Hotărârea nr. 312/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016

ROMÂNIA

S JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.201Ș

Luând în considerare dispozițiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

în temeiul următoarelor prevederi legale:

-    art. 20 și 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 6 și 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-    Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;

-    Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național

-    Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Planul urbanistic general al municipiului Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653/1999, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr. 174282/2015, precum și referatul de fundamentare nr. S 85505/16.10.2015 întocmit de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând seama de necesitățile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2016 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit, c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează:

a)    impozitul și taxa pe clădiri prevăzute în Anexa nr.l;

b)    impozitul și taxa pe teren prevăzute în Anexa nr.2;

c)    impozitul pe mijloace de transport prevăzut în Anexa nr.3;

d)    impozitul pe spectacole și taxa pentru șederea într-o unitate de cazare prevăzute în Anexa nr.4;

e)    alte taxe încasate de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr, 5;

f)    taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor administrate de Direcția Urbanism prevăzute în Anexa nr. 6;

g)    taxe pentru eliberarea certificatelor și avizelor administrate de Direcția Patrimoniu prevăzute în Anexa nr. 7;

h)    taxe administrate de Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat prevăzute în Anexa nr. 8;

i)    taxe administrate de Direcția Servicii Publice prevăzute în Anexa nr. 9;

j)    taxe pentru activitatea de stare civilă administrate de Direcția Administrație Publică Locală prevăzute în Anexa nr. 10;

k)    taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile prevăzută în Anexa nr. 11;

l)    taxe administrate de Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente prevăzute în Anexa nr. 12;

m)    taxe pentru activități de gospodărire comunală administrate de Direcția Gospodărire Comunală prevăzute în Anexa nr. 13;

n)    taxe pentru activitățile desfășurate de direcțiile din cadrui Primăriei Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 14;

o)    regulament de adoptare a taxelor speciale prevăzut în Anexa nr. 15;

p)    zonarea Stațiunii Mamaia și Sat Vacanță prevăzută în Anexa nr. 16.

Art. 2 Anexele nr. 1- 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2016, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/2002 modificată și completată prin H.C.L. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța.

Art. 4 Constanța este municipiu de rangul I potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități.

Art. 5 Neplata la termenele scadente a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligațiilor impuse se instituie sancțiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare,

Art, 6 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, ale Legii nr. 207/2015, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Art. 7 Taxele judiciare de timbru și taxele extrajudiciare de timbru ce se fac venit la bugetul local al municipiului Constanța sunt reglementate și stabilite conform dispozițiilor OG nr. 80/2013 și respectiv Legea nr. 117/1999,

Art. 8 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2016.

Art. 9 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 10 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța, și o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 17 consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE

Contrasemnează:

SECRETARUL

MUNICIPIULUI CONSTANȚA MARCELA ENACHE

CONSTANȚA _

Nr. 312

3

C.OhSI^'VT^

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1

la hotărârea nr. 312/2015

CAP. I IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă.

Art. 1 Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-a nexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri ce calculează prin aplicarea cotei de

0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art. 2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată în zona A a municipiului Constanța, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metrii pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Nr.

crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0.

1.

2.

3.

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu

pereți exteriori din cărămidă arsă, sau din

orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1200

720

B.

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

360

240

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

240

210

D.

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

150

90

E.

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 3 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată într-una din zonele B,

C și D ale municipiului Constanța, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metrii pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Nr.

crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electriceși încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0.

1.

2.

3.

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte

materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1000

600

B.

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

300

200

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

200

175

D.

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

125

75

E.

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 4 (1) Valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform prevederilor art. 2 și art. 3, se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea acesteia cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

Constanța - Rang I

A

2,50

B

2,40

C

2,30

D

2,20

(2) Zonele A, B, C și D din intravilan sunt stabilite conform H.C.L. nr. 614/2002, modificată și completată prin H.C.L. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța.

(3) În cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la alin.(1) se reduce 0,10.

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențiale

Art. 5 (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri ce calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii care poate fi:

a)    valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

b)    valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

c)    valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

(2)    Impozitul/taxa pe clădiri stabilită conform alin. (1) se majorează cu o cotă

adițională de 15,4%.

(3)    Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4)    În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 2, art. 3 și art. 4 ale prezentei anexe, coroborat cu art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 6 Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cu 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.

Art. 7 Obligații

(1)    Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016.

(2)    Persoanele fizice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(3)    Persoanele fizice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Art. 8 Sancțiuni

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 7 alin (2)și alin. (3);

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 7alin (2)și alin. (3);

(2)    Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

(3)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(4)    Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Art. 9 Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe clădiri.

CAP. II IMPOZITUL/ TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice

Art. 1 (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii.

(2)    Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3)    Impozitul/taxa pe clădiri stabilită conform alin. (2) se majorează cu o cotă

adițională de 15,4%.

(4)    Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(5)    Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

a)    ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

b)    valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c)    valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d)    valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e)    în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în

CONSILIUL LOCAL

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în

contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

(5)    Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(6)    În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este

5%.

(7)    În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Art. 2 Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cu până 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire șiaprobare a acestora.

Art. 3 Obligații

(1)    Persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilăa acestora, pânăla data de 31martie 2016.

(2)    Persoanele juridice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(3)    Persoanele juridice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Art. 4 Sancțiuni

(1)    Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2)și alin (3);

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2)și alin (3).

(2)    Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei.

(3)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(4)    Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările

CONSILIUL LOCAL

ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Art. 5 Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor juridice li se acordă o bonificație de 5% la impozitul pe clădiri.

CAP. III SCUTIRI LA IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

Art. 1 Se acordă scutire la impozitul/taxă pe clădiri pentru:

(1)    Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.

(2)    Clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate.

(3)    Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

(4)    Clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

(5)    Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

(6)    Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

(7)    Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

(8)    Clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

(9)    Clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(10)    Clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

6

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2

la hotărârea nr. 312/2015

CAP. I IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele fizice

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliu! local.

(2) în cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2 inclusiv, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei lha = 10,000 mp, cu valoarea impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor:

Lei/ha

Zona în cadrul localității

Constanța

A

10.316

B

6.499

C

4.447

D

2.113

(3) în cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m2, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei lha = 10000mp, cu valoarea impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție prevăzut la alin.(4).

Lei/ha

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

1,

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Pășune

21

19

15

13

3,

Fâneață

21

19

15

13

4.

Vie

46

35

28

19

5.

Livadă

53

46

35

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

X

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

(4) Coeficientul de corecție aplicat la nivelul municipiului Constanța, localitate de rang I, este 5.

(5) în cazul unui teren amplasat în extravilan, împozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție de 2,5 corespunzător rangului localității.

Nr.crt

Categoria de folosință

Impozit (lei/ha)

1.

Teren cu construcții

31

2.

Teren arabil

50

3.

Pășune

28

4.

Fâneață

28

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

55

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

56

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

9,

Drumuri și căi ferate

X

10.

teren neproductiv

X

(6)    Terenurile aflate în extravilanul Municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

(7)    în cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local.

(8)    Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire și aprobare a acestora.

Art. 2 Obligații

(1)    Orice persoană fizică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(2)    Persoanele fizice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

Art. 3 Sancțiuni

(1)    Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 2;

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 2;

(2)    Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de fa 70 lei la 279 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

(3)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(4)    Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr, 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Art. 4 Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe teren.

CAP. II IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) în cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2 inclusiv, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei lha = 10.000 mp, cu valoarea impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor:

Lei/ha

Zona în cadrul localității

Constanța

A

17.194

B

12.998

C

8.894

D

4.226

J

(3) în cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m2, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulțirea suprafeței de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei lha = 10000mp, cu valoarea impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție prevăzut la alin.(4).

Lei/ha

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

1,

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Pășune

21

19

15

13

3.

Fâneață

21

19

15

13

4.

Vie

46

35

28

19

5.

Livadă

53

46

35

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

X

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

(4)    Coeficientul de corecție aplicat la nivelul municipiului Constanța, localitate de rang I, este 5.

(5)    în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție de 2,5 corespunzător rangului localității.

Nr.crt

Categoria de folosință

Impozit (lei/ha)

1.

Teren cu construcții

31

2.    Teren arabil

50

3.    Pășune

28

4.    Fâneață

28

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

55

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1

56

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

7    Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol

de protecție

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

9.

Drumuri și căi ferate

X

10.

teren neproductiv

X

(6)    Terenurile aflate în extravilanul Municipiului Constanța sunt încadrate în zona A.

(7)    în cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local.

(8)    Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu până la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire și aprobare a acestora.

Art.2 Obligații

(1)    Orice persoană juridică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data operațiunii.

(2)    Persoanele juridice sunt obligate să depună declarații chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

Art. 3 Sancțiuni

(1)    Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor prevăzute la art. 2;

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la art. 2;

(2)    Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei.

(3)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(4)    Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Art. 4 Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor juridice li se acordă o bonificație de 5% la impozitul pe teren.

CONSILIUL LOCAL

CAP. III SCUTIRI

Art. 1 Se acordă scutire la impozitui/taxă pe teren pentru:

(1)    Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

(2)    Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

(3)    Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

(4)    Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

(5)    Terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

(6)    Terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

(7)    Terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(8)    Suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate.

(9)    Terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate.

(10)    Suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

6

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr, 3

la hotărârea nr.312/2015

CAP. I IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Art. 1 Valoarea impozitului pe mijloace de transport

(1) Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

144

6, Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

9. Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3

4

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm3

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50 lei/an

* în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(2)    în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

(3)    Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe și greutatea bută încărcată maximă admisă

Impozitul

'în lei/an)

Ax(e)

motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică

sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2. Masa de ce! puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

4. Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

II. 3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

OhlSTAft/'r»

m £ ROMANIA iS+lm Județul constanța

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3

la hotărârea nr._

2. Masa de cei puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3, Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5. Masa de ce! puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

III. 4 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2, Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1.545

2.291

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6. Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

(4) Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe și greutatea bută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e)

motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un

echivalent

recunoscut

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2 + 1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7, Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9. Masa de cel puțin 28

747

1.310

II. 2+2 axe

1. Masa Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1,429

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7, Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9. Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

III. 2+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2, Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3. Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

IV, 3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

V. 3+3 axe

Anexa nr. 3

la hotărârea nr._

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4. Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

(5) Remorci, semiremorci, rulote *

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

9

2, peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

4. peste 5 tone

64

* Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

(6) Mijloace de transport pe apă

Mijlocul de transport pe apă

Impozit

(lei/an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

25

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

67

3. Bărci cu motor

252

4. Nave de sport și agrement

a) cu lungimea de la 2.5 m până la 7 m inclusiv

500

b) cu lungimea de la 7.01 m până la 15 m inclusiv

800

c) cu lungimea de peste 15 m

1.100

d) yacht

cf. alin. (7)

5. Scutere de apă

252

6. Remorchere și împinqătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

670

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

1.090

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1.677

d) Peste 4.000 CP

2.684

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

218

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

218

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv

335

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

587

(7)    Pentru ambarcațiunile de agrement de tip yacht se va aplica o cotă adițională de 50% la valoarea prevăzută la punctul 4 litera c) din tabelul de mai sus.

(8)    în înțelesul prezentei hotărâri prin noțiunea de yacht se înțelege o ambarcațiune care poate fi prevăzută cu vele și/sau motor, are mai multe cabine și la care confortul reprezintă o caracteristică definitorie. Prin confort se înțelege existența a cel puțin unui dormitor, a unui living și a unei bucătări.

(9)    în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

Anexa nr. 3

la hotărârea nr._

Art. 2 Bonificație

(1)    Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe mijloacele de transport.

(2)    Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2016, persoanelor juridice li se acordă o bonificație de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.

Art. 3 Obligații

Persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2016.

CAP. II SCUTIRI

Se scutește impozitul pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

4


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr, 4

la hotărârea nr, 312/2015


IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 1 Cote și valori de impozitare

(1)    Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

(2)    Cota de impozit se determină după cum urmează:

a)    în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%;

b)    în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

Art. 2 Obligații

(1)    Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu cele mai sus prezentate, au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

(2)    Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Anexa nr. 5

la hotărârea nr. ________

£ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


ALTE TAXE ÎNCASATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

CAP. I TAXA DE SALUBRIZARE

(1)    Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale Legii nr. 101/2006, republicată - serviciului de salubrizare a localităților, fiind fundamentată pe necesitatea asigurării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea localității, de care beneficiază întreaga comunitate locală și individual, cei care nu dețin un contract individual de salubritate.

(2)    Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice - locuitori ai Municipiului Constanța.

(3)    Toate persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, nu plătesc taxa de habitat - dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

(4)    Cuantumul taxei este de: 3 lei/lună/persoană

(5)    Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

a)    veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

b)    persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, precum și în alte legi;

c)    persoanele cu handicap grav (I), accentuat (II).

(6)    Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenționate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

(7)    În cazul persoanelor cu handicap, scutirea de la plata taxei de habitat se stabilește pe baza listelor transmise de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, câtși a cererilor depuse de persoanele îndreptățite, urmând ca aceasta să fie aplicată începând cu luna următoare celei în care au fost depuse datele menționate anterior.

(8)    Scutirea se acordă persoanelor deținătoare de legitimații de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

£ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


(9)    Contribuabilii au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

(10)    Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

(11)    În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.

(12)    În vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune

cererea.

(13)    Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menționată în declarație.

(14)    Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți de la plata taxei de habitat.

(15)    În caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

(16)    Taxa de habitat se plătește în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

(17)    În cazul în care termenul de plată a taxei de habitat se împlinește într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

(18)    Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 1% calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

(19)    Pentru plata cu anticipație a sumelor datorate cu titlu de taxă habitat, până la data de 31 martie ale anului fiscal curent, se acordă o bonificație de 10%.

(20)    Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 70 lei si 279 lei.

(21)    Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(22)    Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

(23) Modelul declarației este următorul


CAP. II TAXA PENTRU TERENURILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE

1.    BD. TOMIS

2.    STR. MIHAI VITEAZU

3.    STR.TRAIAN

4.    STR. I.G. DUCA

5.    BD. ELISABETA

6.    STR. ȘTEFAN CEL MARE

7.    BD. 1 MAI

8.    BD. 1 DEC. 1918

9.    BD. ALEX. LĂPUȘNEANU

10.    STR. DEZROBIRII

11.    BD. FERDINAND

12.    BD. MAMAIA

13.    STR. REMUS OPREANU


14.    STR. BABA NOVAC

15.    STR. SOVEJA

16.    STR. ION RAȚIU

17.    BD. I.C. BRĂTIANU

18.    STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN

19.    STR. ELIBERĂRII

20.    BD. AUREL VLAICU

21.    STR. DISPENSARULUI

22.    ȘOS. MANGALIEI

23.    STR. POPORULUI

24.    STR. I .L. CARAGIALE

25.    STR. N. IORGA


(5) Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele susmenționate, se va face în baza notei de constatare întocmită și transmisă de către Direcția Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal.

(6)    Taxa se va plăti pentru suprafața ocupată de construcția garajului (cu ușile închise) pe baza comunicării primite de la Direcția Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța, până la eliberarea suprafeței ocupate.

(7)    Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

a)    veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b)    persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile și completările ulterioare.

(8)    Scutirea de la plata taxei, se acordă pe bază de cerere, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenționate.

