4.449,76

4.741.45

24.497,50

5.517,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.756,04

4.449,76

4.741,45

24.497,50

5.517.70

4,1,8

instal. termice.ventilație clima

1.036,5

233,45

248,75

1.285,22

289,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.036,47

233,45

248,75

1.285,22

289,48

4,1,9

instal. electrice curenti tari

1.458,5

328,50

350,03

1.808,51

407,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.458,47

328,50

350,03

1.808,51

407,34

4,1,10

instalații electrice curenti slabi

737,2

166,04

176,93

914,13

205,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

737,20

166,04

176,93

914,13

205,89

4,1,11

instalații sanitare inst hidranti interiori si exteriori, spinklere

1.153,9

259,90

276,94

1.430,84

322,28

142,64

32,13

34,23

176,87

39,84

1.296,54

292,03

311,17

1.607,71

362,11

4,1,12

instalații sanitare ,obiect.sanit. conduct, apa canal

322,1

134,96

77,29

399,34

89,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322,05

72,54

77,29

399,34

89,95

4,1,12

instalații electrice exterioare

216,4

48,73

51,92

268,26

60,43

308,97

69,59

74,15

383,12

86,29

525,32

118,32

126,08

651,39

146,72

4,1,14

instalații sanitare exterioare pluviale, menajer

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

3.420,00

770,30

820,80

4.240,80

955,18

3.420,00

770,30

820,80

4.240,80

955,18

4,1,14

instalații auxiliare de degivrare acoperiș si trepte

532.8

120.00

127,87

660,64

148,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,78

120,00

127,87

■    660,64

148,80

4,2

Montaj utilaj tehnologic

135,63

30,55

32,55

168,18

37,88

1.187,27

267,42

284,94

1.472,21

331,59

1.322,90

297,96

317,50

1.640,40

369,48

4,2,1

Montai utilai tehnologic termice

72,00

16,22

17,28

89,28

20,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00

16,22

17,28

89,28

20,11

4,2,2

Montai utilaj tehnologic chiller

50,40

11,35

12,10

62,50

14,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,40

11,35

12,10

62,50

14,08

4,2,3

Montaj utilaj tehnologic curenti tari

7,06

1,59

1,69

8,75

1,97

28,22

6,36

6,77

34,99

7,88

35,28

7,95

8,47

43,75

9,85

4,2,4

Montai utilaj tehnologic inst,san, SH Inc, SH menaj

6,17

1,39

1,48

7,65

1,72

18,52

4,17

4,44

22,96

5,17

24,69

5,56

5,93

30,62

6,90

4,2,5

Monta] utilaj tehnologic separator grăsimi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,33

3,90

4,16

21,49

4,84

17,33

3,90

4,16

21,49

4,64

4,2,6

Montai utilai tehnologic punct conexiuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.123,20

252,98

269,57

1.392,77

313,70

1.123,20

252,98

269,57

1.392,77

313,70

PREȘEDINTE ședință


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGME

Valoare finanțata prin proc

ram ("CNI")

Valoare finanțata de UAT Constanta '

TOTAL

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Mii lei

Mii euro

MII lei

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii iei

' Mii euro

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.236,63

954,24

1.016,79

5.253,43

1.183,26

1.001,52

225,58

240,36

1.241,88

279,72

5.238,15

1.179,82

1.257,16

6.495,31

1.462,97

4,3,1

Utilaje instalații electrice curenti tari

556,97

125,45

133,67

690,65

155,56

710,37

160,00

170,49

880,86

198,40

1.267,34

285,45

304,16

1.571,50

353,96

4,3,2

Utilaje instalații electrice curenti slabi

601,81

135,55

144,44

746,25

168,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

601,81

135,55

144,44

746,25

168,08

4,3,3

Utilaj ventilație

1.114,39

251,00

267,45

1.381,84

311,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.114,39

251,00

267,45

1.381,84

311,24

4,3,4

Utilaje camera tehnica agent termic

799,16

180,00

191,80

990,96

223,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799,16

180,00

191,80

990,96

223,20

4,3,5

Utilaj chilter

907.94

204,50

217,91

1.125,84

253,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907,94

204,50

217,91

1.125,84

253,58

4,3,6

Utilaj inst sanitare SH Inc (Hi, Hext)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207,90

46,83

49.90

257,80

58,06

207,90

46.83

49,90

257,80

58,06

4.3.7

4.3.8

Utilaje inst. Sanitare separator hidrocarburi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,25

