Hotărârea nr. 313/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL PROVIZORIU PE ANUL 2016

consta^ românia

i    £ JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016

Consiliul, local al mimicipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la

data de /Ț / 2. (j


Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr. 174982/11.12.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției Financiare nr.174973/11.12.2015 precum și raportul Direcției Tehnic-Investiții nr.175302/11.12.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul municipal provizoriu pe anul 2016 la venituri în sumă de 583.213 mii lei , la cheltuieli în sumă de 768.542 mii lei, cu un excedent prognozat a fi înregistrat la data de 31 decembrie 2015 în sumă de 185.329 mii lei .

Art.2 Sinteza bugetului municipal provizoriu pe anul 2016, detaliată ia venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională este prezentată în anexa nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții este prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Veniturile proprii ale bugetului municipal se aprobă în suma de 412.188 mii lei .

- Veniturile curente ale bugetului municipal se aprobă în suma de 577.531 mii lei, din care venituri fiscale în suma de 542.719 mii lei și venituri nefiscale în suma de 34.812 mii lei.

-Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit și câștiguri din capital în suma de 228.000 mii lei, impozite și taxe pe proprietate în suma de 108.980 mii lei, impozite și taxe pe bunuri și servicii în suma de 196.289 mii lei și alte impozite si taxe fiscale în suma de 9.450 mii lei .

-Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 2.635 mii iei, vânzări de bunuri și servicii în suma de 32.177 mii lei .

-Cote și sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă in suma de 220.000 mii lei.

Art.7 Excedentul prognozat a fi înregistrat la data de 31decembrie 2015 în suma de 185.000 mii lei va fi utilizat în anul 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 165.343 mii lei din care:

a)    .- învățământ preuniversitar de stat :

-    cheltuieli de personal    107.019 mii lei

-    cheltuieli pentru bunuri si servicii -    14.326 mii lei

-cheltuieli hotărâri judecătorești -    24.100 mii lei

b)    .- Creșe    -    776 mii lei

c)    . -Sume defalcate pentru serviciul de evidența populației

- 101 - mii lei

d)    -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 16.676 mii lei

e)    -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuințe sunt în sumă de 95 mii lei

f)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 2.250 mii iei

Art.9 Subvențiile de la alte nivele ale administrației publice

sunt în suma de 5.682 mii lei

Art.lO Cheltuielile pentru Autorități publice și acțiuni externe se aprobă în sumă de 99.652 mii lei din care 24.412 mii lei cheltuieli de personal, 54.221 mii lei cheltuieli pentru bunuri și servicii și 21.019 mii lei cheltuieli de capital .

Art.ll Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aprobă în suma de 220 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 208 mii lei și cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 12 mii lei .

Art.12 Cheltuielile pentru Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi se aprobă în suma de 600 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 1 mii lei și cheltuieli pentru dobânzi suma de 599 mii lei.

Art.13 Cheltuielile pentru Ordine publică și siguranța națională se aprobă în suma de 26.500 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 6.848 mii lei , cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 19,180 mii lei și cheltuieli de capital suma de 472 mii lei .

Art.14 Cheltuielile pentru învățământ se aprobă în suma de 157.019 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 107.019 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 17.492 mii lei , cheltuieli pentru acordarea unor drepturi de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătorești suma de 24.100 mii lei și cheltuieli de capital suma de 5.408 mii lei.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate precum și pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat pentru finanțarea complementară și pentru burse se va efectua la aprobarea bugetului definitiv pe anul 2016.

Art.15 Cheltuielile pentru Sănătate se aprobă în suma de 5.650 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 5.482 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 58 mii lei și cheltuieli pentru asistenta socială suma de 110 mii lei .

Art.16 Cheltuielile pentru Cultură, Recreere și Religie se aprobă în suma de 45.183 mii lei din care 866 mii lei transferuri între unități ale administrației publice, 36.099 mii lei cheltuieli pentru bunuri și servicii și 8.218 mii lei alte cheltuieli .

Art.17 Cheltuielile pentru Asigurări și asistență socială se aprobă în suma de 79.125 mii lei din care 22.776 mii lei cheltuieli de personal, 10.405 mii lei cheltuieli pentru bunuri și servicii, 5.241 mii lei transferuri între unități ale administrației publice , 37.420 mii lei asistență socială , 422 mii lei alte cheltuieli și 2.861 mii lei cheltuieli de capital .

Art.18 Cheltuielile pentru Locuințe, Servicii și Dezvoltare publică se aprobă în suma de 162.252 mii lei din care 16.992 mii lei cheltuieli de personal, 57.841 mii lei cheltuieli pentru bunuri și servicii, 3.564 mii lei subvenții, 360 mii lei proiecte cu finanțare din FEN , 7.244 mii lei alte transferuri și 76.251 mii lei cheltuieli de capital .

Art.19 Cheltuielile pentru Protecția mediului se aprobă în suma de mii 80.854 lei din care pentru cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 80.822 mii lei și cheltuieli de capital suma de 32 mii lei .

Finanțarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa specială precum și din alocarea în completare de resurse de la bugetul local.

Art.20 Cheltuielile pentru Combustibili și energie se aprobă în suma de 44.600 mii lei pentru subvenții pentru energie termică .

Art.21 Cheltuielile pentru Transporturi se aprobă în suma de 66.887 mii lei din care 31.668 mii lei bunuri și servicii, 28.300 mii lei subvenții și 6.919 mii lei cheltuieli de capital.

Art.22 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției tehnic achiziții precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de I consilieri din 27 membri


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanța    .. ,    ,.

Nr. -J '<    z ' '-i


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA VICEPRIMAR NR.174982/11.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la hotărârea privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016

Având în vedere raportul Direcției financiare, raportul Direcției tehnic achiziții și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARĂ NR.174982/11.12.2015

RAPORT

Proiectul de buget provizoriu pe anul 2016 s-a elaborat avându-se în vedere :

-    prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru anul 2016, precum și pentru următorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finanțelor Publice;

-    politicile și strategiile locale precum și prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget comunicate de direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța , de instituțiile publice , societățile comerciale și regiile autonome din subordinea Consiliului Local Municipal Constanța;

-    Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, actualizată . Veniturile bugetelor locale se constituie din:

a)    venituri proprii, formate din: impozite , taxe , contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit ;

b)    sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c)    subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete ;

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și de alte elemente specifice , în scopul evaluării corecte a veniturilor.

De asemenea , s-a avut în vedere cadrul legislativ în vigoare precum și gradul de realizare a veniturilor proprii în anii 2015.

Pentru anul 2016 veniturile bugetului local propuse sunt în cuantum de 583.213 mii lei , compuse din :

-    venituri proprii    412.188 mii lei ;

-    sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat    165.343 mii lei ;

-    subvenții de la bugetul de stat și de la alte bugete    5.682 mii lei ;

Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și subvențiile de la bugetul de stat și de la alte bugete sunt prognozate la nivelul anului 2015 urmând ca la bugetul definit pe anul 2016 să se aprobe sumele comunicate de Direcția Generala a Finanțelor Publice

La elaborarea bugetului provizoriu pe anul 2016 s-a avut în vedere și excedentul prognozat a fi înregistrat la data de 31 dec, 2015 în sumă de 185.000 mii lei care , în conformitate cu normele emise de Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, nu se utilizează în faza de programare a bugetelor.

Cheltuielile bugetului local pentru anul 2016 au destinație precisă și limitată, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinație.

Cheltuielile bugetului se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.

Pentru anul 2016 cheltuielile prognozate în buget sunt în sumă de 768.213 mii lei .

Din totalul cheltuielilor 15,66% sunt alocate cheltuielilor de dezvoltare respectiv 120.237 mii lei iar 84,34% sunt alocate cheltuielilor de funcționare, respectiv 647.976 mii lei.

Vis a vis de cheltuielile de funcționare acestea sunt alocate pe următoarele categorii de cheltuieli:

-    învățământ:cheltuieli de personal, materiale, hotărâri judecătorești, burse, investiții 156.690 mii lei, respectiv 20,39 %;

-    protecția mediului, salubritate, toalete publice, platforme de gunoi 80.854 mii lei, respectiv 10,52 %;

-    gospodărie comunala inclusiv SPIT și RAEDPP 162.252 mii lei, respectiv 21,12%;

-    asistență socială, sănătate 84.775 mii lei, respectiv 11,03 %;

-    subvenții RATC și reparații drumuri 66.887 mii lei, respectiv 8,7%;

-    spații verzi și evenimente culturale, sportive, etc 45.183 mii lei, respectiv 5,88%;

-    autorități executive inclusiv evidenta populației: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și investiții 99.872 mii lei, respectiv 13,05%;

-    subvenții si ajutoare energie termică RADET 44.600 mii lei, respectiv 5,8%;

-    poliția locală, pază, protecție civilă 26.500 mii lei, respectiv 3,44%;

-    alte cheltuieli 600 mii lei, respectiv 0,07%

Se continuă programele multianuale, așa cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea infrastructurii, un amplu program de plantări arbori și material dendrologic, ornamentarea intersecțiilor și executarea de covoare florale în parcuri.

Programele și acțiunile cu caracter social ocupă o pondere semnificativă în cadrul bugetului local. Se continuă cunoscutele acțiuni de asistență socială prin acordarea de ajutoare în natură cu ocazia celor mai importante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri si persoanelor cu handicap, gratuitățile pe mijloacele de trasport în comun pentru persoanele cu handicap, premiile în bani oferite persoanelor care împlinesc varsta de 80 de ani și familiilor care aniversează 50 de ani de la căsătorie, ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, butelii și energie electrică.

în anul 2016 se vor acorda premii persoanelor care împlinesc vârsta de 90 de ani și 100 de ani, se vor acorda cadouri copiilor cu ocazia Sărbătorilor Pascale și Crăciun și se va deschide un nou club de iarnă pentru persoanele vârsnice. Intenționăm ca în anul 2016 să renunțăm treptat la distribuirea de pachete și să acordăm tichete valorice într-un cuantum care va fi estimat pe parcursul anului în funcție de posibilitățile reale de înlocuire a sistemului de ajutoare, ținând cont de indicii de inflație pentru produse alimentare și de alte cheltuieli estimate pentru schimbarea sistemului.

Prin H.C.L. nr.185/31.08.2015 s-a înființat Serviciul Public de Asistență Socială. începând cu anul 2016 va funcționa ca instituție publică în subordinea Consiliului Local, și va avea în subordine: 2 cantine sociale, Centru Social, Serviciul de Administrare Creșe, Căminul de Persoane Vârsnice precum și un aparat propriu care va gestiona toate aceste instituții precum și activitatea medicilor școlari, persoanele cu handicap și asistenții acestora, servicii de asistență socială și de protecție a copilului.

începând cu anul 2016 se suplimentază numărul de polițiști locali pentru asigurarea liniștii și ordinii în cartierul Henri Coandă și pentru creșterea numărului de polițiști pentru serviciul rutier. Deasemenea se va asigura paza în toate intersecțiile din municipiu.

în anul 2016, deși ne situăm ca propunere în limitele sumelor alocate pe anul 2015, dorim să finanțăm mai multe acțiuni culturale și sportive , cum ar fi: spectacole estivale, festivalul Antic Tomis, festivalul verii Mamaia, festivalul iernii, revelion 2017, ziua copilului 1 Iunie, zilele municipiului Constanța, concursuri și festivaluri de muzică, festivalul etniilor dobrogene - ziua Dobrogei, concursuri și

festivaluri de teatru, tabără internațională de ceramică, regata Mării Negre, campionat European de șah, finanțarea sportului de performanță.

Ca obiective de investiții majore în anul 2016 vor fi:

-    lucrările de reparații capitale si modernizare o pasajului rutier Cumpenei;

-    începerea etapei a Il-a a lucrărilor de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța;

-    finalizarea obiectivelor - Construire Parcare zona Albatros , Reabilitarea iluminatului public, Reabilitarea Parcului Arheologic ;

-    încep lucrările de reamenajare a locurilor de joacă;

-    continuarea lucrărilor de construire a locuințelor sociale finanțate conform Legii 114/1996 și construire locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate finanțate conform O.U.G. 74/2007 pe str. Zmeurei nr.3 lot 2/3 și lot 2/2;

-    reabilitarea fântânilor arteziene;

-    reabilitarea prin mansardare a 3 creșe din municipiu și anume Creșa 1,2 și 5;

-    achiziția de utilaje pentru Confort Urban în vederea asigurarea condițiilor necesare acreditării în viitor a societății pentru a putea efectua investiții în drumurile din municipiu;

-    reabilitarea fațadelor și acoperișurilor la clădirile proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale, în principal în zonele centrale ale orașului și în Piața Ovidiu;

-    elaborarea de studii și documentații tehnico-economice pentru reabilitarea și consolidarea unor clădiri proprietate publică a unității administrative teritoriale.

în anul 2016 serviciile de gospodărie comunală vor funcționa și pentru asigurarea serviciilor de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim ajutor pe noile sectoare de plajă în zonele unde Administrația Baztnală de Apă Dobrogea Litoral a derulat lucrări de înisipare care au condus la lărgirea plajelor, așa cum sunt Plaja Modern, Tataia și plaja din zona Faleză Nord - cartierului de locuințe Fin.Co. Gero.

In domeniul învățământului vom începe lucrările de reabilitare și modernizare la unele unități de învățământ, treptat și la altele. Deasemenea considerăm că începerea acordării de burse școlare în Semestrul I a stimulat elevii astfel încât sperăm ca în Semestrul II să beneficieze cât mai mulți elevi, și am preconizat o creștere de sume față de anul 2015.

în conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, "sumele rezultate din vânzarea , în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor".

Stabilirea cheltuielilor bugetelui local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Proiectul de buget provizoriu pe anul 2016 se bazează pe propunerile direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța și reflectă menținerea în condiții normale a proiectelor de investiții realizate în anii anteriori, efectuarea de investiții noi precum și asigurarea funcționalității executivului, a instituțiilor din subordine și a asigurării în mod rezonabil a atribuțiilor ce revin unității administrativ teritoriale a municipiului Constanța.

DIRECTOR/BXECUTIV

ec.marcelatFrigioiu


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale.buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, comisia întrunită în ședința din data de 11.12.2015 avizează FAVORABIL/NEFAVORA&îL proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII SERVICIU TEHNIC INVESTIȚII

Nr. 175302 /Îl.12.2016

RAPORT

cu privire la Anexa nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2016

Programul de investiții al Municipiului Constanța pe anul 2016 - Lista obiectivelor de investiți (provizorie), Anexa 3 la bugetul local, este realizat în baza propunerilor direcțiilor din cadrul Primăriei, regiilor autonome, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului local și societăților comerciale de interes local, cu un total al alocațiilor de 119.877 mii lei din care:

112.633 mii lei buget local

7.244 mii lei transferuri de la bugetele locale

Se propune următoarea repartizare a fondurilor bugetare:

CAPITOLUL 51 - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE total: 21.019 mii lei, buget local repartizat astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Studii si proiecte: total 20.675 mii lei, astfel:

> 160 mii lei (buget local) pentru "Strategiile locale de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța" ;

> 484 mii lei (buget local) pentru "Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Constanța";


290 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții Reamenajarea integrată! a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța-etapa II (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, avize, altele)";

>    387 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții Park and Ride - zona Aqua Magic (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele) ;

>    484 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții Park and Ride - zona Mamaia Nord (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele);

> 484 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrului de Stat Constanța (studii de teren, expertiza tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele);

>    484 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții "Casa Societății Civile-reabilitare, modernizare și dotări { strada Nicolae Titulescu nr.13 )" -(studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele);

>    775 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții Accesibilizarea zonei centrale a municipiului Constanța prin amenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski și Sălii Sporturilor (studii de teren, SF, PT, DTAC, avize, altele);

>    387 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții Regenerarea urbană integrată a zonei centrale a Municipiului Constanța (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, avize, altele);

>    160 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții "Riviera Tomis" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte);

>    484 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, analiză cost beneficiu, avize, altele);

>484 mii lei (buget local) pentru Lucrări de viabilizare pentru obiectivul de investiții "Bazin de înot olimpic " (SF,PAC, PT, CS, DDE-pt LTE, eliberare amplasament-lucrări de demolare)-zona Badea Cârțan;

>    552 mii lei (buget local) pentru Lucrări de viabilizare pentru obiectivul de

investiții "Sală polivalentă" (SF, PAC, PT, CS, DDE -pt. LTE, eliberare amplasament-lucrari de demolare)-zona Badea Cârțan+ supraveghere arheologică;

>    106 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții "Construire teleschi nautic pe lacul Siutghiol, stațiunea Mamaia" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte);

>    160 mii lei (buget local) pentru Inventarierea clădirilor publice în vederea

includerii în strategia energetică a municipiului Constanța;

>    160 mii lei (buget local) pentru Inventarierea clădirilor rezidențiale în vederea

includerii în strategia energetică a municipiului Constanța;

>    122 mii lei (buget local) pentru Expertiză tehnică taluz zona Inspectoratului

Școlar str. Mihai Eminescu;

>    484 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică

aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia pentru activități recreative și culturale" (Studii de teren, Expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, analiză cost beneficiu, avize, altele);

>    12.200 mii lei (buget local) pentru. Elaborare SF/DALI, expertiză tehnică, PT,

DDE, DTAC, inclusiv execuție pentru străzi din municipiul Constanța;

>    160 mii lei (buget local) pentru Actualizarea și revizuirea documentației pentru

delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Constanța;

>    1.638 mii lei (buget local) pentru Elaborarea documentației tehnico-economice

aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice prin modernizarea și extinderea iluminatului public în municipiul Constanța";

>    30 mii lei (buget local) pentru Structura Strategiei de Dezvoltare și

Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în municipiul Constanța;

Dotări independente: Total 344 mii lei, astfel:

>    160 mii lei (buget local) pentru „Pagina de Web a Primăriei Municipiului Constanța";

>    87 mii lei (buget local) pentru „Soft gestionare locuri de veci, aplicație integrată cu SPITVBL";

>    97 mii lei (buget local) pentru „Sistem informatic integrat - gestionare date persoane beneficiare de diferite forme de ajutoare sociale";

CAPITOLUL 61 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total: 472 mii lei, buget local repartizat, astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Dotări independente: Total 472 mii lei, astfel:

>    150 mii lei (buget local) pentru „Completarea sistemului electronic de alarmare existent cu 3 (trei) sirene electronice compatibile cu sistemul existent de la sediul Primăriei";

>    53 mii lei (buget local) pentru „Sirenă electronică mobilă pentru alarmare";

>    123 mii lei (buget local) pentru Module containerizate pentru cazare sinistrați;

>    15 mii lei (buget local) pentru Motopompă pentru ape murdare 1000 - 1500 l/min;

>    10 mii lei (buget local) pentru Achiziționarea unui terminal video (plasmă sau LCD + - accesorii conectica) pentru recepționarea prin serviciul de trasmisiuni speciale a situației meteo din zona Dobrogea prin ANM;

>    106 mii lei (buget local) pentru Diguri de protecție împotriva inundațiilor;

>    15 mii lei (buget local) pentru Multifuncțional;

CAPITOLUL 65 - ÎNVĂȚĂMÂNT

Total: 5.079 mii lei buget local repartizat, astfel:

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

>    1.344 mii lei buget local pentru obiectivul de investiții Reabilitarea,

modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanța ;

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Studii si proiecte: total 3.735 mii lei, astfel:

>    290 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnică necesară Finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida", Constanța (studii de teren, expertiză tehnică, audît energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele);

>    290 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII nr.4, Constanța (structura a Colegiului Național Mircea cel Bătrân" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, Caiete de sarcini execuție lucrări, altele);

>    387 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții " Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân" ( studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, altele);

>    484 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții " Creșterea eficenței energetice a imobilului Colegiul Național „Mihai Eminescu" (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele);