(9)    Pentru garajele dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, contribuabilii au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

(10)    Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

(11)    În cazul demolării garajului, Direcția Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal are obligația să comunice în scris agențiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desființării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

(12)    În situația demolării garajelor, Direcția Poliție Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal are obligația de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local situația debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

(13)    Taxa se plătește în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

(14)    Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(15)    Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă între 70 lei și 279 lei.

(16)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(17) Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(18) Responsabilitatea controlului revine Direcției Poliția Locală prin Serviciul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal.

(19) Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.


(20) Modelul pentru declarația de impunere:

CAP.iii TAXA FoLosiRE TRAMĂ sTRADALĂ DE CĂTRE AuToVEHiCuLELE

CONCEPUTE ȘI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PE STRĂZILE DE TRAFIC UȘOR, MEDIU ȘI GREU

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală în temeiul prevederilor art. 486 alin.

(1)    și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată de necesitatea utilizării rețelei de drumuri ce se află în administrarea municipalității și pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării orașului de către autovehiculele concepute și construite pentru transportul de mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

(2)    Este datorată de persoanele fizice și juridice care dețin autovehicule concepute și construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulația pe străzile prevăzute în prezenta hotărâre.

(3)    Este stabilită în funcție de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, după cum urmează:

a) pentru străzile de trafic ușor și mediu:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa

încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic

Lei/luna

Lei/zi

1. Până la 2,5 tone inclusiv

40

4

2. Între 2,5 - 3,5 tone inclusiv

60

6

3. Între 3,5 - 5 tone inclusiv

90

9

b) pentru străzile de trafic greu*:

Masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic

Lei/lună

Lei/zi

1. Între 5-10 tone inclusiv

150

15

2. Între 10 - 20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

(4)    Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 tone multiplicată de 3 ori. În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

(5)    Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcție de masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic.

(6)    Sunt exceptate de la plata taxei:

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;

f)    vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate națională.

(7)    Conducătorii autovehiculelor concepute și construite pentru transportul de mărfuri au obligația de a obține autorizațiile de circulație de la punctele de încasare amplasate pe raza Municipiului Constanța.

(8)    În vederea eliberării “Autorizației de circulație” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societății, copia talonului sau a cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației și alte copii ale documentelor legale relevante.

(9)    Pentru autorizații anuale, eliberate până la data de 31.01.2016, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

(10)    Responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(11)    Prin utilizator, se înțelege persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumit în continuare utilizator român, respectiv persoana fizică ori juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumit în continuare utilizator străin.

(12)    Fapta de a circula fără a deține autorizație valabilă constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 250 lei și 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic /masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cuprinsă între 0-5 tone, inclusiv, și cu amendă între 1.000 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, peste 5 tone.

(13)    Aplicarea sancțiunii nu înlătură obligația de plată a taxei.

(14)    Responsabilitatea constatării contravențtiilor și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(15)    Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(16)    Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(17)    În vederea efectuării verificărilor în trafic a dreptului de a utiliza rețeaua de drumuri ce se află în administrarea municipalității de către autovehicule concepute și construite pentru transportul de mărfuri, conducătorul auto este obligat să prezinte autorizația de circulație, în original, valabilă la data efectuării verificării și dovada achitării acesteia, în copie.

(18)    În situația în care traseul autovehiculului impune parcurgerea unor artere cu limitare de tonaj și transportul depășește limita maximă admisă aferentă acestor artere, accesul este permis numai cu condiția achitării taxei corespunzătoare multiplicată de trei ori.

(19)    Pentru îmbunătățirea și extinderea serviciului de încasare a taxei și de eliberare a autorizației de circulație, Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local poate să negocieze și să incheie, în condițiile legii, convenții cu stații publice de distribuire a carburanților auto în limita unui comision de până la 10% din valoarea sumelor încasate.

*Lista străzilor cu trafic greu din Municipiul Constanța:

Nr.

crt.

Denumirea străzii

Lungime

carosabil

(Km)

Nr. benzi circ. în secțiune

Lungime totală benzi (Km)

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Șos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU (DN2A - CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

1.0

4

4

9.

ELIBERĂRII + I.L.CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAI VITEAZU

1.0

2

2

12.

ȘOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRAȚIEI

1.0

2

2

17.

MEȘTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VÂRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

ȚEPEȘ VODĂ

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LĂPUȘNEANU - 1 DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ

1.3

2

2.6

30.

CIȘMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILĂ EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRĂTESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALĂ

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARĂ II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARĂ III

0.6

2

1.2

41.

PRIMĂVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMUREȘ

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RAȚIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATĂ

0.5

2

1

54.

RĂSURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIȘ

0.2

2

0.4

58.

SPĂTAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARÂNG

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

(20) Modelul cererii de acordare a autorizației de circulație este următorul:

CAP. iV TAXA ANuALĂ PENTRu FiECARE sTAțiE FiXĂ PENTRu TELEFoNiE MoBiLĂ

(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486 alin.

(1)    și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de stațiile de telefonie mobilă, precum și de utilizarea domeniului și infrastructurii publice.

(2)    Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de stație fixă.

(3)    La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va prezenta:

-    actele societății (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-    autorizațiile de funcționare eliberate de Inspectoratul General al Comunicațiilor pentru fiecare amplasament de stație fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-    declarație pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de stație fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza Municipiului Constanța.

(4)    Operatorii de telefonie mobilă vor depune declarația până la data de 31 martie a fiecărui an.

(5)    Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata II, până la data de 30 septembrie inclusiv.

(6)    Operatorii de telefonie mobilă care înființează sau desființează amplasamente de stații fixe de telefonie au obligația de a depune o declarație de impunere corespunzătoare noii situații, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

(7)    În cazul înființării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

(8)    Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(9)    Constituie contravenție depunerea peste termen a declarațiilor de impunere sau depunerea declarațiilor de impunere neconforme cu realitatea și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.116 lei și 2.500 lei.

(10)    Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(11)    Responsabilitatea încasării taxei, controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.


(12)    Modelul declarației este următorul:

CAP. V TAXA PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE LINIȘTE ȘI SIGURANȚĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎN CONSTANȚA, MAMAIA ȘI SAT VACANțĂ

(1)    Taxa constituie venit cu destinație specială instituită în temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și este fundamentată de necesitatea menținerii condițiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci.

(2)    Taxa se încasează de la toți operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care desfășoară activități economice pe raza Municipiului Constanța, în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, indiferent de locația acestora. Fac excepție, activitățile economice desfășurate în sediile și punctele de lucru situate în incinta Portului Constanța.

(3)    Obligația de plată a taxei nu înlatură obligațiile stabilite în sarcina operatorilor economici prin alte acte normative care reglementează paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, întrucât prin această taxă se urmărește reducerea unei game mai variate de acte antisociale, și nu doar a sustragerii de bunuri din anumite perimetre bine determinate.

(4)    Taxa se datorează pentru spațiile deținute în vederea desfășurării activităților economice, fiind stabilită în funcție de suprafața utilă a spațiului respectiv.

(5)    Taxa va fi achitată de către utilizatorul spațiului (cel care desfășoară activitatea), iar în cazul spațiilor care formează centre comerciale și piețe agroalimentare, situate în Municipiul Constanța, de către proprietar sau locator, după caz.

(6)    Sunt scutite de la plata taxei persoanele care desfășoară activități de producție, doar pentru spațiile afectate de această activitate.

(7)    Taxa anuală în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracție de mp, din suprafața utilă deținută prevăzută în schița activului sau, în subsidiar, în oricare alt document justificativ relevant.

(8)    În Municipiul Constanța, taxa este stabilită diferențiat, în funcție de obiectul de activitate și suprafața utilă deținută sau numărul de locuri de cazare, astfel:

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

TAXA 2016

(lei/an)

1.

Unități de alimentație publică (suprafață utilă deținută)

S<100m2 = 15

100 m2<S<150 m2 = 500

150 m2<S<200 m2 = 1.000

S>200m2 = 1.500

2.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru cu alte destinații (suprafață utilă deținută)

S<100m2 = 10

100m2<S<150m2 = 500

150m2<S<200m2 = 1.000

S>200m2 = 5.000

3.

Centre comerciale ce desfășoară activitate comercială (suprafață utilă deținută)

400 m2<S<1.000m2 = 5.000

1.000m2<S<2.000m2= 15.000

2.000m2<S<4.000m2=20.000

S>4.000m2 = 45.000

4.

Piețe agro-alimentare (suprafață utilă deținută)

S<100m2 = 10

100 m2<S<500m2 = 500

500 m2<S<1.000m2 = 1.000

1.000m2<S<2.000m2 = 2.500

S>2.000m2 = 5.000

5.

Depozite comerciale (suprafață utilă deținută)

S<100m2= 10

100 m2<S<200m2 = 500

S>200m2 = 1.000

6.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă deținută)

S<50m2 = 500

S>50m2 = 1.000

7.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă deținută)

S<200m2 = 6.000

S>200m2 = 18.000

8.

Unități de cazare (număr locuri de cazare)

Locuri cazare <40 = 5.000

40 <Locuri Cazare<100 = 10.000

Locuri cazare >100 = 15.000

(9)    Prin centru comercial, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege structura de vânzare cu suprafață medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate. Suprafața de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafețelor de vânzare cu amănuntul de produse și servicii de piață și de alimentație publică cuprinse în acesta.

(10)    Prin sintagma ”structura de vânzare cu suprafață medie” se înțelege structură de vânzare având o suprafață de vânzare cuprinsă între 400-1.000 mp inclusiv.

(11)    Prin sintagma ”structura de vânzare cu suprafață mare” se înțelege structură de vânzare având o suprafață de vânzare mai mare de 1.000 mp.

(12)    Impunerea se va face în baza schiței cadastrale sau, în subsidiar, a oricărui alt document justificativ relevant, prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele înscrisuri:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.);

-    schița activului vizată de o persoană autorizată;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz.

(13)    În cazul unităților cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenții, a căror suprafață pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare locație în parte, în funcție de activitatea efectiv desfășurată în acel spațiu, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelul mai sus menționat) înmulțită cu numărul de locații care au aceeași încadrare.

(14)    La încadrarea în activitatea desfășurată se va avea în vedere clasificarea CAEN rev.2 astfel cum reiese din documentele prezentate.

(15)    Contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor de impunere în termen de 30 de zile de la înființarea sau de la intervenirea oricăror modificări ce conduc la recalcularea taxei datorate.

(16)    În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare, după caz.

(17)    Calculul taxei se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul s-a înființat sau a adus modificări actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare și sfârșitul anului fiscal.

(18)    În cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice și în cursul aceluiași an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizației de funcționare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

(19)    Pentru Constanța, taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie, inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie, inclusiv.

(20)    În situația în care, pe parcursul anului fiscal, nu au intervenit modificări care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligația depunerii unei noi declarații anuale. În acest caz, declarația depusă în anul 2015 sau în anii precedenți reprezintă titlu de creanță al contribuabilului pentru calcularea taxei pentru anul 2016.

(21)    Pentru stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, taxa se achită integral până la data de 01.07.2016, inclusiv, dată până la care operatorii economici au și obligația depunerii declarației de impunere anuale.

(22)    Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(23)    Constituie contravenții următoarele fapte:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

(24)    Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

(25)    Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(26)    Responsabilitatea încasării taxei, controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(27) Modelul declarației este următorul:


CAP. VI. TAXA DE PROMOVARE A TURISMULUI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA ȘI SAT

VACANțĂ

(1)    Prezenta taxa este instituită ca taxă specială, în temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din rațiuni de promovare a stațiunii Mamaia, ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic.

(2)    Taxa este anuală fiind stabilită diferențiat, în funcție de destinația spațiului și se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după cum urmează:

Nr.

crt.

Destinație

Taxă

lei/an

1.

Cazare turistică

hoteluri, hoteluri - apartament și complexuri hoteliere

2.000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și altele asemănătoare până la 10 camere de cazare inclusiv

500

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și altele asemănătoare peste 10 camere de cazare

1.000

2.

Agrement: cluburi/discoteci, cazinouri și alte asemenea

2.000

3.

Agrement: locații cu instalații și dotări specifice agrementului turistic

Cu activitate de alimentație publică

1.375

Fără activitate de alimentație publică

875

4.

Alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unități de alimentație publică situate în

1.750

stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism

5.

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 1*

1.000

6.

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 2*

1.250

7.

Alimentație publică: restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii - zona 3*

1.750

8.

Farmacie, sală de jocuri, atelier foto, spălătorie auto

1.000

9.

Transport: autocare, microbuze,trenulețe etc., ambarcațiuni cu scop turistic, telegondole

500

10.

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 1*

200

11.

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 2*

350

12.

Comerț ambulant, comerț cu amănuntul și orice activitate economică, alta decât cele prevăzute la pct. 1-5 - zona 3*

500

13.

Terenurile amenajate pentru activități sportive

50

* Zonarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță este prevăzută în Anexa nr. 16 a prezentei hotărâri.

(3)    Prin sintagma “cluburi/discoteci” se înțelege locația prevăzută cu instalații electronice speciale de lumini, precum și de redare și audiție de muzică, unde se dansează, se desfășoară activități artistice și distractive, indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate.

(4)    Prin complex hotelier, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcțiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)    sunt exploatate de același operator economic;

b)    activitățile realizate sunt cuprinse într-o singură evidență contabilă;

c)    sunt amplasate în perimetrul aceleași unității de cazare.

(5)    Impunerea se va face prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare, la care se vor anexa în copie certificată următoarele documente:

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-    hotărârea AGA sau a asociatului unic cu privire la deschiderea de puncte de lucru, încheierea/rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la deschiderea de puncte de lucru, certificatul de înregistrare mențiuni emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu privire la activitatea desfășurată la fiecare punct de lucru;

-    certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, după caz;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere etc.).

(6)    Taxa se achită integral până la data de 01.06.2016, inclusiv, dată până la care operatorii economici au și obligația depunerii declarației de impunere anuale.

(7)    În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iunie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/ statutului/ autorizației de funcționare, după caz.

(8)    Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(9)    Constituie contravenții:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

(10)    Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice.

(11)    Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(12)    Responsabilitatea încasării taxei, controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(13)    Modeluldeclarațieieste următorul:


CAP. VII TAXA DEȘEURI INERTE (1) Taxa constituie venit cu destinație specială în conformitate cu dispozițiile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și este fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, în vederea depozitării în locuri special amenajate a deșeurilor inerte rezultate din 17

MUNICIPIUL CONSTANȚA Consiliul local

activitatea de construcții/desființări imobile precum și din alte activități curente, unde permanent se acționează cu utilaje pentru comasareași compactarea acestora.

(2)    Taxa se utilizează pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, prin împingereași nivelarea depunerilor.

(3)    Prin deșeu inert, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege deșeul care nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu arde ori nu reacționează în niciun fel fizic sau chimic, nu este biodegradabil și nu afectează materialele cu care vine în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului.

(4)    Cuantumul taxei este de 3 lei/tonă sau fracție de tonădeșeu inert.

(5)    Taxa este datorată de către persoanele fizice și operatorii economici, denumiți în continuare contribuabili, care produc/transportă deșeuri inerte cu ocazia efectuării lucrărilor de construire/demolare autorizate de autoritatea publică locală sau a lucrărilor pentru care nu sunt necesare obținerea autorizațiilor prevăzute de lege.