18,75

19,98

103,23

23,25

83,25

18,75

19,98

103,23

23,25

Echipamente desfumare sala sport

256,35

57.74

61,52

317,88

71.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,35

57,74

61,52

317,88

71,60

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

673,56

151,71

161,65

835,22

138,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673,56

151,71

161,65

835,22

188,12

4,4,1

Utilaje fara montaj si echipamente de transport ascensoare persoane

485,76

109,41

116,58

602,34

135,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485,76

109,41

116,58

602,34

135,67

4,4,2

Utilaje fara montaj si echipamente de transport ascensor special (persoane cu dizabilitati)

187,80

42,30

45,07

232,88

52,45

0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,00

187,80

42,30

45,07

232,88

52,45

4,5

Dotări

9.258,54

2.085,35

2.222,05

11.480,59

2.585,83

365,40

82,30

87,69

453,09

’    102,05

9.623,93

2.167,65

2.309,74

11.933,68

2.687,89

4,5,1

Dotări scaune gradene, mobilier, echipamente sportive, echipamente casnice sf oftice, accesorii, mobilier depozitare, rafturi, dotări exterioare - in sarcina CNI

9.258,54

2.085,35

2.222,05

11.480,59

2.585,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.258,54

2.085,35

2.222,05

11.480,59

2.585,83

4,5,2

Dotări prevăzute la exterior - control acces, bariere, pubele -in sarcina UAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365,40

82,30

87,69

453,09

102,05

365,40

82,30

87,69

453,09

102,05

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

59.429,35

13.385,59

14.263,04

73.692,39

16.598,13

6.425,79

1/447,32

1.542,19

7.967,98

1.794,67

65,855,14

14.832,91

15.805,23

81.660,37

18.392,80

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5,1

Oroanlzare de șantier

469,55

105.76

112,69

582,24

62,00

100,33

22,60

24,08

124,41

. 28,02

569,88

128.36

136,77

706,65

159,16

5.1.1. Lucrări de construcții

221.99

50.00

53,28

275.27

62,00

62,42

14.06

14,98

77,41

•    17.43

284.41

64.06

68,26

352.67

79.43

5.1.2. Cheltuieli conexe oroanizarii șantierului

0,5%

247.56

55.76

59,41

306.97

69,14

37,91

8.54

9,10

47.00

10.59

285.46

64,30

68.51

353.98

79.73

Comisioane, taxe. cote. costul creditului

526,22

118.52

0,00

526,22

118,52

101.24

22.80

0,00

101,24

■■ 22,80

627,46

141,33

0,00

627.46

141,33

5,2

5.2.1 I.S.C. % din C+M

0.6%

275,13

61.97

0,00

275,13

61,97

52.82

11,90

0.00

52,82

11.90

327.95

73.87

0.00

327,95

73,87

5.2.2 C.S.C. % din C+M

0,5%

228,16

51,39

0,00

228,16

51.39

44,02

9,91

0,00

44,02

9,91

272,18

61,30

0,00

272,18

61,30

5.2.3. Timbru Arhitect % din C+M

0,05%

22,93

5,16

0,00

22,93

5,16

4.40

0,99

0,00

4,40

0,99

27,33

6,16

0,00

27,33

6,16

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5%

3.141,07

707,48

753,86

3.894,93

877,28

529,92

119,36

127,18

657,10

• 148,00

3.670,99

826,84

881,04

4.552,03

1.025,28

5,4

Cota C.N.1.5%

5%

2.281,63

513,90

547,59

2.829,22

637,24

0,00

0,00

0,00

0,00

■ 0,00

2.281,63

513,90

547,59

2.829,22

637,24

TOTAL CAPITOL 5

I 6.418,47

1.445,67

1.414,14

7.832,61

1.695,04

731,49

164,76

161,26 |

882,75

198,83

7.149,96

1.610,42

1.565,40

8.715,36

1.963,01

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Preoatirea personalului de exploatare

I    0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

13.78

61.18

3,31 I

17.09

3.85

13,78

3.10

3,31

17.09

3.85

6.2

Probe tehnologice sl teste

I 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

15,00

3,38

3.60    |

18,60

4.19

15,00

3,38

3,60

18.60

4,19

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

28,78

6,48,

6S1

3549

8.04

28,78

648'

6.91

35,69

8.04

TOTAL GENERAL:

69.239,95

15.595,29

16.617,59

85.857,54

19.338,15

11.358,61

2.558,36

2.726,07

14.084,67

3.172,37

80.598,56

18.153,65

19.343,65

99.942,21

22.510,52

Din care: C+M

45.632,60

10.278,08

10.951,82

56.584,43

12.744,81

8.803,54

1.982,87

2.112,85

10.916,39

2.458,76

54.436,14

12.260,94

13.064,67

67.500,82

15.203,57


PROIECTANT GENERAL / ARHITECT
București,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

marcela

i,h^

Page Z of 2