Hotărârea nr. 328/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. POPORULUI, STR. TALAZULUI, STR. BARBU LĂUTARU ȘI ALEE CAROSABILĂ, INIȚIATORI GUDI MARIOARA ȘI HAȘOTI MIHAELA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Poporului, str, Talazului, str. Barbu Lăutaru și alee carosabilă, inițiatori Gudi Marioara și Hașoti Mihaela

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 18.12. 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 141597/08.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr, 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 141595/08.10.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea înregistrată sub nr. 88232/24.06.2015, precum și Avizul de oportunitate nr, 28921/26.02.2015 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Pianul Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Poporului, str. Talazului, str. Barbu Lăutaru și alee carosabilă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiată în suprafață de 5805,78 mp include terenuri proprietate publică și privată. Terenul în suprafață de 292 mp (potrivit actelor de proprietate) și 301 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), situat în Constanța, str. Barbu Lăutaru nr. 11, identificat cu nr. cadastral 238774, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietatea dnelor. Gudi Marioara și Hașoti Mihaela, cu o cotă de 1/z fiecare, conform certificatului de moștenitor autentificat sub nr. 13/08.08.2013 la Biroul Notarului Public Eleonora Stan.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, dnei. Gudi Marioara domiciliată în Constanța, bd. Tomis nr. 334, bl. Bl, sc. F, ap. 105, dnei. Hașoti Mihaela domiciliată în Constanța, str. Constantin Brătescu nr. 35, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Pmznnta hotărâre a fost adoptată do 21 unmiiien din Z/ membri;.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


MIRCEA DOBRE

CONSTANȚA

NR. 328    / 18.12.

2015ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 141595 / 08.10.2015

Urmare solicitării nr. 88232/24.06.2015 adresate de Gudi Marioara și Hașoti Mihaela privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Poporului, str. Talazului, str. Barbu Lăutaru și alee carosabilă, consemnăm următoarele:

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Barbu Lăutaru nr. 11, în suprafață de 292 mp (potrivit actelor de proprietate) și 301 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. Cadastral 238774, înscris în Cartea Funciară a UAT Constanța, este proprietatea dnelor. Gudi Marioara și Hașoti Mihaela, cu o cotă de 1/2 fiecare, conform certificatului de moștenitor nr. 13/08.08.2013, autentificat la Biroul Notarului Public Eleonora Stan.

Imobilul constă din teren și construcțiile CI în regim de înălțime parter și suprafață construită la sol de 125 mp, cu funcțiunea de locuință și C2 în regim de înălțime parter, cu funcțiunea de anexă gospodărească cu suprafața de 5 mp, ce urmează a fi desființate.

REGLEMENATĂRI URBANISTICE ÎN VIGOARE

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și Regulamentului local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013, teritoriul studiat face parte din ZRL2a - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecție, unde sunt aprobate următoarele reglementări urbanistice:

UTILIZĂRI ADMISE

•    locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau

izolat

•    funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare

produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

•    se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a

terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

•    autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este

condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

UTILIZĂRI INTERZISE

•    funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

•    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

•    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

•    depozitare en gros;

•    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

•    autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

•    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele

vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

1) - dimensiuni minime_

regimul de construire

dimensiune minima in    cazul

concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața

(mp)

Front

(m)

Suprafața

(mp)

Front (m)

Suprafața

(mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu 50 mp

reducere cu    25%

pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

•    la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se

vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;

•    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri in cazul

străzilor de categoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria III;

•    clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a

zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

•    retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții

in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

•    in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau

bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

•    racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului

după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria ni;

•    in cazul clădirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe

ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR

•    cladiriea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de

maxim 15.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

•    in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi

retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se

va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

•    in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m, dar nu

mai mult de 1/2 din adancimea parcelei;

•    clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor

retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

•    clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din

inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

•    in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada,

deasupra străzii trebuie retrase cu 1.0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare;

•    clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor

încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

•    raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si

2.0;

•    retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea

la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri;

•    in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 metri se accepta retragerea clădirilor

izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești);

•    dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca

acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii conf. Art. 14.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

•    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si

dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima = 50.0 mp;

•    distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la

comisa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri.

