Hotărârea nr. 316/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 44/2015 LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 la nivelul UAT municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2015,

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 174286/2015, prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, referatul de fundamentare nr. S 99330/07.12.2015 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 9 pct. 3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptate la Strasbourg la 15.11.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, ale art. 125 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 La nivelul UAT municipiul Constanța vor fi aplicabile dispozițiile OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, cota de majorări de întârziere vizată fiind de 73,3%.

Art. 2 Se aprobă procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere prevăzută în anexa ce face parte intetrgantă din prezentă hotărâre.

Art. 3 Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța va emite deciziile prevăzute în procedura de acordare a anulării cotei din

majorările de întârziere, pentru fiecare contribuabil în care se vor reflecta facilitățile fiscale acordate.

Art. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va

comunica prezenta Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Constanța, și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 21_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA

Nr. 316    /18.12.2015

ROMÂNIAJUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa H.C.L. nr. 316 /2015


PROCEDURĂ

pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea

unor facilități fiscale la nivelul UAT municipiul Constanța

Art. 1. Dispoziții generale

(1) Prezenta procedură se aplică contribuabililor care la data intrării în vigoare a acesteia, datorează majorări de întârziere aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanța, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv și administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, denumit în continuare SPIT.

Art. 2. Obiectul facilităților fiscale

(1) Se acordă următoarele facilități fiscale:

a)    amânarea la plată a obligațiilor de plată reprezentând majorări de întârziere, până la data soluționării cererii de anulare a majorărilor de întârziere sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, pentru contribuabilii care notifică SPIT, conform art. 4 alin.

(1)    din prezenta procedură;

b)    anularea obligațiilor de plată reprezentând majorări de întârziere .

(2)    Obligațiile de plată reprezentând majorări de întârziere, care, potrivit legii, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1), reprezintă o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local al municipiului Constanța, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv.

(3)    Obligațiile de plată reprezentând majorări de întârziere, prevăzute la alin. (2) sunt aferente:

a)    obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanța, restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;

b)    obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanța, declarate suplimentar de contribuabil prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv;

c)    obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanța, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv și stinse până la această dată;

d)    obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al municipiului Constanța, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

(4)    Prin inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri se înțelege inspecțiile începute anterior acestei date și pentru care s-a emis decizie de impunere după această dată.

(5)    Prin obligații de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înțelege:

a)    obligații de plată pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b)    diferențele de obligații de plată principale și majorări de întârziere stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;

c)    alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii si existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

(6)    Nu sunt considerate obligații de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

(7)    Sunt considerate restanțe la 30 septembrie 2015, inclusiv, și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare din situațiile prevăzute la alin. 6, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Art. 3 Condiții care trebuiesc îndeplinite pentru anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere

(1) Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local Constanța, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de SPIT, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de SPIT, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b)    o cotă de 26,7% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată prevăzute la lit. a) existente în evidențele fiscale la data stingerii obligațiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

c)    este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 26,7% din majorările de întârziere datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a) și stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

d)    sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale administrate de SPIT, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere, denumită în continuare cerere de anulare a majorărilor de întârziere;

e)    contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către SPIT;

f) contribuabilul depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

În scopul acordării anulării, pentru cota de 26,7% din majorările de întârziere datorate potrivit alin. 1 lit. b) si c), sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (3^2) din Codul de procedură fiscală.

(2)    Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente diferențelor de obligații de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de SPIT, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    declarația rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b)    toate obligațiile de plată principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevazută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;

c)    sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. 1 lit. b) - f).

(3)    Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de SPIT și stinse până la această dată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    majorările de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate și nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b)    o cotă de 26,7% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv.

c)    contribuabilul depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

În scopul acordării anulării, pentru cota de 26,7% din majorările de întârziere datorate potrivit alin. 3 lit. b) sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (3^2) din Codul de procedură fiscală.

(4)    Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale, administrate de SPIT, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a hotararii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT Constanța, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    toate diferențele de obligații de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

b)    o cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente obligațiilor prevăzute la lit.

a) este stinsă prin orice modalitate prevazută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul procedură fiscală;

c)    cererea de anulare a majorărilor de întârziere se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

În situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a hotărârii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT Constanța, în scopul acordării anulării prevăzute la alin. 2, organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărarii de consiliu local.

