Hotărârea nr. 332/2015

HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOSARUL DE INSOLVENTA AL CLUBULUI SPORTIV HANDBAL CLUB MUNICIPAL CONSTANTA

qONSTAAVt-x,rowis . uahp**


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Constanța în dosarul de insolvență al Clubului Sportiv "Handbal Club Municipal Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

18.12.2015

Având în vedere expunerea de motive nr.175333/11.12.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului și referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr.175334/11.12.2015;

Văzând prevederile art.52, art.53 alin.(l) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. 133/2015 privind desemnarea unui viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța ca urmare a încetării de drept a mandatului dl.Radu Ștefan Mazăre;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.„a", alin.6 lit.„a" pct.6 și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă desemnarea domnului/doamnei    ?!?....................

ca reprezentant al Consiliului local Constanța, în calitate de fondator al Clubului Sportiv "Handbal Club Municipal Constanța", în dosarul de insolvență nr.6251/118/2015, pe toată perioada derulării procedurilor legale.

Art.2 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției financiare, Direcției administrației publice locale în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de    consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea

SECRETAR

MARCELA ENACHE

1