Hotărârea nr. 315/2015

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATE FISCAL PERSOANELOR FIZICE PROPRIETARI AI UNOR TERENURI CARE ANTERIOR ANULUI 2010 AU FOST DECLARATE SI INREGISTRATE LA UNITATILE ADMINISTRATIVE -TERITORIALE LIMITROFE UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice proprietari ai unor terenuri care anterior anului 2010 au fost declarate și înregistrate la unitățile administrativ teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 162234/16.11.2015, prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, referatul de fundamentare nr. S 93188/13.11.2015 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 9 pct. 3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptate la Strasbourg la 15.11.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 125 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Persoanele fizice care dețin în proprietate terenuri extravilan declarate și impuse la unități administrativ teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanța, și care începând cu data de 11.11.2010 au fost recunoscute ca făcând parte din teritorul administrativ al municipiului Constanța, sunt scutiți de plata majorărilor de întârziere aferente debitelor calculate și datorate către bugetul local al municipiului Constanța născute în sarcina acelorași bunuri.

Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 1, persoanele fizice îndreptățite vor depune la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța o solicitare însoțită de documente justificative din care să reiasă declararea acestor terenuri la unități administrativ teritoriale limotrofe UAT municipiul Constanța, precum și de dovada achitării debitului reprezentând impozit pe teren aferent bunurilor menționate la art. 1. Modelul solicitării este prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile alinetului 1 nu se aplică în cazul persoanelor îndreptățite care până la data intrări în vigoare a prezentei hotărâri au formulat contestații administrative sau acțiuni înregistrate pe rolul instanțelor de judecată, indiferent dacă au achitat sau nu debitul aferent impozitului pe teren. în situația acestor contribuabili, Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța va proceda la anularea majorărilor de întârziere aferente acestor debite precum și la informarea contribuabililor cu privire la noile obligații fiscale datorate bugetului local al municipiului Constanța.

Art. 3 - Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța va emite decizii pentru fiecare contribuabil în care se vor reflecta facilitățile fiscale acordate.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Constanța, și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de __±J_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA Nr. 315    /


18,12,2015



ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa la HCL nr. 315/2015


CERERE

pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente debitelor calculate și datorate către bugetul local al municipiului Constanța

Subsemnatul    ........................................................,    CNP

......................................., identificat cu BI/CI seria    numărul ...........,

domiciliat în ......................................., strada .......................................... nr.

bl.........., sc....., et....., ap....., urmare achitării în data de

................................ a sumei în cuantum de ..................... lei, reprezentând

debitul generat de imobilul - teren extravilan în suprafață de .................... identificat

prin sola ..........., parcela .........., lot ........., declarat anterior la UAT

.............................................., și care începând cu data de 11.11.2010 a fost

recunoscut ca făcând parte din teritorul administrativ al municipiului Constanța, solicit anularea majorărilor de întârziere aferente în conformitate cu prevederile HCL nr...........................

Data,


Semnătura,