Hotărârea nr. 324/2015

HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A SPATIILOR DE LOCUIT

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din 18.12.2015

Luând în dezbatere^expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău nr    , raportul Direcției Administrare

Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 11643/10.12.2015, precum și prevederile HCLM nr. 499/2001 privind completarea H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Cta, ale H.C.L. nr. 513/12.12.2003;

Având în vedere prevederile legii nr. 114/1996 a locuinței, ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, ale H.C.L. nr. 387/24.08.2000 privind repartizarea spațiilor de locuit și H.C.L.M. nr.18/24.01.2003 privind aprobarea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b și art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă criteriile de repartizare a spațiilor de locuit conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă lista cu actele necesare întocmirii dosarelor pentru locuințe din fondul locativ de stat conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Locuințele noi sau cele devenite disponibile, aflate în patrimoniul municipiului Constanța și în administrarea R.A.E.D.P.R Constanta se vor repartiza de către Consiliul local al municipiului Constanța, în baza propunerilor Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit , conform criteriilor din anexa 1.

Art. 4. Se aprobă prin hotărâri ale Consiliului local municipal Constanța, extinderile de locuință în baza propunerilor Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit , conform prevederilor Legii nr. 114/1996.

Art. 5. Nu pot beneficia de locuințe de stat persoanele sau familiile care:

a)    dețin în proprietate o locuință

b)    au înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990

c)    au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe

d)    dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

REGIA AUTONOMĂ.

"EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT " B-dul Tomis nr 101 NR. 11643/10.12.2015

RAPORT

Având în vedere:

-    prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, Capitolul V privind locațiunea, Ordonanța de Urgență nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 114/1996 - republicată, normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinței nr. 114/1996.

-    numeroasele modificări legislative care au apărut în perioada cuprinsă de la adoptarea ultimei hotărâri de Consiliu local municipal și până în prezent.

Amintim, în acest sens, prevederile legii nr. 114/1996 a locuinței:

-    art.42 conform căruia: „ Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința"

-    art. 43 conform căruia: „ Locuințele sociale se repartizează de către autoritățile administrației publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condițiile prevederilor prezentului capitol, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I și II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptățite."

Astfel, se propune abrogarea 387/24.08.2000 privind repartizarea spațiilor de locuit și H.C.L.M. nr.18/24.01.2003 privind aprobarea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit și aprobarea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Totodată, se propune spre aprobare lista cu actele necesare întocmirii dosarelor pentru locuințe din fondul locativ de stat conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și componența Comisiei de fond locativ și

repartizare spații

Director Genj cj Iul ia Măd^(na'Wdt^/^hu


Director Administrare Imobile cl Mioara Vâlcov

\


51 PRIVAT

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR.......


324/2015


CRITERII DE REPARTIZARE A SPAȚIILOR DE LOCUIT

LOCUINȚE DE STAT

I. CRITERII PREVĂZUTE LA ART.43 DIN LEGEA NR. 114/1996:

1.    persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari - 17 puncte

2.    tinerii care au vârsta de până la 35 de ani - 20 puncte

3.    tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani - 18 puncte

4.    invalizii de gradul I și II - 15 puncte

5.    persoanele cu handicap - 13 puncte

6.    pensionarii cu situații deosebite- 15 puncte

7.    veteranii și văduvele de război - 20 puncte

8.    beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare - 3 puncte

9.    beneficiarii prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare - 20 puncte

10.    alte persoane sau familii îndreptățite, cu situații deosebite - 15 puncte

11.    CRITERII PRIVIND SITUAȚIA MATERIALĂ ȘI SOCIALĂ A SOLICITANȚILOR

1.    familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salariat mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința - 20 puncte

2.    persoane încadrate în câmpul muncii - 10 puncte

3.    familii numeroase - peste 5 membri - 19 puncte

- între 3 și 5 membri - 17 puncte

4.    persoane cu o stare a sănătății deosebită (TBC, hepatită cronică sau virală, HIV, etc.)- 15 puncte

III. ALTE CRITERII :

1.    persoane sau familii ale căror locuințe au fost demolate, care au primit repartiții în case naționalizate și care sunt evacuate - 20 puncte

2.    persoane sau familii care. locuiesc în spații care nu prezintă siguranță în exploatare - 15 puncte

3.    repatriații - 5 puncte

4.    vechimea cererilor:

-    peste 5 ani - 7 puncte

-    între 3-5 ani - 5 puncte

-    între 1-2 ani - 3 puncte

5.    persoane care au ocupat abuziv o locuință - minus 20 puncte

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

CONSTANȚA

NR....................................

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR........


324/2015


ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARELOR PENRU LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

1.    Cerere de mână- titularul cererii să fie major

Notă: cererea de locuință se întocmește numai individual și în nume propriu

2.    Copii xerox de pe actele de stare civilă ale solicitantului și membrilor familiei acestuia (cărți de identitate valabile, certificate de căsătorie, certificate de naștere și după caz, sentință de divorț/certificat de divorț)

3.    Declarație notarială (soț, soție, copii majori), la orice notar public, din care să reiasă că nu dețineți și nu ați înstrăinat locuință proprietate personală pe teritoriul României de la data de 01.01.1990.

4.    Adeverință cu domiciliile deținute eliberată de Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor și stare civila al municipiului Constanta sau, după caz, din localitatea de domiciliu (soț, soție, membrii majori), de la data de 01.01.1990;

5.    Certificat de la agenția fiscală (soț, soție, membrii majori) de care aparțineți cu domiciliul din buletin că nu dețineți și nu ați înstrăinat locuință proprietate personală de la data de 01.01.1990;

6.    Adeverință medicală sau orice act doveditor al existenței unei boli cronice (soț, soție, altă persoană aflată în întreținerea solicitantului), după caz;

7.    Copie de pe actul de studii (soț, soție);

8.    Adeverință de salarizare, cupon pensie

Dosarele se depun de luni până vineri între orele 09.00-12.00 la sediul R.A.E.D.P.P. Constanța, Bdul. Tomis nr. 101

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

Do bre Mircea


NR....................................