CIRCULAȚII SI ACCESE

•    parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in

mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.0 metri lățime;

•    accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se

va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

•    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara

circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

•    inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (HmaXim = 10.0 metri);

•    se admite mansardarea clădirilor in condițiile Art. 2;

•    se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate

in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

•    inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul

pe linia comisei sau stresinei;

•    inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va

depăși inaltimea împrejmuirii.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•    clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in

caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje;

•    toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda

utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

•    pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din

atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

•    garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si

arhitectura cu clădirea principala;

•    se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru

acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

•    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

•    la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi

făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

•    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in

rețeaua de canalizare;

•    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

•    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si

se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

•    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

•    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ

si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST);

•    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

•    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția

construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ÎMPREJMUIRI

•    se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin

autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

•    gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri

din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

COEFICIENȚI URBANISTICI

•    POT maxim = 35 %

•    CUT maxim = 1,00

Se admite o creștere cu 10% a POT si corespunzător a CUT, daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa.

Alte reglementări urbanistice aprobate în arealul studiat:

HCLM 458/25.10.2006 pentru aprobare PUD - mansardare locuința parter, construire spațiu comercial parter, str. Barbu Lautaru nr. 5, cu următoarele reglementări:

Utilizări admise: locuire și spațiu comercial

POT = 65,31 %

CUT = 0,79

Hmaxim = P+M

REGLEMENTĂRI URBANISTICE PROPUSE

Zona studiată, în suprafață de 5805,78 mp, va fi împărțită din punct de vedere operațional într-o zonă de reglementare, ZRL2al.

1. utilizare funcțională

UTILIZĂRI ADMISE

•    locuințe individuale cu maxim D+P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat

sau izolat

•    funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare

produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.)

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

•    se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a

terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

•    autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este

condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

UTILIZĂRI INTERZISE

•    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

•    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

•    depozitare en gros;

•    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

•    autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

•    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

- dimensiuni minime ale parcelelor contruibile: front la stradă de minim 8 m, suprafața minimă a parcelei de 150 mp, adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

•    clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 4,50 metri in cazul

locuințelor. Construcțiile se pot amplasa pe aliniament dacă au funcțiuni complementare locuirii.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR

•    cu respectarea prevederilor Codului Civil

•    anexele se vor dispune pe limita posterioară a lotului dacă înălțimea lor nu depășește înălțimea împrejmuirii

•    noile construcții vor respecta prevederile OMS nr. 119/2014 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

•    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si

dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima131150.0 mp,

•    respectare OMS 119/2014.

CIRCULAȚII SI ACCESE

•    parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in

mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

•    staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara

circulațiilor publice; ori în locurile special amenajate / concesionate în acest scop.

•    Necesarul de locuri de parcare se va calcula conf. prevederilor RLU anexat. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

•    inaltimea maxima a cladiriilor va fi D + P+2E (HmaXim = 13.0 metri de la CTA);

•    se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate

in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

•    inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va

depăși inaltimea împrejmuirii.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•    clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in

caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje;

•    toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda

utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

•    pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din

atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

•    garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si

arhitectura cu clădirea principala;

•    se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru

acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

•    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

•    la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi

făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

•    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in

rețeaua de canalizare;

•    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

•    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si

se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

•    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

•    pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ

si de protecție conform HCJ nr. 152/2013 și HGR 525/1996;

•    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția

construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ÎMPREJMUIRI

•    se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin

autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

•    gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri

din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

COEFICIENȚI URBANISTICI

•    POT maxim = 54 %

o POT = 60 % pentru loturile cu locuire colectivă cu garaje la P/D o Pentru terenul din Barbu Lăutaru nr. 5, se menține POT = 65,31%, cf.

HCLM nr. 458/2006

•    CUT maxim = 1,20 pentru locuire

•    CUT maxim = 1,62 pentru locuire și funcțiuni complementare

DOCUMENTAȚIA PREZENTATĂ CONȚINE :

Piese desenate :

- Plan de încadrare în zona

- Situația existentă

SC. 1

1000

- Reglementări urbanistice

SC. 1

1000

- Reglementări edilitare

SC. 1

1000

- Reglementări propuse circulații

SC. 1

1000

- Regim juridic

SC. 1

1000

- Propunere mobilare

SC. 1

1000

Piese scrise :

-    Memoriu general

-    Regulament de urbanism

-    Certificat urbanism nr. 1156/17.04.2015

-    Aviz de Oportunitate nr. 28921/26.02.2015

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 71850/25.05.2015 Avize :

-    planșa regim judic vizată DP nr.

-    viza cadastru PMC nr. 220/85990/22.06.2015

-    aviz comisia de circulație nr. A 5232/29.04.2015

-    studiu însorire - memoriu și parte desenată

-    actul adiministrativ al autorității pentru mediu nr. 9825 RP/22.06.2015

CONCLUZII

Reglementările propuse prin prezenta documentație de urbanism se înscriu în prevederile art. 32, alin. (1), lit. d) al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin PUZ anterior aprobat.

