Hotărârea nr. 304/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2015

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința de îndată la data de 07.12.2015.

Analizând expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.171541/04.12.2015, raportul Direcției financiare nr.171.539/04.12.2015 și raportul Direcției tehnic achiziții nr.171502/04.12.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015, H.C.L nr. 71/2015, H.C.L nr. 78/2015, H.C.L nr. 115/2015, H.C.L nr. 136/2015, H.C.L nr. 173/2015, H.C.L. nr. 197/2015 , H.C.L. nr. 202/2015, H.C.L nr. 251/2015 și H.C.L. nr. 261/2015 ;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin, 2, lit.b, alin. 4, lit. a , art. 39, alin.4, art. 44, alin.l și art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri în sumă de 847.836 mii lei și la cheltuieli în sumă de 847.836 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis.

Art,3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3 .

Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale care rămâne neschimbată.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și 6 bis privind bugetul creditelor interne.

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 și 2 bis, nr.3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Subcapitolul Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

se majorează cu suma de 15 mii lei

•    Subcapitolul Depozite speciale pentru construcții de locuințe se majorează cu suma de 9.840 mii lei

•    Subcapitolul Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 50 mii lei.

•    Subcapitolul Fondul Social European se majorează cu suma de 392 mii lei

•    Subcapitolul Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale se diminuează cu suma de 6.480 mii lei.

Art.9 La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 6 mii lei.

Art. 10 La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.360 mii lei, se majorează titlul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 6.910 mii lei și se diminuează titlul Rambursări de credite cu suma de 6.910 lei,

Art. 11 La capitolul 80 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă se majorează titlul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 451 mii lei

Art.12 La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică din anexa nr. 6 bis se diminuează titlul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 6.910 mit lei.

Art.13 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic achiziții precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de VVconsilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Constanța

Nr. 30^    / JuDb

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE-

Io'’"1'


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA VICEPR I M A R NR.171541/04.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Având în vedere raportul Direcției financiare nr. 171539/04.12.2015;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 , H.C.L nr. 71/2015,H.C.L nr. 78/2015, H.C.L. nr. 115/2015, H.C.L nr. 136/2015, H.C.L nr. 173/2015, H.C.L nr. 197/2015, H.C.L. nr. 202/2015, H.C.L nr. 251/2015 și H.C.L. nr. 261/2015 ;

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

COHSTA\7^ ROMANIA

1    « JUDEȚUL CONSTANȚA

Jr, vni| jl primăria municipiului constanța )IlR.ÎJfIl DIRECȚIA FINANCIARĂ

Nr. 171539/04.12.2015

’ '« $ 1 <t 1 1 '• u

RAPORT

Bugetul local al municipiului Constanța pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2015.

-    Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.C.L.

nr.71/30.03.2015, H.C.L nr.78/30.04.2015 și H.C.L. nr.115/02.06.2015, H.C.L. nr.136/31,07.2015 și H.C.L. nr.197/09.09.2015, H.C.L. nr.202/13.10.2015, H.C.L. nr.251/22.10.2015 și H.C.L. nr.261/27.12.2015

La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente:

-    Subcapitolul Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând

domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 15 mii lei;

-    Subcapitolul Depozite speciale pentru construcții de locuințe se majorează cu suma de 9.840 mii lei;

-    Subcapitolul Subvenții de la bugetul de stat către bugetele

locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 50 mii lei;

-    Subcapitolul Fondul Social European se majorează cu suma de 392 mii lei;

-    Subcapitolul Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale se diminuează cu suma de 6.480 mii lei;

-    Suplimentarea listei obiectivelor de investiții pentru obiectivul „Construire

blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico edilitare finanțate conform OUG nr.74/2007 str. Zmeurei nr,3, lot 2/2, din municipiul Constanța” cu suma de 3.360 mii lei și includerea poziției „Expertiză tehnică pentru stabilirea gradului de uzură fizică a unor active amplasate pe plaja Modern” cu suma de 6 mii lei conform notelor de fundamentare a Direcției Tehnic Achiziții nr.170616/03.12.2015 și nr.171113/04.12.2015;    ’

-    Suplimentarea alocațiilor bugetare pentru proiectul „Măsuri integrate pentru

egalitate de șanse" cu suma de 451 mii lei conform adresei Direcției Programe și Dezvoltare nr.169897/02.12.2015;    ’

-    Alte virări de credite bugetare între capitole, subcapitole și surse de finanțare.

