Hotărârea nr. 31/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECT A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI ȘI/SAU TERENURI) CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

România

Județul Constanța Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile

ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.Q2.2Q15;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.17882/06.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr. 17890/06.02.2015;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, Legea nr.453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării";

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.62/07.04.2014 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat ai municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 șî art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr.1-2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de evaluare întocmit în baza H.C.L. nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.

Art.3.Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 19 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA N ■■

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren Stațiunea Mamaia, zona Hotel Modern

116

RADU

ALEXANDRU

DANIEL

CU

3689

/2014

întregire proprietate-Sl-65 mp -funcțiunea de cazare si alimentație publică si S2-51 mp-parcare-conform PUG aprobat prin

HCL nr.121 /24.05.2013

-Solicitarea    de

cumpărare    nr.

89381/26.06.2014 -Terenul    in

suprafața de 116 mp    constituie

domeniu privat al Municipiului Constanța si este limitrof proprietății solicitantului pentru care există încheierea    de

întabulare nr.55691/2014 -Terenul    propus

spre    vânzare

conform reglementărilor urbanistice emise de    Direcția

Urbanism    are

destinația    de

întregire

proprietate - Sl-65 mp - cazare și alimentație publică si S2-51    mp-

parcare- conform PUG aprobat prin HCL

nr.121/24.05.2013

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață totala de 116 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Cojoc Marioara


PLAN DE SITUAȚIE


Scara 1 :200


Suprafața masurata (mp)

116

Adresa imobilului:

STAȚIUNEA MAMAIA,

TEREN ADIACENT ~ LOTULUI 20 - CAREUL 60 -JUDEȚUL CONSTANTA

UA.T.    I    CONSTANTA    |


ÎNCADRARE IN ZONATEREN PROPRIETATE MUNICIPIUL CONSTANTA S = 116mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚAî SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPR^N| SCHIMBARE

Semnătura


DATA: 21 NOIEMBRIE 2014


INVENTAR DE COORDONATE SISTEM DE PROIECȚIE - STEREO 70


Nr.

Pct

X

w

Y

[mL

1

312144.806

789312.351

2

312138.550

789313.187

3

312130.144

789306853

4

312130.918

789307.214

5

312129.503

789307.384

6

312129.198

786303.489

7

312143.947

789X1.385

e

312144.331

789306.288

Suprafața masurata = 116 mp


S1 - 65 mp


Nr.

Pct

X

W

Y

1

312144.806

789312.351

8

312144.331

768308.288

3

312136144

789306.853

2

312136.550

789313.187


S2 = SI mpNr.

Pct

X

M

Y

[m]

8

312144.331

789306288

7

312143.947

789301.385

6

312129.198

789303.489

5

312129.BO3

789X7384

4

312130.918

789X7.214

3

312136144

789306853


-tP Os'1
ing DUMITRU DATCU


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp)

CUMPĂRĂTOR

NR. c.u. PENTRU VÂNZARE

destinația

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

Str.Traian

nr.39

78

SC GEOCAD LIMITS SRL

CU 346 /2015

întregire proprietate-zona non aedificandi -conform PUZ aprobat prin HCL nr.416 /21.11.2003

-Solicitarea    de

cumpărare    nr.

80593/10.06.2013 -Terenul in suprafața de 78 mp constituie domeniu privat al Municipiului

Constanța si este limitrof proprietății solicitantului pentru care    există

încheierea    de

întabulare nr.25744/2012 -Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția    Urbanism

are destinația de întregire proprietate -zona    non

aedificandi-conform PUZ aprobat prin HCL nr. nr.416 /21.11.2003

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață 78 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

78

Mun.Constanta, Str.Traian

UAT

CONSTANTANr.

parcela

Categoria

de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

78

lot propus

Total

78

1

NOTA: Plan c's situație intocmit in vederea cun:psSistem de proiecție Stereo 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

XQ

YD

1

2

3

4

5

6

303875.243

303872.837

303872.881

303872.918

303865.809

303872.685

792150.593

792160.894

792166.802

792169.840

792169.767

792151.454

10.58

5.91

3.04

7.11

19.56

2.70

S(1Cc)=78mp


iV • S.C. GEO^At) LIMI . 'mata: t&ai 2

v'    m

o
întocmit, Carmen ÎS PA: