Hotărârea nr. 327/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT, ÎN TEMEIUL LEGII NR. 303/2015

4 ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind prelungirea valabilității Planului urbanistic general al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 18.12.    2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului vîceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 172052 / 07.12.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Direcției urbanism nr. 172049/07.12.2015.

în temeiul prevederilor Legii nr 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 303/27.11.2015, care a intrat în vigoare în data de 06.12.2015, pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1A3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere HCL nr, 81/26.03.2013 privind prelungirea valabilității Planului urbanistic general al municipiului Constanța și a Regulementului local de urbanism aferent, aprobat prin HCL nr. 653/1999, precum și contractul de prestări servicii nr. 76649/14.06.2006 care are ca obiect "Actualizare PUG Municipiul Constanța";

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 13/N/1999 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic general;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit ”c" și art 115, alin (1), iit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă prelungirea valabilității Planului urbanistic general al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, până la data de 30 decembrie 2018.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

•" < ' ‘ 21 .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

MIRCEA DOBRE

CONSTANȚA

NR. 327 z 18.12.    20)5

' . aOMÂNiA , J. . JUDEȚUL CONSTANTA '. ' RfEJNICîPÎDI.. CONSTANTA

A . CONSBLIUL LOCAL


Z"


Vi

■"t


X:


H O/T ARARE /

Privind aprobarea documentației ” Aspecte crstocp, premsze de dezvoltare, si regtaSsment - cadru “ din P.U.G. preliminar


_ Consiliul Local al municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 1999.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Gheorghe Mihaesi, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr.2, referatul Serviciului de Urbanism ;    ’

Vazand prevederile din Legea nr. 50 / d 991, republicata, privind autorizarea executării construcțiilor, ale Ordinului 91 / 1991 al MLPAT, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 525 din iunie 1996, pentru aprobareaRegulamentuluî General de Urbanism ;

In temeiul prevederilor art 20, lit. M'm ” si art 28 din Legea 69 / 1991^ privind administrația publica locala, modificata; z / '    ,


HOTĂRĂȘTE


Artl Seaprobădocumentatia M Aspecte critice, premize de dezvoltare si regulament -cadru “ din P.U.G. preliminar,, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Direcția Administrație Publica Locală'va comunica prezenta hotarare Direcției


Urbanism, si Prefecturii Județului Constanta in vederea aducerii la Îndeplinire.


X:


Prezenta hotarare a fost adoptata de <&?consilieri din 31 membri.


\ CONSTANTA nr.£53 7^5-H


1999


a/    WT€

V

6UGA)£- . &UT0» wxct/ut


tj',,


2 ROMANIA

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de vC&,2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 30883/01.03.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 30879/01.03.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 13/N/1999 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic general;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, până la data de 11.02.2013.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța. Prezenta hotărâre a fost adoptată de fa consilieri din 27 membrii.


ȘEDINȚE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


STANȚA

+4- / 2011


ROMANIA

iTj


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de z?/ ^^2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan

Mazăre înregistrată sub nr. 36651/18.03.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 36649/18.03.2013 ;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001(actualizată), privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările aduse de Ordonanța de Urgență nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1A3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

ART. I"(1A3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotărâre a consiliului local/Consiliuiui General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general."

Având în vedere HCL nr.77/31.03.2011 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, aprobat prin HCL nr. 653/1999 dar și contractul de prestări servicii nr. 76649/14.06.2006 care are ca obiect "Actualizare PUG Municipiul Constanța";

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 13/N/1999 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic general;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, până la data de 30.12.2015.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de^T consilieri din 27 membrii.

CONSTANȚA NR. // / f 3 -CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR^


LEGE


303 27/11/2015


C.T.C.E. P. Neamț - LEGIS


LEGE nr. 303 din 27 noiembrie 2015

pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1A3) al art. 46 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

EMITENT:    PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015

Data intrării in vigoare : 6 decembrie 2015

Forma actualizata valabila la data de : 11 decembrie 2015

Prezenta forma actualizata este valabila de la 6 decembrie 2015 pana la 11 decembrie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I

La articolul 46, alineatul (1A3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1A3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăși 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate."

ART. II

Art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1A3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, se modifică după cum urmează:

"Art. II. - Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate și aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

București, 27 noiembrie 2015. Nr. 303.

Pagina 1