Capitolele de cheltuieli se modifică în următoarea structură:

Capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se majorează titlul cheltuieli

de capital cu suma de 6 mii lei.

Capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.360 mii lei, se majorează titlul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 6.910 mii lei și se diminuează titlul Rambursări de credite cu suma de 6.910 lei.

Capitolul 80 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă se majorează titlul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 451 mii lei

Capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică din anexa nr. 6 bis se diminuează titlul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 6.910 mii lei.

Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului municipal îndeplinește cerințele de necesitate și oportunitate, precum și cele de legalitate conținute în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legea bugetului de stat pe anul 2015 și poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA FRIGIOIU

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII Nr. 171502/04.12.2015

RAPORT

cu privire ia modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aprobat prin HCL nr. 261 /27.11.2015 având în vedere:

• Notele de fundamentare nr.170616/03.12.2015, 171113/04.12.2015 ale Direcției Tehnic-Achiziții;

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

C. STUDII SI PROIECTE

> Se propune înscrierea la poziția 22 nou creată a ” Expertiză tehnică pentru stabilirea gradului de uzură fizică a unor active amplasate pe plaja Modern" cu suma de 6 mii lei, buget local;

Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară se suplimentează cu 6 mii lei, buget local .

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

> Se propune suplimentarea poziției 11" Construire blocuri de locuințe destinate chiriaților evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico edilitare-finantațe conform OUG 74/2007 str.Zmeurei nr.3, lot2/2, din municipiul Constanța" cu suma de 3360 lei, buget de stat.

Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară se suplimentează cu 3360 mii lei, buget de stat.

Față de HCL nr. 261 /27.11.2015 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 - LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015, se suplimentează cu suma de 3366 mii lei 4ip care: 6 mii lei buget local și 3360 mii lei, buget de stat.


ÎȘef serviciu Tehnic Investiții,

Borali Veaveghiul

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorialăzCONSTANTA

Fomuiar | ANEXAI    |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

anexa la


hclm nr.


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11,

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07,

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02,

Impozit pe profit (cod 01.02.01,

I Impozit pe profit de la agenti economici ’)

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02,

Impozit pa venit (cod 03.02.17+03.02.18,

i Impozit pe onorariul avocaților ți notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04,

Cote defalcate din impozitul pe venit

I Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02,

Alte Impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

00.01

847836

48.02

540409

00.02

659678

00.03

621693

00.04

285920

00.05

0

01.02

01.02.01

• .

0

00.06

285920

03.02

8000

03.02.17

03.02.18

8000

04.02

277920

04.02.01

260692

04.02.04

17228

00.07

0

05.02

0

05.02.50

i


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

[ Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

r

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

i Impozitul pe terenul din extravilan *, + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

i    ;

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

i......-

Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+15.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

>Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ha nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ! la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

:Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

I Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

; Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

T

00.09

99824

07.02

99824

07.02.01

84000

07.02.01.01

24000

07.02.01.02

60000

07.02.02

11624

07.02.02.01

4040

07.02.02.02

7200

07.02.02.03

384

07.02.03

4200

07.02.50

00.10

214929

11.02

184360

11.02.01

11.02.02    i

181375

11.02.06

2985

12.02

650

12.02.07

650

15.02    i

300

I

15.02.01    j

300

15.02.50

16.02

29619

16.02.02

25500

16.02.02.01

14000

16.02.02.02

11500

16.02.03

5


ANEXA LA    .

|HCLM NR. JLQLfcP ' ‘


DENUMIREA


NOICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitat

16.02.50

4114

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21020

Alte impozite si taxe Fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21020

Alte impozite si taxe

18.02.50

21020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

37985

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

.00.13

3383

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3383

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

i 30.02.01

100

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

.....