>    484 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentației tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu " (Studii de teren, Expertiză tehnică, Audit energetic,DALI, PT, DTAC, avize,altele),

>    1.800 mii lei (buget local) pentru Elaborare documentației tehnico -

economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare clădire "Sală de tenis de masă" în cadrul Liceului Nicolae Rotaru Constanța (Expertiză tehnică, DALI, PT, DDE+Execuție).    :

CAPITOLUL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total: 2.861 mii lei, buget local repartizat, astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Studii si proiecte: total 2.768 mii lei, astfel:

>    2.768 mii Jei (buget local) pentru „Mansardare creșe nr. 1, nr.2 si nr.5

(expertiză tehnică, proiectare, execuție lucrări)" - prin Serviciul Public Administrare Creșe;

Dotări independente: Total 93 mii lei, astfel:

>    22 mii lei (buget local) pentru „Aparat magnetodiaflux" - prin Centrul Social;

>    3 mii lei (buget local) pentru „Calculator dotat cu licență Windows" - prin Centrul Social;

>    7 mii lei (buget local) pentru „Copiator" - prin Centrul Social;

>    11 mii lei (buget local) pentru „Copiator" - prin Cămin pentru Persoane Vârstnice;

>    5 mii lei (buget local) pentru „Cuptor electric" - prin Cămin pentru Persoane Vârstnice;

>    4 mii lei (buget local) pentru „Centrala termica" - prin Cantină Ajutor Social Palazu Mare;

>    6 mii lei (buget local) pentru „Mașina de gătit" - prin Cantină Ajutor Social Palazu Mare; '

>    20 mii lei (buget local) pentru „Mașina de gătit " - prin Cantină Ajutor Social Constanța;

>    15 mii lei (buget local) pentru „Robot profesional" - prin Cantină Ajutor Social Constanța;

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ :

Total: 83.495 mii lei, din care:

7.244 mii lei transferuri de la bugetele locale 76.251 mii lei buget local

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE total 7.360 mii lei din care: 2.744 mii lei transferuri de la bugetele locale, 4.616 mii lei buget local;

> 500 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări pregătitoare și tehnico edilitare, lifturi aferente -zona Baba Novac";

>    48 mii lei, buget local pentru obiectivul de investiții „Amenajarea parcului

Carol I";

>    1.902 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Construire parcare multietajată P+7E+T, Zona Cazino-Albatros";

>    447 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale și lucrări tehnico edilitare finanțate conform Legii 114/1996 str.Zmeurei nr.3, lot 2/3, din municipiul Constanta";

>    547 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico edilitare-finanțate conform OUG 74/2007 str.Zmeurei nr.3, lot2/2, din municipiul Constanța";

>    2.744 mii lei (transferuri de la bugetele locale) pentru obiectivul de investiții „Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente- Campusul Social Henri Coanda, str.Ștefăniță Vodă (Zona II) - 10 blocuri, prin RAEDPP";

>    1.172 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța";

B.    OBIECTIVE NOI total 4.214 mii lei buget local.

>    4.191 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Programul de dezvoltare edilitară a municipiului Constanța-zona Faleză Nord" din care 4.133 mii iei (buget local) conform Decizie civilă nr. 529/20.06.2012 a Tribunalului Constanța, Secția II Civilă și Decizie civilă nr. 1517/13.12.2012 Secția II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal;

>    23 mii lei (buget local) pentru obiectivul de investiții „Programul de dezvoltare edilitară a municipiului Constanța-zona Faleză, str, Mihai Eminescu";

C.    ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII: total 71.921 mii lei din care: 67.421 buget local și 4.500 transferuri de la bugetele locale, repartizat astfel:

Studii și proiecte: total 9.767 mii lei din care: 4.500 mii lei transferuri de la bugetele locale și 5.267 mii lei buget local repartizat astfel:

>    116 mii iei (buget local) pentru „Elaborare temă de proiectare și actualizare

PUG Municipiu Constanta";

>    42 mii lei (buget local) pentru „PUZ - Zona de coasta a Mării Negre de la

Pescărie la Portul Tomis";

>    64 mii lei (buget local) pentru „Actualizare PUZ - privind reabilitarea și

revitalizarea Zonei Peninsulare - modif. HCLM 416/2003";

>    76 mii lei (buget local) pentru „Elaborare PUZ pentru terenul delimitat de

strada Comarnic, Del095/110, Del095/38, De 1088/1";

>    7 mii lei (buget local) pentru „Actualizare PUZ Zona Campus Universitar";

>    44 mii lei (buget local) pentru „Concurs soluții mobilier urban tonete fructe/

legume/ flori";

>    44 mii lei (buget local) pentru „Concurs soluții amenajare peisagistică Faleză -

Cazino";    ,

> 44 mii lei (buget local) pentru „Concurs soluții amenajare/ reconversie zona Casa de Cultură";

23    mii lei (buget local) pentru „Concurs soluții amenajare / încadrare în zona blocurile A si B - Piața Ovidiu";


145 mii lei (buget local) pentru „Actualizare PUZ Stațiunea Mamaia";

126 mii lei (buget local) pentru „PUZ extravilan municipiul Constanța";

58 mii lei (buget local) pentru „PUZ- Baba Novac";

153 mii lei (buget local) pentru „PUZ - Bd. IC Bratianu";

153 mii lei (buget local) pentru „PUZ - Bd. Mamaia";

24    mii lei (buget local) pentru „Proiecte tehnice sistem alarmă antiefracție" -prin SPIT;

24 mii lei (buget local) pentru „Proiecte tehnice sistem supraveghere audio-video" - prin SPIT;

>    14 mii lei (buget local) pentru „Proiecte tehnice sistem supraveghere acces

persoane" - prin SPIT;

>    240 mii lei (buget local) pentru „Elaborare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere spații verzi în municipiul Constanța" (expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, și altele)";

>    3.870 mii lei (buget local) pentru „Elaborarea registrului local al spațiilor verzi din municipiul Constanța";

>    4.500 mii lei (transferuri de la bugetele locale) pentru „Reabilitare imobile aflate pe domeniul public și privat al Primăriei Municipiului Constanța prin RAEDPP (proiectare si execuție)"; *

Dotări independente: total 61.652 mii lei buget local repartizat astfel:

>    59.871 mii lei (buget local) pentru „SCIL Confort Urban (aport capital)";

>    40 mii lei (buget local) pentru „Imprimante" - prin SPIT;

>    12 mii lei (buget local) pentru „Container" - prin SPIT;

>    426 mii lei (buget local) pentru „Pachet Licență Microsoft Office 2016" - prin

SPIT;    ’

>    180 mii lei (buget local) pentru „Sertare bani cu temporizator" - prin SPIT;

>    36 mii lei (buget local) pentru „Upgrade sisteme alarmă antiefracție" - prin

SPIT; .

>    12 mii lei (buget local) pentru „Sisteme alarmă antiefracție " - prin SPIT;

>    242 mii lei (buget local) pentru „Sistem supraveghere audio-video 2016" -

prin SPIT;

>    20 mii lei (buget local) pentru „Sistem supraveghere audio-video Poarta 9" -

prin SPIT;

>    80 mii lei (buget local) pentru „Scannere" - prin SPIT;

>    55 mii lei (buget local) pentru „Multifuncționale alb - negru" - prin SPIT;

>    30 mii lei (buget local) pentru „Multifuncționale color" - prin SPIT;

>    210 mii lei (buget local) pentru „Copiatoare alb-negru A3" - prin SPIT;

>    60 mii lei (buget local) pentru „Copiatoare color A3" - prin SPIT;

>    105 mii lei (buget local) pentru „Utități PC" - prin SPIT;

>    1 mii lei (buget local) pentru „Certificat Digital Server WEB SSL" - prin SPIT;

>    213 mii lei (buget local) pentru „Sistem E-mail Microsoft Excenge 2016" - prin

SPIT;

>    59 mii lei (buget local) pentru „Upgrade Windows Server 2016" - prin SPIT;

Alte cheltuieli asimilate investițiilor: Total 502 mii lei buget blocal, astfel:

>    10 mii lei (buget local) pentru „Racord electricitate container" - prin SPIT;

>    105 mii lei (buget local) pentru „Lucrări asimilate investițiilor în vederea asigurării bunei funcționări a corpului nou și realizarea legăturii cu corpul vechi la Căminul de persoane vârstnice, inclusiv proiectare și dirigenție de șantier";

>    387 mii lei (buget local) pentru „Execuție lucrări taiuz aferent str. Brizei";

CAPITOLUL 74 - PROTECȚIA MEDIULUI

Total: 32 mii lei, buget local repartizat, astfel:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Studii si proiecte: total 32 mii lei, buget local astfel:

>    32 mii lei (buget local) pentru „Refacere hărți strategice de zgomot și reevaluare /revizuire plan de acțiune pentru municipiului Constanța";

CAPITOLUL 84 TRANSPORTURI :

Total: 6.919 mii lei,, buget local repartizat, astfel:

A. OBIECTIVE OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE total 6.919 mii lei buget local;

> 6.919 mii lei (buget local) pentru obiectivul de "Reparații capitale și modernizare Pasajului Cumpenei";

Față de cele propuse, s-a întocmit prezentul Raport privind Anexa nr.3 la bugetul local municipal pentru anul 2016.

Directoradjunct,

Nanu Daniela


I Șef Serviciu Tehnic-Investiții,

Borali Veaveghiul


JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA

Formular:


ANEXAI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

MII LEI

I

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

I

Cod Indicator

2016

I

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

583213

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

46.02

412188

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

577531

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

542719

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

228000

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02),00.05    .

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

1

, 0

i Impozit pe profit de la agenți economici ’)

01.02.01

I

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 03.02+04.02)

00,06

i '

228000

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

8000

'Impozit pe onorariul avocaților ți notarilor publici

(03.02,17

I Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

103.02.18

8000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

, 04.02

220000

Cote defalcate din impozitul pe venit

j 04.02.01

220000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

I04.02.04

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2016

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

106980

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

108980

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84500

I    Impozit pe clădiri de ia persoane fizice *)

07.02.01.01

28500

I    ' Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02 .

56000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02,02.02+07.02.02.03)

07.02.02

20480

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01 I

7000

i    Impozit si taxa pe teren de ia persoane juridice *)

07.02.02.02

13000

i Impozitul pe terenul din extravilan •) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03 '

480

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03    '

4000

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

196289

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

165343

ISume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul > comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

163093

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2250

Isume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau -confesional acreditat

11.02.09

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02    j

0

'Taxe hoteliere

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02    |

600

-Impozit pe spectacole

15.02.01    :

600

I Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02

30346

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

25500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice ')

16.02.02.01 I

14000

I    Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

11500

DENUMIREA INDICATORILORCod indicator


2016 I

l

i


16.02.03

5

16.02.50

4841

00.11

9450

18.02

9450

18.02.50

9450

00.12

34812

00.13

2635

30.02

2635

30.02.01

125

30.02.05

2510

30.02.05.30

2510

30.02.08

0

30.02.08.02

30.02.08.03

30.02.50

31.02

0

31.02 03

00.14

32177

33.02

1456

33.02.08

220

33.02.10

600

33.02.12

40

33.02.24

6

33,02.27

33.02.28

550

33.02.50

40

34.02

10548

34.02.02

1400

34.02.50

9148

35.02

3500

35.02.01

3500'    i

DENUMIREA INDICATORILOR    Cod indicator i

: Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate    35.02.01.02

3500


Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02


Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea

: potrivit legii

Alte amenzi, penalilati si confiscări    35.02.50

Diverse venituri

(cod36.02.01 +36.02,05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.50) i Venituri din aplicarea prescripției extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor Fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate

i Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 'Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică

- i    -    -

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică Alte venituri


36.02

36.02.01

36.02.05

36.02.06

36.02.07

36.02.11

36.02,14

36.02.22

36.02.23

36.02.31

36.02.50


16673

7000

9643


30


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)    37.02

Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitarilor administrativ-I teritoriale

37.02.01

37.02.03

37.02.04 37.02.05 ; 37.02.50

00.15

39.02

39.02.01

39.02.03

39.02.04


Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

iîncasări din rambursarea microcredilelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**}

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare")

40.02.11

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare")

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

-Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-leritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități adminrstrativ-teriioriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05.01

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5682

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

5682

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.0i+42.02.05+42.02.l0+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la

42.02

5682

42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.57 la 42.02.59+ 42.02.62 la 42.02.67)

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare    42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism    42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit    42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor    42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar    42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare “)

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor |în sănătate (cod42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

{subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea j I aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

{subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea i reparațiilor capitale in sănătate

| Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea ailor i investiții în sănătate

. 1 .......

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) pastaderare

'Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

i    ...... .

| Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

'Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

'42.02.15

i

'42.02.16

'42.02.16.01

42.02.16.02


'42.02.16,03


42.02.17


42.02.18

42.02.18.01

I

42.02.18.02


42.02.20

42.02.21

42.02.28

42.02.29

{42.02.32Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Subven(ii din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anri precedenti I Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism Subvenții din bugetul de stat pentru Finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor EEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

I

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European


42.02.33

42.02.34

42.02.35

42.02.36

42.02.40

42.02.41

42.02.42

42.02.44

42.02.45


200


5482


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termofîcare : Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național !(42.02.51.01+42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru Finanțarea unor programe de interes național, .destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, jdestinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta

i sociala si unitati de asistenta medico-sociale

i    ....

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Finanțarea subprogramului Modernizarea satului romanesc

Finanțarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si orașelor

!

Finanțarea subprogramului Infrastructura la nivel județean

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Subvenții de la bugetul de stal pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor (42-02.63.01 +42.02.63.02)

42.02.51

42.02.51.01

42.02.51.02

42.02.52


42.02.54

42.02.55

42.02.57

42.02.58

42.02.59

42.02.62

42.02.63


Subvenții de (a bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor destinate    42.02.63.01

secțiunii de funcționare


Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor destinate i secțiunii de dezvoltare

j

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate jsectiunii de funcționare

jFinanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică


42.02.63.02

42.02.64

42.02.65

42.02.66


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 42.02.67 pentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+

43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28+43.02.29)    4302


Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu jhandicap

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

Lite subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

: Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților jde învățământ de masă *

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special


Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării .proiectelor finanțate din FEN

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prafinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 !Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 +45 02.01.02+45,02.01.03+45.02.01.04) *}


43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02.08

43.02.20

43.02.21

43.02.23

43.02.24

43.02.28

,43.02.29

45.02

45.02.01


!Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori i Prefinanțare

Corecții financiare


45.02.01.01 45.02.01.02 45.02.01.03 45.02.01.04


Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03+45.02.02.04) *)


45-02.02


Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

-- *    Page 8


4502.02.01Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Pre finanțare Corecții financiare


45.02.02.02

45.02.02.03

45.02.02.04


fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03+45.02.03,04) *)


45.02.03


Sume primite în cantul plăților efectuate în anul curent

;Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori iPrefinanțare

, Corecții financiare

'fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.64) .*) . ................ . .

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ; Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

iPrefinanțare Corecții financiare


45.02.03.01 45.02.03 02 45.02.03.03 45.02.03.04 45.02.04

45.02.04.01

45.02.04.02

45.02.04,03

45.02.04.04


fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03+45.02.05.04) *)    45.02.05


i Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ;Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori IPrefinanțare

Corecții financiare


45.02.05.01 45.02.05.02 ! 45.02.05.03 ' ^45.02.05.04


'Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)


45.02.07


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Corecții financiare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01 +45.02.08.02+45.02.08.03+45 02.08.04)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori . Prefinanțare

.Corecții financiare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 +45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

i Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent :Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

I    ■ Prefinanțare

;    i Corecții financiare


45.02.07.01

45.02 07.02

45.02.07.03

45.02.07.04

45.02.08

45.02.08.01

45.02.08.02

45.02.08.03

45.02.08.04

45.02.15

45.02.15.01 !45.02.15.02 45.02.15.03 j45.02.15.04


X

0 I

X

o

i

!

X i o


Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) ’)    45.02.16


X

o

X

o


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Corecții financiare


45.02.16.01 i 45.02.16.02 j 45.02.16.03 i 45.02.16.04 i


>

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR


. Cod indicator

2016

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

I

0

I    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

i Prefinanțare

45.02.17.03

t

|    ’ Corecții financiare

45.02.17.04

I X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

i Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

i Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

: Prefinanțare

45.02.18.03

|    j Corecții financiare

45.02.18.04

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

45.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

: Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45 02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

o

|    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02,20.01

(sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45-02-21,01+45,02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

i    ......

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

i 45.02.21.01

' Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

'45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

t

Corecții financiare

45.02.21.04

X

VtNU UKiLt SLCțlUNtt DE FUNCȚIONAHb {cod 00.02+007V+U0.17J -

TOTAL

100.01 SF

583213

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

412188

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

577531

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

542719

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

228000

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05    0

Impozit pe profit (cod 01.02.01,

Impozit pe profit de la agenți economici ’)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02,

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04,

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02,

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profil si câștiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02,

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50,

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe dadiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

(impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

Impozit si laxa pe teren de la persoane juridice ')

Impozitul pe terenul din extravitan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul | comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat    „

01.02

0

01.02.01

00.06

228000

03.02

8000

03.02.17

03.02.18

8000

04.02

220000

04.02.01    '

220000

04.02.04

00.07

0

,05.02

0

05.02.50

00.09

108980

07.02

108980

07.02.01    i

84500

07.02.01 01 I

23500

07.02.01.02 '

56000

07.02.02

20480

07.02.02.01 j

7000

07.02.02.02 (

13000

07.02.02.03

1.

4B0

07.02.03

4000

07.02.50

00.10

196289

11.02    j

165343

I

11.02.01

11.02.02

163093

11.02.05

11.02.06

2250

11.02.09    ,


r

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET    :

2016

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

'Taxe hoteliere

12.02.07

I

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02    '

600 '

Impozit pe spectacole

15.02.01    :

600

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activItati (cod

i

30346

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02 |

25500    i

I    I Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14000    !

. Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

11500

..... .

iTaxe sî tarife pentru eliberarea de licențe st autorizații de funcționare

16.02.03

5    I

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50    i

4841

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9450    '

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9450    :

[Alte impozite si taxe

18.02.50

9450

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

34812

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13    !

2635    i

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02    :

2635

|Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01    I

125 .

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

'30.02.05

2510

I    ■ Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30 j

2510    ;

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

'30.02.08

° l

j Venituri din dividende de la alti plătitori*)

[ 30.02.08.02 I

*    I Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stal*)

30.02.08.03 ' j    .

|Alte venituri din proprietate

30.02.50    [

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03,

31.02    j

I

0

- -    J

Alte venituri din dobânzi

31.02.03    i

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

I

32177    '

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24

+33.02.27+33.02.28+33.02.50,

1 Venituri din prestări de servicii

33.02.08    1

220 '

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalttati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

Taxe speciale

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Aite venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Alte transferuri voluntare

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

'încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea micro cred ițelor de la persoane fizice și juridice Page 13

33.02.10

600

33.02.12

40

33.02.24

6

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50

40

34.02

10548

34.02.02

1400

34.02.50

9148

35.02

3500

35.02.01

3500

35.02.01.02

3500

35.02.02

35.02.03

.....

35.02.50

36.02

16673

36.02.01

36.02.05

7000

36.02.06

9643

36.02.11

36.02.14

36.02.50

30

37.02

0

37.02.01

37.02.03

37.02.50

00.16

0

40.02

0

40.02.06

40.02.07DENUMIREA INDICATORILOR


împrumuturi temporare din trezoreria stalului**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

: Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe Iraza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îți desfășoară activitatea consiliul 'județean/ Consiliul General al Municipiul București

: Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiul București

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46 +42.02.51 + 42.02.54 + 42.02.63 + 42.02.64 + 42.02.66)

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedent!

