Hotărârea nr. 314/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 40.481.756 LEI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIU CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA

privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.481.756 lei

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din

datade 18.12.2015;    '    '

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), , precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

a)    expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, în calitatea sa de inițiator;

b)    raportul Direcției financiare, înregistrat sub nr.174622/10.12.2015;

c)    raportul Comisiei de specialitate, nr.l de studii, prognoze economico-sociale,buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța , constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2013 privind aprobarea documentației de achiziție a lucrărilor de construcții, inclusiv a serviciului de proiectare-PT, DTAC, DDE- aferent obiectivului de investiții „Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente"- Campus Social Henri Coandă-strada Ștefăniță Vodă pentru zona II;, și a Hotărârii Consiliului Local nr.215/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire unităti locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente-Campusul Social Henri Coanda , str. Ștefăniță Vodă - etapa studiu de fezabilitate pentru 10 blocuri

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.481.759 lei, cu o maturitate de 3 ani.

Art. 2. - Se aprobă garatarea plăților efectuate de RAEDPP Constanța, în valoare de 40.481.759 lei pentru partea creditată a contractului privind "Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente"- Campus Social Henri Coandă- strada Ștefăniță Vodă pentru zona II - prin avalizarea Biletelor la Ordin emise de RAEDPP Constanța ,cu scadență la 30 de luni de la emitere.

Art. 3. - Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local,respectiv construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campus Social Henri Coandă- strada Ștefăniță Vodă pentru zona II ;

Art. 4. - Din bugetul local al municipiului Constanța se garantează plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale,

ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Constanța următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile garantate ;

c)    gradul de îndatorare a municipiului Constanța;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Constanța.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Constanța, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Constanța, RAEDPP Constanța, Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință prefectului județului Constanța. Se aduce la cunoștință publică pe pagina de internet wwwprimaria-constanta.ro.

Adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea

SECRETAR MARCELA ENACHE

nWz 18.12. 2nls