Hotărârea nr. 330/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

cONSTANr^ ROMÂNIA 9 o 8 JUDEȚUL CONSTANȚAHOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2015 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 175325/11.12.2015, referatul Secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 175327/11.12.2015, precum și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCL nr. 5/29.01.2005, precum si HCL nr. 199/13.10.2015 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Mircea Dobre;

în temeiul prevederilor art. 35 , art. 41 si art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) GEORGE VISAN

Art. 2    - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale

Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR, MARCELA ENACHE


Nr. 330    /18.1.2,20 1.5