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

Subvenții din bugetui de stat pentru finanțarea sanatatii

'Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

' Sume primite de administrațiile locale in cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

1 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01) :Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național,

! destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

; Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor (42.02.63.01) Page 14

Cod indicator

2016

40.02.10

40.02.11    1

40.02.50

41.02

0

41.02.05

0

41.02.05.01

00.17

5682

00.18

5682

42.02

5682

42.02.21    i

42.02.28

42.02.32    i

42.02.33    '

42.02,34    i

200

42.02.35

42.02.36    i

42.02.41    j

5482

42.02.42    |

42.02.44

42.02.45

42.02.46

r    1

42.02.51    i

42.02.51.01

42.02.54

42.02.63

0


>

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator

, 2016

! Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor destinate 42 02 63 secțiunii de funcționare    .    '    '    '

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate 42 02 64 'secțiunii de funcționare    ’ '

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21 +43.02.23+43.02.24)

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

' Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor 'pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca - Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu ! handicap

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă 'dificultate **)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

(Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

'Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

42.02.66

43.02

43.02.01

43.02.04

43.02.07

I

43.02.08

43.02.20


4302.21

43 02.23

43.02.24


00.01 s


48,02    |    0

I

00.02    I    0


00.12    I    0'

I ■    !    1 2

00.1-4    ;    o

136.02    j    0    '

! 36.02.07    j

!    i    '

36.02.22    (    î


Taxa de reabilitare termică

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10,

.36.02.23 i

i

I

36.02.31    !

i

37.02    0

37.02.04

37.02.05

00.15    0

39.02    0


Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice    39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile stalului    39.02.03

r ...... .

Venituri din privatizare    39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02,

încasări din rambursarea împrumuturilor acordat» (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16,

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**,

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05,

39.02.07

39.02.10

00.16

i 40.02

i

■ 40.02.13

40.02.14


40.02.16

41,02


DENUMIREA I N O I C A T O R I L O R


Cod indicator


BUGET


2016


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special ți a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îți desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Munic

41.02.05


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Munic

41.02.05.02


IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.57 la 42.02.59 +42.02.62+42.02.63+42.02.65+42.02.67)

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

00.17

00.18

42.02

42.02.01

42.02.05


Planuri si regulamente de urbanism Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 42 .02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor ' Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

(subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

i I Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în | j sănătate

42.02.12

42.02.13

42.02.14

42,02.15

;42.02.16

42.02.16.01

42.02.16.02


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 42.02.16.03

j Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor ;în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

, .. . . . .

I Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea | .aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

'Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea : reparațiilor capitale în sănătate


42.02.17


! 42.02.18


42.02.18.01


i42.02.18.02


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor '    | investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru I pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare !Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism ISubventii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

i    .    -    -

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național,

| destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta .sociala si unitati de asistenta medico-sociale ' Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale ! Finanțarea subprogramului Modernizarea satului romanesc Finanțarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si orașelor jFinantarea subprogramului Infrastructura la nivel județean

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor (42.02.63.02)

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor destinate I secțiunii de dezvoltare

IFinanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

! Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Lpentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (tod43.02.28+43.02.29)

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării I proiectelor finanțate din FEN

Sume primite de la UE/alti donatori In contul plătitor efectuate si prefinantari (cod 4S.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45,02.21)

|Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03+45.02.01.04) *) Pagele

42.02.18.03

42.02.19

42.02.20

42.02.29

42.02.40

42.02.51

42.02.51.02

42.02.52

42.02.55

42.02.57

42.02.58

42,02.59

42.02.62

42.02.63

42.02.63.02

42.02.65

42.02.67

43.02

43.02.28

'43.02.29

45.02

45.02.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent . Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

' Prefinanțare

Corecții financiare

'pendul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03+45,02.02.04) *) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

j    +

1 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

! Prefinanțare

[ .Corecții financiare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03+45.02.03.04) *)

i    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

i    'Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

,    Prefinanțare

I    ...    -

I    [Corecții financiare

^Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) [•)

45.02.01.01    ;

45.02.01.02

45.02.01.03

45.02.01.04 ; 45.02.02 45.02.02.01 45.02.02.02 j

45,02.02.03 i


45.02.02 04 45.02.03 45.02.03.01 45.02.03.02

45.02.03.03

45.02.03.04

45.02.04


45.02.04.01 I

,45.02.04.02 3 .45.02.04.03 |

45.02.04.04 i I -    -

45.02.05    |

,45.02.05.01    '

45.02.05.02 j 45.02.05.03 i

45.02.05.04 (


145.02.07.01 l 45.02.07.02 ' ,45.02.07.03 iCorecții financiare

1 Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

i Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori iPrefinanțare

i Corecții financiare

! Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02,15.03+45.02.15.04) *,

] " '

' Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

i

' -Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori


45.02.07.04    X

45.02.08    0

45.02.08.01 45.02.08.02 ' 45.02.08.03 ' 45.02.08.04 , X


45.02.15    1    0

45.02.15.01 45.02.15.02 !


Prefinanțare

■ Corecții financiare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | Prefinanțare

i Corecții financiare

iMecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

i    ' Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

!    i Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori


45 02 15.03

45.02.15.04

45.02.16

45.02.16.01

45.02.16.02

45.02.16.03

45.02.16.04

45.02.17

45.02.17.01

45.02.17.02l Prefinanțare

i

ț.    ...    ....

Corecții financiare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *) ISume primite în contul plăților efectuate in anul curent 'sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

^Corecții financiare


-45.02.17.03

45.02.17.04    X

,45.02.18    1    0

45.02.18.01    '

-45.02.18.02 | 45.02.18.03 :

45.02.18.04 ' XProgramul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01*45.02.19 02+45.02.19.04) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Corecții financiare

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01 +45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent

I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

' Corecții financiare

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21,02+45.02.21.03+45.02.21.04) ’)

■ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

■ i

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

^Prefinanțare

Corecții financiare

45.02.19

45.02.19.01

45.02.19.02

45.02.19.04 I I    '

45.02.20


45.02.20.01

45.02.20.02

■45.02.20.03

'45.02.20.04

45.02.21

45.02.21,01

45.02.21.02 j45.02.21.03 45.02.21.04CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enaqhc

JUDEȚUL:. CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA

Formular:


ANEXA 2


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2016

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod indicator1

BUGET

2016

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

768542

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

1

100472

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

99652

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01    '

99652

i Autorități executive

I

51.02.01.03    |

99652

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

BUGET

!    I


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


2016


Din total capitol:

'Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

_

[Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

... . - - - ■ ■ - ■

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

I Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor [Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

[Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

'Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

.I ...... ....... . .. .    ............... ...    ..    .    . _

i

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)


54.02.05

t

I54.02.06

i

154.02.07

1

î 54.02.10

i

j54.02.50

155.02

i -I

56.02


i56.02.06


56.02.07


56.02.09


59.02


126500


2201

i

6Oo[

01


DENUMIREA INDICATORILOR

Apărare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

i Apărare naționala

I

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

i Ordine publica (cod 61.02.03.04)

i

i [Politie locala

I- L -    .........-...... -    ■

, Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

I

'Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

"' 'i ”    ~...... .. ..    ......... -    -

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

BUGET

Cod indicator

2016

60.02

:    I

i

0

l

!

60.02.02

■    i

''    l

61.02

i    !

26500

,■61.02.03

i

10770

61.02.03.04

10770

>61.02.05    i

I

830

I    1

161.02.50    i

14900

i    1 ’

.....

63.02    |

'    i

286977

i

165.02    |

157019

1

• 1

165.02.03

. . -

57214

DENUMIREA INDICATORILOR


i l învățământ preșcolar

învățământ primar

lînvatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04,03)

‘    î.

'    lînvatamânt secundar inferior

I    , învățământ secundar superior

'    | Invatamant profesional

.i    1. _ .    ...... ...    ..

învățământ postliceal

iînvatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

[ învățământ special

[Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) ! Internate si cantine pentru elevi

j

Alte servicii auxiliare

[Alte cheltuieli în domeniul învățământului

BUGET

Cod indicator1

2016

65.02.03.01

35129,

65.02.03.02 j

22085'

î

65.02.04    i

950051

65.02.04.01    '

25000'

1

65.02.04.02    !

69505'

65.02.04.03

500,

65.02.05    i

1000‘

I

65.02.07    j

o!

i

65.02.07.04

1

i

i

i

65.02.11    l

800!

I

i

65.02.11.03 i

!

800!

I

65.02.11.30    '

I

- ■    l

65,02.50

3000'

DENUMIREA INDICATORILOR

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

'Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

!    | Spitale generale

' Ț ' ] - ......-.........-..... --

i    , Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

|Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) j    jAlte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50}

Din total capitol:

^Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

î    i........

| Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

'    j Muzee

Cod indicator

! 2016

66.02    5650

,66.02.06

0

'66.02.06.01

|

l

*

I66.02.06.03

i

66.02.08

)

5540

i66.02.50

110

,66.02.50.50

I

110

i 67.02

I .......

45183

I

b

,67.02.03

866

I

,67.02.03.02

J

■67.02.03.03

866

DENUMIREA INDICATORILOR

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

' Case de cultura

i Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

! Consolida rea si restaurarea monumentelor istorice

I    j

! Alte servicii culturale

r    J.......-    ..........

i

;Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

‘ Sport

Tineret

i jlntretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase

iAlte servicii în domeniile culturii, recreeriî si religiei

Cod indicator

i


2016


67.02.03.04

67.02.03.05    ,

î    I

67.02.03.06

67.02.03.07

I

l

67.02.03.08

I

67.02.03.12    |

67.02.03.30

. . . :

I

67.02.05    j

36716

67.02.05.01

8642

67.02.05.02    ,

67.02.05.03

28074

67.02.06

300

!

67.02.50

7301

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2016

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

79125

Din total capitol:

lAsistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04    !

i

6335

I

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05    i

311001

,    Asistenta sociala in caz de invaliditate

i

68.02.05.02

31100,

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06    j

I

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

i

*    i

iCreșe!

i    j

[

68.02.11    i

67431

|Unități de asistență medico-sociale

68.02.12 1

i

'Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15    i

52201

i Ajutor social

i

I

68.02.15.01

416'

i

i

Cantine de ajutor social

. . ... . . .

68.02.15.02    '

I ■

4804

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50    ;

I

28727

b 'ii

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2016

1

'    Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

28727

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

, :

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02    '

■    I

162252;

Din total capitol:

‘    î

Locuințe (cod 70.02.03-01+70.02.03.30)

70.02.03    !

0

IDezvoltarea sistemului de locuințe

1 1

70.02.03.01

I

j Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

j70.02.03.30

;

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

i

70.02.05

0;

Alimentare cu apa

70.02.05.01    '

I

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02    '

Iluminat public si electrificări rurale

' 70.02.06

23507

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07    '

Alte servicii tn domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

138745

BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR


i Cod indicator i


2016


Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

JReducerea și controlul poluării

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

' [salubritate

- i.....- î...................... .......

! Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

■    I

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

Din total capitol:

.....i ~    "    ...... '    ..... -    ..... - -    • - -    -

!Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30) | Prevenire si combatere inundații si ghețuri

1 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

74.02    '    80854

I    '    '


74.02.03    ■■

74.02.05    ;

73080

....... '

74.02.05.01    '

L    ,

74.02.05.02    |

73080'

l

■    ■    i

74.02.06    ;

77741

179.02    1    111487?


80.02 [

i

0

?

.. —    ■    -

80.02.01    !

......    !

0

80.02.01.06 i

. .1

80.02.01.09

i


DENUMIREA INDICATORILOR

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04}

Masuri active pentru combaterea șomajului

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

Energie termica

i

I Alti combustibili

| Alte cheltuieli privind combustibili si energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

I ' Protecția plantelor și carantină fitosanitară

Cod indicator

2016

80.02,01.10

i

80.02.01.30 i

80.02.02

i

0

80.02.02.04    ,

81.02

... .

44600

.

I

1    t

81.02.06 1

|

44600'

1    1

81.02.07    j

81.02.50

83.02    !

r

I

i

i

0

i

i

83.02.03

I .    .    ,

83.02.03.03

DENUMIREA INDICATORILOR

I    ICamere agricole

I    lAlte cheltuieli în domeniul agriculturii

'.Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi {cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

jTransport rutier (cod 84.02.03.01 la 84,02.03.03)

.....i .......I ........." '...... ” " '.....

1 Drumuri si poduri J    Transport în comun

J    j Străzi

JTransport feroviar (cod 84.02.04.01)

!    'Transport pe calea ferata

iTransport aerian (cod 84.02.06.02)

! Aviația civila

Cod indicator

1

1 2016

I

i

83.02.03.07

i

I

83.02.03.30

83.02.50

84.02

66887

84.02.03

66887

84.02.03.01

i

84.02.03.02

28300

I

84.02.03.03

38587

'84.02.04

0

,84.02.04.01

84.02.06

I

0

,84.02.06.02

DENUMIREA INDICATORILOR


Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 ia 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

. Fondul Român de Dezvoltare Sociala

[Zone libere

(Turism

(Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

REZERVE i

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

Excedentul secțiunii de funcționare

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

■'!


BUGET

Cod indicator1

2016

84.02.50

i

87.02

0

87.02.01

i

,87.02.03    i

87.02.04

87.02.05    !

87.02.50    |

96.02    I

i

0'

I

97.02

;    j

98.02

I

I

98.02.96    i

-185329]

98.02.97

DENUMIREA INDICATORILOR

i

; Cod indicator

BUGET

2016

DEFICIT 1>    99.02.96 + 99.02.97

[

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

'Deficitul secțiunii de dezvoltare

I

99.02.97    |

i

I

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE {cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02

49.02 SF    |

647976

+ 74.02 + 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

794531

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

78633

Din total capitol:

i

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

78633

I

Autorități executive

51.02.01.03 i

786331

I    I

Alte servicii publice generale {cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)    54.02

220

Din total capitol:

I


BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


2016


jFond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

j Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

jFond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

"i    ’.......... .    . .    - -

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

I -    ..... ..    .    ...

Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

(Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

.54.02.05    '

I    . i    ;

54.02,06    :

I

j54.02.07    i

•    ( .....■

54.02.10    !    220

!    !    i

f    I    ’    :

i54.02.50    '

i    ,

155.02    '    600'

i    !    - - i

56.02    j    Oi


i 56.02.06    ,

I

i    ■    (•

j 56.02.07


BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


2016


4.


Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate


Partea a 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

'Aparare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

[Ordine publica (cod 61.02.03.04)


(cod 60.02+61.02)


56.02.09

i    !    ■    '

59.02    26028

r '    !

60.02 0

!    i


60.02.02

]61.02 26028

.....f- -    :    -


| Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)


j61.02.03    ,    10755

,    ! ;

i61.02.03.04    107551

t-    '    -    !

61.02.05    373

l    i


n >

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR    Cod indicator

2016

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50    ;

14900

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

i    ,

278708

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

i

151611

Din total capitol:

'    I

'învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

i    '

|65.02.03    j

56311

i    !-

i    Invatamant preșcolar

65.02.03.01 i

i

35000

1    | învățământ primar

,'65.02.03.02    !

'    I

21311

'învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04    |

90500

1    învățământ secundar inferior

I    I

'    i

165.02.04.01    |

' l

25000

iînvățământ secundar superior

'    i

65.02.04.02    |

65000

DENUMIREA INDICATORILOR


llnvatamant profesional

I.

învățământ postliceal

lînvatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

fînvățământ special

IServicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

, Internate si cantine pentru elevi

(Alte servicii auxiliare

i

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Cod indicator

2016

i

,65.02.04.03 j    500

?    t

i65.02.05

i

1000

l65.02.07    '

i    i

0

;    I

i65.02.07.04

(65.02.11    j

i    ■ I

800

T    I

i

(65.02.11.03 i

800

i    '

65.02.11.30

^65.02.50    !

3000

66.02    i

5650

i .    .    I

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi {cod 66.02.06.01+66.02.06,03)

Spitale generale

jUnități medico-sociale 'Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

i Alte instituții si acțiuni sanitare

I    I

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

"i

jServicii culturale {cod 67.02.03.02 la 67.02.03.06+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Cod indicator

2016

66.02.06 0

66.02.06.01

66.02.06.03    :

66.02.08

I

5540

l

66.02.50    |

j

110

66.02.50.50    |

l

110

67.02    '

45183

,67.02.03    I    866'

i    |    -    ■    !

'67.02.03.02    1

DENUMIREA INDICATORILOR


Muzee

; Institut» publice de spectacole si concerte

i Scoli populare de arta si meserii

1 ■    4    - -    —.....-    - -    .......

Case de cultura

I

Cămine culturale

i

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

j | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice [ Alte servicii culturale

! i

i . î    ..    _____

i

^Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

i

| l Sport


1

1

BUGET

1

, Cod indicator i

i

2016

67.02.03.03

866

67.02.03.04

67.02.03.05

1    j

67.02.03.06

67.02.03.07    .

67.02.03.08    :

I    i

67.02.03.12    |

67.02.03.30

!    i

. . . . (

67,02.05

36716

i    '

■67.02.05.01

8642


BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator!

i    ■

BUGET

2016

i

[Tineret

1    |întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

,67.02.05.02    ;

67.02.05.03    !

1

28074

i

i Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.06    i

i

1    i

300

1

167.02.50    1

i

7301

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

Din total capitol:

i

68.02

1 !

76264

I

Asistenta acordata persoanelor in varsta

168.02.04    1

,    l

6287

I

Asistenta sociala in caz de boli si invaiiditati (cod 68.02.05.02)

ț    ’

168.02.05    '

j    i

31100

ț    ;    ......... '

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02    1

1

31100

Asistenta sociala pentru familie si copii

168.02.06    !

;    1

...

BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


2016

Ajutoare pentru locuințe

168.02.10    I

1000

:    i

Creșe

'    i

68.02.11 |

3975

i

Unități de asistență medico-sociale

!

68.02.12    j

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

i

68.02.15    ’

5175

:    [Ajutor social

68.02.15.01

I

416

'    Cantine de ajutor social

68.02.15.02    |

i

4759

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50    I

28727

!    Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

I

68.02.50.50    1

28727

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)    [

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)    *70.02    *    78397

DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

:Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

I    ;

I Dezvoltarea sistemului de locuințe

i

!Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

i i

i

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

Alimentare cu apa

i    |

| Amenajari hidrotehnice

i Iluminat public si electrificări rurale

Alimentare cu gaze naturale in localitati

.Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

BUGET

Cod indicator

i 2016

70.02.03    j

i - -    :

70.02.03.01    ,

j ■    !

170.02.03.30

i    :

70.02.05    I

.i    ;

■70.02.05.01    |

! ’    1

70.02.05.02    '

I ..    . !

i

22335|

i

i


56062


70.02.06

(70.02.07 I

70.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

i

i Reducerea și controlul poluării

I

(Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

' ^Salubritate

~ T" ' j '    ............... ........

'Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

|    i

i

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generate economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

Din total capitol:

BUGET

Cod indicator

2016

74.02    80822

i

t

'    I

74.02.03 I    j

i

'    : •    i

74.02.05    i    73080’

74.02.05.01    ’    73080!

;    j    j

i    i

l74.02.05.02

!    i    -    !

j74.02.06    i    7742!

79.02    104568;

180.02

DENUMIREA INDICATORILOR

i Cod indicator

BUGET

I

i.....

i    !

' 2016

i    [

1

Acțiuni generale economice si comerciale {cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30}

80.02.01

o,

I    Prevenire si combatere inundații si ghețuri

I80.02.01.06

i

I

!    Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

i

I

I    Programe de dezvoltare regionala si sociala

..    1 -J    ..    . - .    .................. .....-

i80.02.01.10

i

.    I

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

j80.02.01.30

I

.    I

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

I

81.02

I ■

44600

I

Din total capitol:

!

j

-    ..    i

Energie termica

81.02.06

I

44600

i

Alti combustibili

i81.02.07

. , . ..

I

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

■ l

I

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

' IProtecția plantelor și carantină fitosanitară

'    ' ‘ - i -    .....

