Hotărârea nr. 311/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HCL NR. 199/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTARARE

privind modificarea anexei nr.l la HCL nr.199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2015_;

Având în vedere expunerea de motive inițiată de dl.viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr.175259/11.12.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apăraea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 175240/11.12.2015 ;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local adoptat prin HCLM nr.159/30.05.2002, modificat prin HCLM nr.5/29.01.2005, precum și HCLM nr.199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța și a Hotărârii nr.255/2015 privind validarea în funcția de consilier local a doamnei Cioceanu Paula.

în temeiul prevederilor art.54 alin.l și alin.2 și art.115 alin. 1, lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei 1 la HCL nr.199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța în sensul că în locul doamnei Marcu Ana se numește doamna Cioceanu Paula

Art.3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre doamnei Cioceanu Paula, pentru punere în aplicare, și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost doptacâ de 20 consilieri dh 27 memb-i.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DOBRE MIRCEA

CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA

Nr 311    /    2015_