Hotărârea nr. 326/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA PARTE CIVILĂ ÎN DOSARUL NR. 964/P/2014 AL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE BUCUREȘTI

c0NSTAA/^ ROMÂNIA * «■ 4 JUDEȚUL CONSTANȚA


1(7 MUNICIPIUL CONSTANȚA 57 1 ' CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind constituirea Municipiului Constanța ca parte civilă în dosarul nr.4453/1/2015 înregistrat pe rolul ICCJ - Secția penală (fost dosar

penal nr. 964/P/2014 instrumentat de Direcția Națională Anticorupție București)

Consiliul loca! a! municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

18.12.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar cu

atribuții de primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 176827/15.12.2015, raportul Comisiei de specialitate nr, 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul de specialitate al Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr. 176826/15.12.2015,

Văzând adresa înregistrată ia Primăria municipiului Constanța sub nr. 150799/27.10.2015 prin care Direcția Națională Anticorupție București a solicitat Primăriei municipiului Constanța să comunice dacă se constituie parte civilă în dosarul penal nr.964/P/2014, transmis și înregistrat pe rolul ICCJ - Secția penală sub nr.4453/1/2015.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) și alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă constituirea Municipiului Constanța ca parte civilă în dosarul nr,4453/1/2015 înregistrat pe rolul ICCJ - Secția penală (fost dosar penal nr. 964/P/2014 instrumentat de Direcția Națională Anticorupție București).

Art. 2 Sub rezerva măririi sau micșorării pretențiilor în funcție de probele administrate în dosar, municipiul se constituie parte civilă cu suma de 200.213.248,91 lei, conform adresei Direcției Naționale Anticorupție București înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 150799/27.10.2015.

Art. 3 Consiliul local împuternicește pe viceprimarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să îndeplinească toate formalitățile pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Art. 4 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Direcției Naționale Anticorupție București și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

■'    I i :    u oît. cdy:t'c;;i ce .....ce 17 ccnsiler' e c 22 ■"'e-rec

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr. 326    / 2015