Hotărârea nr. 33/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATE DE STR. LUMINISULUI, STR. CASTANILOR, ALEEA ROMULUS, ALEEA REMUS, INITIATOR ANTONOV PAVEL SI ELENA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de strada

Luminișului la nord-vest, aleea Remus la sud-vest, strada Castanilor la sud-est, aleea Romulus la nord-est, terenuri proprietate publică și privată

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

1.3.02.    2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.9194/22.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr.19949/10.02.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților Antonov Elena și Pavel înregistrată sub nr. 159011/03.12.2014, precum și Avizul de oportunitate nr.100881/23.07.2014 al Direcției urbanism.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de strada Luminișului la nord-vest, aleea Remus la sud-vest, strada Castanilor la sud-est, aleea Romulus la nord-est, terenuri proprietate publică și privată, inițiatori Antonov Elena și Pavel conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul RADET nr.B19505/17.09.2014.

Zona studiată în suprafață de 9 140 mp include terenul inițiatorului în suprafață de 1365,80 mp, identificat cu nr. cadastral 204138, intabulat în cartea funciara sub nr.204138, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.213/13.05.2013 de Biroul notarului public Boiciu Claudia, precum și din terenuri proprietate publică și privată .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numițiifor Antonov Elena și Pavel, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța. Prezenta hotărâre a fost adoptată de 1 q consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara CONSTANȚA

NR 33    / 13 02.-    2015

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE STR. LUMINIȘULUI (NORD-VEST), ALEEA REMUS (SUD-VEST), STR.CASTANILOR (SUD-EST), ALEEA ROMULUS (NORD-EST) CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 100881 DIN 23.07.2014


PROPUSZRL2a

POT: 35%-45% CUTS 1-1.35 Rh: P+2E


CUT:

Rh: P+2E


1 ."Prezenta documentație nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire. “

2.Inițiator PUZ: ANTONOV PAVEL, ANTONOV ELENA inițiatorul documentației de urbanism nu solicita intrarea in legalitate pentru terenul aferent situat pe STR. CASTANILOR nr. 20A.

3.    CUT-ul propus este mai mic sau egal decât 4.

4.    CUT-ul propus mai mic sau egal decât CUT aprobat plus 20% LEGENDA


Limite si parcelar

llllllllllllll Limita zonei de studiu PUZ S= 5858mp

Limite amplasament ce a generat PUZ S= 1366 mp

llllllllllllll Zone de reglementare existente llllllllllllll Zone de reglementare propuse

----Retrageri propuse

-Limite de proprietate

Regim de aliniere al clădirilor

Console

Contur Indicativ al construcțiilor

Zona protejata - sit urban, cod CT - II - s ■ B ■ 02820, nr. crt 484 iiiiiiiiiiiiniiii Limita de protecție 1OOm aferenta monumentelor istorice Monument istoric

COD: CT - II - m - B - 02823 nr. crt. 528 BISERICA SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA


ZRE1


ZR1


z Edificabil maxim propus Indicativ zona de reglementare conform PUG Indicativ zona de reglementare propusa


^|A S T

ATELIER

Str. GRIGORE TOCILESCU Nr. 1 A. PARTER, AP.1, CONSTANTA J13/2332/2013 R032418533


BENEFICIAR: ANTONOV ELENA ANTONOV PAVEL


INVESTITOR: ANTONOV ELENA ANTONOV PAVEL


PROIECTANT GENERAL:

EAST ATELIER S.R.L.


URBANISM_

SEF DE PROIECT:

Arh. I0NUTT0MA


PROIECTAT/DESENAT Urb.Andrei Pascu


PROIECTAT/DESENAT Urb.lrina Panait


TOPOMETRIE

GEOCAD LIMITS SRL Ing....


OBSERVAȚII


EAST ATELIER


BILANȚ TERITORIAL

ZR1*-ZONA PROPUSA

EXISTENT

PROPUS

mp

procent %

mp

procent %

LOCUIRE

2270

38,8%

2761,76

47,2%

SPATII VERZI

1268

21,6%

1810

30,9%

CIRCULAȚII PIETONALE

889

15,2%

1041.24

17,7%

CIRCULAȚII CAROSABILE

40

0,7%

TEREN PROPRIETATE

PRIVATA

1366

23,3%

ANEXE, PLATFORME

65

1,1%

205

3,5%

SUPRAFAȚA ZR1

5858

100%

5858

100%


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN 1366mp

PROPUS

mp

procent %

LOCUIRE

491,76

36%

SPATII VERZI

542

39,7%

CIRCULAȚII PIETONALE

257,24

18,8%

CIRCULAȚII CAROSABILE

40

3%

PLATFORME GUNOI

35

2,5%

SUPRAFAȚA TEREN

1366

100% ,


REGLEMENTARI EXISTENTE / PROPUSE

ZR1*-ZONA PROPUSA

REGLEMENTARI

REGLEMENTAT DOC. URB. CONFORM PUG

PROPUS

POT

30%

30 +20% = 36%

CUT

1.2

1.2 + 20%= 1.44

Funcțiuni: locuințe colective, comerț, servicii, birouri la parter, circulații carosabile, pietonale, parcaje, spatii verzi


Funcțiuni existente / propuse

Locuințe colective propuse

Locuințe colective existente

|Xj Platforme amenajate de dopozltare a deșeurilor menajere

Zona preponderent locuințe Individuale Lacasuri de cult

BISERICA SF. IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA

hEf Invatamant

ȘCOALA GENERALA NR. 11 Spatii verzi amenajate Spatii verzi propuse Loc de joaca propus Circulații pietonale Circulații carosabile propuse

Circulații carosabile

Circulații carosabile propuse

Parcaje

Accese pietonale

Accese auto

ZR1.:REGLEMENTĂRI PROPUSE:

- POTmax =30% + 20% = 36%

- CUTmax = 1.2 + 20% = 1.44*

- RHmax = P+4E(20m)

FUNCȚIUNI: locuire colectiva, comerț, servicii, birouri pentru desfas urarea profesiunilor liberale, servicii conexe locuirii, circulații carosabile, circulații pietonale, parcaje, spatii veizi.

Amplasamentul ce a generat PUZ S:1366mp situat in ZR1.

POT propus=30%

CUT propus=1,44 RHpropus= S+P+4E (20m)

S construita totala propusa: 491,76 mp S desfășurată totala propusa: 1967 mp

FUNCȚIUNI: Locuințe colective, comerț, servicii, birouri la parter, circulații carosabile, pietonale,

parcaje, spatii verzi

NOTA:

1. Edificabilui maxim propus a fost calculat in baza Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației.

2. Toate locurile de parcare aferente funcțiunilor vor fi realizate in interiorul parcelei.


Nr. Proiect:73/Faza:PUZ/ Data:2014


REVIZIA:


TITLU PROIECT


PUN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE STN. LUMINIȘULUI (NORD-VEST), ALEEA REMUS (SUD-VEST), STR.CASTANILOR (SUD-EST), ALEEAROMUUJS (NORD-EST) CONFORM AVIZ 0E OPORTUNITATE NR. 100U1 DIN 23.07.2014


ADRESA

MUNICIPIUL CONSTANTA ZONA DELIMITATĂ DE STR. LUMINIȘULUI (NORD-VEST), ALEEA REMUS (SUD-VEST). STR. CASTANILOR (SUD-EST), ALEEA ROMULUS (NORD-EST)


TITLUL PLANURILOR

PLAN REGLEMENTARI PROPUSE ILUSTRARE DE SOLUȚIE SCARA 1:500


U03.1