Hotărârea nr. 305/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DATEI FINALIZĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL “PARCUL SENIORILOR” ȘI A CHELTUIELILOR NECESARE FINALIZĂRII ACESTUIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea datei finalizarii contractului de finanțare pentru proiectul ”Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data de 07.12.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr.171054/04.12.2015, a domnului viceprimar Decebal Făgădău și raportul Direcției programe și dezvoltare nr.171052/04.12.2015,

Având în vedere:

-    Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.83/2012 privind aprobarea modificării cheltuielilor pentru proiectul ”Parcul Seniorilor” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013,

-    prevederile Contractului de finanțare nr.3437/17.08.2012 privind proiectul “Parcul Seniorilor”, cod SMIS 38333;

-    prevederile art.41 alin.(1) și (2) si art.49 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c, alin.(4) lit.e, art.39 alin. (4), art.44 alin. (1) și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART.1 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “Parcul Seniorilor”, SMIS 38333, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul Poli de creștere, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

ART.2 Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului “Parcul Seniorilor”, SMIS 38333, contract de finanțare nr.3437/17.08.2012.

ART.3 Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art.1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 11.000,00 lei, inclusiv TVA si va fi introdusă în bugetul local al municipiului Constanța pe anul 2016.

Art.4 Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art.5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica

prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției financiare, Direcției tehnic- achiziții, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de _1_7__ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GEORGESCU DANIEL


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr.___3_0_5______/2015