Art. 4. Procedura de acordare a amânării la plată

(1)    Contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată reprezentând majorări de întârziere, potrivit hotărârii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT Constanța, pot notifica SPIT cu privire la intențiile lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere. Notificarea se poate depune la sediile SPIT sau se poate comunica prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primirei.

(2)    Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a)    datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b)    obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2);

c)    data și semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

(3)    Notificarea se soluționează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către SPIT, prin emiterea unei decizii. Notificările depuse anterior aprobării prezentei proceduri, se soluționează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local.

(4)    Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal, o cotă de 73,3% din majorările de întârziere care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, SPIT emite decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere, prevăzută în Anexa nr. 1.

(5)    Odată cu emiterea actelor prevăzute la alin. (4), pentru obligațiile de plată, reprezentând majorări de întârziere, care fac obiectul amânării la plată:

a)    procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz;

b)    majorările de întârziere amânate la plată potrivit alin. 4, nu se sting până la data solționării cererii de anulare a majorărilor de întârziere sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere.

Prevederile de la alin. 4 și alin 5 lit. a și, b sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. 5 alin 5.

(6)    În baza notificării, SPIT emite și comunică:

a)    contribuabilului - decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere;

b)    instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului - adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite prin poprire.

(7)    În situația în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la majorări de întârziere, care cuprinde majorări de întârziere prevăzute la art. 2 alin.

(2), SPIT emite, odată cu această decizie, și decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere, prevăzută în Anexa nr. 2, prevederile alin. (4) și (5) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a majorărilor de întârziere se acordă în baza notificării inițiale.

(8)    În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a majorărilor de întârziere, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, SPIT emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere.

(9)    Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

a)    la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

b)    la data de 30 iunie 2016, în cazul ăn care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. În acest caz, SPIT emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a majorărilor de întârziere, prevăzută în Anexa nr. 3.

(10)    Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat SPIT și au înființate popriri la data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate. Prevederile sunt aplicabile si pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local și data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Art. 5 Procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere

(1)    Un contribuabil poate beneficia de anularea majorărilor de întârziere potrivit prezentei hotărâri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 3 dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

(2)    Anularea majorărilor de întârziere se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat SPIT conform art. 4 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a majorărilor de întârziere, depuse la SPIT sau comunicate prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri.

(3)    Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 3.

(4)    Cererea de anulare a majorărilor de întârziere cuprinde următoarele:

a)    datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b)    obiectul cererii, respectiv anularea majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților solicitate;

c)    data și semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

(5) În baza cererii de anulare a majorărilor de întârziere, SPIT analizează

îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta procedură și emite decizia de anulare a majorărilor de întârziere sau decizia de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, după caz, prevăzute în Anexa nr. 4 și Anexa nr. 5.

(6)    Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, SPIT audiază contribuabilul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

(7)    Contribuabilii care nu au notificat organul fiscal conform art. 4 alin. (1) pot beneficia de anularea la plată a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 3.

(8)    Pentru a beneficia de anularea majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice SPIT potrivit art. 3 alin. (1).

Art. 6 Dispoziții finale

(1)    Deciziile prevăzute la art. 4 alin. (4), (7) și (9), precum și la art. 5 alin. (5) se emit de către SPIT în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

(2)    La solicitarea contribuabililor, SPIT are obligația să clarifice eventualele neconcordanțe existente între evidența acestora și evidența fiscală, întocmind în acest sens un proces-verbal de punere de acord prevăzut în Anexa nr. 6.

(3)    Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru obligațiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale și acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale.

Art. 7 Anexe

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DECIZIE

de amânare la plată a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul..................................

.......,str..........................................................................nr. , bl. , sc. ...,

et........,ap........... tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Registrul comerțului ...................... la n r. ........................... ., cont IBAN.

............................................, deschis la..................................................................

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind

acordarea unor facilități fiscale și ale HCL nr..../........pentru aplicarea prevederilor O.U.G.

nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT municipiul

Constanța, având în vedere Notificarea nr............... din data de ..........................,

înregistrată la SPIT sub nr............... din data de .........................., luând în considerare

că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere aprobată prin HCL nr..../............., se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a cotei de 73,3% din majorările de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 30 septembrie 2015, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

Nr.

crt.