(6)    Pentru contribuabilii care depun documentația în vederea eliberării unei autorizații de construire/desființare, taxa se stabilește pe baza calculului estimativ al cantității de deșeu inert rezultată în urma lucrării efectuat de proiectantul/arhitectul care a elaborat

proiectul tehnic, și se achită odată cu obținerea autorizației emisă de autoritatea

publică locală.

(7)    În această situație, contribuabilii vor solicita de la Serviciul Public de Impozite, Taxe

și alte Venituri ale Bugetului Local eliberarea autorizației pentru deșeuri inerte în momentul în care vor transporta deșeurile produse cu mijloacele de transport proprii, la rampa amplasată în Portul Constanța - Poarta 9.

(8)    Pentru contribuabilii care transportă deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9, taxa este calculată în funcție de capacitatea de încărcare a mijlocului de transport, astfel cum este menționată în documentele tehnice ale acestuia.

(9)    Accesul la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9 se face doar pe baza autorizației pentru deșeuri inerte eliberată la oricare din punctele de încasare amplasate pe raza municipiului Constanța ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(10)    În vederea eliberării “Autorizației deșeuri inerte” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa, după caz, următoarele:

-    copia certificatului de înmatriculare a societății;

-    copia talonului sau a cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației, autorizațiile de construire/demolare/intervenție în domeniul public eliberate de către Primăria municipiului Constanța;

-    memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale), documentul de plată, și alte copii ale documentelor legale relevante.

(11)    Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța sau prin numerar la ghișeele din cadrul agențiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(12)    În situația contribuabililor care transportă deșeuri inerte, responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(13)    Prin utilizator, se înțelege persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumit în continuare utilizator român, respectiv persoana fizică ori juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumit în continuare utilizator străin

(14)    Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

a)    veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b)    persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile și completările ulterioare.

(15)    Depozitarea gunoaielor, deșeurilor, molozurilor, în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor HCL 184/2013.

(16)    Constituie contravenție fapta de a circula, intra și depune deșeuri inerte la rampa amplasată în Portul Constanța - zona Poarta 9 fără a deține autorizație valabilă, și se sancționează cu amendă între 250 lei și 1.000 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, și cu amendă între 1.000 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu sarcina utilă maximă autorizată peste 5 tone.

(17)    Aplicarea sancțiunii nu înlătură obligația de plată a taxei.

(18)    Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

(19)    Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

(20)    Responsabilitatea constatării contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local și Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(21)    Modelul cererii de acordare a autorizației deșeuri inerte este următorul:

(22) Modelul autorizației deșeuri inerte


AUT. seri a I I nrj

CHT. seria f I nr.l    I(tone)

(tone)


l    l    -r-

Fia'i ririAr urri / \.T.i'Ti],iilki

20

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

la hotărârea nr. 312/2015

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA URBANISM

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism

SUPRAFAȚA

TAXA (lei)

a) până la 150 m2, inclusiv

6

b) între 151 - 250 m2, inclusiv

7

c) între 251 - 500 m2, inclusiv

9

d) între 501 - 750 m2, inclusiv

12

e) între 751 - 1.000 m2, inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

14 + 0.01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

B. Taxe pentru eliberarea avizelor, a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a autorizațiilor pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/sau privat

(1)    Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului inițial.

(2)    Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului este de 15 lei.

(3)    Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

(4)    Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la pct. (3) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

(5)    Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

(6)    Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală eu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

(7)    a) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavărt necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare este de 15lei/m2.

b) în termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.

ons,A....z ROMÂNIAAnexa nr. 6

la hotărârea nr._


(8)    Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

(9)    Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

(10)    Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei/m2.

(11)    Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.

(12)    Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului este de 15 lei.

(13)    Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosință a domeniului public și/sau privat al Municipiului Constanța pentru lucrări de reparații (avarii) la rețelele de utilități și branșament/racord este de 22 lei/zi.

(14)    Vor fi scutiți de taxa locală agenții economici și persoanele fizice care solicită intervenția în domeniul public și/sau privat pentru lucrări de investiții pe trasee noi.

(15)    Lucrările de investiții pentru realizarea de rețele și branșamente/racorduri vor fi limitate în timp astfel:

>    pentru realizarea unui branșament, timpul de scoatere temporară din folosință a domeniului public și/sau privat va fi cuprins în intervalul de 5-15 zile, în funcție de lungimea traseului, Acest termen se poate prelungi o singură dată cu același număr de zile. Excepție vor face branșamentele care se vor realiza prin foraj orizontal, termenul de execuție va fi cuprins în intervalul de 10-20 zile cu posibilitatea de a-l prelungi cu același număr de zile.

>    în cazul lucrărilor pentru realizarea unei rețele subterane, timpul de scoatere temporară din folosință a domeniului public și/sau privat nu va depăși 30 zile pentru un tronson de 100 ml. Acest termen se poate prelungi o singură dată cu încă 30 zile.

(16)    Termenul de valabilitate al autorizației pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/privat este intervalul de timp cuprins între 60 de zile și 9 luni de la data emiterii în funcție de complexitatea lucrării. Acest termen se va încadra în termenul de valabilitate prevăzut în autorizația de construire. în cazul în care expiră acest termen, se va solicita o nouă autorizație pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/privat, în termenul de valabilitate al autorizației de construire.

eONSTAN^ ROMÂNIA

1 m 1 TlirM-TIH ,n < JUDEȚUL CONSTANȚA Ofli MUNICIPIUL CONSTANȚA T... CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 6

la hotărârea nr._


(17)    Depășirea termenelor menționate în autorizația de scoatere temporară din folosința domeniului public și/sau privat se va sancționa conform legislației în vigoare.

(18)    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Urbanism.

(19)    Taxa pentru obținerea în numele solicitantului a avizelor necesare în vederea autorizării va fi de 20 lei/aviz.

(20)    Mod de aplicare. Pentru taxele prevăzute la punctele (3) și (4) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:

a)    taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația de construire și se plătește înainte de emiterea acesteia;

b)    pentru taxa prevăzută la pct. (3) și (4), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Legii nr, 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, art.457;

c)    în termen de 15 zile de ia data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate a! autorității administrației publice locale;

d)    până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

e)    până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxa, trebuie plătită orice diferența de taxa datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

(21)    Regularizarea taxei pentru autorizația de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată lucrarea.

(22)    Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziții ale Primarului Municipiului Constanța, care cuprind specialiști în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu cât și din cadrul instituțiilor de specialitate care sunt special împuterniciți de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului menționat, o copie a documentului de plată.

(23)    Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentație a fost supusă analizei comisiei de resort în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism.

(24)    Pentru obținerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 6

la hotărârea nr._


-    cerere;

-    copie certificat de urbanism;

-    documentația anexă;

-    taxă conform prezentei hotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipație, prin chitanță la casieria primăriei sau cu ordin de plată ia trezorerie;

-    taxă pentru fiecare aviz percepută de către unitatea emitentă, achitată cu anticipație, prin chitanța la casieria primăriei sau cu ordin de plată fa trezorerie,

(25) Modelul declarației pentru regularizarea taxei autorizației de construire la terminarea lucrărilor:

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)_cu

domiciliul în Constanța, str._rog aprobarea eliberării

procesului verbal de recepție (parțială) pentru lucrările executate în Constanța, _, nr.

_, conform autorizației de construcție nr.

_din data de_

pentru următoarele lucrări executate (până în acest stadiu) : lucrări rămase de executat: lucrările au fost terminate la data de

Declar pe proprie răspundere în cunoștința prevederilor legale în vigoare că valoarea lucrărilor rezultate (în acest stadiu) a fost de

_lei, din care pentru spațiul comercial (sediul de

firmă) valoarea a fost de_lei.

Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară cu privire la necesitatea declarării valorii reale a construcției executate.

Data:    Semnătura:

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

4

eoNSTArzr ROMÂNIA


1 t*î X iiir\r“rlll t

Anexa nr. 7

la hotărârea nr, 312/2015


TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ȘI AVIZELOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA PATRIMONIU

Art. 1 (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală și adresă este de 7 lei.

(2)    Documentația se depune la Biroul nr. 1 - bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C -incinta City Park Mall - Sky Level.

(3)    Acte necesare:

-    cerere tip;

-    act de proprietate -copie;

-    plan de situație executat de o persoană fîzică/juridîcă autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, plan care va conține un tabel cu coordonate stereo 70 pe suport de hârtie și suport magnetic;

-    istoric de rol fiscal în cazul actelor de proprietate mai vechi de anul 1990.

Art. 2 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător:

-    pentru produsele vegetale:

a)    suprafață până la 1 ha, inclusiv este de 9 lei;

b)    suprafață de la 1 - 5 ha, inclusiv este de 27 lei;

c)    suprafață de la 5 - 10 ha, inclusiv este de 44 lei;

d)    suprafață peste 10 ha este de 57 lei.

-    pentru produse animaliere, apicole este de 57 lei

(2)    Documentația se depune la Biroul nr. 2 - bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C -incinta City Park Mall - Sky Level.

(3)    Acte necesare:

-    cerere tip;

-    certificatul de producător anterior în original și actul de proprietate prin care dovedește că deține în proprietate o suprafață de teren arabil;

-    carnet de sănătate pentru animale, păsări și colonii de albine;

-    adeverință din care să reiasă că primește o cotă parte din produse, de la Asociația agricolă unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producător;

-    actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător, în copie.

Art. 3 (1) Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform Legii nr. 7/1996.

a)    persoane fizice

1.    Pentru suprafețe de la 1 - 500 mp, inclusiv este de 51 lei;

2.    Pentru suprafețe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de 102 lei;

3.    Pentru suprafețe peste 1000 mp este de 153 lei.

b)    persoane juridice

1.    Pentru suprafețe de la 1 - 500 mp, inclusiv este de 72 lei;

2.    Pentru suprafețe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de 143 lei;

3.    Pentru suprafețe peste 1000 mp este de 215 lei.

consta^ ROMÂNIA

1    mncTHi ,n < JUDEȚUL CONSTANȚA fejfl? MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 7

la hotărârea nr,_


Art. 4 Taxa prevăzută la art. 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este motivată de prevederile Legii nr, 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, unde, la art. 12 alin. (3), se dispune că planurile și registrele cadastrale se țin la zi, în concordanță cu situația de pe teren, în baza cererilor și comunicărilor făcute potrivit legii. Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Constanța.

Art. 5 Taxele prevăzute la art. 1 și 3 se datorează și se încasează prin casierie la momentul eliberării de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu.

Art. 6 Taxa prevăzută la art. 2 se datorează și se încasează prin casierie anticipat eliberării certificatului de producător de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu.

2

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 8

la hotărârea nr, 312    /215_

TAXE ADMINISTRATE DE DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Art. 1 Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

A.    Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

(1)    Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate și reclamă este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA.

(2)    Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în Municipiul Constanța în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

B.    Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

(1)    Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate pe raza Municipiului Constanța, cu excepția celor care intră sub incidența punctului (A) datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Municipiului Constanța.

(2)    Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a)    în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este de 27 lei/an/m2;

b)    în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj, pentru reclamă și publicitate, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este de 20 lei/an/m2.

(3)    Amplasarea afișelor și reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizației eliberate de autoritățile administrației publice.

(4)    Responsabilitatea încasării, controlului și urmăririi revine Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, iar aplicarea controlului și sancțiunilor revine Direcției Poliția Locală.

Art. 2 (1) Taxa aviz program de funcționare pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață care nu se regăsesc în CAEN - Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - alte activități recreative și distractive, se stabilește în sumă de 80 lei.

(2) Avizul program de funcționare se vizează anual, taxa aplicată având același cuantum.

Art. 3 Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța precum și al cetățeanului) se stabilește în sumă de 200 lei.

Art. 4 (1) Taxa autorizație de funcționare pentru desfășurarea unor activități

ce se regăsesc în CAEN - Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - alte activități recreative și distractive, se stabilește astfel:

a)    pentru unități ce se regăsesc în grupa 561 - Restaurante care funcționează zilnic până în ora 0100 se stabilește în sumă de:

-    pentru unități cu suprafața mai mică de 100 mp,inclusiv............................1.000 lei

-    pentru unități cu suprafața mai mare de 100 mp și mai mică de 500 mp,

inclusiv...................................................................................................2.500 lei

-    pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp,...............................................5.000 lei

b)    pentru unități ce se regăsesc în grupa 561 - Restaurante care funcționează peste ora 0100 se stabilește în sumă de:

-    pentru unități cu suprafața mai mică de 500 mp, inclusiv..........................3.500 lei

-    pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp, ..............................................7.000 lei

c)    pentru unități ce se regăsesc în grupa 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, care funcționează zilnic până în ora 0100 se stabilește în sumă de:

-    pentru unități cu suprafața mai mică de 100 mp,inclusiv............................1.000 lei

-    pentru unități cu suprafața mai mare de 100 mp și mai mică de 500 mp,

inclusiv.............................................................................................2.500 lei

-    pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp,.................................................5.000 lei

d)    pentru unități ce se regăsesc în grupa 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, care funcționează peste ora 0100 se stabilește în sumă:

-    pentru unități cu suprafața mai mică de 500 mp, inclusiv............................3.500 lei

-    pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp, ..................................................7.000 lei

e)    pentru unități ce se regăsesc în grupa 561 - Restaurante care funcționează în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, se stabilește în sumă de:

-    pentru unități cu suprafață mai mică de 500 mp, inclusiv...........................3.500 lei

-    pentru unități cu suprafață mai mare de 500 mp........................................7.000 lei

f)    pentru unități ce se regăsesc în grupa 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor tip care funcționează în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță se stabilește în sumă de:

-    pentru unități cu suprafață mai mică de 500 mp, inclusiv............................3.500 lei

-    pentru unități cu suprafață mai mare de 500 mp........................................7.000 lei

g)    pentru unități ce se regăsesc în grupa 932 - Alte activități recreative și distractive, se stabilește în sumă de:

-    pentru unități cu suprafața mai    mică de 100 mp, inclusiv............................1.000 lei

-    pentru    unități    cu    suprafața    mai    mare    de    100    mp    și    mai    mică    de    200    mp,

inclusiv...................................................................................................2.000    lei

-    pentru    unități    cu    suprafața    mai    mare    de    200    mp    și    mai    mică    de    300    mp,

inclusiv...................................................................................................3.000    lei

-    pentru    unități    cu    suprafața    mai    mare    de    300    mp    și    mai    mică    de    500    mp,

inclusiv...................................................................................................4.000    lei

-    pentru unități cu suprafața mai mare de 500 mp, .................................................7.000    lei

(2) Vizarea autorizației de funcționare se efectuează anual, taxa aplicată având același cuantum.

Art. 5 (1) Pentru structurile turistice - complex hotelier, se stabilesc următoarele taxe: 2

T Ar, y- ^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

a)    taxa aviz program funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru structurile tip complex hotelier care dețin și funcțiuni conexe de comerț și prestări servicii, precum centru SPA, magazin, salon de înfrumusețare, farmacie, ș.a, și care nu se regăsesc în grupele CAEN - Rev 2, 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - alte activități recreative și distractive, este cea prevăzută la art.2 și se încasează pentru întreaga structură.