Funcțiunile propuse sunt compatibile cu funcțiunea predominantă a zonei și respectă principalele obiective ale activității de urbanism:

-    îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;

-    utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite

-    asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat.

Propunem spre avizare Planul Urbanistic pentru zona situată în Municipiul Constanța, delimitată de str. Poporului, str. Talazului, str. Barbu Lăutaru și alee carosabilă, inițiatori Gudi Marioara și Hașoti Mihaela.

ARHITECT ȘEF,

Arh. Luiza Elena TĂNASE


INSPECTOR,


Cristî


ITAMATPENTRU ZONAZRL2a INDICATORII EXISTENTI SUNT: POTmax= 35% cf. PUG ptr. locuire POT,45% ci. PUG ptr. locuire si funcțiuni complementare CUTvnx» 1.00 cf. PUG ptr. locuire CUTmw- 1.35 d. PUG ptr. locuire si funcțiuni complementare


SCHEMA FUNCȚIONALA INDICATORI PROPUȘI ZRL2a1 fata de ZRL2a:

POTmax= 54% ptr. locuire

si funcțiuni complementare

POT aprobat creste cu 20%

CUTVax= 1-20 ptr. locuire CUTmax= 1.62 ptr. locuire si funcțiuni complementare CUT aprobat creste cu 20%

Pentru loturile pe care se vor construi locuințe colective cu parter sau demisol ce va avea auto POT poate fi 60%.


PREZENTA DOCUMENTAȚIE NU ARE CA SCOP INTRAREA IN LEGALITATE A UNOR CONSTRUCȚII

EDIFICATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU CARE NU RESPECTA PREVEDERILE AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ■ INIȚIATOR P.U.Z: GUDI MARIOARA SI HASOTI MIHAELA, adresa Constanta, Str. Barbu Lautaru. nr. 11.

(pentru a accentua faptul ca inițiatorul documentației de urbanism nu soliota intrarea in legalitate pentru terenul aferent)

-    CUT propus este mai mic decât 4.

-    CUT propus este mai mic decât CUT aprobat plus 20%.

PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTA LEGISLAȚIA APLICABILA. PRECUM SI CONDIȚIILE IMPUSE PRIN AVtZElE/ACORDURIlE EMISE DE INSTITUȚIILE AV1ZATOARE ASA CUM AU FOST SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM SI PRIN AVIZUL DE OPORTUNITATE


FUNCȚIUNI EXISTENTE

FUNCȚIUNI PROPUSE

Locuințe individuale cu maxim P*2 niveluri in regim de construire insirufl, cuplat sau izolat

Locuințe individuale si colective in regim de construire înșiruit, cuplai sau izofat. parcare/garare. comeri cu amănuntul, mvatamant depozitare produse fara nocivitate, txrouri pentru exercitarea de profesii liberale

Funcțiuni complementare lecuirii

(avocatura. arbilectura. medicina, ctc.)

parcare/garare. comeri cu amănuntul, depozitare produs* fara nocivitate, biroun penlru exercitarea de profesii liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc.) In limita a maxim 25% din AC

Parter comercial cf. PUD aprobat cu HCLM

458/25 10.2006 pentru terenul dm str. Barbu Lautaru nr.5


I/    | REFERAT / EXPERTIZA NR. /DAT\_—

:MENT REFERENCE / EXPERTS REPORT NO. /DATE

uni(3ue

AC.

AC

Benefic lar/Beneficiaiy:

GUDI MARIOARA SI HASOTI MIHAELA

Proiect

Nr./

10/2014

ISO 9001

■4 IJLfl/N.lJițHMI

ISO 14001

TSJu proiect/Projecttitle:

ELABORARE PUZ PT. TERENUL

Faza/ Phase:

sc PROIECT UNIQUE sd, J13/2116/2007, CUI R0 2I9S6612,te: 0729 043 553, cffce&pro.ecfcnique.'D

DELIMITAT DE STR.POPORULUI LA SUD-EST.

P.U.Z.

SPEGFlMnt,OTFlCATIC*N

NJME/NAME

Scara/Scate:

STR. TALUZULUI LA SUD-VEST, STR. BARBU LAUTARU LA NORD-VEST SI ALEE CAROSABILA

SEFPR01ECT/PR0KT MANAGER

Ing. D. CXina

1:1000

LANORD-EST.

Planșa Nr./

PROIECTAT/DESIGNED

Arti. B.Daia

Dafc/Date:

TiBu planșa/ Drawirg ftie:

DESENAT/DRAWING

Urb.C.Riscu

10/2014

PLAN REGLEMENTARI

U03

VERIFICAT,'VERIF1ED

Arti. C.Petrescu

ll//A

AuT,V.tp'„A<U