'camere agricole

J !Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

i

|Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

I

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

•/


BUGET

i    i

, Cod indicator

2016

,83.02

0

i    i

!

I

i83.02.03    ;

0

83.02.03.03

83.02.03.07

i

83.02.03.30

83.02.50

. 1

J

84.02    !

1

i

59968

1

i

84.02.03    ,

1

i

599681

i

DENUMIREA INDICATORILOR


i . Drumuri si poduri

J - ,    .......

1    iTransport în comun

; - i- ........

1    'Străzi

_ !

'Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

i    |

j    Jransport pe calea ferata

ITransport aerian (cod 84.02.06.02)

i î.......

. Aviația civila

;Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

BUGET

Cod indicator

i

1

1 2016

1

84.02.03.01

!    ,

1

i    i

84.02.03.02

1

i    28300,

84.02.03.03

1

31668'

84.02.04

0i

84.02.04.01

I

84.02.06

Ol

I

84.02.06.02

■ ■

i

84.02.50

I

87.02

0


DENUMIREA INDICATORILOR


Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

I........

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE i

EXCEDENT 98.02.96

Excedentul secțiunii de funcționare

i

DEFICIT 99.02.96

BUGETCod indicator

2016


87.02.01

'87.02.03

! 87.02.04

'87.02.05

t

I87.02.50

I

96.02

t -

97.02

98.02


98.02.96


99.02


-64763


-64763 i


Â?/f


1

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

■    '    i

2016

1

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

i

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02

49.02

120566]

+74.02+ 79.02)

1

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

] 50.02

21019

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

I

: 51.02

21019

Din total capitol:

i

]

iAutoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

'51,02.01

21019i

'    Autorități executive

151.02.01.03

21019'

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

154.02

0

Din total capitol:

' !

[

i

| Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

154.02.05    |

I

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

'54.02.06

j

!

'Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07    '

i    .

l

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

] 54.02.10

I

i Alte servicii publice generale

' 54.02.50    ;

a n ■/ *>

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

: Cod indicator

l

r

i    2016

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

i •    -

472

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

i

Aparare naționala

^60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

I

61.02

472

Din total capitol:

!

!Ordine publica (cod 61,02.03.04)

i61.02.03

i. - . .

15

J    i Politie locala

'61.02.03.04

■ i    •

15

iProtecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmifitară)

1

61.02.05

457

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

■61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02}

63.02

8269

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

5408

Din total capitol.

. i    .

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

'65.02.03

I

j.......... ..

903

,    | învățământ preșcolar

165.02.03.01

129

DENUMIREA INDICATORILOR

învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

[învățământ secundar inferior

l    învățământ secundar superior

i

.    In va tamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

[Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) î    [Internate si cantine pentru elevi

!    iAlte servicii auxiliare

! Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

BUGET

i Cod indicator

!    i

2016

|65.02.03.02

i

774

65.02.04

4505

i    i

i65.02.04.01

1    I

165.02.04.02    1

4505!

65.02.04.03 i

j65.02.05

1 . .

65.02.07    !

0

65.02.07.04

I

I

65.02.11

1

0

65.02.11.03 j

65.02.11.30    1

65.02.50    !

66.02

i

0

i

66.02.06

0

DENUMIREA INDICATORILOR

1 Spitale generale i 1 Unități medico-sociale Servicii de sanatate publica

iAlte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

'    1 Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

|    IBiblioteci publice comunale, orășenești, municipale

'    I Muzee

I Instituții publice de spectacole si concerte | Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura fCămine culturale

l    iCentre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

BUGET

Cod indicator j

'    i 2016    !

I    l

7-1-i

66.02.06.01

1    !    '

66.02.06.03    ■    1

66.02.08

!- .....! ■ '

,66.02.50    ,    0

. .    J ..    .1

|66.02.50.50    !    I

67.02    |    O1

j    .    i

1    I

;    - i - J

67.02.03    1    Oi

I-    I    |

67.02.03.02    ,

i

I    .....

■67.02.03.03    j

167.02.03.04    i

i67.02.03.05    j

;    ..    . .    ..    ...    j

67.02.03.06    i

>........- 1

67.02.03.07

,-yj^


BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


2016

—I—I-—

;Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12    !

i

j Alte servicii culturale

67.02.03.30

. I

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

Ol

Sport

i    t

,67.02.05.01    [

i

I

j

i

'Tineret

L    .......

j67.02.05.02 j

1    întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03 i

I

Servicii religioase

67.02.06    :

i

!Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50    ,

|    i

i

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

:    J

2861 j

Din total capitol:

I    l

I    i ■

I

Asistenta acordata persoanelor in varsta

l    I

168.02.04    i

j    j

481

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

j68.02.05    j

0.'

I

j Asistenta sociala in caz de invaliditate

:68.02.05.02 j

ț

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06    j

I

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10 '

I    l

1

BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator1

2016


Creșe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social

■ Cantine de ajutor social

,Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

; Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

'Dezvoltarea sistemului de locuințe , Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

______ _i ..    .    ............ ...... .    .

JAlimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

Alimentare cu apa


i68.02.11

68.02.12

i    i

68.02.15

i ••    ■    ;

68.02.15.01

68.02.15.02 S68.O2.50 '68.02.50.50

I

i70.02    ,

i

• ■    ■ t

70.02.03    I

i •    -    i

j70.02.03.01    !

|70.02.03.30 Ș

i    .    .    ;

'70.02.05 I 70.02.05.01


2768


45'


45i

0


83855


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Amenajări hidrotehnice i Iluminat public si electrificări rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

;Reducerea și controlul poluării

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74,02.05.01+74.02.05.02)

Salubritate

{Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor {Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

|70.02.05.02

. i___


70.02.06

1172

70.02.07

70.02.50

82683

74.02

32

74.02.03

74.02.05

0

74.02.05.01

74.02.05.02

74.02.06

32

79.02

.... _ .

6919

80.02

0


{80.02.01 I    0


DENUMIREA INDICATORILOR

1 i ..... i    .......

Prevenire si combatere inundații si ghețuri , Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

! ■ i    -    -

iPrograme de dezvoltare regionala si sociala

’ - ■ - ■ - - - - ..... ■

1 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

:    j _    _    ______ _____________________....

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

Masuri active pentru combaterea șomajului

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

'Energie termica

Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

Din total capitol:

'Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

Cod indicator;

! 2016 !    I

!80.02.01.06 j

,    -    t    •    .

80.02.01.09

Î80.02.01.10 :    j

80.02.01.30    ,

'80.02.02    Oi

l80.02.02.04

81.02    0

81.02.06    j

81.02.07

i    I

r

;81.02.50

83.02    0

83.02.03    Oi

83.02.03.03 ;    j

DENUMIREA INDICATORILOR

:Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier {cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri

Transport în comun

Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

! Fondul Român de Dezvoltare Sociala

BUGET


Cod indicator


201683.02.03.07

■4

83.02.03.30 i

83.02.50

84.02

I

’    I

84.02.03    !

84.02.03.01 j

84.02.03.02    ;

i

84.02.03.03    !

,    i

84.02.06    !

i

84.02.06.02

84.02.50

87.02


6919


6919,

i


6919

0


87.02.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

Zone libere

87.02.03    i

I

Turism

87,02.04

'Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05    i

[

i

Alte acțiuni economice

.87.02.50    ,

j

Partea VH-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

f

I

I

REZERVE i

97.02    i

i    '

EXCEDENT 98.02.97

|98.02    j

-120566

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97    !

-120566!

DEFICIT 2}

99.02.97

'99.02    !

!

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

î


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIUL CONSTANTA

Instituția publică:.

Formular: , ANEXA 2BIS |    CAP.51.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

BUGET

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

99652

SKȚIUN^ DE FUNCȚIONARE (cod 0Î+79+8S)    ........._    .....

.    ' "I    !

78633

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4<H50+51SF+55SF+57+59)

01

78633

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

1°;

24412

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

19832

Salarii de baza

’ 10.01.011

16200

Indemnizație de conducere

i

10.01.03[

j Spor de vechime

10.01.041

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06!

528

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11.

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.121

300

1 Indemnizații de delegare

10.01.13

7

OENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

2016

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

; Alte drepturi salariate in bani

10.01.301

2797

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa")

10.02.01

Norme de hrana

10,02.02 i

I

i Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04i

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06'

'Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.031

4580

: Contribuții de asigurări sociale de stat

i    10.03.01'

3504

1 "

: Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.021

80

' Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03,

850

| Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.041

26

i Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05l

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06 J

120

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20|

54221

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

1 20.011

4386

DENUMIREA INDICATORILOR


Furnituri de birou

' Materiale pentru curățenie i încălzit, Iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

i Piese de schimb i    -

: T ransport

i

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

!Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

i    .

Reparații curente

Hrana (cod 20.03,01+20.03.02,

I Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

i Medicamente

I Materiale sanitare

i ....    - .

i Reactivi

i .    -    -

'■Dezinfectant

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

i Uniforme si echipament

i    -    ■

Lenjerie si accesorii de pat

Cod

indicator

BUGET

2016

20.01.01

371.

20.01.02:

20.01.03:

696,

20.01.041

77

20.01.05j

146

20.01.06

20.01.07

8041

20.01.08

5741

20.01.09;

851'

20.01.30!

867'

20.021

204 i

20.03

oi

20.03.011

l

20.03.02i

I

20.04

Oi

20.04.01;

l

20.04.02'

20.04,03'

I

20.04.04'

I

20.05'

4671

20.05.01

20.05.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

BUGET

2016

Alte obiecte de inventar

20.05.30

467

Deplasări, detasarf, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

60

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10

Deplasări în străinătate

20.06.02;

50

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10,

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

57

Consultanta si expertiza

20.12!

60

Pregătire profesionala

20.13

180

Protecția muncii

20.141

1

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.161

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

.    ...    j

20.18^

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public iocal, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19j

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21;

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22!

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.241

0

; Comisioane si alte cosluri aferente împrumuturilor externe

20.24.01 i

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02;

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

•    ■    • t

20.25

DENUMIREA INDICATORILOR


Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07*20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

, Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul PresedinteluifFondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

;Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

r

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

I Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Oobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

[Dobânzi aferente datoriei publice externe directe ! Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

i

| Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumulate

I ■    '

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

IDobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Cod

indicator

BUGET

2016

20.27'

20.30

48307,

20.30.01

2100,

20.30.02

350

20.30.03,

100,

20.30.04

2245

20.30.06,

20.30,07',

20.30.09

20.30.30

44004

30

i

i

30.01

I

l

30.01.01'

30.01.02

i

30.02

0

i

30.02.011

30.02.02|

l

30.02.03 j

30.02.051

I

30.03?

0‘

30.03.011

30.03.02 i

&J)


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


■ Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi ta opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

i -    .    .    .    .    .

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili .'Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51,01.24+51,01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

'Transferuri către instituții publice

'Acțiuni de sanatate

J Finanțarea aeroporturilor de interes local

'Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

I    ' '    '    ...... '    '

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

i.    .    ..... .

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extremă dificultate

î

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate in concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.01

51.01.03,

51.01.05,

51.01.14'

l

51.01.15J

I

51.01.24!

51.01.26 i


51.01.31,

5i.OI.39!


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


iTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă


Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri Interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

iAlte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centratelor de termolicare I Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

l.    .    .....    -

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

I    ......    ....

i Contribuții și cotizații la organisme internaționale

I    ....    .    ....

Alte transferuri curente în străinătate


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

I Ajutoare sociale in numerar

i -    -    -

' Ajutoare sociale in natura

J    ....... ....

i

Tichete de cresa

r    ■    - ■    -    -    -

i Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

l    ....    .    .

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF

55.01

55.01.1B;

55.01.54

55.01.63

55.02'

55 02.01; 55.02.04 i

szi

57.02

i

57.02.011

I

57.02.02 [ :    I

57.02.03 j i 57.02.04 i

S9i

59.01,


0'


0.


o:


o-

o'


I

I

i

I


DENUMIREA INDICATORILOR

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

titlul xvi Împrumuturi (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

' Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

; Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

i Diferente de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Cod

indicator

BUGET

2016

59.02;

I

59.08,

59.11

59.12i

59.15

i

59.17

59.201

59.22

59.25;

59.30 59.35 i

o;

0


79 i

801

80.03

80.30    J 81

81.011

81.01.01'

I

81.01.02

81.01.051

81.01.06

81.02'

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Rambursări de credite interne garantate

Diferențe decurs aferente datoriei publice interne ‘Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

l Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.95

' Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

, Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51,02.40+51.02.41 +51.02.42+51.02.43+51.02.45)

i Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

. . i    .    ..

I

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

i

i....... '    ....."    '    '    '

Alte transferuri de capital către instituții publice

■f •    - -    -    -    .    .

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.2/2015'

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru cotinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015

81.02.01

81.02.02

81.02.05

851    0

85.01    0

85.01.01

90

i

92.01

]

92.01.96'

93.01

93.01.96

jaiois

51

51.02

51.02.12,

51.02.28

51.02.291


0;


51.02.40,

51.02.41'


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015

Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62)

, Programe cu finanțare rambursabila

Programe comunitare

iPrograme PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA

'Programe SAPARD

‘investiții ale agentilor economici cu capital de stat

i    "

[Programe de dezvoltare

t    -    ■    -    -    -•    ■

I Fond Roman de Dezvoltare Sociala

I    -    ■

iCheltuieli neeligibile ISPA

J Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

' Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

[Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.2/2015

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

51.02.42

51.02.43

51.02.45    !

55    0:

55.01    0.

|    i

55.01.03    ;

■    1    i

55.01.07    '

55.01.08'    ■

55.01.09;    î

55.01.10,

55.01.12    i

’    l

55.01.13'    i

55.01.15!    '

l    !

55.01.261    '

- i    j

55.01.42'    ]

'    I

55.01.561    [

:    i

55.01.62    ;


56    Oj

i

56 01'    oj


DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

iFinanțarea națională

1

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligîbile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03) i Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila . Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) J Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila 'Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) i Finanțarea națională

i    '

' Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) 'Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

Cod

indicator


BUGET

2016


56 01 01

56.01.02

56.01 03

56.02

56.02.01

56.02.02

56.02.03

56.03

56.03.01

56.03.02

56.03.03

56.04

56.04.01

56.04 02, 56.04.03.'

56 05

56.05.01

56.05.02

56.05.03'

56.07,

56.07.01


0;


0'


o'

o


56.07.02


DENUMIREA INDICATORILOR


Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila ' Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03) 'Finanțarea națională 'Finanțarea externa nerambursabila ■ Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

'Finanțarea națională

i .    ..    ...... .

' Finanțarea externa nerambursabita

i .    .    .

'Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Ț    ’    ’    ’

IFinanțarea națională 'Finanțarea externa nerambursabila !Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56 1 7.03)

I    '

' Finanțarea națională ^Finanțarea externa nerambursabila ,Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56 18.03)

Cod

indicator


BUGET

2016


56.07.03

56.08    0'

56.08.01

‘    56.08.02

56.08.03

56.11    0

56.11.01

<    i

56.11.02

56.11.03

i

-    56.15    0

I    ,

,    56.15.01'

1    ’    ■

1    56.15.02'

i    •    ■

,    56 1 5 03.

,    56.16    O'

l    . J

56 16 01,

I    I    i

I    56.16.02    l

i    ‘

l    56.16.03'

'    56.17    Ol

1    !    !

I    56.17.01'

!    i    ;

i    56.17.021

!    i    •

I    56.17.03:    1

56.18'    O1

Cod

indicator

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56 18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

1    56.25

.    i

0

Finanțarea națională

56.25.01

; Finanțarea externa nerambursabila

[    56.25.02

'Cheltuieli neeligibile

56.25.03!

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 ta 56.27.03)

,    56.27'

0

[Finanțarea națională

56.27 01'

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02’

[Cheltuieli neeligibile

56 27.03,’

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.26.01 la 56.28 03)

[    56.26'

0

Finanțarea națională

;    56.26.01;

'Finanțarea externa nerambursabila

]    56.28.02i

.    I .

[Cheltuieli neeligibile

[    56,28.03;

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

58

0

Alte facilități și instrumente postaderare

.    58.16’

0

[Finanțarea naționala

58.16.01 ’

;    J

[Finanțare externa nerambursabila

•    58.16.02]

:    i

,Cheltuieli neeiigibile

■    58.16.03l

!    I

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

21019

BUGET

2016


DENUMIREA INDICATORILOR


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

i

Mașini, echipamente si mijioace de transport

ț

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale ' Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor Oxe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

I Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

I    ......

I Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

i    -

■ Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Cod

indicator


BUGET

2016


711

21019

71.01,

71.01 01

71.01.02

71.01.03.

21019

71,01.30

71.03’

21019

72

0

72.01

72.01.01

75

79'

0

81

i

81.04)

0

1

85;

0

85.01!

85.01.02i

85.01.05

I

90:

0

J

92.01

DENUMIREA INDICATOR


Excedentul secțiunii de dezvoltare


Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltarePa


ILOR

Cod

BUGET

indicator

2016

92.01.97!

93.01

93.01.97

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL CONSTANTA

Instituția publică:, _    CAP.54.02

Formular | ANEXA 2BIS |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

i    Cod

BUGET

indicator

201B

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

220

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

I    1

1 - 1

220

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

220

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10,03)

208 '

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.06 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01,

164

Salarii de baza

10.01.01

144    '

Indemnizație de conducere

10.01.03'

Spor de vechime

!    100104

'sporuri pentru condiții de munca

; io.oi .os i

Alte sporuri

I 10.01.06

10

' Ore suplimentare

i    i

10.01.07:

' Fond de premii

, 10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

’ 10.01.10'

■ Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

, 1

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

! 10.01.12'.

Indemnizații de delegare

i    10.01.13;

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.00+10.02.30)

' Tichete de masa*)

| Norme de hrana

' Uniforme si echipament obligatoriu

i Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa !.....

Transportul la si de la locul de munca

' Vouchere de vacanță

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1 Contribuții de asigurări sociale de stat 1 Contribuții de asigurări de soma)

‘Contribuții de asigurări sociale de sanatate

1 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

' Contribuții penlru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Cod

indicator

BUGET

2016

10.01.14

10.01.15

10.01.16

I

10.01.30’

10

10.021

0

10.02.01,

10.02.02

10.02.03;

1002.04

10.02.05'

10.02,06.

10.02.30

10.03

44

10.03.01'

32

10.03.02 i

2

i

10.03.03

8

10.03.04j

2

10.03.05j

10.03.06

I

20

12

20.01!

0

DENUMIREA INDICATORILOR


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit. Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

■Piese de schimb

Transport

l Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

i

i Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

ț    -

I Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01 >20.03.02)

' Hrana pentru oameni

I    ’

1 Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

i Medicamente

. l .    .    .    ,

Materiale sanitare

‘Reactivi

i Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 >20.05.03+20.05.30)

1 Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat


Cod

indicator


BUGET

2016


20.01.011

20.01.021

20.01.03

20.01.041 20.01.05 j 20.01.06!

20.01.07 j

'    i

20.01.08 '    20.01.09!

20.01.301

20.02

20.03 j 0

20.03,01 J

20.03.02,

l

20.04    0

:    l

J    20,04.011

|    20.04.02

I

i 20.04.03

i

20.04.04

20.05    0

20.05.01'

20.05.03

stih


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Alte obiecte de inventar

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.0S.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

; Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe .‘Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.05.30

20.06 0

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.161

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22'

20.23

20.24    i 0

20.24.01! 20.24.02'

20.25


DENUMIREA INDICATORILOR


Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

j .    ....

Chirii

. Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

■ Executarea silita a creanțelor bugetare j Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

! Dobânzi aferente datoriei publice Interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.0S)

i Dobânzi aferente datoriei publice externe directe J Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite l’ Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate I Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

! Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur , Dobanda datorata trezoreriei statului

Cod

indicator


BUGET

2016


20.27'

I    I

20.30    12

20.30.01'

i

20.30.02

i    i

20.30.03,

20.30.04 i i    i

20.30.061 i    i

20.30.07 i

20.30.09 i

i 20.30.30    12

30    o

30.01!    0

I    30.01.014

'    30.01.02!