* pe avizul program de funcționare se va menționa orarul de funcționare pentru fiecare activitate desfășurată în cadrul complexului hotelier

b)    taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației de funcționare privind desfășurarea activităților de alimentație publică desfășurate în cadrul complexelor hoteliere care dețin minim 2 unități de alimentație publică, indiferent de tipul, numărul sau specificul acestora - cu excepția beach-barurilor, și care se regăsesc în grupele CAEN 561 - Restaurante și/sau 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor,

cuantumul este de:

-    pentru unități cu suprafață totală mai mică de 500 mp, inclusiv.................4.000 lei

-    pentru unități cu suprafață totală mai mare de 500 mp.............................8.000 lei


* suprafață totală - suprafețele însumate ale unităților de alimentație publică din cadrul complexului hotelier

** pe autorizația de funcționare se va menționa orarul de funcționare pentru fiecare unitate de alimentație publică din cadrul complexului hotelier

(2) Prin sintagma "complex hotelier" se înțelege structura definită la paragraful (4) al Cap. VII din Anexa nr. 5 a prezentei hotărâri, respectiv:

" un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcțiuni diferite care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)    sunt exploatate de același operator economic;

b)    activitățile realizate sunt cuprinse într-o singură evidență contabilă;

c)    sunt amplasate în perimetrul aceleiași unități de cazare."

Art. 6 (1) Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Constanța

taxa lei/m2/zi

Nr

crt

ACTIVITATEA

ZONA A

ZONA B

1.

Comercializare de carte, presă, vederi

1,50

1

2.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

7,50

6

3.

Realizare și comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea

1,50

1

4.

Comercializare flori

3,50

3

5.

Comercializare legume-fructe

5,50

4,50

6.

Comercializare obiecte religioase

1,50

1

7.

Comercializare mărțișoare, felicitări, și alte produse specifice sărbătorilor tradiționale

1,50

1

8.

Comercializare produse diverse; prestări servicii

4,50

4

9.

Amplasare utiliaje specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea și comercializarea de produse specifice alimentare.

12

10

10.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

2,50

2

11.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică

!,5

1

r

12.

Activități cu caracter social/cultural/sportiv (târguri, expoziții, campanii medicale,spectacole, festivaluri, etc. - exclusiv organizare de nunți, botezuri)

a) fără desfășurare de activități comerciale și de alimentație publică

2,50

1,50

b) cu desfășurare de activități comerciale, exclusiv alimentație publică

3,50

2,50

c) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație publică

5

4

13.

Campanii promoționale

4

3,50

14.

Suprafețe ocupate pentru circuri

1,50

1

15.

Amplasare echipamente tehnice, instalații, cabine, puncte de racord și/sau distribuție aferente utilităților (apă-canal, electricitate, gaze, comunicații și altele asemenea)

2

16.

Depozitare materiale diverse și ambalaje aferente agenților economici

1,50

17.

Depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi, trotuare)

1

18.

Organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii și a schiței aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

1

19.

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar

2

20

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe si mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,50

21.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,50

22.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,50

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme    2

23.

b) autocamioane

4

c) autofurgonete

4

d) remorci

4

24.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedura de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice

1,50

25.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice

1

26.

Ocuparea domeniului public și privat al Municipiului Constanța cu vehicule, remorci utilaje destinate lucrărilor de construire

1 lei/mp/h

c0HSTAfJr^| ROMANIA

iAi JUDEȚUL CONSTANȚA

ffiElfi} MUNICIPIUL CONSTANȚA

J XZ V? CONSILIUL LOCAL

NOTA:

*ZONA A:

Str. Ștefan cel Mare Zona Gară,

Zona Kaufland,

Zona Casa de Cultura, Zona Delfinariu,

Zona Peninsulară, Zona Portul Tomis,

Zona faleză Cazino Constanța,

Zonele din jurul piețelor și parcurilor,

Zona Spital Județean, Bd. Tomis,

Bd. Mamaia,

Bd. 1 Mai,

Șos. Mangaliei,

Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Al. Lăpușneanu,

Bd. Ferdinand.

**ZONA B: zonele neincluse în zona A.

(2) Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat sunt cele stabilite la punctele de la 15 la 26 și sunt fixe indiferent de zonă.

Art. 7 Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță taxa lei/mp/zi

Nr,

Crt.

ACTIVITATEA

Valoare

Zona A

Zona B

1.

Comercializare de carte, presă, vederi și altele asemenea

1,50

1

2.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

13

12

3.

Realizare și comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea

1,50

1

4.

Comercializare flori și legume - fructe

5,50

4,50

5.

Comercializare obiecte religioase

1,50

1

6.

Comercializare produse diverse; prestări servicii

5,50

4,50

7,

Amplasare utiliaje specializate (aparate, vehicule, etc.) pentru producerea și comercializarea de produse specifice alimentare

12,50

10

8.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

4

3

9.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică.

3

2,50

10.

Activități cu caracter social/cuitural/sportiv (târguri, expoziții, campanii medicale,spectacole, festivaluri, etc. - exclusiv organizare de nunți, botezuri)

a) fără desfășurare de activități comerciale și de alimentație publică

2,50

1,50

b) cu desfășurare de activități comerciale, exclusiv alimentație publică

3,50

2,50

c) cu desfășurare de activități comerciale, inclusiv alimentație publică

5

4

11.

Campanii promoționale

4

3,50

12.

Suprafețe ocupate pentru circuri

1

0,50

13.

Amplasare echipamente tehnice, instalații, cabine, puncte de racord și/sau distribuție aferente utilităților (apă-canal, electricitate, qaze, comunicații și altele asemenea)

2,00

14.

Depozitare materiale diverse și ambalaje aferente agenților economici

3

15.

Depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi, trotuare)

1,50

16.

Organizare șantier

-    în baza autorizației de construire

-    în sezon perioada 01.06.-31.08.

1

4

17,

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului și cererii și schiței aprobate), atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar

2

18.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului și cererii și schiței aprobate), atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,50

19.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

3

20.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,50

21.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme

2

b) autocamioane

13

c) autofurgonete

13

d) remorci

13

22.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice

1,50

23.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice

1

NOTĂ:

* ZONA A

-    Sat de Vacanță ;

-    zona cuprinsă între hotel Malibu și hotel Alcor;

-    zona Nord (Summerland).

** ZONA B

-    zona cuprinsă între Tabără Nord și Camping Turist, inclusiv;

-    zona mal Lac Siutghiol.

Art. 8 Sunt scutiți de la plata taxelor prevăzute la art. 2, 3, 6 și 7, următoarele categorii:

a)    instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

b)    fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

c)    organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și penru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Art. 9 Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat sunt cele stabilite de la punctele 13 - 23 și sunt fixe indiferent de zonă.

Art. 10 Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la documentația existentă la compartimentul de resort.

Art. 11 în cazul în care agentul economic depășește termenul înscris pe acord, se vor percepe majorări de întârziere calculate până la data efectuării plății inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări precizate în actele normative în vigoare.

Art. 12 Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute mai sus revine Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.

Art. 13 Taxă autorizație sanitară de funcționare este de 20 lei/an.

7

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIULUI LOCAL

5

la hotararea nr._

TAXE PENTRU ACTIVITĂȚI DE SERVICII PUBLICE

CAP. I TAXA AVIZ COLECTARE DEȘEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

(1)    Taxa constituie venit cu destinație specială și este fundamentată de necesitatea existenței unui spațiu corespunzător din punct de vedere al protecției mediului înconjurător și al sănătății populației, în vederea strângerii, sortării și depozitării temporare a deșeurilor industriale reciclabile.

(2)    Taxa se utilizează pentru activități de dezinsecție-deratizare pe domeniului public al municipiului Constanța.

(3)    Pentru eliberarea „Avizului de colectare deșeuri industriale reciclabile" se achită o taxă după cum urmează:

-    27    lei/aviz    pentru agenții economici care dețin o    suprafață    de până la 300 mp;

-    35    lei/aviz    pentru agenții economici care dețin o    suprafață    între 301 mp - 500 mp;

-    35    lei/aviz    plus 8 lei pentru fiecare 100 mp în    plus față    de 501 mp, pe punct de

lucru.

(4)    în vederea eliberării avizului este necesară depunerea următoarelor documente, în copie:

-    actul de proprietate sau de închiriere al spațiului punctului de colectare;

-    planul de încadrare în zonă;

-    planul de situație cadastral ;

-    autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a mediului;

-    acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original, conform schiței planului de situație cadastral;

-    declarație de transport;

-    Certificatul de înregistrare eliberat Oficiului Registrului Comerțului;

-    Certificatul constatator pentru punctual de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

-    avizul Comisiei de circulație;

-    autorizația de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale Bugetului Local.

(5)    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Servicii Publice.

CERERE

AVIZARE CENTRE DE COLECTARE DEȘEURI

Subsemnatul

,    județul

, nr.

bloc

,    domiciliat    în    localitatea

,    strada

, scara    ,

ap.nr.

telefon

posesor al C.I. (B.I.)

seria

,    nr.

eliberat    de    Poliția

la data de

, în calitate de

_ al    societății

_cu sediul în localitatea la

adresa    _,

tel._, vă solicit avizarea punctului de colectare al societății

menționate situate în municipiul Constanța la adresa

_, cu nr. de

înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului_, cod fiscal conform prevederilor art. 7 al O.U.G. 16/2001.

La prezenta cerere anexez următoarele copii:

-    actul de proprietate sau de închiriere al spațiului punctului de colectare;

-    planul de încadrare în zonă;

-    planul de situație cadastral ;

-    autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a mediului;

-    acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original, conform planului de situație cadastral;

-    declarație de transport;

-    certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

-    certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

-    avizul Comisiei de circulație;

-    autorizația de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe.

La verificarea ce va fi făcută de către inspectorii Primăriei Constanța voi prezenta în original actele mai sus menționate.

îmi asum întreaga răspundere de realitatea datelor specificate mai sus.

Nume, prenume, semnătura și ștampila

CAP. II TAXA REZERVARE LOC PARCARE (parcare curentă)

Art. 1 Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 486 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 2 Beneficiarul locului de parcare este:

a)    persoană fizică sau juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-    are domiciliul, reședință, sau deține cu orice titlu un drept de folosință asupra unui imobil în municipiul Constanța;

-    are în proprietate sau deține cu titlu valabil un autovehicul cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 t (contract de leasing, contract de închiriere, contract de comodat, etc);

b)    persoană fizică sau juridică în calitate de investitor, care solicită, în baza certificatului de urbanism și a documentației enumerate la art. 3 alin.(l) lit.(c), rezervarea locului de parcare necesar obținerii autorizației executării de construcții;

c)    persoană fizică sau juridică, în calitate de operator economic în stațiunea Mamaia, care solicită rezervarea locului de parcare pe perioada sezonului estival în vederea unei bune desfășurări a activităților economice.

Art. 3 Condițiile de acordare precum și documentele necesare pentru obținerea autorizației de parcare sunt prevăzute în HCL nr. 107/2015.

Art. 4, Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:

Persoane juridice

Lei/luna

Lei/an

Autoturisme.

101

500

Autoutilitare cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor.

219

1.070

Persoane fizice

Autoturisme.

-

173

Art. 5 (1) Taxa se achită până la data de 31 martie 2016.

(2)    ) Pentru neplata la termenul scadent, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, potrivit dispozițiilor legale în vigoare în materie fiscală.

(3)    în cazul contribuabililor care solicită obținerea unei autorizații pentru rezervare loc parcare, taxa se achită integral, odată cu cu depunerea documentației aferente potrivit regulamentului aprobat prin HCL nr. 107/2015.

Art. 12 Responsabilitatea încasării contravalorii taxei de rezervare revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

constant ROMÂNIA i ț#? » _________ .


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

T. CONSILIULUI LOCAL


Art. 13 (1) Autorizația pentru rezervarea locului de parcare se reînnoiește automat pentru anul următor în situația în care solicitantul nu se renunță expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs și are achitată taxa pentru anul curent. Art. 14 Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

a)    veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b)    persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

c)    autovehiculele aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenție, gaze, precum și autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau inscripționare.

CAP. III TAXA DE PARCARE ÎN PARCAREA VERDE (PARCAREA SUPRAETAJATĂ, ZONA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CONSTANȚA)

Art. 1 Prezenta taxă este instituită ca taxa locală, în temeiul prevederilor art. 486, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 2 Taxa este fundamentată de necesitatea asigurării parcării autoturismelor celor care se prezintă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Art. 3 Fondurile colectate prin aplicarea taxei vor fi întrebuințate pentru activitățile de întreținere a Parcării Verzi.

Art. 4 Responsabilitatea încasării taxei va reveni unui serviciu externalizat contractat și urmărit de către Direcția Servicii Publice.

Art. 5 Persoanele fizice și juridice pot parca gratuit autoturismele în incinta Parcării Verzi (Parcarea supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța) pe o durată de maxim 4 (patru) ore.

Art. 6 Persoanele fizice și juridice care vor parca autoturismele pe o perioadă de timp mai mare decât cea prevăzută la art. 5, vor achita o taxă în valoare de 1,5 lei / oră sau fracție de oră de staționare peste cele 4 ore de gratuitate.

Art. 7 La intrarea în parcare, precum și la ieșirea din aceasta conducătorul autoturismului execută următoarele:

a)    la intrarea în parcare, după oprirea autoturismului în dreptul stației de intrare, conform instrucțiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afișajul stației, obținerea tichetului cu codul de bare;

b)    parcarea autoturismului și părăsirea parcării;

c)    la înapoiere, deplasarea la stația automată de plată și, conform instrucțiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afișajul stației, validarea tichetului cu codul de bare prin plata contravalorii taxei;

d)    urcarea în autoturism și deplasarea la ieșirea din parcare, iar după oprirea în dreptul stației de ieșire, conform instrucțiunilor de operare pentru utilizator prezentate pe afișajul stației, prezentarea pentru citire a tichetului cu codul de bare;

e)    după ridicarea barierei părăsirea parcării.

> JUDEȚUL CONSTANȚA n} MUNICIPIULUI CONSTANȚA , CONSILIULUI LOCAL

Art. 8 Contravaloarea taxei de parcare se regăsește pe tichetul cu codul de bare. Tichetul cu codul de bare se obține și se operează pentru plată și ieșire conform activităților prevăzute în art. 7.

Art. 9 Pentru a beneficia de gratuitate, în cazul în care se va depăși perioada de staționare gratuită (maxim 4 ore) a autoturismului în parcare, persoana bolnavă care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgențe sau însoțitorul acesteia va prezenta dispecerului de la stația manuală de plată fișa eliberată de această unitate (fișa UPU).

Art. 10 încălcarea prezentelor dispoziții constituie contravenții și se sancționează conform prevederilor H.C.L. nr. 184/2013.

Art. 11 Sunt scutite de la plata taxei de parcare în parcarea verde veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război precum șt persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

5


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA < MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 10

la hotărârea nr. 312/2015


TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ ADMINISTRATE DE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr.

crt.

Denumirea taxei

- lei

1.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica și sărbătorile legale)

350

2.

Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin leqe

150

3.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă

1500

4.

Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim de urgență (în 3 zile de la data înregistrării cererii)

23

5-

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

500

6.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale.

2

7.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverințelor și a altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

8.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

9.

Taxa pentru înregistrarea, ,a cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10.

Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11.

Taxa pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12.

Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

2

13.