Denumirea obligației de plată

Suma

(lei)

Total general

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DECIZIE

de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul..................................

.......,str..........................................................................nr. ...., bl. ...., sc. ...,

et........,ap........... tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Registrul comerțului ...................... la n r. ........................... ., cont IBAN.

............................................, deschis la..................................................................

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind

acordarea unor facilități fiscale și ale HCL nr......./........pentru aplicarea prevederilor O.U.G.

nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT municipiul Constanța, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de

acordare a anulării cotei din majorările de întârziere aprobată prin HCL nr..../............., vă

comunicăm că Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere nr.......................

din data de ..................... se modifică după cum urmează:

Se acordă amânarea la plată a cotei de 73,3% din majorările de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 30 septembrie 2015, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

Nr.

crt.

Denumirea obligației de plată

Suma

(lei)

Total general

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DECIZIE

de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul..................................

.......,str..........................................................................nr. ...., bl. ...., sc. ...,

et........,ap........... tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Registrul comerțului ...................... la n r. ........................... ., cont IBAN.

............................................, deschis la..................................................................

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind

acordarea unor facilități fiscale și ale HCL nr......./................pentru aplicarea prevederilor

O.U.G.nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT municipiul Constanța și procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere aprobată

prin HCL nr..../............., vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de

amânare la plată a majorărilor de întârziere nr....................... din data de .....................,

și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ..........................

Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ....................

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a

obligațiilor de plată accesorii:................................................................................

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:....................................................................................................

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DECIZIE

de anulare a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul..................................

.......,str..........................................................................nr. ...., bl. ...., sc. ...,

et........,ap........... tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Registrul comerțului ...................... la n r. ............................ ......, cont

IBAN............................................, deschis la......................................................................

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind

acordarea unor facilități fiscale și ale HCL nr......./........pentru aplicarea prevederilor O.U.G.

nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT municipiul Constanța, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de

acordare a anulării cotei din majorările de întârziere aprobată prin HCL nr..../............., și

având în vedere cererea dumneavoastră de anulare a majorărilor de întârziere

nr............... din data de .........................., înregistrată la SPIT sub nr............... din

data de .........................., se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere, aferente obligațiilor de plată

principale restante la 30 septembrie 2015, în sumă totală de ....................... lei,

reprezentând:

Nr.

crt.

Denumirea obligației de plată

Suma

(lei)

Total general

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale

Numele și prenumele ..........

Semnătura și ștampila unității ........

Elaborat

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil..................................................

CNP/CUI.....................................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................județul............................................

municipiul/orașul/comuna.......................................satul/sectorul..................................

.......,str..........................................................................nr. ...., bl. ...., sc. ...,

et........,ap........... tel.......................fax........................., e-mail..................................

înregistrat la Registrul comerțului ...................... la n r. ............................ ......, cont

IBAN............................................, deschis la......................................................................

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind

acordarea unor facilități fiscale și ale HCL nr......./........pentru aplicarea prevederilor O.U.G.

nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT municipiul

Constanța, având în vedere cererea dumneavoastră nr. .............. din data

de .........................., înregistrată la SPIT sub nr. .............. din data

de .........................., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de

procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere aprobată prin HCL nr..../............., se respinge cererea de anulare a majorărilor de întârziere.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a majorărilor de întârziere:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale

Numele și prenumele ..........

Semnătura și ștampila unității ........

Elaborat

PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul SPIT

Subsemnatul(a), ..............................................., având funcția de ....................... în

cadrul Compartimentului ..........................................., am procedat la clarificarea

neconcordanțelor existente între evidența contribuabilului și sumele înscrise în Decizia de amânare la plată a majorărilor de intârziere /Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de intârziere nr. .......... din data de..............................

Drept urmare, am constatat că .....................................1 figurează în evidența fiscală la

data de .......................... cu următoarele obligații de plată, reprezentând majorări de

întârziere ce pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale și HCL

nr......./..........................pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind

acordarea unor facilități fiscale la nivelul UAT municipiul Constanța:

Nr.

crt.

Denumirea obligației de plată

Suma

(lei)

Total general

Alte

mențiuni:..................................................................................................................

Obiecțiile

contribuabilului:.........................................................................................................

Șef Serviciu    Contribuabil,

(numele, prenumele, semnătura)

Elaborat

1

Se menționează denumirea/numele și prenumele contribuabilului