Hotărârea nr. 309/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 297/2015 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “REPARAȚII CAPITALE ȘI MODERNIZAREA PASAJULUI CUMPENEI” ÎN FAZA DALI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 din HCL nr.297/27.11.2015 de aprobare a indicatorilor

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizarea pasajului Cumpenei” în faza DALI

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data

de __0_7_.1_2_._2_0_1_5____

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Fă-gădău nr.171536/04.12.2015, referitoare la proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.297/27.11.2015 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizarea pasajului Cumpenei” în faza DALI;

Consultând raportul Direcției tehnic-achiziții nr.171540/04.12.2015;

Văzând dispozițiile art.44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art.39, alin.4, art.44, alin.1 și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.297/27.11.2015, în sensul că, se înlocuiește Devizul general din anexa aprobată la aceasta, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre și se modifică indicatorii tehnico economici, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției (fără TVA) este de:

6.231,9071 mii lei, respectiv 1.414,0928 mii euro

Din care C+M :    5.512,4849 mii lei, respectiv 1.250,8475 mii euro

(curs BNR din 31 iulie 2015, 1euro= 4,4070 lei).

ART. 2 Celelalte prevederi din HCL nr.297/27.11.2015 rămân nemodificate ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții, Directiei patrimoniu, Directiei urbanism, Direcției servicii publice, Direcției financiare, Direcției gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _2_1__ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

GEORGESCU DANIEL

SECRETAR,

Constanța

Nr. __3_0_9____ / __2_0_1_5_______