Hotărârea nr. 320/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORILOR PRINCIPALI CONSTĂNȚENI DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ „CAMPIONATUL EUROPEAN DE TENIS DE MASĂ – SENIORI – EKATERINBURG/RUSIA”

HOTARARE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională "Campionatul European de Tenis de Masă - seniori -Ekaterinburg / Rusia"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2015    .

Având în vedere expunerea de motive nr,171479/04,12.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și referatul Serviciului transport local și organizare evenimente înregistrat sub nr.171475/04.12.2015;

Văzând prevederile art.l8Al, alin.(l), lit.c) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și art,25 și art.32 din Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Văzând prevederile H.C.L. nr.228/13.10.2015 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

Având în vedere prevederile H.C.L, 133/2015 privind desemnarea unui viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța ca urmare a încetării de drept a mandatului di.Radu Ștefan Mazăre;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.„a", alin.6 lit.„a" pct.6 și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 51.500 lei, în valoare brută, din bugetul local, pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională "Campionatul European de Tenis de Masă - seniori - Ekaterinburg / Rusia 2015", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știința, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr, 320. i 2015


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE NR. 171475/04.12.2015

REFERAT

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională "Campionatul European de Tenis de Masă - seniori - Ekaterinburg / Rusia"

Având în vedere:

-    prevederile art.l8Al, lit.c), din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, conform căruia „prin hotărâre a consiliului local se pot repartiza sume din bugetul local pentru: premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale.";

-    prevederile H.C.L. nr.228/13.10.2015 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

-    adresa nr. 2864/22.10.2015 a Clubului Sportiv "Farul" Constanța, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr.148906/22.10.2015, prin care se solicită sprijin financiar pentru premierea sportivilor și antrenorilor care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională Campionatul European de Tenis de Masă - seniori - Ekaterinburg / Rusia, desfășurat în perioada 25.09.2015 - 04.10.2015, însoțită de documentația care atestă obținerea performanțelor precizate.

Propunem alocarea sumei de 51.500 lei din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională "Campionatul European de Tenis de Masă - seniori - Ekaterinburg / Rusia", după cum urmează:

- lei -

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Rezultat obtinut

Suma

conform H.C.L. nr. 228 / 13.10.2015

Total

1

Samara

Elizabeta

sportiv - locul I - tenis de masă simplu

9.250

20.250

sportiv - locul II - tenis de masă echipă

5.500

sportiv - locul II - tenis de masă dublu

5.500

2

Filimon Viorel

antrenor principal al sportivei Samara Elizabeta

20.250

20.250

3

Hirici Cristina

sportiv - locul II - tenis de masă echipă

5.500

5.500

4

Sebe Elena

antrenor principal al sportivei Hirici Cristina

5.500

5.500

TOTAL

51.500

51.500

Sumele propuse pentru a fi alocate prin hotărâre a consiliului local pentru premierea sportivilor constănțeni și antrenorilor principali constănțeni menționați în tabel sunt prezentate în valoare brută.

Urmare a celor prezentate mai sus, supunem dezbaterii plenului Consiliului local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv "Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională "Campionatul European de Tenis de Masă - seniori - Ekaterinburg / Rusia".
2