Hotărârea nr. 321/2015

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTANTENI SI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTANTENI DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV 'NICOLAE ROTARU" CONSTANTA CARE AU OBTINUT IN ANUL 2015 PERFORMANTE DEOSEBITE LA COMPETITIILE INTERNATIONAL OFICIALE

ONSTANr

1    8 ROMANIA

îmi|jfc JUDEȚUL CONSTANȚA I iBlI f 1 MUNICIPIUL CONSTANȚA

' CONSILIUL LOCAL

TOM,S -A CO*STANTt**

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul

Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța care au obținut, în anul 2015, performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2015

Având în vedere expunerea de motive nr.171484/04.12.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr.171481/04.12.2015;

Văzând prevederile art.l8Al, alin.(l), lit.c) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și art.25 și art.32 din Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Văzând prevederile H.C.L. nr.228/13.10.2015 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

Având în vedere prevederile H.C.L. 133/2015 privind desemnarea unui viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța ca urmare a încetării de drept a mandatului dl.Radu Ștefan Mazăre;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.„a", alin.6 lit.„a" pct.6 și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 36.370 lei, în valoare brută, din bugetul local, pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța care au obținut, în anul 2015, performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 321    / 18.12.2015

Tabel nominal cu sportivii constănțeni și antrenorii principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța care au obținut, în anul 2015, performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale:

- lei -

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Rezultat obtinut

Competiția internațională

Suma

alocată

prin

H.C.L.

Total

1

PLETEA CRISTIAN

Locul I - Tenis de masa - simplu Băieți

Campionatul European de

Cădeți Bratislava

1.450

4.450

Locul I - Tenis de masa - dublu mixt

Campionatul European de

Cădeți Bratislava

1.450

Locul II - Tenis de masa - dublu Băieți

Campionatul European de

Cădeți Bratislava

900

Locul III - Tenis de masa - echipe Băieți

Campionatul European de

Cădeți Bratislava

650

2

HAȘOTI STELIAN

Antrenor al sportivului PLETEA CRISTIAN

4.450

4.450

3

ZAHARIA ALINA

Locul I - Tenis de masa - echipe Fete

Campionatul European de

Juniori Bratislava

2.750

2.750

4

SEBE ELENA

Antrenor al sportivei ZAHARIA ALINA

2.750

2.750

5

LULCIUC COSMIN

Locul III - Kaiac - canoe - K2 200m

Campionatele Mondiale de

Juniori Portugalia

2.000

2.550

Locul VI - Kaiac - canoe - K2 200m

Campionatele Europene de

Juniori România

550

6

RAȚĂ IONEL

Antrenor al sportivului LULCIUC COSMIN

2.550

2.550

7

RAICEA SEBASTIAN

Locul I - Lupte -categoria +80 kg

Campionatele Mondiale de Plajă Cădeți România

2.750

3.200

Locul V- Lupte -categoria +80 kg

Campionatele Europene de

Lupte Libere Cădeți Serbia

450

8

PINTILIE CRISTINA

Locul II - Lupte -categoria -50 kg

Campionatele Mondiale de Plajă Cădeți România

1.850

1.850

9

GIUGLEA ION

Antrenor al sportivilor RAICEA SEBASTIAN si PINTILIE CRISTINA

3.200

3.200

10

COSTACHE LIVIU

Locul II - Lupte -categoria -70 kg

Campionatele Mondiale de Plajă Juniori România

2.750

2.750

11

GHIORGHE FLORIN

Locul IV - Lupte -categoria -70 kg

Campionatele Mondiale de Plajă Cădeți România

900

900

12

DOBRIN VALENTIN

Antrenor al sportivilor COSTACHE LIVIU si GHIORGHE FLORIN

2.750

2.750

13

MÂNU CARMEN ROXANA

Locul V - Tenis - Echipe Fete U14 (cădeți)

Campionatele Mondiale Echipe U14 (cădeți)

650

650

14

CADÂR SELMA

Locul II - Tenis - Dublu Fete

Festivalul Olimpic al Tineretului European

920

1.570

Locul III - Tenis - Simplu Fete

Festivalul Olimpic al Tineretului European

650

TOTAL

36.370

36.370


La HCL nr.


321/2015


Anexa 1


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Do bre Mircea

MARCELA ENACHE

3