Taxa pentru eliberarea, la cerere, a extraselor de stare civilă miltilingve

2

(1)    Taxele pentru activitatea de stare civilă prevăzute la punctele 1-4 din tabel sunt venituri cu destinație specială, fiind instituite în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

(2)    încasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile se face anticipat la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă - sediul Casei Căsătoriilor din str. Mihai Eminescu nr.10.

(3)    Taxa pentru eliberarea certificatelor se achită la momentul solicitării certificatelor la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

(4)    Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbători legale), se achită la casieria din cadrul Serviciului de Stare civilă, în termenul de 10 zile cuprins între data depunerii documentației la Starea Civilă și data oficierii.

(4)    Taxa pentru oficierea în regim de urgență a căsătoriei se încasează la solicitarea scurtării termenului de 10 zile prevăzut de Legea nr. 119/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru înregistrarea căsătoriei.

(5)    Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul solicitării acestuia.


r» ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

~ CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 10

la hotărârea nr._


(6)    Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea dispoziției dată de Consiliul Județean și în momentul înmânării respectivei dispoziții solicitantului, la casieria Serviciului de Stare Civilă.

(7)    Taxa de timbru se încasează la momentul solicitării certificatelor/extraselor multilingve.

(8)    Taxa de urgență (prevăzută în Anexa nr. 14 a prezentei hotărâri) se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea documentului în termen de 24 ore.

(9)    Taxa pentru căutare în arhivă și eliberare copii (astfel cum sunt ele prevăzute în Anexa nr. 14 a prezentei hotărâri) se aplică în cazul în care se solicită eliberarea duplicatelor de certificate de stare civilă sau adeverințelor din care să se ateste un fapt sau o situație (Anexa 8, cf. Legii nr.119/1996).

(10)    Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă.

(11)    Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:

a)    nedeclararea nașterii sau decesului în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

b)    omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;

c)    pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;

d)    neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autoritățile străine, ofițerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. (2) din Legea nr. 119/1996.

(12)    Contravențiile prevăzute la punctul a) se sancționează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) și d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, completată cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

2


la hotărârea nr.


Anexa nr.

312/2


11

015


TAXA PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI

persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile

(1)    Pentru obținerea Atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile, solicitantul va depune la sediul Serviciului de Sprijinire și îndrumare a Asociațiilor de Proprietari cu sediul în str. Amzacea nr. 13 următoarele acte:

-    cerere (nu este tipizată)

-    copii legalizate de pe actele de stare civilă;

-    copii legalizate de pe actele de studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis în condițiile legii*;

-    curriculum vitae;

-    certificat de cazier judiciar;

-    adeverință medicală (eliberată de medicul de familie);

-    două fotografii color tip pașaport;

-    copie de pe contractul de muncă sau convenția civilă de prestări servicii încheiate cu asociația de proprietari;

-    recomandare din partea președintelui comitetului executiv al asociației de proprietari al clădirii pentru care solicită atestarea calității de administrator;

-    extras de pe ultima listă de plată afișată.

(2)    Persoanele fizice care nu au desfășurat o activitate de administrare în cadrul unei asociații de proprietari vor prezenta o recomandare din partea a cel puțin 2 vecini din cadrul condominiului în care locuiesc.

(3)    Taxa constituie venit cu destinație specială si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează cu menținerea la parametri optimi ai sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

(4)    Persoanele fizice care nu au desfășurat o activitate de administrare în cadrul unei asociații de proprietari trebuie să fi urmat un curs de pregătire profesională organizat în condițiile legii (art. 22 din H.G. 1588/2007)

(5)    Contravaloarea taxei se achită la casierie și este de 50 lei/atestat.

(6)    Responsabilitatea încasării taxei revine Serviciului de Sprijinire și îndrumare a Asociațiilor de Proprietari.

1

Anexa nr. 12

la hotărârea nr. 312/2015

* JUDEȚUL CONSTANȚA ffi MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

Sunt fundamentate de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor și eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:

A.    Taxă pentru „înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării" este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este stabilită în funcție de tonaj, astfel:

-    23    lei    pentru    vehicule    cu    masa    autorizată    până la 750 kg.;

-    46    lei    pentru    vehicule    cu    masa    autorizată    cuprinsă între 750-3500    kg.;

-    91    lei    pentru    vehicule    cu    masa    autorizată    mai mare de 3500 kg.

Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

B.    Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării" este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este de 49 lei.

Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr, 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 o cerere tip, conform modelului, conform model lit. „E" din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conținutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform modelului prevăzut la lit. „D" din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele 09°° - 12°° și 13°° - 15°°,

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării sunt obligați să respecte prevederile art. 2, 3, 5, 8, 9,12 și 14 din Regulamentul privind

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării aprobat prin H.C.L. nr. 509/2003.

C.    Faptele care constituie contravenție se vor sancționa conform prevederilor H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, modificată prin H.C.L, nr. 451/2006.

D.    Modelul certificatului de înregistrare vehicule pentru care nu există obligația înmatriculării

1    România......

2    Certftcaî dt Inregigfrare

EmUenf PRWAfUAMUNICIPIULUI CONSTANȚA EJÎxva'. la...........................................
Primar


Semnâiuv ștampila Tîktar oertritcaf de JmeGatrara
6

Oeîa înregistrării

i

Certificate Oe înregistrare nt.

7

Serie $a*iu

DdțtnAtof i

Adre&â

Posesor aJ C i. B i jC < i seria

Nr .............. aiiberaî de.....................

.......... .. ........ Texrfon ..........................

e

Categoria / marca, tpul

&

Sens    Nt.

10

Masa

Categorie

it

Numărul oe locuri

Marca

12

Cltrxueee motorul#

Varianta

13

Culoare

Primar

14

Seni» cârpi de lOennlale

15

Anul fabricației

10

Observații

Data distribuim ........ ........................

17

Aasirtsțtr    ,    ’    .

C 4    ..    ’*

, *t    |    ' '

UiStriOuito!

Primitor

Sena Nr


A/

' ROMÂNIA i V -*


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

fi

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

F fi t    / r

NUMĂR ÎNREGISTRARE CT

J r 'i ti ? *

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

E. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparțin vehiculelor cărora se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

Subsemnatul

, domiciliat în bl.

. str.

nr.

.    - ap.

, telefon

, posesor al C.I. (B.I.) seria

nr.

, eliberat de către

_, la data

de

reprezentant al S.C.

, cu sediul

în

str.

,    nr.

, bl.

ap._C F_

telefon_, solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)    copie după actul de proprietate al vehiculului;

2)    copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de R.A.R. sau notă eliberată de către R.A.R, privind omologarea;

3)    copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul comerțului (persoană juridică);

4)    dovada achitării impozitului la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

5)    copie    a    dovezii de    plată a taxei de înregistrare;

6)    copie    a    dovezii de    plată a contravalorii certificatului de înregistrare;

7)    copie    a    dovezii de    plată a contravalorii plăcuțelor cu numere de înregistrare;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

DATA_ SEMNĂTURĂ

Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr.

Tipul de vehicul (marca - categoria)

Serie motor/serie șasiu

Serie și număr act

crt.

proprietate

1

2

3

4

Data_ Semnătura (ștampilă)

NSTA*”>| ROMÂNIA

1 tffț 8    ■■ .


n> JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA • CONSILIUL LOCAL

2. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE ȘI A AVIZULUI DE TRASEU

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în Municipiul Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători județean, interjudețean și internațional, precum și celor care execută serviciul special de transport de călători, astfel:

A. Taxa eliberare „aviz pentru cap de linie și aviz de traseu" este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători și se aplică persoanelor juridice și fizice (operatorilor de transport) și este de 236 lei/an; Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

B. Condițiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 și art. 11, alin. 2 din H.C.L. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)    Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

b)    Oprirea autovehiculelor pentru urcarea și coborârea călătorilor se va realiza numai în stațiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condițiile mai sus menționate atrage anularea acestuia și sancționarea conform prevederilor legale.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „avizului cap de linie și avizului de traseu" solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

-    Cerere tip;

-    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-    Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

-    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

-    Copie după licența de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie);

to«sTA^ ROMÂNIA 5 flfct B _________ _

-    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

-    Plan situație traseu solicitat;

-    Dovada achitării contravalorii avizului de traseu sau avizului cap de linie.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru

eliberarea „avizului pentru cap de linie și aviz de traseu" solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. „E" lit. „a" și „b" din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a „avizelor" este zilnic între orele 09°° -12°° și 13°° - 15°°.

C.    Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. următoarele fapte:

a)    executarea serviciului public de transport județean, interjudețean sau internațional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța fără „aviz cap linie" valabil la data efectuării transportului;

b)    executarea serviciului public de transport local de călători pe raza administrativă a Municipiului Constanța fără „aviz traseu", valabil la data efectuării transportului;

c)    executarea serviciului public de transport local, județean, interjudețean sau internațional pe raza administrativă a Municipiului Constanța cu autovehicule nenominalizate în „avizul de cap linie și avizul de traseu" deținute și valabile la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. C din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Poliția Locală și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Faptele care constituie contravenție se vor sancționa potrivit prevederilor H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

D.    Se exceptează de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu

traseu:

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    autovehiculele care aparțin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța,

f)    autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str, Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre "Valu lui Traian"; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.)

constat ROMÂNIA -    ~ JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

E. Model avize

a), aviz pentru cap linie:


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

A\IZ

PENTRU CAP DE LINIE

Prezentul aviz se eliberează_pe baza

documentației înregistrată cu nr._pentru capul de

linie_în care vor

avea acces autovehiculele cu numere de înmatriculare_

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

1.    transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

2.    Staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

3.    Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public dc călători se va

realiza numai pe traseul_

4. Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea / debarcarea călătorilor numai în următoarele stații:_

Prezentul aviz este valabil în perioada_

Nerespectarea condițiilor menționate atrage nulitatea de drept a prezentului aviz și se va

sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de_lei cu chitanța nr.

_, conform H.C.L.M. nr._/_

PRIMAR    DIRECTOR

L.S.

Seria_nr._

b). aviz de traseu

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

AVIZ TRASEU

Prezentul aviz se eliberează_pe baza

documentației înregistrată cu nr._pentru traseul_

_pe care vor avea acces

autovehiculele cu numere de înmatriculare_

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

►    Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

►    Staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

►    Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va

realiza numai pe traseul_

►    Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în

următoarele stații:_

Prezentul aviz este valabil în perioada_.

Nerespectarea condițiilor menționate atrage anularea prezentului aviz și se va sancționa

conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de_lei cu chitanța nr.

_, conform H.C.L.M. nr._/_.

PRIMAR    DIRECTOR,

L.S.

Seria_nr._,

E. Model cereri:

a) cerere pentru eliberare aviz traseu;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU

Subsemnatul_, domiciliat în

_, str._, nr._bl._

,ap._. telefon_.posesor al C.I. (B.I.) seria_nr._.eliberat

de către_, la data de_, reprezentant al

S.C._, cu sediul în_,

str._. nr._. bl._, ap._CF_, telefon

_, solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special

de călători pe traseul :_


îmbarcarea și debarcarea călătorilor sc va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:

Transportul va fi executat începând cu ora.........., până la ora...............

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

1)    Licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original și copie;

2)    Copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română în original și copie:

3)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

4)    Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului în original și copie;

5)    Plan situație traseu solicitat pe care se vor nominaliza distinct capetele de traseu și toate stațiile ;

6)    Copie contract de leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

7)    Copie aviz traseu detinut anterior.

Documentele vor fi înaintate într-un dosar de încopciat.

SEMNĂTURA


DATA_

b) cerere pentru eliberare aviz cap de linie;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE / PUNCTE DE ÎMBARCARE, DEBARCARE

Subsemnatul_, domiciliat în

_, str._, nr._bl._

,ap._, telefon_,posesor al C.I. (B.l.) seria_nr._.eliberat

de către_, la data de_, reprezentant al

S.C._, cu sediul în_,

str._, nr._. bl._, ap._CF_, telefon

_, solicit eliberarea avizului de cap traseu / linie pentru executarea

transportului public județean, interjudețean, internațional de călători în capul de linie dispus în

locația__. Deplasarea se va realiza pe

traseul :_

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse astfel:

_ Transportul va fi executat

conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

1)    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    Copie conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română

pentru fiecare autovehicul;

3)    Copie licență de traseu si caiet de sarcini;

4)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    Plan situație traseu si cap linie solicitat;

7)    Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

8)    Copie contract folosire (acces) cap linie încheiat cu deținătorul autogării;

9)    Copie aviz cap linie deținut anterior.

10)    Copie cantract prestări servicii încheiat cu beneficiarul transportului; Documentele se prezint în original, iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

DATA_ SEMNĂTURA

VW > JUDEȚUL CONSTANȚA tJfU MUNICIPIUL CONSTANȚA > CONSILIUL LOCAL

3. TAXA PENTRU ELIBERARE AVIZ PUNCTE DE ÎMBARCARE/DEBARCARE

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în Municipiul Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători județean, interjudețean și internațional, precum și celor care execută serviciul special de transport de călători.

A.    Taxa eliberare „aviz puncte de îmbarcare/debarcare" este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători și este de 236 lei/an;

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

B.    Condițiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 și art. 11, alin. 2 din H.C.L. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

c)    Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

d)    Oprirea autovehiculelor pentru urcarea și coborârea călătorilor se va realiza numai în stațiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condițiile mai sus menționate atrage anularea acestuia

și sancționarea conform prevederilor legale.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la

casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „avizului puncte de îmbarcare/debarcare" solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

1)    . Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    . Copie conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră

Română pentru fiecare autovehicul;

3)    . Copie licență de traseu si caiet de sarcini;

4)    . Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    , Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    . Plan situație traseu si punctele de îmbarcare/debarcare solicitate;

7)    . Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

8)    . Copie aviz puncte de îmbarcare/debarcare deținut anterior.

9)    . Copie cantract prestări servicii încheiat cu beneficiarul transportului;

10)    . Dovada achitării contravalorii „avizului puncte de îmbarcare/debarcare" Documentele se prezint în original, iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului pentru puncte de îmbarcare/debarcare" solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin, „D" din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a "avizelor puncte de îmbarcare/debarcare" este zilnic între orele 09°° -12°° și 13°° - 15°°.

C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. următoarele fapte:

a)    executarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe raza administrativă a municipiului Constanța fără „aviz puncte de imbarcare/debarcare" valabil la data efectuării transportului;

b)    executarea serviciului public de transport județean de persoana prin curse regulate speciale pe raza administrativă a municipiului Constanța fără „aviz puncte de imbarcare/debarcare", valabil la data efectuării transportului;

c)    executarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe raza administrativă a municipiului Constanța cu autovehicule nenominalizate în „aviz puncte de imbarcare/debarcare" deținute și valabile la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. C din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Poliția Locală și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Faptele care constituie contravenție se vor sancționa potrivit prevederilor H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

D. Model „aviz puncte îmbarcare/debarcare”.

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

AVIZ

PENTRU PUNCTE DE ÎMBARCARE / DEBARCARE

Prezentul aviz se eliberează_pe baza

documentației înregistrată cu nr._pentru îmbarcarea / debarcarea în municipiul

Constanța a autovehiculelor cu numerele dc înmatriculare

_în următoarele puncte de îmbarcare / debarcare

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

►    transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

►    Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se

va executa numai pe traseul_

►    Pe traseu nu vor fi realizate alte opriri (stații) pentru coborârea sau urcarea călătorilor.

