Hotărârea nr. 319/2015

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 58/2011 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr.58/31.03.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al poliției locale Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12,2015_.

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 171615/07.12.2015, raportul Comisiei de specialitate nr,5 pentru administrație publică, juridică, apărarea odinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul nr. 171611/07.12.2015 al Direcției poliția locală;

Văzând prevederile H.C.L    nr.58/31.03.2011,    privind aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare al poliției locale Constanța.

în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliției locale și ale Hotărârii Guvernului 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. "b" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I: Se aproba modificarea și completarea HCL nr.58/31.03.2011, respectiv al anexei privind Regulamentul de organizare și funcționare a politiei locale Constanta, asfel :

La capitolul I - Dispoziții generale

Se aprobă completarea art. 3 cu lit. j) și k), care vor avea următorul conținut:

j)    . Biroul de urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor;

k)    . Biroul de urmărire si executare silită amenzi;

La capitolul II - Structura organizatorică și atribuții funcționale Se aproba completarea cu următoarele articole:

Art.21' - Conducătorul structurii de urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor se subordonează șefului de serviciu din cadrul Serviciului disciplina în construcții și afișaj stradal și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

a. organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului biroului urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor

b.    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului ;

c.    asigură pregătirea de specialitatea a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită ;

d.    predă formularele tipizare a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

e.    verifică corectitudinea întocmirii proceselor-verbale de constanare și sancționare a contravențiilor din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afisajul Stradal;

f.    înregistrează și tine evidența tuturor proceselor-verbale de constanare și sancționare a contravențiilor din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afisajul Stradal;

g.    ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine, stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea serviciului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora ;

h.    gestionează și asigură circulația și operarea documentelor și a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, inclusiv arhivarea acestora;

i.    informează de îndată superiorul ierarhic despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

j.    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

k.    desfășoară activități pentru ca întregul personal din subordine să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

l.    asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

Art.23' - Conducătorul structurii de urmărire și executare silită amenzi se subordonează șefului poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

a.    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea activității de urmărire și executare silită amenzi ;

b.    asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită ;

c.    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea biroului ;

d.    predă formularele tipizare a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor

e.    verifică corectitudinea întocmirii proceselor-verbale de constanare și sancționare a contravențiilor din cadrul Serviciilor Protecția Mediului și Activitate Comercială;

f.    înregistrează și tine evidența tuturor proceselor-verbale de constanare și sancționare a contravențiilor din cadrul Serviciilor Protecția Mediului și Activitate Comercială;

g.    ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine, stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea serviciului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora ;

h.    gestionează și asigură circulația și operarea documentelor și a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

i.    informează imediat conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea biroului și ține evidența acestora;

j.    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

k.    desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare

Art.30' - în domeniul biroului de urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor, poliția locala are următoarele atribuții:

a.    primește, verifică și soluționează cereri și petiții primite de la cetățeni, repartizate de șeful ierarhic superior;

b.    întocmește răspunsuri, scrise, cu privire la aspectele semnalate, verificate la fața locului;

c.    urmărește plata sumelor stabilite prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, iar în cazul neplății acestor sume, în termen, trimite spre executarea debitelor către Serviciul Public Impozite și Taxe de pe raza de competență teritorială a contravenientului;

d.    constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, precum și măsuri complementare pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale conform Hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanța și a actelor normative specifice în vigoare;

e.    urmărește măsurile dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, iar în cazul neîndeplinirii acestora întocmește documentația și o trimite spre soluționare instanțelor de judecată, prin grija Serviciul Juridic;

f.    ține evidența proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afisajul Stradal;

g.    înștiințează instituțiile abilitate cu privire la încălcarea prevederilor legale referitor la lucrările de construcție;

h.    dă curs cererilor primite de la alte instituții;

i.    face propuneri și modificări    de    hotărâri    de consiliu;

j.    elaborează procedura    de lucru care asigură    constrângerea

contravenientului, în cazul neîndeplinirii de bună voie a obligațiilor corelative din procesul verbal de contatare și sancționare a contravențiilor;

k.    introducerea în programul electronic a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor prin: scanarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, datele de identificare, metadate, data comunicării, termen de rezolvare, data plăți, cuantumul amenzii, numărul și data autorizației, numărul și seria chitanței, neconformare măsuri, contestație petent în instanță, data intrării în vigoare;

l.    acționează pentru respectarea normelor legislative privind urmărirea și executarea silită a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

m.    la cerere, pune la dispoziția instanțelor judecătorești, precum și a reprezentanților legali ai primăriei, documentele care au stat la baza întocmirii procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției;

n.    verifică respectarea obligațiilor ce ii revin contravenientului de a achita procesul verbal de constatare și sancționare a constavențiilor și de a se conforma măsurilor stabilite;

Art.32' - în domeniul biroului de urmărire și executare silită amenzi, poliția locala are următoarele atribuții:

a.    primește, verifică și soluționează cereri și petiții primite de la cetățeni, repartizate de șeful ierarhic superior;

b.    întocmește răspunsuri, scrise, cu privire la aspectele semnalate, verificate la fața locului;

c.    urmărește plata sumelor stabilite prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, iar în cazul neplății acestor sume, în termen, trimite spre executarea debitelor către Serviciul Public Impozite și Taxe de pe raza de competență teritorială a contravenientului;

d.    constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, precum și măsuri complementare pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale conform Hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanța și a actelor normative specifice în vigoare;

e.    urmărește măsurile dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, iar în cazul neîndeplinirii acestora întocmește documentația și o trimite spre soluționare instanțelor de judecată, prin grija Serviciul Juridic;

f.    ține evidența proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor din cadrul Serviciilor Protecția Mediului și Activitate Comercială;

g.    înștiințează instituțiile abilitate cu privire la încălcarea prevederilor legale referitor la activitățile comerciale;

h.    dă curs cererilor primite de la alte instituții;

i.    face propuneri și modificări    de    hotărâri    de consiliu;

j.    elaborează procedura    de lucru care asigură    constrângerea

contravenientului, în cazul neîndeplinirii de bună voie a obligațiilor corelative din procesul verbal de contatare și sancționare a contravențiilor;

k.    introducerea în programul electronic a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor prin: scanarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, datele de identificare, metadate, data comunicării, termen de rezolvare, data plăți, cuantumul amenzii, numărul și data autorizației, numărul și seria chitanței, neconformare măsuri, contestație petent în instanță, data intrării în vigoare;

l.    la cerere, pune la dispoziția instanțelor judecătorești, precum și a reprezentanților legali ai primăriei, documentele care au stat la baza întocmirii procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției;

m.    verifică respectarea obligațiilor ce ii revin contravenientului de a achita procesul verbal de constatare și sancționare a constavențiilor și de a se conforma măsurilor stabilite;

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr.58/2011 ramîn neschimbate

ART.III Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției poliția locală, Direcției administrarea domeniului public și privat, în vederea aducerii la îndeplinire, și se va comunica spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr. 319    2015