I    i

,    30.02    0

'    ’    ' I

30.02.01 ’ 30.02.02 j !    30.02.034

I    1

|    30.02.051

i    '

30.03    0

r    ' ‘

30.03.01,

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30,

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ta combustibili Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04,

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51,01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate

; Finanțarea aeroporturilor de interes local

i

’ Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

i    30.03.03

■    30.03.051

40 O

40.03

40.20 '    40.30

I    .

I    50    0

50.04

51 SF    0

51.01    0

i    51.01.01

; 51.01.03 l    :

)    51.01.05'

;    51.01.14,


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    '    51 01.15

l    ..    .    ....... .    . i    .

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    ;    51.01.24

l Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate in concediu pentru creșterea copilului

iTransferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

iTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociafe

51.01.26


51.01.31'

l

51.01.39


DENUMIREA INDICATORILORCod

indicator


BUGET


2016


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    51.01.46'

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate in cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate in unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

I Alte transferuri curente interne

1 Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

. ...

, Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 +55.02.04)

i Contribuții și cotizații la organisme Internaționale

I    ■    -

i Alte transferuri curente in străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

1 Ajutoare sociale in numerar

i    .    .    -    .....

1 Ajutoare sociale in natura 1 Tichete de cresa

1 .... ... . .. .

ITichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

51.01.60

51.01,61

55 SF    0

55.01    0

;    55.01.18;

55.01.54

55.01.63

55.02    0

i    i

'    55.02.01,

55.02.04'.

■    i

1    57'    O

;    î

57.02 .    0

i    57.02.01!

i    i

i    57.02.02 i

t    '    t

57.02.03'

;    57.02.04'

59    0

!    .    I

59.01:


DENUMIREA INDICATORILOR


Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului necierical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-culturat

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) l Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite ■Rambursări de credite externe din fondul de garantare

1 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)


Cod

indicator


BUGET


2016


59.02

59.08

59.11

59.12

59.151

59.17'

59.20^

59.22

59.25

59.30

59.35!

79:    0

80    0

I

80.03

80.30

81    0

81.011    0

81.01.01!

i

81.01.02'

81.01.0S|

i

81.01.06

l

81.02 0


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


i Rambursări de credite interne garantate

I Diferențe de curs aferente datoriei publice interne | Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

j Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

j Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

‘ I    '    ' '    '    '    '    ■

1 Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51455+56+58470+79+85}

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02,29+51.02.40+51.02.41 +51.02.42+51.02.43+51.02.45)

Transferuri prenlru finanțarea investițiilor la spitale

I -    -    .    .    .    .    .

I Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

I

IAlte transferuri de capital către instituții publice

i Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, «finanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.2/2015"

81.02.01

81.02.02,

81.02.05

85,    o

85.01 i    0

I

85.01.01

90    0

I

92.01

92.01.961

93.01

93.01.96

.... I    °

51 i    o

51.02 j    0

51.02.12

i

51.02.281

' i

51.02.29,

i

51.02.40!


i Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru «finanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015

,    51.02.41,

l


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015    '    51.02.42;

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015    51.02.43 i

I

Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN    51.02.45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55 '

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62)    55.01;

Programe cu finanțare rambursabila    55.01.031

Programe comunitare    55.01.07,

I    .    .    .    ,    -

' Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ    55.01.08

I Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    ,    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    ,    55.01.121

-ț - -    -    ■    ■    i

■    Programe de dezvoltare    j    55.01.131

i    '    '    '    i

! Fond Roman de Dezvoltare Sociala    l 55.01.15

i    -    ■    ■

■    Cheltuieli neeligibile ISPA    ;    55.01.28'

i    .......    .    -    1

1Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ    55,01.421

I Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    , 55.01.561

■Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ conform OUG nr.2/2015    ■ 55.01.621

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18    '

+56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01 j

DENUMIREA INDICATORILOR


finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) <56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila ; Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune <FC) (56.03.01 la 56.03.03)

' î    .....

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională finanțarea externa nerambursabila

i    ......

Cheltuieli neefigibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

i

finanțarea națională

i    ...

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) finanțarea națională .Finanțarea externa nerambursabila


Cod

indicator


BUGET


2016


56.01.011

56.01.021

t

56.01.03

. I    !

56.021    0

56.02.011

56.02.02'

56.02.Q3|

56.031    0

56.03.01'

56.03,02'

l

56.03.03

56.041    0

56.04.011

I    I

56.04.02 i

66.O4.o3j    I

56.05J    0    |

56.05.01,    !

I

56.05,02i    '

56.05.031    |

56.071    0

-    •    •    I

56.07.011

t    1

5607.02

DENUMIREA INDICATORILOR


iCheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parleneriat (ENPI) (56.08.01 la 56,08.03) ■' Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila l Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantiior tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03} j Finanțarea națională . Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională

I

i Finanțarea externa nerambursabila ■ Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

(Finanțarea națională

i    .

(Finanțarea externa nerambursabila iCheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

i    .......

i Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.16.01 la 56.18.03)

Cod

Indicator


BUGET


2016


56.07.03

56.06    0

56.08.01

56.08.02

56.08.031

56.11    0

56.11.01!

56.11.02

56.11.03

56.15'    0

56,15.01

56.15.02

56.15.03,

56.16'    0

56.16.01 ;

t

56.16.02

56.16.03'

56.17'    0

56.17.01;

56.17.021 56.17.D3l

56.18    0

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Finanțarea națională 'Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitalilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25,03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibiie

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56,27.03)

Finanțarea națională

■l    .

, Finanțarea externa nerambursabila

! ■ ■

'Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

; Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

I    .    .    .    ...

Cheltuieli neeligibiie

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabiie aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

Alte facilități și instrumente postaderare j Finanțarea naționala | Finanțare externa nerambursabila ! Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

56.18.01

56.18,02'

56.1B.03

56.25    0

56.25.01

56 25.02

56.25.03,

5627    0

56 27.01

56,27.02'

56.27.03

56 28    0

56.28.01,

56.2802

56.28.031

58    0

l

58.16    0

58.16 01

58.16.02

58.16,03

70    0


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

. Construcții

' Mașini, echipamente si mijloace de transport

i    .    .

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

'Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

' Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NAPONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.84)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

PTLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 8S.01.02+SS.01.0S)

jPlăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local jplali efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabtle

i

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Cod

indicator


BUGET

2016


71'    0

71.01'    0

, 1

71.01.01

71.01,02!

i

'    71.01.03,

71.01.30    '

,    71.03

I    !

'    72!    0

72.011    0

■    1    I

72.01.01

75'

,    79;    i

i    ;    î

810

SI.mJ

'    85 o i

i    i    :

85.011    0

I    ■    i

i ■    1

;    85.01.02    i

I    l ■

l 35.01.05

92.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

L indicator

BUGET

2016

Excedentul secțiunii de dezvoltare

;    92 01.97

I

Deficit (93.01.97)

93.01

!

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97'

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAChlE

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .MUNICIPiUL CONSTANTA

Instituția publică;    CAP.55.02

Formular; f ANEXA 2BIS J

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 201G

- mii lei •

DENUMIREA INDICATORILOR

COd    ;

Indicator

\L

BUGET

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

'    1

i    ;

600

SECȚIUNEA DE FUNCpONARE (cod 01+79+85)

r '„:i

600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01,

600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

|' 10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 ia 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

, 10.01'

0

I Salarii de baza

10.01.01,

j Indemnizație de conducere

.    10.01.03

Spor de vechime

.    I    .

,    10.01.04)

' Sporuri pentru condiții de munca

1    10.01.05 j

i Alte sporuri

10.01.06

î    -    •    •    -    •    •    ...

i Ore suplimentare

i    10.01.07

l    ’

î

. Fond de premii

' 10.01.00

i

1 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

! 10.01.101

■Fond aferent plătii cu ora

1 10.01.11.

. indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.121

1

Indemnizații de delegare

i 10.01.13

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa")

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Vouchere de vacanță

Alte drepturi salanale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de soma)

'Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

'Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați ' Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.01.14

i

10.01.15'

i

io.oi.ie;

10.01.30|

10,02 0 ;

10.02.01    ,

10.02.02;    '

. i    !

10.02.03'    ‘

i    i

10.02.04'    '

10.02.05,'    i

10.02.06;    ,

10.02.30

10.03    0

10.03.01

10.03.02    ;

10.03.03'    '

_ I    i

10.03.04    i

i    '

10.03.05;    |

1    I

10.03.061

,    I

I

20 1

i    i

20.01 0'


DENUMIREA INDICATORILOR


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

i Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) i Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat


Cod

indicator

, 20.01.01, 20.01.02

20.01.031

20.01.04

20.01.05

20.01.06,

20.01.07

20.01.06'

i    i

20.01,09

,    20.01.30|

20.02

20.03

20.03.01, i    20.03.02

20,04

i    20.04.011

I    20.04.02

t    1

20.04.03 i

î    ;

20.04.04 j

BUGET


I

o'


20,05


20.05,01


'<•/> /


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.05.30

20.06 0

■    20.06.01

'    20.06.02

20.09

20.10 i 20.11

20.12

■ ■ ■

20.13

!    1

20.14

i    ,    '

,    20,151

20.16

20.18

i    20.19'    J

'    ;    i

1    20.20    |

'    1    i

'    20.21:

i    ■    i

'    20 22

;    i    l

20.231    I

i    .    .    i

i    20.24    lj

>    20.24.01 <    j

i    .    '

1    20.24.02'    1j

'    20.25 i    i


DENUMIREA INDICATORILOR


Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.00+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

i    .....

: Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

T

I Fondul Presedinteiui/Fondui conducătorului instituției publice

i Executarea silita a creanțelor bugetare

‘Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 +30.01.02)

I    "    ..... '

i Dobânzi aferente datoriei publice interne directe j Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

!Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

! " - . -

| Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite i Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

' Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

| Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

■ ■ -t-    ■    -    ■

Dobanda datorata trezoreriei statului

)
Cod

indicator

BUGET

2016

20.27'

20.30i

0

20.30.011

20.30.02 i

i

20.30.03

20.30.041

20.30.06 j

20.30.07

20.30.09;

20.30.301

30 i

599

30.01 ■

599

30.01.01 ■

i

599

30.01.02 J

I

30.02 j

0,

I

30.02.011

I

30.02.02;

I

30.02.03!

30.02.05j

30.03'

I

0'

30.03.01

30.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01,01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01,49+51.01.60+51.01.61)

‘Transferuri către instituții publice

'Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

'Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

i Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

•Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriaie în situații de extremă dificultate

'Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

'Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistența socială și medico-sociale

30.03,03


30.03.05


40    0

40.03

40.20

40.30

50,    0

t

50.04

51 SF    0

51.01    0


51.01.01

51.01.03.

51.01.05:

'    5i.OI.i4}

i    •

,    I

'    51.01.15:

1    i

51.01.241 1    (

51.01.26l I    I

! 51.01.31 i .    1

1    51.01.39


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


■'A's


BUGET

2016


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

1 Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

; Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate in unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

'Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

B.    Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

J Contribuții și cotizații la organisme internaționale

■Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

1 Ajutoare sociale in numerar 1 Ajutoare sociale in natura

Tîchete de cresa

iTichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

51.01.46

;    51.01.49

■    51.01.60:

'    51.01.61    '

55 SF    0

55.01    0.

'    [    i

55.01.18,

i    1    J

'    55.01.54    ‘

■    55.01.63;    '

i    i    .

i 55.021    0

i    55.02.01 J

‘    55.02.04    ‘

i    t    l

'    57    0,

[    57.021    O1

57.02.011

I    f    ,

;    57.02.02'    !

I    57.02.03;    j

'    57.02.04l    1

;    .    I

;    59i    . °i

59.011    1


DENUMIREA INDICATORILOR

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si sociai-culturai

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod S1.01.01 +81.01.02+81.01.06+81.01.06)

'Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

i

'Rambursări de credite externe din fondul de garantare

'Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 'Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05}

Cod


indicator


BUGET

2016H

!    59.02


59.08

59.11

59.12

!

59.15

59.171

59.20

I

59.22

59.25'

59.301

59.35'

79!

80!

i

80.03

t

80.301 Si'

81.01!

81.01.01 (

I

81.01.02 i

1

81.01 05 J

81.01.061

i


0,

0,

I

1

1

I

0,

o


i

i


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEOENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plat) efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

’ Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51,02,12+5t .02.28*51.02.29*51.02.40*51,02.41+51,02,42+51.02.43*51.02.45)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spilale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

i _    _    _

i

l Alte transferuri de capital către instituții publice

. . .. - - ...... .

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.2/2015"    ’    ’

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru cofinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015

81.02.011

i

81.02.02;

8I.O2.O5'

I

85    0

85.01 [    0

35.01.011


90;

0

92.01

92.01 96

93.01

93.01.96

0

51

0

51.02

0

51.02.12

51.02.28

I

51.02.29j

i

51.02.40


51.02.411


BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

,    Cod    :

indicator 2016

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

51.02.42'

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015

51.02.43

Tra nsferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

51.02.45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

1

55    o

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62)

55.011    0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10.

Tnvestitii ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

■ Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15,

Cheltuieli neeligîbile ISPA

55.01.28'

I

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42 j

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

i

S5.01.S6i

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr,2/2015

55.01.62'

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 (a 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

i

56 j    0

i

56.01'    0

DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

' Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională i Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

.'Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională 'Finanțarea externa nerambursabila

Cod

indicator


BUGET

2016


56.01.01

56.01.02'

56.0103'

56.02'    0

56.02.011

56.02.02;

56.02.03

l

56.03:    0

t

56.03.011

I

56.03.02'

56.03.03;

56.04:    0

56.04.01 '

56.04.021

56.04.03!

56.05!    0

56.05.01'

I

56.05.02 j

56.05.03 i

I

56.07    0

56 07 01' 56,07 02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila 'Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

Cod

indicator


BUGET

2016


56.07.03'

56.08;

56,08.01

i

56 08.02:

1

56.08.03,

56.11

56.11.01

i

56.11.02'

I

56.11.03,

56.15!

56 15.01 56.15.02 [ 56.15.03,!

56ie! 56 16.01'

56.16 02'

56.16.03!

i

i

56.17;

58.17.011

I

56.17.021 56.17.03 j

56 .18'

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicatorBUGET

2016


A-/.I


Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională i Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28 01 ia 56.26.03)

Finanțarea națională iFinanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

i    .    .    -    .    .    ....    ..    ..    .

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

Alte facilități și instrumente postaderare

'Finanțarea naționala

j    .. .    .    _    .    .    .    .    . .

I Finanțare externa nerambursabila 1 Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

56.18.01

56.18.02

56.18 03

56.25

56.25.01

56.25.02'

56.25.03'

56 27

56 27 01 '

56.27,02'

56.27 03

56.28

56.28.01 i

I

56.28.02, 56.26.03'

581

58.16'

58.16.01

58.16.02'

58.16.031

.1

70


0!


I

1

o,


OENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71,01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti st recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

1 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

'Al

Cod

ind icator


BUGET

2016


71

71.01

71.01.01

71.01.02,

71.01.03

71.01.30

71.03

72

72.011

72.01.01

75

79, 81

81.04 i 851

85.01 {

85.01.02

j

85.01.05

90;

92.011

DENUMIREA INDICATORILOR

,    Cod

indicator

BUGET

2016

I Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97 i

.    .    I

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.S7'

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

■//Iv


i’


JUOEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .MUNICIPIUL CONSTANTA

Instituția publică:,    CAP.61.02

Formular: | ANEXA 2BIS |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, RE ANUL 2016

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod    ;

BUGET

indicator

i    i

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

26500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

..........' ! j

26028

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+S1SF+55SF+57+S9)

01i

26028

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03,

10

6848

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.101a 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3907

Salarii de baza

10.01.01;

3326

Indemnizație de conducere

10.01.03 i

Spor de vechime

10.01.04!

I

'Sporuri pentru condiții de munca

1    |

i    10.01.05:

i    ,

Alte sporuri

1

1    10.01.06i

i    -

148

Ore suplimentare

,    10.01.07

Fond de premii

' 10.01,08:

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10!

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

! Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1 10.01.12

1 Indemnizații de delegare

10.01.13

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator -

2016

Indemnizații de detașare

10.01 14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

433

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

1840

Tichete de masa')

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

1840

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03'

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04i

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanța

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30'

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1101

iContribuții de asigurări sociale de stat

10.03.011

715

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.021

25

I Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

271

iContribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8

i Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

!

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.061

82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

[

20

19180

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.011

733


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENAChJE


)


)
DENUMIREA INDICATORILOR


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02,

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04,

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30,

Uniforme si echipament

: Lenjerie si accesorii de patCod

indicator

BUGET

2016

20.01.01

40

20.01.02’

20.01.03

11

20.01.04:

20.01.05

682;

20.01.06

20.01.07

20,01.06

20.01.091

20.01.30

20.02

319'

20.03

0;

20.03.01

20.03.02

I

20.04

°!

20.04.01'

20.04.021

I

20.04.03

i

I

20.04.04’

20.05{

752,

20.05.01 i

422,

20.05.03;

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod Z0.oe.01 +20,06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta sl expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02,

iComisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

■ Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Cod

indicator

20.05.30

20.06

20.06.01.

20.06.02

20.09;

20.10

20.11

20.12

i

20.13

20.14

20.151

20.16

20.18

20.191

20.20

20.21

20.22 20.23!

20.24

20.24.01

20.24.021

20.25


BUGET

2016 '

330:

l

0'


0!


DENUMIREA INDICATORILOR


Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30,06+20.30.07+20.30.03+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02,

i Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

; Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

i Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

I Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite ! Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate J Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05,

' Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur r -    .    .

! Dobanda datorata trezoreriei statului

Cod

indicator


BUGET

2016


20.27

20.30!

20.30.01

20.30.02;

)

20.30.03

20.30.04

l

20.30.061 .1

20.30.07 j 20.3Q.Q9l

20.30.30

i

30

30.01

30.01.01 i 30.01.021

30.02

i

30.02.01 30.02.021 30.02.031 30.02.05 j

I

30.03 j

30.03.011 30.03.02 i


16B30


726;


16104

0

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL fV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20-1-40.30}

.Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04}

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01,01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01,15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01,39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61} Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate

1 Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

.Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriaie în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Cod

indicator


BUGET

2016


30.03.03

30.03.05

40

40.03:

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01,

51.01.01

51.01.03

51.01.05!

i

51.01.14)

51.01.15) 51.01.241

51.01.26,


Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31 ț


ITransferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă


51.01.46

51.01.49

51.01.60i


Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special


51.01.61:


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

. Contribuții și cotiza|ii la organisme internaționale

Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

I Ajutoare sociale in numerar i Ajutoare sociale in natura

'Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse


55 SF

55.01

1

55.01.18.

l

55.01.54

55.01.63]

55.02 55,02.01 j 55.02.041

57

57.02

i

57,02.01 57.02.0257.02.0357.02.04|

59 j

59.011


0:

0


0-


0,


DENUMIREA INDICATORILOR

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-culturai

Sume aferente plății creanțelor saiariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

! Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

I Rambursări de credite aferente datoriei pubiice externe locale j Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

■<p>


Cod

indicator


BUGET

2016


59.02:

59.08

59.11

59.121

i

59.15

59.171

I

59.20

59.22 i

l

59.25

59.30.

59.35;

o

0:

l


79

801 80.031 80.30

81' 81.01' 81.01.01j

°!

oi


81.01.02 j

- i-

81.01.05 81.01.061

81.02!

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET


2016


Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEOENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 8S.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENTfOEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA OE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (eod51.02.12+51.02.2B+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.42+51.02.43+51.02.45)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.2/2015"    '

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru cofinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015

81.02.01 ( ; 81.02.02'

i

81.02.05

851

0

85.01

0

l

85.01.01,

901

Ol

I

92.01

I

92.01.96,

!

93,01

93.01 96'

i

472

J

51 i

0,'

!

51.02 j

O|

i

5102.12|

51.02.2sj

i

51.02.291

i

51.02.401

I

[

i

i

51.02.41,

l

i


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


ț>l3


BUGET

2016


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

I    ...    -    .    . .    i

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015

Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI fcod 55.01}

A. Transferuri interne {cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62)

Programe cu finanțare rambursabila    ,

■ Programe comunitare    '

: Programe PHARE ;i alte programe cu finanțare nerambursabilâ    i

Programe ISPA

! Programe SAPARD

■ l    -    - ■    ■ -    ■    ‘

Investirii 3le agentilor economici cu capital de stat

. .

, Programe de dezvoltare    '

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

.

i Cheltuieli neeligibile ISPA    j

l Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunilară    I

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    ,

^Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ conform OUG nr.2/2015    J

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +66.11+56.15 I la 56.18 +56.25+56.27+56.28)    I

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    j

51.02,42

i

51.02.43,

51.02.45,

55

55.01

55.01.03^

55.01.07

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55,01.12

55.01.13,

55.01.15

55.01.28

55.01.421

55.01.56'

55.01.62

I

56

56.01


oi

o


o,'

l

ol


DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03) iFinanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) 'Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

.. , .... . .

i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

i Finanțarea națională

_r - .

Finanțarea externa nerambursabila i Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

I Finanțarea națională ^Finanțarea externa nerambursabila

Cod

indicator

1 ■ — -t

56.01.01

56.01.02j

56.01.031

56.02;

56.02.01

56.02 02

I

56.02.03

56.03

56.03.01 I

i

56.03.02

56.03.03 I

56.041 56.04.01 j 56.04.02 j

56.04.03

56.051 56.05.01'

I

56.05.02.

56.05.03’

56.07Î

56.07.01


BUGET

2016


Ol


o'


56.07.02


DENUMIREA INDICATORILOR


i Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondufui European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

I    ...

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională [Finanțarea externa nerambursabila ! Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 ia 56.17.03)

'Finanțarea națională iFinanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56 1 8.03)

A/ -j Jj-


Cod

indicator


BUGET

2016


56.07.03

56.08 I

56,08.01'

56.08.02, 56 08.031

56.111

56.11,01

56,11.02!

56.11.031

56.15; 56.15.01' 56.15.02 j 56.15.03!

56.16| 56.16,01 i

56.16 02;

5616.03

56.17; 56.17.01 j 56.17.02! 56.17.031

0,

I


56.18!

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56,25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56 27 .03}

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila i Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03}

Finanțarea națională

j    .    . .    .    .    .    ...

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

Alte facilități și instrumente postaderare

Finanțarea naționala

Finanțare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibiie

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

56.18.01

561802

56.18.03

56,25

56.25.01

56 25.02

I

56,25 03

56.271

i

56.27.01 i

i

56.27.02

56.27.03!

56.28;

56.28.01'

56.28.02 56.28 03 J

I

58

I

i

58.16:

58.16 01

58.16.02

58.16.03!

70


472


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03,

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport ' Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active lixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01,

Active financiare (cod 72.01.01)

! Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

| Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Cod

indicator


BUGET

2016


71

472

71.01

71.01.01

472

71.01.02

146

71.01.03

71.01.30

71.03

326

72

0

72.01

72.01.01 i

75

79;

0

81

81.04-j

0

85

i

0

i

85.01

85.01.02;

85.01.051

0

90 i

92.01

DENUMIREA INDICATORILOR

,    Cod    j

1 indicator

1

BUGET

2016

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.971

Deficit (93.01.97)

93.011

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01,97


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHC

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

CAP. 65.02


Instituția publică:_

Formular: ( ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

mii lei


BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE,

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+86)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

' Salarii de baza 'Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca

__Alte sporuri    _

(Ore suplimentare

.Fond de premii    _

i Fond pentru posturi ocupate prin cumul jFond aferent plătii cu ora

I Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii    _

(indemnizații de delegare j Indemnizații de detașare

i Alocații pentru transportul la si de la locul de munca (Alocații pentru locuințe (Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

ITichete de masa")

I Norme de hrana

Cod :

indicator    2016


l

ț

ț

-r

157019

l

151611

01

151611

10

131119

10.01

104640

10.01.01

96018

10.0L03

10.01.04

10.01.05

4

10.01.06

386

10.01.07!

10.01.08;

10.01.101    646

10.01.11

7073

10.01.12;    ae

10.01.13;

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

477

10.02

10.02.01

10.02.02


Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.03:

10.02.041

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05;

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 1003.01 la 10.03.06)

10.03

26479

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03.01

19503

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02 i    671

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

j    5742

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

349

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

214

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

17492

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10126

Furnituri de birou

20.01.01

220

Materiale pentru curățenie

20.01.02

203

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5659

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1961

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

10

Piese de schimb

20.01.06

1

Transport

20.01.07

317

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

348

Materiale si prestări de servicii cu caracter Funcțional

20.01.09

491

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

916

Reparații curente

20.02

3033

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

11

Medicamente

...

20.04.01

4

Materiale sanitare

20.04.02

3

Reactivi

20.04.03

3

Dezinfectant!

20.04.04

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

439

■ Uniforme si echipament

20.05.01 |    13

l Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

3

i Alte obiecte de inventar

20.05.30

423

Deplasați, detasarl, transferări (cod 20.06.01*20.06.02)

■ .

20.06

40

, Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

40

: Deplasări în străinătate

20.06.02

..


Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, In baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

'Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

I Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente impui mulurilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0S+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

{Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

'Executarea silita a creanțelor bugetare

IAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02,

! Dobânzi aferente datoriei publice interne directe iDobânzi aferente creditelor interne garantate _    __

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

{Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

! Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

20.09

11

20.10

20.11

20

20.12

15

20.13

103

20.14

141

20.15

20.16

1

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

O

20.24.01

20.24.02

20.25

11

20.27

20.30

3541

20.30.01

0

2030.02

li

20.30.03

20.30.04

6

20.30.06

20.30.07

20.30.09

i

20.30.30

3525

30

oi

30.01

0

3001.01

30.01.02

I

30.02

0


30.02.01 j 30 02.02*


, Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate [oobanzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 ia 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur [Dobanda datorata trezoreriei statului

j Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului ^Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    "

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

30.02.03

1 30.02.05

I 30.03

: 3003.01 30.03.02

30.03.03

I 30.03 05

40

40.03

40.20

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    ......

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

40.30

50

50.04

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51’dl.14+51.01.15+51.01.24+5T01.26+51.01.31+51.01,39 + 51,01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51 SF

^Transferuri către instituții publice

51,01

51.01.01

iActiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.03

51.01.05

^Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferun din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01,15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

J Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate Tn concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

[Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

| Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-socîale

51.01.39

.Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

i Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.46

51.01.49

.Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate in cadru, unităților de învățământ de masă

51.01.60

1 Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF,    0

55.01 i    0

55.01.18i

-    i

i

55.01.54


A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02 i    0

55,02.01

55.02.04;

57    0

57.02    o

. 57.02.01

; 57,02.02

; 57.02.03 57.02.04


Contribuți și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de crasa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59,

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12 59.15; 59.17


3000

3000


Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea peraonalului neclerical

Despăgubiri civile    _

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume_aferente plății creanțelor salariale

59.20, I 59.22!

59.251 59.30

{    59.35

79 80;

80.03 j 80.30 81


Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVIt RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02*81.01.05+81.01.06)

81.01 0

i 81.01.01,

I 81 01 02'


i Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursați de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.0f)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    ...... .......

Excedent 92.01.96

; Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96    '    ___ '

' Deficitul secțiunii de funcționare_    __________________

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

81.01.05

81.01.06

81.02!

81.02.01!

61.02.02!

81.02.05;

85    X

85.01    X

85.01.01;    X

90!

9201.

92.01.96.

93.01

93.01.96


5403


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51

51.02

51.02.12;


I Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55^01.07 la 55.01.10 +55.01 + 2 + 65.01 13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

.Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA    _

Programe SAPARD

Investiții ale agentiior economici cu capital de stat Programe de dezvoltare

[ Fond Roman de Dezvoltare Sociala    _    _

lCheltuieli neeligibile ISPA

! Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunîtarâ ! Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

; 5102.28

51.02.29

t •    —

55

;    55.01

' 55 01.03

55.01.07 j ; 55.01.08 ' 55.01.09 j 55.01.10;

I 55.O1.12i' . 55 01 13

55.01 15

55.01.28

55.01.42 r 55,01.56


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 ia 56.01.03) Finanțarea naționajă Finanțarea extema nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FȘE) (56.02,01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

_} Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională    ..    .    .

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională

_    Finanțarea externa nerambursabila

}    Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    _

J    Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate ți Parteneriat (ENPI)(56.08.01 la 56.08.03)

■    Finanțarea națională

]    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) j    Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila j    Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.01'

}    56.01.011

}    5601.02

56.01.03 j 56.02,

56.02.01 } 56.02.02} 56.02.03

56.03} 56.03.01} 56.03.02, I 56.03.03 i

! i

I

56.04^ J 56.04.01 j }    56.04.02}

56.04.03}

j _    56,05 [

56.05.01 j 56.05.021 56.05.03'

' 1

I. . 56.07 J 56.07.01 ■ 56.07.021 56.07.03

|    56.08 j

i 56.08.011 I 56.08.02}

|    56.08.03 {

|    56.15}

■    50.15.011

î 56.15.02j i 56.15.031 !. 5616


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18 01 la 56.18.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambureabila Cheltuieli neefigibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.Ș.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa ne rambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relațji bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28,03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 +71.03)

Ăctivefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte ăctive fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIIFaCTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    _

Active financiare (cod 72.01.01)

lParticipare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

56.16.01

56 16.02

56.16.03

56.17

0

56 1 7 01

56.17.02

56.17.03

56.18

0

56.18.01

56.10.02

56.18.03

56.25

0

56.25.01

56,25.02:

56 25.03

56,27

0

56.27.01

56 27.02

56.27.03-

56,28

0

56 28.01

56 28.02

56.28,03

70

5408

71

5408

71.01

5408

71.01,01

1344

71.01.02

71.01.03

71.01.30

4064

71.03

72

0

72.01

°

72.01.01

75,

79!

81

0

81.04


TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod B5.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

i Deficitui secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

85    X

..... t ■

85.01 j    X

i    85.01.02    X

! 85.01.05 90

92.01

92.01 97! 93.01 ■

93.01.97!

CONT RASEMNE AZĂ secretar, MARCELA PNACtJfr'

Al


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL CONSTANTA

Instituția publică:_ CAP. 66.02

Formular ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+S7+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

'Salarii de baza

i Indemnizație de conducere

' Spor de vechime

I    .    ....    ..    .    .

i Sporuri pentru condiții de munca

i

mii lei

'    BUGET

Cod indicator

. , 2016

J-|-

!    '

i    i    '

I    î    56S0

5650

I    01,    5650

i    10I    5482'

i    !    •    '

|    10.011    4538'

,    10.01.01 j    4038’

;    - i    - ;

l    10.01.03!    '

I

.    .    I

l

10.01.04 j    '

■    ■ l    I

10.01.05:


DENUMIREA INDICATORILOR


Alte sporuri

I Ore suplimentare

I ■ "

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

I '    '

I Fond aferent plătii cu ora

i

| Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

{indemnizații de delegare

i ...... .

! Indemnizații de detașare

I

I ...    .

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

I Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa*)

[Norme de hrana

iUniforme si echipament obligatoriu

BUGET

Cod i ridicător |

2016

10.01. osi

10.01.071

10.01.08

i

10.01.10!

10.01.11 i

I

10.01.12:

I

10.01.13|

10.01,14;

10.01.15I

10.01.16)

I

10.01.30;    500

I

!

10,021 0

10.02.01 j 10.02.021

10.02.031

DENUMIREA INDICATORILOR

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

iVouchere de vacanță

|Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

■ Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

j Furnituri de birou

i

Materiale pentru curățenie

BUGET

Cod indicatori

! 2016

i

10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.30

10.03

944

10.03.01

635

10.03.02

22

10.03.03

220

10.03.04

1

10.03.05

10.03.06

60

20

50:

20.01

15

20.01.01

15

DENUMIREA INDICATORILOR


încălzit, Iluminat si forța motrica jApa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

' Transport

î

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

t -    -

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

■Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 1 . _

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02}

| Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

i    .    . .. ..

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | Medicamente Materiale sanitare

BUGET


Cod indicator


2016


20.01.03;

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01;

20,04.02'


DENUMIREA INDICATORILOR


Reactivi

‘Dezinfectant

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0S.01 +20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

t

Lenjerie si accesorii de pat

-Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20,06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

BUGET


Cod indicator


20.04.03i

20.04.04

20.05

20.05.01'

i

20.05.03

20.05.30'

20.06

20.06.011

20.06.02

20.09

ț

20.10

20.11

I

20.12

20.13

20.14

) )

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

I

BUGET

2016

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

i

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

I    20.19'

asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

, 20.20

i

Meteorologie

20.21

i    ,

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

i    20.22

i

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

'    20.23

I

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

I    ,

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

I

20.24.01

!    j

i

[Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

l    20.24.021

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

i

|    20.25 j

Tichete cadou

i

,    20.27

I    '

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

i    20.30

43

1 Reclama si publicitate

20 30.01

DENUMIREA INDICATORILOR


Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata jChirii

I    .....

(Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

[Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare j Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02,

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

| Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

r

| Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite ' Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

Cod indicator


20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06:

20.30.07

20.30.09

20.30.30.

i

30 30.01!

30.01.011

30.01.02

30.02.

30.02.01

30.02.02

30.02.03

DENUMIREA INDICATORILOR

' Cod indicator

2016

I    1

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03    0

.Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

■    i

'    30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

i    ..... ...

30.03.02

I

i Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

î

30.03.03

I    .

I Dobânzi la opeatiunile de leasing

I

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

I    40    0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40 03:

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20'

Alte subvenții

L    _    ..    _    .

40.30 j

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50    0

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția autorităților locale

50.04

l

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SFj    0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

i    51.01j    0

'Transferuri către instituții publice

51.01.01

)

%r>, Jet'

z

DENUMIREA INDICATORILOR


, BUGET

i    !

: Cod indicator

2016

Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

j

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

| Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

i

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

i

|Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

^Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

I    -

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

I

jTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.03

51.01.051

51.01.14

51.01.15|

51.01.24

ț

51.01.261 51.01.311 51.01.39', 51.01.46'

51.01.49

51.01.60


> )

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

I

2016

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

oi

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

55.01

0

! Alte transferuri curente interne

| .... . .

55.01.18

I

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

I

■ Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

I

I

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

| Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

110

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

110

I

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

110

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

I Tichete de cresa

57.02.03

!

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

i

) )

.•    f.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator1

BUGET

2016

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 * 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08!

Asociații si fundații

59.11

I

Susținerea cultelor

59.121

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15:

Despăgubiri civile

59.171

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.221

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35!

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

1    79

1- 1

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

3/3


DENUMIREA INDICATORILOR


BUGET

Cod indicatori

2016


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

t -

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

; Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale ^Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05}

î    "    ......

iRambursari de credite interne garantate

! Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

[ Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

80.03

80.30

81

81.01

81.01.01 i

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.011

81.02.02,

81.02.05

85

I

85.011

I

85.01.011


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


BUGET

2016


TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51.02,12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.42+51.02.43+51.0245)

i

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

' t ........

i Alte transferuri de capital către instituții publice

I

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru preftnanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.2/2015"

90

i

92.01

92.01.961

I

93.01

93.01.96

0

51 !

51.02

51.02.12

51.02.28

51.02.29

51.02.40


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


BUGET

2016


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru cofinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aie unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2O15

Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55,01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.25+55.01.42+55.01.56+55.01.62)

Programe cu finanțare rambursabila

Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA

Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

51 02.41

51.02.42

51.02.43

51.02.45

55

55.01

55.01.03

55.01.07

55.01 .08

55.01.09

I

55.01 10|

55.01.12

55.01.13


BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator'

2016

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

--

55 01 15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.281

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

1

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.272015

55.01.62

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56 i

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

.Finanțarea națională

56.01.01

|Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

1 . ...

î Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02;

'Finanțarea națională

56.02.01

j

| Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

DENUMIREA INDICATORILOR


Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

. I- .

i

Cheltuieli neeligibile

i

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

i

jCheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

:Finanțarea națională

!Cod indicator:

, 2016

56.02.03

56.03

56.03.01

56.03.02

56.03.03

56.04

56.04.01

56.04.02

1

56.04.03

56.05

56.05.01,

56.05.02;

56.05.03.

56.07

56.07.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

l Finanțarea națională

-

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

] . . . .

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila j Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate rn perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

| Finanțarea națională ( Finanțarea externa nerambursabila

) Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Cod indicator


56.07.02

56.07.03

56.08

56.08.011

56.08.02

56.08.03

56.11

56.11.01

56.11.021

56.11.03

l

56.15

56.15.01'

56.15.02;

56.15.03]

56.16

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicatori

BUGET

2016

| Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

! Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01;

Finanțarea externa nerambursabila

I

56.17.02!

Cheltuieli neeligibile

56.17.03|

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

IFinanțarea națională

56.18.01

i

Finanțarea externa nerambursabila

56.1S.02j

| Cheltuieli neeligibile

56.18.03'

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

I

'    56.25

|Finanțarea națională

I    ...    .    .

56 25 .01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Icheltuieli neeligibile

56.25.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator’

2016

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56 27.01:

i

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.021

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

I

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

jFinanțarea externa nerambursabila

56.28.02 i

!

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

i

58

Alte facilități și instrumente postaderare

58.16

Finanțarea naționala

58.16.01

Finanțare externa nerambursabila

58.16.021

: Cheltuieli neeligibile

i

58.16.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01,03+71.01.30)

Construcții

.Mașini, echipamente si mijloace de transport

I    .....

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

| Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

i

| Participare la capitalul social ai societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Cod indicator;


7T    0

71.01    0

71.01.01

71.01.02,

71.01.03

71.01.30

71.03j

72    0

72.01'    0

72.oi .01:

:    I

75|

79    0

81    oț

81.04;    :

85:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

i

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

'Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

i

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

901

I

Excedent (92.01.97)

92.01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

i

Deficit (93.01.97)

|    93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE

Page 1


'7. //

■ ->JUDEȚULiCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL CONSTANTA

Instituția publică:    CAP.67.02

Formular. I ANEXA 2BIS |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

BUGET

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

45183

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

|

45183

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4D+50+51SF+55SF+57+59)

01

45183

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 10,01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10,01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

!    10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

.Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Page 2

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

I    10.01.16

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

| 10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

'    10.02.05,

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi saiariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

'    10.03.01'

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02'

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

'    10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05!

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

36099

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01'

28074

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

2B074

i

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03*20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări In străinătate

Materiale de laborator

Page 3


X-"

20.01.04

20.01.05;

i    I

20.01.06)

20.01.07

20.01 .os;

20.01.09

( )

20.01.30

i 20.02

: 1

20.03    O

20.03.01' i 20.03.02,

20.041    O

20.04.01 20.04.02^

i ■ '

20.04.03

20.04.04 i

I

20.05    O

j 20.05.011 )    20.05.03

20.05.30

20.06    O

i I

1    20.06.01-

20.06.02

20.09

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice (ocale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.J0.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30,07+20.30.00*20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

! Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.10 20.11!

20.12

20.13

20.14

1    20,15

20.16;

20.18:

20.19    240

I

I    20.20

20.21

î    20.22^

i    20.23

20.24    '    0

l

(    20.2-4.01!

20.24.02

I 1

20.25

20.27.'

20.30    7785

1    20.30.01

i

20 30.02

2030.03'

I    ' '

20.30.04

i

!    20.30.06-


Fondul Presedlntelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.0101+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

| Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

'Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria startului

I Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

20.30.07

20.30.09

20.30.30

30

30.01

30.01.01

30.01.02

30.02

l

30.02.01! 30-02.02

30.02.03!

30.02.05

30.03

30.03.01

i

30.03.02l

30.03.03

30.03.05!

40

40.03

40.20

I

40.30!

50

I

50.04

51 SF


7785;

0


0'

i


o

!