Prezentul aviz este valabil în perioada_

Nerespectarea condițiilor menționate atrage anularea prezentului aviz și sc va sancționa

conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de_lei cu chitanța nr.

_, conform H.C.L.M. nr._/_

PRIMAR    DIRECTOR

L.S.

Seria_nr._

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

E. Model cerere „aviz puncte de îmbarcare/debarcare".

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE / PUNCTE DE ÎMBARCARE, DEBARCARE

Subsemnatul_. domiciliat în

_. str._. nr._bl._

,ap._. telefon_.posesor al C.I. (B.l.) seria_nr._.eliberat

de către_. la data de_, reprezentant al

S.C._. cu sediul în_,

str._, nr._, bl._, ap._CF_, telefon

_, solicit eliberarea avizului de cap traseu / linie pentru executarea

transportului public județean, interjudețean, internațional de călători în capul de linie dispus în locația_. Deplasarea se va realiza pe traseul :

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse astfel:

Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei, in copie , următoarele documente:

1)    . Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    . Copie conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare autovehicul;

3)    , Copie licență de traseu si caiet de sarcini;

4)    . Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    . Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    . Plan situație traseu si punctele de imbarcare/debarcare solicitate;

7)    . Copie contract leasing pentru autovehiculele achiziționate în leasing;

8)    . Copie aviz puncte îmbarcare/debarcare deținut anterior.

9)    . Copie cantract prestări servicii încheiat cu beneficiarul transportului;

Documentele se prezint în original, iar copiile într-un dosar pentru încopciere.

DATA_ SEMNĂTURA

ROMÂNIA

4    4    -...nrr-r...    .


H> JUDEȚUL CONSTANȚA OfR MUNICIPIUL CONSTANȚA . CONSILIUL LOCAL

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA LICENȚEI DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE.

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unei licențe de traseu necesar executării serviciului de transport public, local de persoane prin curse regulate speciale în Municipiul Constanța.

A. Taxa eliberare „licența de traseu" este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători și este în valoare de 236 lei/an;

Durata de valabilitate a licenței de traseu este egala cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de 3 ani.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public a! Municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „licenței de traseu" solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

1)    . Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    . Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3)    . Contract prestări servicii încheiat de operatorul de transport cu beneficiarul transportului(daca este cazul) din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor si tabelul cu persoanele transportate vizat de beneficiar;

4)    . Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    . Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    , Plan situație traseu solicitat si graficul de circulație propus vizat de beneficiarul transportului;

Programul de primire a cererilor și eliberare a „licențelor de traseu" este zilnic între orele 09°° -12°° și 13°° - 15°°.


B. Model licență de traseu:Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul menționat pe verso numai cu autovehiculele având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

C. Model cerere eliberare licența de traseu;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA LICENȚEI DE TRASEU PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

Subsemnatul

,    domiciliat    în

, str.

, nr.

bl.    .ap.

. telefon

.posesor al C.I. (B.I.)

seria    nr.

.eliberat dc către

, la data de

_. reprezentant al S.C._ . cu sediul

în_, str._, nr._, bl._. ap._

CF _. telefon _ . solicit eliberarea avizului de traseu

pentru executarea transportului special de călători pe traseul :

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:_

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei, in copie , următoarele documente:

8)    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

9)    Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul

care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

10)Contract prestări servicii încheiat de operatorul de transport cu beneficiarul

transportuluițdaca este cazul) din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a actix itatilor si tabelul cu persoanele transportate vizat de beneficiar;

1 l)Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

12)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

13)    Plan situație traseu solicitat si graficul de circulație propus vizat de beneficiarul transportului;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

DATA_ SEMNĂTURA

ROMÂNIA

Plî JUDEȚUL CONSTANȚA țyijt MUNICIPIUL CONSTANȚA M CONSILIUL LOCAL

5. TAXA ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT ȘI A COPIEI CONFORME A AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din Municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor juridice, persoanelor fizice sau asociațiilor familiale autorizate să presteze în mod independent următoarele servicii de transport public:

a)    de persoane efectuat cu troleibuze;

b)    de persoane efectuat cu tramvaie;

d)    de mărfuri în regim contractual;

e)    de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

f)    de persoane pe cablu;

g)    efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

A. Taxa „de eliberare, modificare, prelungire și vizare a autorizației de transport" este, în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Constanța nr. 82 din 27.02.2008 prind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța, și este în valoare de 200 lei/an.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Pentru obținerea „Autorizației de transport" solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9, o cerere tip, conform model aliniat (D) punct 1) din prezentul capitol, la care va anexa următoarele documente:

a)    copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerțului;

b)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

c)    cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

d)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

e)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui

contract de închiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

f)    declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

g)    scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

h)    copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de transport" solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente o autorizație conform model alin. (E) din prezentul capitol.

începând cu anul al II-lea de valabilitate a autorizației în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 82/2008, Primăria Municipiului Constanța percepe un tarif anual de monitorizare a autorizației egal cu valoare tarifului pentru acordare acesteia.

Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor este zilnic între orele 09.00 -12.00 și 13.00 - 15.00.

B. Taxa de eliberare a ,,copiei conforme a autorizației de transport" este în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local Municipal Constanța nr. 374 din 23.07.2009 prind modificarea H.C.L. nr. 82 din 27.02.2008 privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța și este în valoare de 200 lei/copie conformă.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Pentru obținerea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde:

a)    cererea tip - conform model alin. (D) punctul. 4);

b)    în original și copie certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale autovehiculului pentru care se solicită eliberarea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța;

c)    în original și copie contractul de leasing în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

d)    Copie a „autorizației de transport"

Modelul „copiei conforme a autorizației de transport" în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Constanța este conform alin. (F) din prezentul capitol.

C. Contravenții și sancțiuni:

a)    Constituie contravenție efectuarea oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în prezentul capitol fără a deține „autorizație de transport" valabilă la data efectuării transportului și se sancționează cu amendă de la 5.000 iei la 10.000 lei.;

b)    Constituie contravenție efectuarea cu autovehicule a oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în prezentul capitol fără deținerea la bordul acestora a „copiei conforme a autorizației de transport", valabilă la data efectuării transportului și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

Contravențiile prevăzute la alin. (C) din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Poliția Locală și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

D. Modele cereri:

1). cerere pentru acordarea autorizației de transport:_

CERERE

pentru acordarea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul...................................................................................(nume și prenume), în

calitate de..................................................................(persoană desemnată ctc.) la

.....................................................................(denumirea persoanei juridice, asociației

familiale etc.), cu scdiul/domiciliul în țara......................................, localitatea

.................................., str...........................................nr......, bl......, sc......, et....., ap.

sectorul/județul.......................................... telefon................................. fax...................., având

CU1/C1F/ etc........................................ cont............................................ deschis la Banca

................................................................................... Sucursala

|    4 .... 4. ....... ...............4 . . }

vă solicit acordarea autorizației pentru

......................................................(se menționează serviciul de transport public local)

Data........................ Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

2). Cerere pentru modificarea autorizației de transport:_

CERERE

pentru modificarea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul..................................................................................(nume și prenume), în calitate

de..............................(persoană desemnată etc.) la

......................................................................(denumirea persoanei juridice, asociației familiale

etc.), cu sediul/domiciliul în țara..............................................., localitatea.......................

................................., str..............................................................nr......, bl......, sc......, et......

ap........sectorul(județul.............................................telefon......................., fax.......................

având CUI............................................vă solicit modificarea Autorizației nr......din.....și a

copiilor conforme ale acesteia, acordată................(denumirea titularului de autorizație)

Data................. Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

3). Cerere pentru prelungirea autorizației de transport:

CERERE

pentru prelungirea autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul...........................................................................(nume și prenume), în calitate de

..............................(persoană desemnată etc.) la......................................................(denumirea

persoanei juridice, asociației familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara..........................,

localitatea

.....................................str.........................................................nr.......bl......, sc.......et....., ap.

Sectorul / județul........................................telefon......................fax......................având CUI

vă solicit prelungirea Autorizației nr...............din........................................și a copiilor

conforme

ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data dc..................................

Data................. Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

4). cerere pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport

CERERE

pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport

Către

Primăria Municipiului Constanța

Subsemnatul...................................................................................(nume și prenume), în

calitate de.........................................................................(persoană desemnată etc.) la

..........................................................................................(denumirea persoanei juridice,


asociației

familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara.............................................., localitatea

.................................., str..........................................................................................nr.

, bl......, sc......, et....., ap. ..., sectorul/județul........................................., telefon


................................, fax...................., având CUI/CIF/ etc.......................................,

cont..........................................., deschis la Banca....................................................................

Sucursala.......................................................,

vă solicit acordarea copie conforme a autorizației de transport pentru următoarele mijloace de transport

Anexez la prezenta copiile cărților de identitate ale mijloacelor de transport mai sus menționate

Data........................ Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

F. Conținutul-cadru al copiei conforme a autorizației de transport


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

COPIE CONFORMĂ nr..........

a autorizației nr.........din................pentru activități de

transport în domeniul serviciului public de transport............................

Prezenta copie conformă a autorizației nr.

..........din ............. este eliberată

.......................... pentru a efectua

....................... serviciul public de


societății / persoanei fizice autorizate ................

cu autovehiculul special înmatriculat cu numărul ... transport ......................................

Copia conformă a autorizației pentru efectuarea serviciului public de transport ........................... este valabilă de la data de ........................... până la data de

Observații:

Emisă în: CONSTANTA la data de............................

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

[< MUNICIPIUL CONSTANȚA J CONSILIUL LOCAL

6. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării rețelei de drumuri ce se află în administrarea municipalității și pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării orașului de către autovehiculele de transport persoane, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

A. Circulația unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a Municipiului Constanța se realizează numai pe baza „autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța" în cadrul căreia a fost nominalizat sau cu autorizație în convenție, aflată în original la bordul acestuia și valabilă la data efectuării transportului. Autorizația se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale .

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcție de capacitatea autovehiculului și este de:__

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

87

Cu 9 - 20 locuri

130

Peste 20 locuri

189

Convenție tarif maxim + 25% din tariful maxim

238

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C - incinta City Mall - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Pentru obținerea „Autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța" solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9, o cerere tip, conform alin. (D), la care va anexa următoarele documente:

-    copie certificat înmatriculare autovehicul;

-    copie după avizul de traseu, cap linie, puncte de îmbarcare / debarcare;

-    copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța" solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente o autorizație conform alin. (E ).

Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor este zilnic între orele 09.00 -12.00 și 13.00 - 15.00.

B. Sunt exceptate de la plata taxei:

ROMÂNIA

țftș JȘ. _____ >1 ,


> JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    autovehiculele care aparțin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;

f)    autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C, Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre "Valu lui Traian"; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aure! Vlaicu.).

C, Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. următoarele fapte:

a)    circulația pe trama stradală a Municipiului Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători fără „autorizație de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța" valabilă la data efectuării transportului;

b)    circulația pe trama stradală a Municipiului Constanța a autovehiculului care execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul „autorizației de circulație pe trama stradală a Municipiului Constanța" existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. (C ) din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Poliția Locală și împuterniciții primarului în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa nr. 12

la hotărârea nr._

D. Model cerere pentru eliberarea autorizației;

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE CIRCULAȚIE PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Subsemnatul _, domiciliat în _, str.

_, nr._bl._, ap._, telefon_,

posesor al BI/CI seria_, nr. _, eliberat de Poliția_,

CNP_, reprezentant al S.C._, cu sediul în

_, str._, nr._, bl._, ap._

Nr.

crt.

Tipul autovehiculului

Număr

înmatriculare

Capacitatea (număr locuri)

CUI_

telefon nr. _, adresă de mail_, solicit eliberarea

unui număr de _ autorizații de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța

nominalizate și_autorizații în convenție. Cele nominalizate vor fi completate pe numerele de

înmatriculare a următoarelor autovehicule:

Perioada de valabilitate solicitată: începând cu_, până la_.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-    copie certificat înmatriculare autovehicul;

-    copie după avizul de traseu, cap traseu / linie, puncte de îmbarcare - debarcare;

-    copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

Data_ Semnătura

ROMÂNIA

^DEȚUL CONSTANȚA W w(K municipiul constanța

T " CONSILIUL LOCAL

E. Model autorizație pentru circulația pe trama stradală a municipiului Constanța.


AUTORIZAȚIE

DE CIRCULAȚIE PE TRAMA STRADALĂ

A MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERIA............... NR.........................

Eliberată _:

.    -

(persoană fizică sau juridică)

pentru autovehiculul care execută serviciul de transport călători cu numărul de

înmatriculare_

Data eliberării_ .

.Valabilă până la data de ____

DIRECTOR

DIR. REL. INTERNAȚ. și ORG. EVEN.

Multiplicarea sau falsificarea prezentei se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare

7.1 TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI

A. Taxa pentru eliberarea „autorizației pentru transport persoane în regim de taxi" și „autorizației pentru transport bunuri" în regim de taxi,

conform modelului 7.IV.b, au în conformitate cu art.16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța" din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior, este în valoare de 500 de lei pentru toți solicitanții, în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV.d.

Taxa pentru reînnoirea „autorizației pentru transport persoane în regim de taxi" și „autorizației pentru transport bunuri" în regim de taxi au în

conformitate cu art. 16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța" din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior, este in valoare de 500 de lei pentru toți solicitanții în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV.e.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Loca! și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni

MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL

cu sediul la City Park Mall, etajul 2, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

B. Taxa pentru eliberarea autorizației taxi, reînnoirea autorizației taxi, eliberarea autorizației taxi în urma transferului și eliberarea autorizației taxi la schimbarea de mașină, conform modelului 7.IV.a, în conformitate cu art.16 din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza Municipiului Constanța" din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior este în valoare de 100 de lei în urma completării dosarului, conform cererii model 7,IV.f, 7,IV.g.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul la City Park Mall, etajul 2, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

7.II TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Taxa pentru eliberarea „autorizației de transport în regim de închiriere" este în valoare de 500 de lei, în conformitate cu art.4 alin.l din „Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza Municipiului Constanța" din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul la City Park Mall, etajul 2, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA ( MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

7.III TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI

Taxa pentru eliberarea „autorizației de dispecerat taxi" conform modelului 7.IV.C, în conformitate cu art.4 alin.l din „Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanța" din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior este în valoare de 500 de lei în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV,h.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației de dispecerat taxi, în conformitate cu art.4 alin.2 din „Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza Municipiului Constanța" din HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior este în valoare de 500 de lei în urma completării dosarului, conform cererii model 7.IV.L

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul la City Park Mall, etajul 2, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

7. IV. Modele autorizații și cereri;

a) autorizație pentru transport persoane / bunuri în regim taxi;

1

Autorizația taxi nr.

2

Deținător

’    (f'vrncjfe opergioruiu de irensf/yi    a' t&jafnctrl&tuiui indtpendtwf.)

3

Posesor al autonzațtei de transport nr .........cu valabila tea................... pentru executarea serviaului

public de transport persoane ' bunuri valabil cu autovehicul marca..............    ........................- .............

nr înpiatnculaFe

I—

4

Valabilă incepâoa cu dala    j 5 | Expiră la data

!6

Emiîent PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Data eliberâni ................. ■■    Pnmar.

