Hotărârea nr. 322/2015

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTANTENI SI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTANTENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIVE "FARUL' CONSTANTA CARE AU OBTINUT PERFORMANTE DEOSEBITE LA COMPETITIA INTERNATIONAL "CAMPIONATUL EUROPEAN DE GIMNASTICA AEROBICA-SENIORI SI JUNIOR-ELVAS/PORTUGALIA

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională "Campionatul European de Gimnastică Aerobică - seniori și juniori - Elvas /Portugalia"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2015

Având în vedere expunerea de motive nr. 171488/04.12.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr.171485/04.12.2015;

Văzând prevederile art.l8Al, alin.(l), lit.c) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și art.25 și art.32 din Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Văzând prevederile H.C.L. nr.228/13.10.2015 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

Având în vedere prevederile H.C.L. 133/2015 privind desemnarea unui viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța ca urmare a încetării de drept a mandatului dl. Radu Ștefan Mazăre;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.„a", alin.6 lit.„a" pct.6 și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 157.200 lei, în valoare brută, din bugetul local, pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională "Campionatul European de Gimnastică Aerobică - seniori și juniori - Elvas / Portugalia", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din TI membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr. 322    /


18.12.2015


Tabel nominal cu sportivii constănțeni și antrenorii principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care vor fi premiați pentru obținerea de performanțe deosebite la competiția internațională "Campionatul European de Gimnastică Aerobică - seniori și juniori - Elvas /Portugalia":

-

ei -

Nr.

crt

Numele și prenumele

Rezultat obținut

Suma alocată prin HCL

Total

SENIORI

1

Constantin Corina

sportiv - locul I - individual

9.250

18.500

sportiv - locul I - echipe

9.250

2

Panaete Lavinia

sportiv - locul I - trio

9.250

22.200

sportiv - locul I - echipe

9.250

sportiv - locul III - grup

3.700

3

Barna Dacian

sportiv - locul I - trio

9.250

22.200

sportiv - locul I - echipe

9.250

sportiv - locul III - grup

3.700

4

Savulescu Lucian

sportiv - locul I - trio

9.250

22.200

sportiv - locul I - echipe

9.250

sportiv - locul III - grup

3.700

5

Gorgovan Bianca

sportiv - locul I - echipe

9.250

16.650

sportiv - locul III - individual

3.700

sportiv - locul III - grup

3.700

6

Drenea Andreea

sportiv - locul II - aero dance

5.500

5.500

7

Fumea Maria

antrenor principal al sportivilor seniori - Constantin Corina, Panaete Lavinia, Barna Dacian, Savulescu Lucian, Gorgovan Bianca, Drenea Andreea

22.200

22.200

JUNIORI

8

Hustea Ștefan

sportiv - locul II - echipe

1.850

3.700

sportiv - locul II - perechi

1.850

Zaman Andrada

sportiv - locul II - echipe

1.850

5.550

sportiv - locul II - grup

1.850

sportiv - locul II - trio

1.850

Enache Daciana

sportiv - locul II - echipe

1.850

5.550

sportiv - locul II - grup

1.850

sportiv - locul II - trio

1.850

Spinu Cristina

antrenor principal al sportivilor juniori - Hustea Ștefan, Zaman Andrada, Enache Daciana

5.550

5.550

Jinga Lorena

sportiv - locul II - echipe

1.850

3.700

sportiv - locul II - grup

1.850

Dulgheroiu Cristina

antrenor principal al sportivei junioare - Jinga Lorena

3.700

3.700

TOTAL

157.200

157.200


La HCL nr.


322/2015


Anexa 1


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea

SECRETAR

MARCELA ENACHE

3