866


Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61}

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes locai

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile adminrstrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

, Transleruri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5S.01+ 55.02)

A.    Transferuri Interne (cod 55.01.16+ 55.01.54+55.01.63)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare ^Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

51.01

866

51.01.01

866

51.01.03

!

51.01.05

51.01.14

51.01.15

j

51.01.24

l

51.01.26

51.01.31

j

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60

i

51.01.51

l

55 SF

0

55.01

0:

I

55.01.10

I

I

55.01.54

55.01.63

i

55.02

0


>


)
Contribui'* și cotizații ta organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod S7.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04j

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

8218

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

a2ia

Susținerea cultelor

59.12

I

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter stiinUflc st social-cultural

59.22

Sume aferente plătit creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01-i-81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

I Rambursări de credite interne garantate 'Diferențede curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Trt secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

i Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNtTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41 +51.02.42+51.02.43+51.02.45)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

80.30

81    0

81.01'    0


81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02 0

81.02.01 I 81.02.02

81,02.05

85    0

85.01    0

85.01.01


90;

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

0


51


51.02


51.02.12Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.28

.... ...... - ■ )

Alte transferuri de capital către instituții publice    51.02.29

. .

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefmanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG    jq

nr.2/2015"

-•    I

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru cofinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015    51.02.41 j

.... ...... .    .    I

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015    51.02.42:

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015    51.02.43;

Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN 51.02.45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI țcod SS.O1>    Î    55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55,01.56+55.01.62)    55.01

Programe cu finanțare rambursabila    55.01.03,

Programe comunitare    55.01.071

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    55.01.08:

Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    |    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13 j

.    ...    -    i

FondRomande Dezvoltare Sociala    55.01.15l

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.281

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.2/2015    55.01.62

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

...    i

56 01 02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56 02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56 03

Finanțarea națională    I

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    !

..... i

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56 03 03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56 04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56 04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56 05

Finanțarea națională

56 05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeiigibile

56.05 03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

Finanjarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.06.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibrle

Mecanismul financiar norvegian (56 18.01 la 56 18.03)

56 07.01


56.07.02!

56 07 03

56.08,

56,08.01

56.08.02 i

I

56 08.03

i

56.11

56.11.01!

t

56.11.02.

56.11.03;

56.15

56.15.01!

I

56 1 5 02 56.15.03 j

56.16' 56.16.01 i 56 16.021 56.16.03]

56.17^ 56.17.011 56.17.02

56.17.03!

56.18


O!


Oi


0:


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56 27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56 28 03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

Alte facilități și instrumente postaderare

Finanțarea naționala

Finanțare externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75,

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

56.18.01

56.18.02;

i

56.18.03 i

56.25,    0

56.25.01;

56.25.02

56.25.03

56.27    0

56,27.01 i

i

56.27.02

56.27.03 I

56.28    i    0

i

56.28.01

56.28.02

56.26.03


58    0

58.16    0

58.16.01 |

58.16.02'

58.16.03

70    o

71    0

71.011    0


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE {cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI, RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04,

Rambursarea imprumuturllor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (8S.01,

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97,

Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
71.01.O2i


71.01.03j

71.01.30

71.03

'    72

!    72.01

i    72.01.01

'    75

i

79 i

’    St

l    I

81.04

|    85,

85.01

85.01.02

85.01.05

I

90

I    |

92.01

I 92.01,97j i    93.01

; 93.01.97 I


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHfi


JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .MUNICIPIUL CONSTANTA

Instituția publică:_

Formular ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

CAP.68.02


DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 014-79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5SSF+57+S9)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli safariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.06 +10.01.10 ia 10.01.16 +10.01.30)

' Salarii de baza

I Indemnizație de conducere

. Spor de vechime

lSporuri pentru condiții de munca

.Alte sporuri

mii lei

BUGET

' Cod !

■ indicator

' 2016

[    79125

,    i

I..... I    -    -    .

i    I    76264

01    76264

I

l

10    22776

i    .

!    10.01,    18984

i    =

10.01.01'    17622

I

I    10.01.031

1    10.01,04

I    ;

i

-    10.01.05    258

î

10.01.06,    4


DENUMIREA INDICATORILOR


‘Ore suplimentare

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

I    ......

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

j Indemnizații de delegare

I Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

I    '    -    '

Alocații pentru locuințe

i

J Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

I Uniforme si echipament obligatoriu

i -

1 Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

BUGET

Cod

indicator


2016

10.01.07

10.01.08

10.01.101

10.01.11,

10.01.12 j

10.01.13|

10.01.14(

i

10.01.15

I

10.01.16;

10.01.301

1100

0


10.021

i

10.02.01 i

10.02.021

10.02.031

DENUMIREA INDICATORILOR

Transportul la si de la locul de munca

Vouchere de vacanță

Alte drepturi salarrale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurați sociale de stat

: Contribuții de asigurări de șomaj

'Contribuții de asigurați sociale de sanatate

i    .    .    .

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

I

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

i

î

jContribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06-i-20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

i

: Furnituri de birou

'Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Cod

indicator

10.02.05

10.02.06

10.02.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04!

10,03.05:

!

10.03.06!

20

20.01 i

20.01.01!

i

20.01.02'

BUGET

2016


3792

2598

63'

878

28

18,

207

10405'

1383

34'

63,


DENUMIREA INDICATORILOR


Apa, canal si salubritate

: Carburanți si lubrifiant!

i Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1

!Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana {cod 20.03.01+20.03.02)

..... ’ ’ ’

| Hrana pentru oameni

I

i Hrana pentru animale

l..........

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

I.....

! Medicamente

I

Materiale sanitare

, Reactivi

BUGETCod

indicator


2016


20.01.04

i

20.01.05

'    20.01.06

|    20.01.07

i    I

[    20.01.08

20.01.09'

I    l

20.01.30' l ■    '

' 20.021

i'    !

,    20.03

!    i

1    20.03.01    j

i    ■

,    20.03.02    J

>    . .    -j

I

20.041

1    :

!    20.04.01 j

1    20.04.021

!    ,


96

63

20

104:

51

126

551

327

50241

50241

107'

66 i

17


DENUMIREA INDICATORILOR


I Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.0S.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

| Lenjerie si accesorii de pat

ț

Alte obiecte de inventar

i

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

jDeplasări interne, detașări, transferări

i

‘Deplasări in străinătate .. L .    .    .

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

BUGET

Cod

indicator


2016

20.04.04

24

20.05

236

20.05.01

3

20.05.03

82

20.05.30,

151

20.06'

8

20.06.01!

8

20.06.02

0

20.09

20.101

20.11

i

35

I

20.12 j

0j

20.13

143'

20.14 i

221

20.151

1

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod    :

indicator

2016

Studii si cercetări    1

... 1

20.16;

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    i

2018

. . . . . - 1

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări ți servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    i

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20 •

Meteorologie    1

20.21

1

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

i

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    ;

20.231

1

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod Z0.24.0t + 20.24.02)

20.24    0

1 - - - - - ■ 1

i Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    ,

1

20.24.01

1 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne    i

20.24.02

1 .

Cheltuieli judiciare si extrajudiciara derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

i

20.25 i

1

Tichete cadou

i

20.27:

1

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30:    3120

I Reclama si publicitate

20.30.01!

I Protocol si reprezentare

20.30.02

DENUMIREA INDICATORILOR


' Prime de asigurare non-viata

Chirii

.Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

l'Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

i

i Executarea silita a creanțelor bugetare

i

! Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

i

I Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

i '    '    -

l Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

r - ■    ......

1 Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

I

i

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

BUGET

Cod

indicator


2016

20.30.03

951


20.30.04,

I

20.30.06 i

20.30.07, 20.30.09 J

20.30.30 J

2169

0

0


I

30

30.011

i

30.01.01 ‘

I

30.01.02!

i

i

30.02

30.02.01

30.02.02

I

l

30.02.03 j

30.02.05,

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET


Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.031

0

‘Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

i

1    30.03.01

J    I

iDobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02;

] 1

l Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

1

30.03.03

1

Dobânzi la opeatiunile de leasing

1    i

!    30.03.05

i

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

i    1

40

j

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

i    i

(Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

i .. .

40.20

Alte subvenții

'    40.30

i

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

1    50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

1 !

|    51 SF;

5241

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61}

i    51.01'

i    :

5241

.

Transferuri către instituții publice

|    51.01.01

5241

Acțiuni de sanatate

;    51.01.03!

Finanțarea aeroporturilor de interes local


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extrem â dificultate


Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului


i Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole


i Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

I    .    ..    .    .    .

' Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ i special


51.01.05

51.01.14!

51.01.15i

51.01.24,

51.01.26[

51.01.31

I

51.01.39

I

51.01.46

i

51.01.49

I

51.01.601

i

51.01.61


)


)DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

BUGET

2016

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55SF!

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18,

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

'    55.01.54'

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

;    55 01.63

I

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

I

5502.01

!Alte transferuri curente în străinătate

55.02.041

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

:    57

.    L

37420'

i

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04}

ț

57,02-

37420!

Ajutoare sociale in numerar

I    57.02.011

I

16236

' Ajutoare sociale in natura

j    57.02.02

21184!

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

î    57.02.04'

I

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

.    i

59

422

DENUMIREA INDICATORILOR

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

BUGET

Cod

indicator

2016

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59,25

i

59.30;

59.35

79    i

80

80.03

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Alte împrumuturi

TITLULXVil RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+31.01.05+81.01.06)

'Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 1 -' Rambursări de credite externe din fondul de garantare

t -    '    -    ■

, Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

- i    ■    '    •

! Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

.    L    .    .    ..

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

(Rambursări de credite interne garantate

■■ i -    -    ■

[Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

i    '    -    ■■

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

80.30,

81

i

81.01

81.01.01

I

81.01.02

81.01.05

81.01.06,

81.02

81.02.01,

81.02.02

81.02.05;

85^

85.01 j

85.01.01


DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET

2016


Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.42+51.02.43+51.02.45)

.Transferuri prentrufinanțarea investițiilor la spitale

i

jTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri decapitai către instituții publice

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.2/2015"    ’

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru cofinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015

Cod , indicator

92.01

92.01.96

93.01!

I

93.01.96

J2861

51

- j

51.02

51.02.12^

I

l

51.02.28j

I

51.02.29

i

51.02.40'

51.02.41!


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015    51.02.42!

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015    51.02.435

Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62)

> Programe cu finanțare rambursabila

! Programe comunitare

i .. .    .    .

: Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

[ Programe ISPA

I Programe SAPARD

i Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

i    ■ ■ ■    ■■    :

i Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

. . . .... . .

Cheltuieli neeligibile ISPA

51.02.451

55

[

55.01

55.01.03

i

55.01.07

55.01.08;

55.01.091

t

55.01.10

55.01.12'

i

55.01.13;

55.OI.i5i

55.01.28


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicatorBUGET

2016


Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.2/2015    55.01.62

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15

la 56.18 + 56.25+56.27+56.28,    56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR , (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională

lFinanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02,03)

- ! .. .

Finanțarea națională

i Finanțarea externa nerambursabila

i    .    .    .

| Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.01 j

56.01.01

56.01.02:

56.01.03

56.02!

56.02.01;

56.02.02

i

1

56.02.03

56.03


DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională

^Finanțarea externa nerambursabila

i

i

i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56,05.01 la 56.05.03)

I    '

1 Finanțarea națională

, ..

Finanțarea externa nerambursabila

i ■ ■

| Cheltuieli neeligibile

I ........

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

" r    ’    -

' Finanțarea națională

i

j Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibiie

BUGET

Cod

indicator

2016

56.03.01,

56.03.02

56.03.03

56.04

56.04.01

56.04.021

56.04.03

56.05

i

56.05.011

56.05.02

i

56.05.03

56.071

56.07.01

■ I

56.07.02'

56.07.03'

DENUMIREA INDICATORILOR

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională

I

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

i Finanțarea națională

i

Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională

. j    .    .

I

j Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

I

Finanțarea națională

I Finanțarea externa nerambursabila

Cod

indicator

2016


56.08

56.08.01

I

56.08.02 ‘

56.08.03'

56.111

56.11.01

i

56.11.02

56.11.031

i

56.15!

1

56.15.011

56.15.021

i

56.15.03:

56.16'

56.16.01

56.16.021

BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


'Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

•    i

56.17

. . ..

Finanțarea națională

56.17.01,

Finanțarea externa nerambursabila

I    56.17.02

.

l'Cheltuieli neeligibile

I    56.17.03'

1 ‘

Mecanismul financiar norvegian (56.16.01 la 56.18.03)

I

56.18

| Finanțarea națională

|    56.18.01

!

, Finanțarea externa nerambursabila

i

'    56.18.02

| Cheltuieli neeligibile

'    i

56.18.03

i    .

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități,or economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25:

Finanțarea națională

56.25.01

i

, . |

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02;

i Cheltuieli neeligibile

i    j

56.25.03!

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27,03)

56.27

i

1 Finanțarea națională

56.27.011

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa ne rambursabila

:Cheltuieli neeligibile

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului Financiar 2014-2020 (cod 58.16)

Alte facilități și instrumente postaderare

Finanțarea naționala

! Finanțare externa nerambursabila

|Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

56.27.02

56.27.03

56.28'

56.28.01

56.28,02

i

56.28.03

58

58.16!

58.16.011

58.16.02

58.16.031

70    i

71

71.01!


2861

I

2861'

2861


DENUMIREA INDICATORILOR

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

j Participare la capitalul social ai societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 61)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Cod

indicator


BUGET

2016


71.01.011

2768

75

18


71.01.02

71.01.03!

71.01.30

71.03;

72'

72.01

I

72.01.01

75

79 j

811

i

81.04

i

85

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod    .

indicator

BUGET

2016

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02!

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

I

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97'

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL CONSTANTA

Instituția publică._    CAP.70.02

Formular: | ANEXA 2BIS |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

_- mii lei -

I    BUGET

DENUMIREAINDICATORILOR    . ^'°d.    1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1

162252

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

T ' ""

78397

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

78397

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

j    10

16992

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08+10.01.10 ta 10.01.16 +10.01.30)

| 10.01

13874

: Salarii de baza

i    10.01.01

134681

! Indemnizație de conducere

J    10.01.03

|

i Spor de vechime

10.01.04

i

, Sporuri pentru condiții de munca

'    10.01.05

I .

I Alte sporuri

| 10.01.06

297    ■

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

! 10.01.08

1

. . j

1 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

1

|Fond aferent plătii cu ora

I 10.01.11

1 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatit

10.01.12

2

. Indemnizații de delegare

i    10.01.13

15

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Vouchere de vacanță

.Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

'Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

' Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați jContributii pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.16 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.03+20.01.30,

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța metrica

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

92

10-02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.30

10.03

3116

10.03.01

2190

10.03.02

69

10.03.03

721

10.03.04

21

10.03.05

10.03.06

117

20

57841

20.01

28166

20.01.01

847

20.01.02

20.01.03

22773CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter runctional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări in străinătate

Materiale de laborator

20.01.04

42

20.01.05

43

20.01.06

229

20.01.07

234

20.01.08

469

20.01.09

20.01.30

3529

20.02    4B4

i

20.03

0

20.03 01

20.03.02

20.04

0

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

1608

20.05.01

20.05.03

20.05.30

1608

20.06

455

20.06.01

405

20.06.02

50

20.09

A' 'f'1


Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11 j

14

Consultanta si expertiza

20.12

10

Pregătire profesionala

20.13

254

Protecția muncii

i    20.14)

10

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16!

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

, 20.16

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

2653

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20 j

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 +20.24.02)

20.24

0

^Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

|    20.24.01

, Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02]

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.271

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.301

24107

Reclama si publicitate

I    20.30.01:

97

Protocol si reprezentare

20.3002 j

i .    I

Prime de asigurare non-viata

20.30,03

i    i

26

Chirii

20.30.04 i

1536

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

|    20.30.061

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

i Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

i Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

i

j Dobanda datorata trezoreriei statului

j Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 1 Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

^Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

20.30.07 !    20.30.09

20.30.30

30

30.01. i 30.01.01

30.01.02 J

30.02

30.02.01:

!    30.02.02 j

■    30.02.03

30.02.05 l    i

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05'

40 i

I    I

40.03

40.20

40.30

I    î

50

50.04

51 SF


22528;

i

0'

o


o'


3564


3564

O


Transferuri curente (cod 51.01.01 +51.01.03+61.01.05+51.01.14+51.01.15*51.01.24+51.01.25+51.01.31 +51.01.39 * 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritorialeîn situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

! Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medrco-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

iTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

I

, Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

^Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

! Alte (ransferuri curente interne

ITransferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare tFinanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

B.    Transferuri curente In străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 +55.02.04)

51.01!    0

51.01.0?

i

51.01.03;

51.01.051

|    51.01.14|

I 51.01.15|

|    51.01.24|

î

51.01.26 j j 51.01.31 j

51.01.39:

i

51.01.46'

I ' -l

51.01.49

t

51.01.60

I    I

.    1

51.01.61 j

55 SF    0

I

I 55.01 '    0

I    I

55.01.18

55.01.54

55.01.63

55.02'    0


Contribuții ți cotizații la organisme internaționale

i Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

j Ajutoare sociale in numerar I Ajutoare sociale in natura

Trehetede cresa

Tictiete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35) Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plătii creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actlvitati finanțate integral din venituri proprii

55.02.01:

55.02.04'

57' 57.02

1

57.02.01 |

i

57.02.02


57.02.03!


57.02.041

i

59!    0


59.01 i |    59.02

59.08,

r    i

59.11! j    59.12

59.15

!    59.17

■    59.20

59.22

t    59.25

1 ..... 1

59.30 !    59.35

j ?9i    °

80 0 j 80.03


Alte imprumuturi

80.30


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

I Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

_i____________________________________________

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

TITLUL VJ TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.42+51.02.43+51.02.45)

transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitafe

81 <    0

81.01i    0

01.01.01

81.01.02!

81.01.05

81.01.06;

)

81.02    o

81.02.011

8I.O2.O2I

8l.O2.a5J

85    0

85.011    0

85.01,01

90:    0

92.01 j

92.01.96 93.011

93.01.96;

83855

51    o

51.02    0

51.02.12


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28.


Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN. conform OUG nr.2/2015" (Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru cofinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

I -    .....-

I

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015

'Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod SS.01)

A. Transferuri Interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13+55.01.15+55.01.28+55,01.42+55.01.56+55.01.62) : Programe cu finanțare rambursabila 'Programe comunitare

i Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ îprograme ISPA Programe SAPARD

Investirii ale agentilor economici cu capital de stat

i Programe de dezvoltare

i Fond Roman de Dezvoltare Sociala

, Cheltuieli neeligibile ISPA

^Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

i

j Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

iTransferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.2/2015

51.02.40

51.02.41

51.02.42

51.02.43,

51.02.45

55

55.01j

I

55.01,03

t-

55.01.07

55.01.081 55.01.09| 55.01.10; 55.01.121 55.01.13|

55.01.15;

I

55.01.28| 55.01.421 55.01.56; 55.01.62 i


7244

7244!


7244'


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neelîgibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

; Finanțarea națională !Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

^Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila : Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) IFinanțarea națională ! Finanțarea externa nerambursabila jCheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

.....-t.............. -    -

[Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)


56.01

56.01.01

56,01 02:

56.01.03

56 02'

56.02.01 ;

i

56.02.02 i

I

56.02.03 i

56,03:

56.03.01 .

56.03 02

56.03.03

56.04

56,04.01

56 04.02

56,04.03

56.05

56.05.01

56.05.02 i

56 05 03

56.07


3601


360

0


0!


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate ți Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeiigibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 5617.03)

: Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.16.01 la 56.1S.03)


56.07.011

56.O7.D2

56.07.031

56.08

56.08.01

56.08.02j

56.08.03'

56.11

56.11.01 56.11.02 | 56.11.03 j

56 15

56.15.01 i

1

56.15.02

56.i5.O3)

56.16! 56.16.011 56.16.02 56.16.03j

56.17'

56.17.01' 56.17.02) 56.17.03i

56.1 B

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabiia

56.18.02,

Cheltuieli neeligibile

56.18.031

Programul de cooperare elveliano-toman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56 .25 01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.2501

Finanțarea externa nerambursabiia

56.2502

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0.