Sena TAXI NrROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA t MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

b) autorizație de transport

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

pentru efectuarea serviciului de transport public local....................................................................

(tipul serviciului) de către . •r»................................................................................

• • ’ -.........* -.................. * ■    .....................................*    y . v ... . ....................................

(domiciliul solicitantului) nilB^^il/dnrțnțilujl    ..................................................

(adresa completa a solicitantului), deținător af B.I./C.U.I..    ... .    ......................■........

Prezenta autorizație este valabilă de la....................................

până la.........................................„S.............................

Primar.

(semnătura și ștampila)

Se acorda, in ccnlermitate cu prevederile Legii serviciului de transport public local nr. 92'ZUO/ Emitent. Primăria Municipiului Constanța

seria nr.

î.păiu * iRAFOTip C ^s:r.o(ii » Tel .t« H74T'£!i 5T3

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

c) autorizație pentru desfășurarea activității de dispecerat taxi

AUTORIZAȚIA PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE DISPECERAT TAXI

Nr.......................din.............................

(denumirea solicitantului) cu sediul/domiciliul ...............................................................................

(adresa completa a solicitantului), deținător al C.U.I..................................................................

Prezenta autorizație este valabilă de la...........................................................................................

până la........................................................................................... (cu viza anuală).

Primar.

(semnătura și ștampila)

So acorda, in conformitate cu nrevederile Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere Emttenî. Primăria Municipiului Constanța

seria nr.

T.p*nt iiGHAFQTtP CotlșM'Ha * Trt/(ai 024t*V0

VIZE ANUALE

Ni.

Crt

Număr înregistrare

Valabil pana la

Semnătură

Șlampila

1

2

3

4

5

Mențiuni Speciale

Falsificarea acestei autorizații se pedepsește conform legii.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA •< MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Modele cereri:

d) cerere pentru eliberarea autorizației de transport

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

Subsemnatul _, domiciliat în

_, str. _, nr. _

bl._ ,ap._ , telefon _ ,CNP _

posesor al C.I, (B.I.) seria_nr._ ,eliberat    de

către_ , la data de_, reprezentant al

S.C._ , cu sediul în_ ,

str._ , nr._ , bl._    , ap._, CUI

telefon_, solicit eliberarea autorizației transport persoane sau

bunuri în regim de taxi.

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente: o buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator; o contractul individual de muncă al persoanei desemnate, vizat de DMMPS

Constanța;

o certificatul de înregistrare ca transportator și certificatul constatator în baza

Legii nr. 26/1990, eliberate de registrul comerțului; o certificatul de competența profesionala a persoanei desemnate, în cazul

asociației familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul judiciar al persoane fizice sau al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice;

o avizul medico psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice și al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, sau dovada deținerii acestora."

Documentele se vor prezenta în original.

DATA_ SEMNĂTURA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

e) cerere pentru reînnoirea autorizației de transport

CERERE

PENTRU REÎNNOIREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PERSOANE/BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

Subsemnatul _, domiciliat în

str.

nr.


bl._ ,ap.__ , telefon _ ,CNP_posesor

al C.I. (B.l.) seria_nr._,eliberat de către_

, la data de ___, reprezentant al S.C._ , cu

sediul în_ , str._ , nr._ , bl._ , ap._,

CUI_, telefon_ , sunt destinator al autorizației

de transport persoane / bunuri in regim de taxi nr._ având valabilitate pana in

data de_.

Prin prezenta solicit prelungirea autorizației transport persoane sau bunuri în regim de taxi, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, modificata si completata ulterior.

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente: o buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator; o contractul individual de muncă al persoanei desemnate, vizat de DMMPS Constanța; o certificatul de înregistrare ca transportator și certificatul constatator în baza Legii nr.

26/1990, eliberate de registrul comerțului;

o certificatul de competența profesionala a persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul judiciar al persoane fizice sau al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice;

o avizul medico psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice și al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, sau dovada deținerii acestora."

Documentele se vor prezenta în original.

SEMNĂTURA


DATA_

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

f) cerere pentru eliberarea autorizației taxi

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI

MOTIVUL...................................................

Subsemnatul..................................., domiciliat în.............................., str..........................,

nr....... bl......, ap...... CNP ......................................................reprezentant al

S.C..................................... S.R.L. cu sediul în ........................., str................................,

nr....., b!......, ap......, CUI ................................................. tel................, solicit eliberarea

autorizației taxi cu nr..................... pentru autovehiculul marca.......................

înmatriculat cu nr........................................

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente:

-    certificatul de înregistrare eliberat de registrul comerțului;

-    certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului;

-    contractul de leasing, unde este cazul

-    certificatul de agreare emis de RAR;

-    declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau dovada îndeplinirii acestor criterii;

-    declarația pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și dispeceratul la care este arondat transportatorul autorizat, sau contractul încheiat cu un dispecer și ultima chitanță de plată a acestuia;

-    dovada fiscalizării aparatului de taxat;

-    asigurare pasageri si bagaje;

-    contracte de munca pentru conducătorii auto angajați, în număr cel puțin egal cu numărul de autorizații taxi obținute;

-    atestatele profesionale ale conducătorilor auto;

-    certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite și Taxe al Primăriei Municipiului Constanța".

Documentele se vor prezenta în original.

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Date - autovehicul, operator/taximetrist

Punctaj

realizat

1

Vechimea autovehiculului

2

Grad

confort

Aer condiționat

Airbag

Volum portbagaj util

GPS

Dispozitiv înregistrare

Perete despărțitor

Dispozitiv plata cârd

5

Grad de poluare

6

Total punctaj realizat de

DATA

SEMNĂTURA

cO«sîan^ ROMÂNIA

iîlFlrS JUDEȚUL CONSTANȚA Bwffl MUNICIPIUL CONSTANȚA '    ' CONSILIUL LOCAL

g) cerere pentru eliberarea autorizației taxi

CERERE ELIBERARE AUTORIZAȚIE TAXI MOTIVUL - SCHIMBARE MAȘINA

Subsemnatul................................., domiciliat în .................... , str.

.........................,nr.......bl......,ap......, reprezentant al S.C ....................................... S.R.L. cu

sediul în ..................., str..........................., nr....., bl......, ap......, tel................,

C.U.I/C.N.P.................... sunt deținător al autorizației taxi nr............, pentru autoturismul

înmatriculat cu nr..............., marca ...................... care cumulează un nr. de ...... puncte, an

de fabricație ........

Prin prezenta solicit schimbarea cu o altă mașină nr............., marca ..............., anul

fabricației ...............

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-    dovada plătii taxei

-    autorizația taxi cu nr._

-    certificat de inregistrare de la Camera de Comerț

-    carte identitate autovehicul

-    certificat de agreare

-    asigurare pasageri si bagaje

-    ultima chitanța de plata a dispeceratului taxi

-    dovada fiscalizarii aparatului de taxat Documentele se vor prezenta in original.

Nr.

crt.

Criterii de evaluare

Date - autovehicul,

operator/taximetris

t

Punctaj

realizat

1

Vechimea autovehiculului

Aer condiționat

Airbag

2

Volum portbagaj util

Grad confort GPS

Dispozitiv înregistrare

Perete despărțitor

Dispozitiv plata cârd

5

Grad de poluare

6

Total punctaj realizat de

Calculat punctaj

reprezentant Serviciul Transport Loca! și Organizare Evenimente

De acord cu corectitudinea celor_puncte realizate.

SEMNĂTURA


DATA_

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA t MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

h) cerere pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE DISPECERAT TAXI

Subsemnatul_,

domiciliat în_, str.

_, nr._bl._,ap._,

telefon_,posesor al C.I. (B.I.) seria_

nr._,eliberat de către_, la

data de_, reprezentant al

S.C._, cu sediul în_,

str._, nr._, bl._, ap._

telefon_ , solicit eliberarea autorizației de dispecerat

taxi.

Anexez prezentei , in copie , următoarele documente:

o certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerțului; o declarație de proprie răspundere a persoanei desemnate sa administreze, ca

dispeceratul deține baza tehnica necesara, stația de emisie recepție, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare;

o certificatul de operator radiotelefonist ai angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea in domeniul comunicațiilor;

o contractul de munca al operatorului radiotelefonist;

o licența de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de către autoritatea in domeniu;

o certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe;

o ...........................................................................................................

o ...........................................................................................................

Documentele se vor prezenta in original.

SEMNĂTURA


DATA_

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

i) cerere pentru vizarea autorizației de dispecerat taxi

CERERE

PENTRU VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE DISPECERAT TAXI

Subsemnatul_, domiciliat în

_, str._, nr._

bl._,ap,_, telefon_,posesor al C.I. fB.I.) seria_

nr._,eliberat de către_, la data de

_, reprezentant al S.C._, cu sediul

în_, str._, nr._, bl._, ap._

telefon_, solicit vizarea autorizației de dispecerat taxi,

Anexez prezentei , în copie , următoarele documente: o autorizația de dispecerat

o licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de către autoritatea în domeniu;

o certificat de radio operator

o contractul de muncă al operatorului radiotelefonist; o certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite și Taxe; o chitanța de plata a taxei de viza

Documentele se vor prezenta în original.

DATA_

SEMNĂTURA


37


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 13

la hotărârea nr. 312/2015


TAXE PENTRU ACTIVITĂȚI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ADMINISTRATE DE DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

Art. 1 Taxa de concesionare locuri de veci

(1)    Taxa de concesionare locuri de veci este este instituită ca taxă locală, fiind utilizată pentru asigurarea întreținerii și modernizării cimitirelor situate în municipiul Constanța. Taxa urmează a fi achitată de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci.

(2)    Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare, astfel:

Lei/mp

CIMITIRUL

CATEGORIA

DURATA DE CONCESIONARE

7 ani

25 ani

49 ani

Central

Municipal

I

8

28

115

Viile Noi

C. Predescu Anadalchioi

Palazu Mare

II

6

21

81

(3)    Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

(4)    Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gospodărire Comunală.

(5)    Sumele achitate cu titlu de taxă de concesioanre locuri de veci se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceiași destinație.

Art. 2 Taxa întreținere cimitire / loc de veci

(1)    Taxă întreținere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinație specială și este fundamentată de necesitatea întreținerii și menținerii curățeniei în următoarele cimitirele de pe raza Municipiul Constanța: Anadalchioi, Central, Constantin Predescu, Palazu Mare, Viile Noi. Taxa întreținere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de întreținere și curățenie a cimitirelor din Municipiul Constanța.

(2)    Taxa este de 2,4 lei/mp/an.

(3)    Termenul de achitare al acestei taxe este 31 martie 2016. Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 1% calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

î


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 13

la hotărârea nr._


(4)    Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

(5)    Responsabilitatea încasării taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Art. 3 Taxa aviz construcție funerară

(1)    Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Administrare Cimitire.

(2)    Taxa este de 15 lei.

(3)    Avizul de construcție funerară va fi eliberat de către Serviciului Administrare Cimitire din cadrul Direcției Gospodărire Comunală.

(4)    Lucrările se vor efectua numai după obținerea avizului de construire, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(5)    Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

(6)    Responsabilitatea încasării taxei revine Serviciului Administrare Cimitire din cadrul Direcției Gospodărire Comunală.

2


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 14

la hotărârea nr. 312/2015


TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

(1)    Taxă căutare acte în arhivă

Taxa este de 8 lei/doc

(2)    Taxă eliberare copii arhivă

Taxa este de 5 lei/doc

(3)    Taxă eliberare acte în regim de urgență (24 ore)

Taxa este de 23 lei/act

(4)    Taxă multiplicare se stabilește după cum urmează:

Dimensiune

Alb-negru (lei/pagină)

Color (lei/pagină)

Format A4

0,30

4

Format A3

0,50

8

Format A2

13

20

Format Al

19

24

Format A0

25

28

(5)    Taxă eliberare certificat de atestare fiscală

Taxa este de 4 lei

(6)    Taxă eliberare certificat de stare materială

Taxa este de 4 lei

(7)    Taxă completare fișă de înmatriculare autovehicule

Taxa este de 8 lei

(8)    Taxele de !a punctele 1-2 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziționarea arhivei electronice.

(9)    Taxele de la punctele 3-7 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

(10)    Taxele de la punctele 1-4 se încasează de către toate Direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, iar cele prevăzute la punctele 5-7 se încasează de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

£ ROMANIA

» JUDEȚUL CONSTANȚA T< MUNICIPIULUI CONSTANȚA


CONSILIUL LOCALREGULAMENT

DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

în temeiul dispozițiilor:

-    art. 486 și următoarele din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal;

-    art. 30 al Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-    Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată prin HG 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei în piețele alimentare;

-    O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;

-    H.G. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-    Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

-    Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

-    Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

-    H.C.L. nr, 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

-    H.C.L. nr. 88/2015 privind modificarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța aprobate prin HCL nr. 150/2014;

-    H.C.L. nr. 176/2013 pentru modificarea și completarea anexelor 3 și 4 din HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța.

Se instituie taxe speciale pentru înființarea și funcționarea unor servicii din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Consiliului Local Constanța în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

Art.l Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale.

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autoritățile administrației publice locale hotărăsc instituirea, administrarea și gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice.

ROMÂNIA

ffl


«h £


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Art.3 Având în vedere componența preponderent turistică a municipiului Constanța cât și obligația autorităților publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, liniștit și sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art. 4 Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii:

1.    construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, și a spațiilor de circulație pietonală

2.    amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor și grădinilor publice

3.    deratizarea și dezinsecția

4.    organizarea și exploatarea activităților de ecarisaj

5.    administrarea cimitirelor și crematoriilor

6.    prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public,

7.    înființarea, organizarea, exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și a iluminatului public

8.    avizarea unor activități legate de colectarea de deșeuri sau materiale refolosibile

9.    crearea unui mediu propice desfășurării activităților economice și siguranța cetățenilor

10.    furnizarea unor informații (date) sau certificate

11.    autorizarea/avizarea desfășurării unor activități

12.    efectuarea/reconstutuirea unor acte de stare civilă și atestări profesionale

13.    promovarea turismului.

Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii, precum și a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.

Art.6 Serviciile publice locale din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Consiliului Local Municipal, care funcționează în domeniile de activitate arătate la art. 4, sunt următoarele:

1. Serviciul Igienă Publică din cadrul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanța

1.1 Taxa de salubrizare constituie venit cu destinație specială și se instituie pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere din pubelele populației, precum și pentru depozitarea și neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice care își au domiciliul sau reședința în municipiul Constanța.

Persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța, nu plătesc taxa de salubrizare dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

CONSILIUL LOCAL

Taxa de salubrizare se stabilește pe baza declarațiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe proprie răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații.

în vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.

Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată declarația.

Scăderea de la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți la taxa de salubrizare.

în caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Serviciul Igienă Publică este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile

H.    C.L, nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Igienă Publică, prin salariații proprii, monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa de salubrizare este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, fiind utilizată în scopul finanțării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situațiilor de plată întocmite de prestatori în baza cantităților confirmate de inspectorii primăriei prin procesele verbale de recepție a prestațiilor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

I.    2 Taxă deșeuri inerte constituie venit cu destinație specială și e fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitatea de construcții/desființări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acționează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Colectarea și depozitarea separată a deșeurilor inerte se impune în egală măsură, întrucât deșeurile menajere sunt supuse unui flux tehnologic în care nu pot fi procesate materialele rezultate din construcții/demolărî imobile (beton, armătură, etc.).

Taxa se achită de către persoanele fizice și juridice care solicită depozitarea deșeurilor rezultate din construcții/desființări imobile la rampa de deșeuri inerte.

Pentru obținerea autorizației de deșeuri inerte solicitanții persoane fizice sau juridice vor depune la Serviciu! Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale

T< ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Bugetului Local o cerere însoțite de documentele prevăzute în capitolul VIII al Anexei nr. 5 al prezentei hotărâri.

Taxa deșeuri inerte nu include contravaloarea serviciului de transport a deșeurilor inerte.

Menținerea în condiții optime a rampei de deșeuri inerte prin lucrări de nivelare revine Serviciului Igienă Publică este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

2. Serviciul Administrare Spații Verzi Publică din cadrul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanța

2.1 Taxa pentru spații verzi constituie venit cu destinație specială, fiind instituită de necesitatea întreținerii spațiilor verzi aflate pe domeniul public din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, fiind utilizată pentru amenajarea și întreținerea spațiului verde concretizată în activități de împrospătare a materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale, precum și de întreținerea acestuia prin udat la plantare și ulterior zilnic.

Taxa se încasează de la operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, precum și de la proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după momentul primei dări în folosință a acestor spații de locuit, respectiv după momentul primei vânzări sau cedări a folosinței prin închiriere, comodat, administrare, inclusiv folosire în regim hotelier.

Impunerea se va face după cum urmează:

a.    pentru unitățile de cazare clasificate, impunerea se face în baza certificatului de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare,

b.    pentru toți ceilalți subiecți plătitori impunerea se face în baza schiței cadastrale sau în subsidiar orice alt document justificativ relevant

Taxa se stabilește în mod diferit, astfel:

a) pentru spațiile de cazare stabilirea cuantumului taxei se face prin depunerea de către contribuabil a unei declarații referitoare la numărul de locuri de cazare, însoțită de certificatul de clasificare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, în copie certificată, după caz. Depunerea declarației se face până la data de 01.07.2016, inclusiv.

Depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, precum și nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei constituie contravenție.

~ CONSILIUL LOCAL

în cazul în care spațiile sunt utilizate de către o altă persoană decât proprietarul, obligația declarării și a plății taxei incumbă operatorului economic care care desfășoară efectiv activitatea în acel spațiu.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de autoritatea administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.

b) pentru spațiile de locuit, respectiv pentru spațiile deținute/utilizate de operatori economici din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță stabilirea cuantumului taxei se face în funcție de suprafața utilă deținută. Astfel taxa se calculează prin înmulțirea fiecărei grupe de 15 mz sau fracțiune din aceasta cu suma prevăzută în Anexa nr. 5 capitolul 4.

Serviciul Administrare Spații Verzi este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate ai primarului municipiului Constanța, fiind alcătuit dintr-un șef serviciu cu atribuții în coordonarea activității de amenajare a spațiului verde și mai mulți inspectori, care urmăresc cultivarea și întreținerea spațiului verde aflat pe domeniul public din stațiunea Mamaia.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Administrare Spații Verzi, prin salariații proprii, monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract,

Taxa achitată va fi utilizată pentru decontarea materialului dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale și a manoperei lucrărilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

3. Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare din cadrul Direcției Servicii Publice.

Taxa aviz colectare deșeuri industriale reciclabile constituie venit cu destinație specială și se instituie în scopul protecției mediului înconjurător și a sănătății populației Municipiului Constanța, prin înlăturarea efectelor nedorite ale activității de strângere, sortare și depozitare a deșeurilor industriale reciclabile.

Taxa se achită de către toți agenții economici care desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor industriale reciclabile, la momentul depunerii documentației pentru obținerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile republicată.

Serviciul Dotări Urbane, Dezinsecție și Deratizare funcționează conform prevederilor H.C.L. nr. 493/2004.

Sumele rezultate din încasarea acestei taxe se folosesc pentru activități de dezinsecție-deratizare a domeniului public al Municipiului Constanța, activitate ce se încredințează prin procedură de achiziție publică. Personalul Serviciului Dotări Urbane, Dezinsecție și Deratizare urmărește executarea intocmai a prevederilor contractuale în legătură cu prestarea acestui serviciu public.

ROMÂNIA

i l    *111 r% CTI 11 I


ÎȚI 3 JUDEȚUL CONSTANȚA țgțljl MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

4. Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente

4.1    Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

Activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, precum și cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Contravaloarea taxei de înregistrare poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L, nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi fiind utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din Municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

4.2    Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Activitatea de eliberare a certificatului de înregistrare a acestor vehicule se desfășoară în conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, precum și cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Taxa se achită de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza Municipiului Constanța, care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 195/2002 privind circulația pe drumurile publice coroborat cu dispozițiile H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia.

românia

rflj 3 JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare este nelimitată.

Contravaloarea taxei de eliberare a certificatului de înregistrare poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din Municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

4.3 Taxă pentru eliberarea avizului cap de linie/puncte îmbarcare, debarcare și a avizului de traseu/licenței de traseu prin curse regulate speciale constituie venit cu destinație specială, fiind conformă cu prevederile Anexei nr. 6 din H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport local de călători și instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al Municipiului Constanța.

Taxa se achită anual de către toți operatorii de transport, persoane fizice și juridice, care execută servicii de transport local, județean, interjudețean sau special de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța.

Sunt exceptați de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu/ licenței de traseu prin curse regulate speciale, operatorii de transport care efectuează serviciul de transport special de călători în folosul diferitelor ministere, pentru aceste rute de transport special, precum și operatorii care efectuează serviciul de transport pe traseele de tranzit (Bd, I.C. Brătianu de la intrarea în Municipiul Constanța până la intersecția cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu str. Pasajului până la intersecția cu DN 3C (sens giratoriu Real 2).

Avizul eliberat este valabil pe o durată de un an de la data eliberării.

Stabilirea taxei, încasarea acesteia și folosirea fondurilor încasate cu acest titlu revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Locai și Organizare Evenimente.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din Municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

4.4 Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, respectiv pentru desfășurarea de către acesta a următoarelor activități:

-    eliberare autorizație transport persoane sau bunuri în regim taxi;

-    eliberare și vizare anuală a autorizației taxi.

Aceste activități se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare,

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116c - incinta City Park Mali - Sky Level, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Achitarea contravalorii acestor taxe de către solicitanții care urmează a desfășura activitate de transport bunuri în regim taxi nu îi exonerează pe aceștia de la obligația plății taxei pentru folosirea tramei stradale.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadru! Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciu! Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente în ceea ce privește autorizarea solicitanților, iar prestarea activității de amenajare a spațiilor destinate staționării taximetrelor și inscripționarea exterioară a autovehiculelor se face prin delegare pe bază de licitație publică.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciu! Transport Local și Organizare Evenimente, precum și pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

; ROMANIA

»JUDEȚUL CONSTANȚA ]< MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


4.5 Taxa de promovare a turismului în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță

constituie venit cu destinație specială fiind instituită din rațiuni de creștere a gradului de atractivitate al Stațiunii Mamaia și Sat Vacanță fiind utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic.

Astfel, Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente organizează spectacole, manifestări și concursuri în stațiune, va realiza programe de promovare și direcționare a destinației turistice către stațiunea Mamaia și Sat Vacanță pentru promovarea stațiunii Mamaia și Sat Vacanță ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice.

Taxa este încasată de la persoanele fizice și operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în Sat Vacanță și stațiunea Mamaia, cuantumul acesteia fiind cel prevăzut în Anexa nr. 5 capitolul 7.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Sumele încasate cu titlu de taxă de promovare a turismului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea activităților destinate promovării Stațiunii Mamaia și a Satului de Vacanță.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

5. Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu

Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform Legii nr. 7/1996 constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța.

Taxa se instituie în sarcina tuturor persoanelor fizice și juridice care solicită acordul autorității locale privind intabularea dreptului de proprietate.

Taxa se achită la ridicarea documentului prin care se emite acordul de intabulare. Acordul se emite în baza unei documentații depuse de către solicitant, respectiv:

1.    cerere;

2.    copie acte de proprietate;

3.    planuri de situație executate de persoane fizice/juridice autorizate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei;

4.    certificat de atestare fiscală emis de autoritatea publică locală;

5.    proces verbal de vecinătate.


3 JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Serviciul Cadastru este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Prestarea activității se face prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Cadastru, respectiv plata drepturilor safariale, achiziționare de tehnică de calcul, precum și articole birotică în vederea întreținerii și actualizării arhivei cadastrale a Direcției Patrimoniu.

Această arhivă constituie baza verificării situației juridice a imobilului, verificare obligatorie înainte de emiterea acordului pentru intabularea dreptului de proprietate. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

6. Serviciul Autorizare Agenți Economici - Direcția Admistrarea Domeniului Public și Privat

Taxă eliberare aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540)

constituie venit cu destinație specială, fiind instituită potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și a prevederilor O.G. nr, 21/1992 privind protectția consumatorului, republicată, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, H.G, nr. 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cât și a prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa îl reprezintă exercitarea activităților comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către agenți economici, în condițiile prevederilor legale și a H.C.L. nr. 244/2010.

Taxa trebuie achitată de către operatorii economici care desfășoară activități comerciale și prestări servicii în Municipiul Constanța.

Taxa se plătește la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local odată cu depunerea documenteției, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului program de funcționare.

Serviciul Autorizare Agenți Economici este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Activitatea de avizare de realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Agenți Economici, conform prevederilor H.C.L. nr. 244/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța,


pj* JUDEȚUL CONSTANȚA 6^(14 MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Taxa achitată este utilizată parțial pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciului Autorizare Agenți Economici. Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfășurării activităților economice, o parte din veniturile obținute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreținerea și menținerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri și Iluminat Public din cadrul Direcției Gospodărire Comunală, activitate care se realizează prin delegare.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

7. Serviciul Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

7.1    Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, și sărbători legale) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare și sărbători legale se achita cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcționarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

7.2    Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în regim preferențial, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în regim preferențial se achita cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Familiei.

li


CONSTANȚA


Serviciul de oficiere a căsătoriei în regim preferețial se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcționarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

7.3Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

Taxa este datorată de persoane fizice care solicită oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă cu excepția următoarelor categorii de persoane:

a)    persoane cu handicap fizic grav sau accentuat nedeplasabile;

b)    persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

în vederea aprobării exceptării de la plata taxei persoanele prevăzute la lit. a) vor depune ca documente justificative certificatul de încadreare în grad și tip de handicap, precum și un document de la medicul de familie în care să se descrie cauza imposibilității de deplasare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b) este necesară aprobarea comandantului centrului de detenție.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Civil.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

7.4 Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim de urgență (în 3 zile de la data înregistrării cererii) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare șt funcționare a Serviciului de Stare Civila.

Taxa se achită de către persoanele care solicită transcrierea actelor de stare civilă ale cetățenilor români încheiate în străinătate în regim preferențial, la casieria Serviciului de Stare Civilă. în acest sens, dosarul de transcriere va fi înaintat către Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor în maxim 3 zile de la data înregistrării cererii, termen în care vor fi efectuate verificările necesare stabilite prevederilor legale.

Taxa pentru transmiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim preferențial se achită cu anticipație la data depunerii documentației la Starea Civilă.

ROMÂNIA

1 JUDEȚUL CONSTANȚA jt MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată și completată cu prevederile Codului Civil și HG 64/2011.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului de Stare Civilă, respectiv pentru achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente de birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Prevederile prezentei se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

8.    Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Direcției Gospodărire Comunală

8.1    Taxă întreținere cimitire constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru asigurarea întreținerii cimitirelor, menținerea curățeniei și pazei cimitirelor situate în municipiul Constanța.

Taxa urmează a fi achitată doar de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci, sau urmașii acestora.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Activitatea de întreținere a cimitirelor se efectuează de către prestatori, angajații Serviciului Administrare Cimitire urmând a verifica și recepționa lucrările efectuate de către aceștia.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

8.2    Taxă aviz construcție funerară constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa urmează a fi achitată de către solicitantul avizului.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

9.    Serviciul de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică Locală

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile constituie venit cu destinație specială, fiind jnstituită în domeniul administrării imobilelor constituite în asociații de proprietari. în conformitate cu prevederile H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare taxa este încasată în vederea prestării de către Comisia de evaluare din cadrul Serviciului de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari a activității de evaluare și eliberare a atestatului pentru persoanele fizice susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de condominiu.

Taxa se achită de către toate persoanele fizice care promovează examenul de atestare, după afișarea rezultatelor examenului.

Serviciul se prestează direct de către Comisia de atestare constituită prin hotărâre de Consiliu Local.

Serviciul de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L, nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de menținere în parametrii optimi ai sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

10. Serviciul Asigurare Integritate Bunuri Publice din cadrul Direcției Servicii Publice

10.1 Taxa privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice în Constanța, Mamaia și Sat Vacanță constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea si combaterea infracțiunilor și a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci.

Având în vedere scopul instituirii taxei, respectiv creșterea gradului de liniște și siguranță în desfășurarea activităților economice, subiecții plătitori (contribuabilii) vor fi operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care desfășoară activități economice pe raza Municipiului Constanța, în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, indiferent de locația acestora.

Stabilirea cuantumului taxei se face în baza declarației de impunere, pentru fiecare sediu, sucursală, agenție și punct de lucru în parte, în funcție de obiectul de activitate, suprafața deținută și zonă.

în cazul unităților cu mat multe puncte de lucru, sucursale, agenții, după caz, la cererea acestora, taxele se vor calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelele mai sus menționate, pentru spațiile a căror suprafață este mai mare de 100 mp.

STA^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIULUI CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL

Pentru operatorii economici care au în administrare complexe hoteliere, aceștia datorează taxa numai pentru suprafețele destinate activitatilor de alimentație publică și spațiilor comerciale.

Taxa va fi plătită de către utilizator (cel ce desfășoară efectiv activitatea în spațiul respectiv), iar în cazul spațiilor care formează centre comerciale, taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz.

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activitățile ce se desfășoară pe plajă.

Contribuabilul are obligația de a declara suprafața deținută, pe baza documentelor justificative de deținere a spațiului, prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare.

Serviciul Asigurare Integritate Bunuri Publice este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Prestarea activității se face prin delegare, achiziția serviciului fiind atribuită în urma licitației publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Serviciul Asigurare Integritate Bunuri Publice, prin salariații proprii monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor generate de prestarea serviciului de pază, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Art. 7 Pentru prestarea activităților constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgență, multiplicare acte (fotocopiere), eliberarea certificatului de atestare fiscală și a certificatului de stare materială se instituie taxe speciale aferente în vedere acoperirii cheltuielilor generate de aceste activități.

Taxele instituite sunt în același cuantum pentru toate serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Sumele colectate sunt folosite pentru achiziționarea arhivei electronice, precum și pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor.

Art.8 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

15

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 16

la hotărârea nr. 312/2015 ZONAREA STAȚIUNII MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ PENTRU TAXA DE PROMOVARE

Tnbara Turist


Hotel Vega


5