Finanțarea națională

I

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.2703

i

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

5628

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

l

Cheltuieli neeligibile

!    56.28,031

i

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

58

0

I

Alte facilități și instrumente postaderare

58.16

l

0

Finanțarea naționala

j    58.16.01

; Finanțare externa nerambursabiia

58.16,02

Cheltuieli neeligibile

i    58.16.03

i

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

j    70

76251

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (Cod 71.01 + 71.03,

I    71

16380'

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16380

I

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și afle active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

! Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQH6


71.01.01

8957;

71.01.02

3101

71.01.03;    580

71.01.301    6533

71.03

72

59871

72.01

59871    |

72.01.01

59871

75

79

I

81

i

0

81.04

i

85

0

85.01

0 I

85.01.02

85.01.05

90

i

32.01

i

J

92.01 97

93.01

93.01.97


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL CONSTANTA

CAPITOL 74.02


Instituția publică:_

Formular ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Indemnizație de conducere

i

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Cod

indicator


BUGET

2016


80854

—- ----- - ■

80822

...........

01

80822

10

10.01

10.01.01

10.01.03

...

10.01.04

10.01.05


DENUMIREA INDICATORILOR


Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

i

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

!Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

j Alocații pentru locuințe

i    ■    ..    . . .    .....

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa")

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

BUGET

Cod

indicator

2016

i

10.01.06

10.01.07

i 10.01.08

i    i

'    10.01.10!

10.01.11

I

t    J

10.01.12

10.01.13

10.01,14

10.01.15

■ 10.01.16’

10.01.30 j

10.02 0

10.02.01

I ’

i 10.02.02

i    j

10.02.03^

DENUMIREA INDICATORILOR

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

iTransportul la si de la locul de munca

j    .    ..

Vouchere de vacanță

'Alte drepturi salariale in natura

I

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06}

-

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

I Contribuții de asigurări sociale de sanatate

i    ...

I Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL It BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

i ■ ■

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Cod

indicator


BUGET

2016


10.02.04

10.02.051

l

10.02.061

10.02.30

10.03

10,03.01

10.03.021

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06,

20

80822i

80797


20.01 i

20.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR


lîncalzit, Iluminat si forța motrîca

Apa, canal si salubritate

;Carburanți si lubrifianti

I    .......

I Piese de schimb

Î Transport

1-

i Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

i

■ Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20,03.02)

I

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare


BUGET


Cod

indicator


2016


20.01


03


20.01


80797


20.01


05


20.01


06


20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03    0

20.03.01

20 03.02

20.04

20.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR


Reactivi

Dezinfectării

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Unifoime si echipament

!

i Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

I

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

I

! Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Cod

indicator


2016


20.04.03;

20.04.041

20.05

i

20.05.01

i

20.05.031 20.05.30 J

20.06 i 20.06.01 j 20.06.021

20.091

20.10!

20.11 •

]

20.121

20.13

i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02}

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

j    ...    .    .    -    -

i Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

I Reclama si publicitate

20.151

i

20.16

l

20.18

20.19    j

20.20    j

20.21'

i

20.22    j

20.23

20.24I

I

20.24.01!

I

20.24.02

20.25

20.271

t

20.30,

20.30.01


O:


i

25!


DENUMIREA INDICATORILOR

I

i

Protocol si reprezentare

i

Prime de asigurare non-viata

{Chirii

I    .    .

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

!

Executarea silita a creanțelor bugetare

■ I ■

!Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL Iii DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe jDobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

i

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

l ■

Dobânzi aferente creditelor externe garantate st/sau directe subimprumutate

Cod

indicator


BUGET

2016


20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30

30

30.01

3o.oi.oi:

30.01.02

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

25

0

0

I

i

i

0


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

I Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

■Dobanda datorata trezoreriei statului

I    ...    ...

(Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului ^Dobânzi la opeatiunile de leasing

. i    .    .    .    .    .    .

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț Șt tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

iTransferuri către instituții publice

30.02.05

30.03

30.03.011

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03;

40.201

40.30<


I

50    0

50.04,

t

51SF    0

51.01 i    0

51.01.01;


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


'Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

i    ,

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extremă dificultate

l

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

I

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    ;

i

.    i

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociaie

i    ■    '

l

I Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu! sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.03!

51.01.05'

51.01.14

51.01.15

51.01.24

!

51.01.261

i

51.01.31

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60 j


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET


2016


Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

i    '

i Alte transferuri curente interne

■ i    ..... ■    ■    -

‘Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

. ... .

J Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

| Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.61


55 SF

55.01

55.01.18

55 01.54!

i

55.01.63!

55.02!

55.02.01!

55.02.04

l

57 i

57.02

57.02.01 i

I

57.02.021

57.02.03

57.02.04


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

BUGET

2016

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

■    59

Burse

i    59.01'

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la safarizarea personalului neclerical

j    59.15

I

Despăgubiri civile

59'17J

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20 i

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

i

;    59.221

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25 j

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

1    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

,    59.35

| |

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

i    79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80


DENUMIREA INDICATORILOR

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

I    .    ■    —.    ■

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

i Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

- I '    .....

l Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

l Rambursări de credite interne garantate

i Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

I Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(8S.O1)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

i    ’

iPlăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent In secțiunea de funcționare a bugetului local

BUGET


Cod

indicator


2016


80.03

80.30

81

81.01

81.01.01.

I

81.01.02'

81.01.05!

81.01.06

81.02i

I

81.02.01

81.02.021 81.02 051

85

85.01

t

85.01.01


BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

2016

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01    0

| Excedentul secțiunii de funcționare

i

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01    0

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

32

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51    0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.42+51.02.43+51.02.45)

51.02,    0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

{Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02.29

I

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.2/2015”

51.02.40!

DENUMIREA INDICATORILOR


BUGET

Cod

indicator

2016


51.02.41


51.02.42


51.02.431


!    51.02.45 j

I

55    0

I

i 55.01 i    0

55.01.031

J    ;

55.01.07 j    !

i    1

I    55.01.08

i '    I

55.01.09    !

.    55.01.101

'    55.01.12

I    i

I

55.01.13DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


BUGET

2016


Fond Roman de Dezvoltare Sociala

.Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

i Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.2/2015


55.01.15;

55.01.28

55.01.42

55.01,56i

55.01 62j


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila j Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

i Finanțarea națională

î

t    -    -

Finanțarea externa nerambursabila


56.01,


|    56.01.01

I

56.01.02,

S6.OI.O3!

56.02    0

j

!    56.02.01

56.02.02


DENUMIREA INDICATORILOR


'cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03,01 la 56.03.03)

j

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

i .............

| Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) {56.04.01 la 56.04.03)

Ț    •    ......

Finanțarea națională i ■    ■

Finanțarea externa nerambursabila

: Cheltuieli neeligibile

i

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

....

Finanțarea națională

I

BUGET

2016


Cod

indicator

56.02.03

56.03    0

56.03.01

56.03.02.

56.03.03i

56.04 '    0

56.04.01

56.04.02:

56 04 03

56.05;    0

56.05.01'

56 05 02

56.05.03

56.07    0

56.07.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională

iFinanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor Ierte ( 56.11.01 la 56.11.03)

iFinanțarea națională

I •    -

Finanțarea externa nerambursabila jCheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională

I Finanțarea externa nerambursabila I Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

i Cod indicator


BUGET

2016


56,07.02

l

56.07.03

I

56.08

0!


i

56.08.01'

56.08.02'

56.08.03

56.111

56.11.01!

56.11.02

56.11.03'

I

56.15

56.15.01

!

56.15.02j

56.15.03

56.161

BUGET

DENUMIREA 1 N 0 1 CAT0R1L0R

Cod

indicator

2016

Finanțarea națională

5616.01

Finanțarea externa nerambuisabila

56.16.02

Cheltuieli neeiigibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

IFinanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

I

iFinanțarea națională

56.18.01!

{Finanțarea externa ne rambursabila

1

56.1S.02

I

Cheltuieli neeligibile

•    56.18,03;

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56 25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01!

| Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Asistentă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională

t

Finanțarea externa nerambursabila

■i --

Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56-28.01 la 56.28.03)

J Finanțarea națională {Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

Alte facilități și instrumente postaderare

i Finanțarea naționala

Finanțare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

BUGET

Cod

. indicator

2016

I

i ——

56.27

56.27.01

56.27.02 j 56 27.03

56.28

î

56.28.01

56.28.02

56.28.03

58

58.16

i    !

58.16.01 j

I

I

58.16.02!

I

58.16.03{

70    32


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

I

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

l    •

I Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

! Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL OE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)


Cod

indicator 1


BUGET

2016


I

711

71.01

71.01.01 j

71.01.02

71.01.03

71.01 ,30l

71.03

72

72.01

I

I

72.01.01

75

79

81 j

81.04

32

32

32:

o-

0 i

I

0

oi

85

• ■>


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

BUGET

2016

Plăti efectuate in anii precedenti st recuperate in anul curent (cod 85.01,02+85.01.05)

85.01

0

.Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.011

0'

Excedentul secțiunii de dezvoltare

I

92.01.97

I

Deficit (93.01.97)

93.01

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97i

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAChlfi

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL CONSTANTA

lnstitu(ia publică:_

Formular ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016


CAP. 81.02


DENUMIREA INDICATORILOR


mii lei

J    BUGET

Cod indicator F

i    2016


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


44600


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

j Salarii de baza

' I    ■    ■    '

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca


01

i,

1o'i


44600

44600


10.01

■ *1

10.01.01 ij

10.01.03 ț 10.01.04

io.oi.o51


0;

0


DENUMIREA INDICATORILOR


l Alte sporuri

Ore suplimentare

,Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

i

! Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

i -    '    -

i Indemnizații de delegare

I

i '

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

i Alocații pentru locuințe

j Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.02.30) Jachete de masa*)

I -    - ■■    ■    ■ -    •

I Norme de hrana

1 Uniforme si echipament obligatoriu

i    a    l

I

BUGET

|    Cod indicator    r

i

'I

I

2016

l

il

1


10.01.06i

10.01.07 j

10.01.08;

10.01.10^1

î

10.01.11

S

10.01.12.

I

10.01.13'

I

10.01.14,

10.01.15'

(

10.01.16,,

10.01.30 (

10.02’ 0

10.02.01 |j

țr

10.02.021

ți' ■'

10.02.03 ii

DENUMIREA INDICATORILOR

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

I

Transportul la si de ia locul de munca

Vouchere de vacanță

!

Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1    ■    ■

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale I Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

BUGET


Cod indicator


2016


10.02.04

I    f

i    10.02.05 ț

■    ț

r.

!.


10.02.06,1

!    10.02.30 ■

i    i-

10.03 i

I    j

I    10.03.01 '

i

10.03.02.

10.03.03;.

!

10.03.04

i

j    10.03.05:

:    10.03.06

20.01

20.01.01 Ș 20.01.02

DENUMIREA INDICATORILOR


încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

I

iTransport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

i Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02) j Hrana pentru oameni

i Hrana pentru animale

i

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

I Medicamente

Materiale sanitare

j

Cod indicator


BUGET

2016

.'I

-F

20.01.03

l.

20.01.04 l

5

i

20.01.05;

t

20.01.06 [i

20.01.07 F

20.01.08!

20.01.09 r !

20.01.30 f

20.02 j

20.03 .

I,

20.03.01 Ș

t-

20.03.021|

J

20.04

20.04.01 | 20.04.02

DENUMIREA INDICATORILOR


Reactivi

. . i ..    .    .

Dezinfectant)

Bunuri de natura obiectelor de inventar {cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament ÎLenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasau, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasați interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate £......

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

I, BUGET Cod indicator ț

2016

20.04.03,;

20.04.04;

■I

20.05 '!

0!;


20.05.01,

i

ii


20.05.03'i

l

20.05.30 l

I

20.06':


20.06.011;

i

20.06.02]

20.09

20.10

F

20.11    j;

!

20.12    i

l

20.13    '

20.14

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator    r    '

2016

i

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

1    F

20-15

I

Studii si cercetări

20.16

i'

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

i

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19]

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

F

20.20

)

Meteorologie

li

20.21

L

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

I

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

F"    ?

20.23 j

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24    0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

j Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

!!

20.24.02|

F

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25]

L

' ■ -- -

Tichete cadou

20.27 j

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30'    0

. . ... .

Reclama si publicitate

20.30.01 j

DENUMIREA INDICATORILOR


Protocol si reprezentare

I Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

I Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

I ......

| Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

| Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

i Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

i

j    ,    BUGET

Cod indicator    j'

]    2016

.5

!    20.30.02

20.30,03 ’

ji

• r

20-30.04 î

f

20.30.06

20.30.07 j

20.30.09 i

i    S

20.30.30 j

:    j

I    30    0

j

30.01 I    0

f    ’

30.01.01 j j    30 01 02

30.02    O

I -    j

30.02.01 ț

j    j

30.02 02

30.02.03

DENUMIREA INDICATORILOR

I    .

i    ,

Cod indicator    ;

BUGET    i

2016    :

1

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

.    -1 | -    -    ™    7

30.02.05»

1

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

i    i

i

0

1

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01 |

Dobanda datorata trezoreriei statului

!    30 03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

. I .    .    ..    ...    ...    ..

1    30.03.03 j

3

|

Oobanzi la opeatiunile de leasing

I ,    ...

!    f

30.03.05

:    l!

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

401!

■    1    r

446001

--    l    -    -

J Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț tarif

40.03

*

39000'

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

!    40.20

Alte subvenții

40.30

i

5600

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

î    50:

1 ’

O

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

i    50.04;

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

1 *

j    51 SF‘

0'

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

i    ■    I1

i

Transferuri către instituții publice

1 1'

51.01.01 |

I .    .    t

i

DENUMIREA INDICATORILOR

Acțiuni de sanatate

finanțarea aeroporturilor de interes local

l

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

. Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

î    '    "    ’    ~ "    .......    -

Transferuri din bugetele consiliilor focale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extremă dificultate

iTransferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate fn concediu pentru creșterea copilului

(Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

^Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

j Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

)

f    ...... '    ’............

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

(Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

BUGET

Cod indicator ;

î 2016

j

51.01.03 j-51.01.05jj

51.01.14 '

I

51.01.15^

i

51 01.24 i

I

51.01.26

il

51.01.31

51.01.39 i

I

51.01.46,

51.01.49

51.01.60


BUGET

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator    '

2016

1

51.01.611


Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54+55.01.63)

Alte transferuri curente interne

i    -    .    -    -    ■    -

jTransferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

! ’ '

.Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55 SF

l’

«

55.01 li

55.01.18

55.01.541|

I

55.01.63 |j

r

55.021,


Contribuții și cotizații la organisme internaționale

i    -    --    -

Alte transferuri curente in străinătate

i .    .    _    __ .

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

! Ajutoare sociale in numerar

! Ajutoare sociale in natura

i

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

55.02.01 j1

!l

55.02.04 [

57.02 I

57.02.01 57.02.02j 57.02.03 ij

ț

57.02.04 j


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 +59.12 +59.15 +59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

Cod indicator

59

59.01 i

l

59.02i

59.08

59.11

59.12

59.15

59.171

59.20

59.22 j

59.25 li

' ii

59.30

59.35

79 s

801|


BUGET

2016


°î

0'


BUGET


DENUMIREA INDICATORILOR

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

i

| Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

| Diferențe de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Piati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

I Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Cod indicator ‘


80.03

80.30!

81

i

81.01, 81.01.01 ii

81.01.021,

81.01.05

81.01.06

81.021

)

81.02.01 J

' !

81.02.02 S

81.02.05 I

I

a

851

85.01!

85.01.01'


BUGET    ,

DENUMIREA INDICATORILOR


51.02.40 j


Cod indicator ■    '

2016    '

,    I

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

(

Excedent 92.01.96

92.01

0

Excedentul secțiunii de funcționare

I

92.01.961'

.

Deficit 93.01.96

93.01

0

jDeficitul secțiunii de funcționare

!

93.01.96,

li

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

Jo

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

i

0,

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.42+51.02.43+51.02.45)

'I

51.02

j

i

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12''

3

i

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

..... .

r

51.02.28 r

l!

i

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29j

■ Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG jnr.2/2015"    '    '    ’

DENUMIREA INDICATORILOR


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru cofinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2015


Cod indicator


BUGET

2016


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015


iTransferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015


51.02.41

51.02.42

51.02.43


Transferuri din bugetele proprii ale județelor către bugetele locale în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din ! FEN


51.02.45

I


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    i

I

A. Transferuri inteme (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62)


55

55.01


Programe cu finanțare rambursabila


Programe comunitare

! Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

i Programe ISPA


i Programe SAPARD

i

i

; Investiții ale agentilor economici cu capital de stat


55.01.03

55.01.07

55.01.08

55.01.091|

ii

55.01.10:


Programe de dezvoltare


ll

55.01.12,

4

55.01.13


BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator    '

, 2016

i

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28:

'Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ

55.01.42;

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55 01.56

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ conform OUG nr.2/2015

55.01.62;

t

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe ne rambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.06 +56.11 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28,

56;

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEOR) (56.01.01 la 56.01.03)

ți

56.01;;

{Finanțarea națională

56.01.01

i

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02:

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02|

(

| Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03|

Finanțarea națională

i

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 ia 56.04.03}

Finanțarea națională

i

j Finanțarea externa nerambursabiia

iCheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională

Cod indicator


BUGET

2016


56.02.03

56.03 j    0

56.03.01.

56.03.021

ii

II

56.03.03 i

56.041    0

56.04.01i

56.04.021

i

56.04.031

56.051    0

ț

56.05.01i

ii

i

56.05.02 i'

56.05.03 i

r

I

56.071    0

56.07.011|

DENUMIREA INDICATORILOR

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

1 ■ - ■ ■

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortrsantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Ț    -    ...

| Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

i    '

i

'Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03,

Cod indicator


56.07.02


56.07.03

ț

56.08 i


56.08.011

56.08.02 j!

I

56.08.03 ,

■I

r

ii

56.11

:i

i

56.11.01 i

56.11.02!

j

56.11.03 J

II

56.15

56.15.01 '

56.15.02

56.15.03

se. ie).


BUGET


2016


BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR    Cod indicator

2016

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03:

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17,:

i

Finanțarea națională

t

56.17.01

j

Finanțarea externa nerambursabila

n    7

56.17.02    |

Cheltuieli neeligibile

f    I

56 17 0311

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

1

5618    ;

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02.    ’

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

L

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25;    '

Finanțarea națională

)    i

56.25.01 ij

I

Finanțarea externa nerambursabila

i

56.25.02

;i    i

Cheltuieli neeligibile

ti

56.25.03;    :

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

.    i

,    I

2016

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

!

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

I

Cheltuieli neeiigibile

56.28.03

j

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.16)

58

.....

Alte facilități și instrumente postaderare

58.16

Finanțarea naționala

58.16.01

Finanțare externa nerambursabila

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

i

(Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

(participare la capitalul social al societăților comerciale i ..    ... .    ...

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81,

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04,

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT <85.01)

BUGET

Cod indicator ,

2016

71

71.01i

I

71.01.01 (

71.01.02 :

' 1

71.01.03

71.01.30

L

71.03]

72    j

i,

r

72,01 ;

72.01.01

75

79

81:

L

[

81.0411

i

II

85 li

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

i

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

i

85.01.02

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

i

i

Excedent (92.01.97)

92.01

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

i

Deficit (93.01.97)

93.01

i

!

Oi

.j

Deficitul secțiunii de dezvoltare

;    93.01.97

i


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHfi

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIUL CONSTANTA    CAP.84.02

Instituția publică:_

Formular ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016

CAP.84.02

mii lei

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator :'

I

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

66887

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

-............1

59968

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59,

i

01

59968