3283

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3283

Venituri din dividende ( cod 30.02.00.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

^Venituri din dividende de la afti plătitori*)

30.02.08.02

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

'31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

34597

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02,27+33.02,28+33.02.50)

i 33.02

I

1174

IVenituri din prestări de servicii

133.02.08

220

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

133.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

550

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

10741


ANEXA LA HCLMNR.JSOw /


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 ta 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50) Venituri din aplicarea prescripției extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe | Venituri din ajutoare de stat recuperate

i Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

'Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic [Taxa de reabilitare termică i Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37,02.03*37.02.04+37.02.05+37.02.50)

I Donații si sponsorizări

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 'Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)


34.02.02

1800

34.02.50    '

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

35.02.01.02

3600

35.02.02


! 35.02.50

'36.02

l

19082

36.02.01

136.02.05

7000

36.02.06 [36.02.07    .

Î36.02.11    !

12052


136.02.14


136.02.22

I ■ -

36.02.23    '

36.02.50    '

30

37.02    ]

0

37.02.01    |

1

37.02.03    ;

-71975

37.02.04

71975

37.02.05    ,

37.02.50

00.15

1307B


j ANEXA LA

hclm nr.


PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39,02.04+39,02,07+39.02.10,

39.02

13078

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

139.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriaie

39.02.07    ;

3238

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10    '

9840

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16 ;

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40,02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50,

40.02    .

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07    i

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

I

40.02.11    :

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13    |

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

52013

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16    j

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50    !

Alte operațiuni financiara (cod 41,02.05)

' ' i..... "    •    •    • •    •

41,02    '

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriaie decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General ai Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41,02.05

!

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriaie decât cea pe raza

41.02.05.01

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)


ANEXA LA HCLM NR3Qll /&P


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE


Disponibilități rezervate pentru plăti ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

( București.pentru secțiunea de dezvoltare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)


41.02.05.02


00.17


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)    00.18


Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51 +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67)


Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversilar Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

Subvenții de la bugetul de stal către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

i    Subvenții de îa bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii

l    medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


42,02

42.02

42.02

42.02

42.02

42.02

I

42.02

42.02

42.02


01

05

10

.12

13

14

15

.16


42.02.16.01


|    ■ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor

! capitale în sănătate

| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

! Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)


42.02.

;42.02.

42.02.


16.02

16.03

17


42.02.18


TOTAL

ANEXA LA HCLM NR. /A>


43188


43188


41405


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

r.    ANUALE

Cod indicator

TOTAL


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


| ANEXA LA

'hclmnr.JO^ /JoA


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate


[Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013


142.02.18.03

L2.O2.i9


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (EEN) postaderare


42.02.20


35891


J Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

I Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar


,42.02.21

42.02.28

42.02.29


'Subvenții penlru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

[Subvenții din bugetul de stal pentru finanțarea unităților de asistență medîco-sociale


i42.02.32 i42.02.33 42.02.34 142.02.35


200


Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

i Subvenții din bugetul de stat penlru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

ț- -

iSubventir de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante i către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.36

■42.02.40

42.02.41

42.02.42

42.02.44

42.02.45

i 42.02.46


4359


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ;(42.02.51.01 *42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local


! ANEXA LA HCLM NR.


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale


Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică


42.02.54

42.02.55

42.02.62

42.02.65

42.02.66


955


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu .42.02.67 efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01 +43.02.04+    '    „

43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21 +43.02,23+43.02,24)    ; 3 0


1783


jSubvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a Forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de ■extremă dificultate **)

| Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati


43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02.08

43.02.20


1783


:Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară    43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în

cadrul unităților de învățământ de masă


DENUMIREA INDICATORILOR


Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.0B+45.02.15 la 45.02.21)

' ' '

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori , Prefinanțare

'Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

I Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ‘ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

! Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ! Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

.*) _ .......

I Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

. i Prefinanțare

; Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

j Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

J Prefinanțare

! Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*) j    j Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

I    Jsume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

î Prefinanțare

iPrograme comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 145.02.15.01 +45.02.15.02+45.02.15.03) *)

Cod indicator


TOTAL


ANEXA LA HCLM NR. 2>^L


43.02.24


45.02

79879

45.02.01

78995

45.02.01.01 i

73555

45.02.01.02

4322

45.02.01.03    [

1118

45.02.02

884

45.02.02.01

884

45.02.02.02

X

45.02.02.03

X

45.02.03    i

45.02.03.01 i

X

45.02.03.02

X

45.02.03.03 j

X

45.02.04

45.02.04.01

X

45.02.04.02 i

X

45.02.04.03 I

I

X

45.02.05

45.02.05.01 j

X

45.02.05.02    |

X

45.02.05.03    ;

X

45.02.07

45.02.07.01    !

X

45.02.07.02 i

X

45.02.07.03    |

X

45.02.08

45.02.08.01 J

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15


DENUMIREA INDICATORILOR

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02 16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori I Prefinanțare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02 20.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

JSume primite în contul plăților efectuate în anul curent .Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

_i Prefinanțare_

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod
00.02+00.16+00.17) - TOTAL_______________

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

Cod indicator

TOTAL

45.02.15.01

X

45.02.15.02

X

45.02.15.03

X

45.02.16

45.02 16.01

X

45.02.16.02

X

45.02.16.03

X

45.02.17

45.02.17.01

X

45.02.17.02

X

45.02.17.03

X

45.02.18

45.02.18.01

X

45.02.18.02

X

45.02.18.03

X

45.02.19

45.02.19.01

X

45.02.19.02

X

45.02.20

45.02.20.01

X

45.02.20.02

X

45.02.20.03

X

45.02.21

45.02 21.01

X

45.02.21.02

X

45.02.21 03

X

00.01 SF

594045

48.02

475318

00.02

587703

00.03

821693

00.04

285920

ANEXA LA HCLMNR. /An!

DENUMIREA INDICATORILOR


prevederi

Cod indicator ANUALE


TOTAL


A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenți economici’)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

285920

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

8000

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

8000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

277920

Cote defalcate din impozitul pe venit

j04 02.01

260692

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04 02.04

17228

A1.3.

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

I Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

,07.02

99824

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

|o7.O2.O1

84000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24000

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

,07.02.01.02

60000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

|07,02.02

11624

Impozit pe terenuri de la persoane fizice ”)

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

i Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe

07.02.02.01

07.02.02.02

07.02.02.03

4040

7200

384

I teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

l07.02.03

4200

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

i00.10

214929


ANEXA LA HCLM NR. 3QK d


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

11.02

184360

1 •• • • ....

1 Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

n?m

! la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

181375    1

la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

1 ....

jSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2985

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

650

-Taxe hoteliere

12.02.07

650

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

300

i Impozit pe spectacole

15.02.01

300

! Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

2QA1Q

(cod 16.02.02+18.02.03+16.02.50)

i

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

25500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01 I

14000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

11500    |

I

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4114    !

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21020

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21020

,Alte impozite si taxe

18.02.50

21020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-33990

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3388

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3388

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

100 ’

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3288

j    Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3288

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

i

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

x    !

i Dividente de ia societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30 02 08 03

x

stat*)

Alte venituri din proprietate

30.02.50


ANEXA LA HCLM


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANLJALE 1 TOTAL


Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) i Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor iri unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri | Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru J Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate ! Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

(Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

Taxe speciale

Venituri din ajutoare de stat recuperate

anexa la HCLMNR..M /Jpff


31.02

0

31.02.03

00.14

-37378

33.02

1174

33.02.08

220

33.02.10

400

33.02.12    i

33.02.24

4

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50

34.02

10741

34.02.02

1800

34.02.50

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

35.02.01.02

3600

35.02.02

35.02.03

35.02.50

36.02

19082

36.02.01    i

36.02.05

7000

36.02.06

12052

36.02.11    '


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE TOTAL


Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

I Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

I Alte transferuri voluntare

III.    OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 'secțiunii de funcționare**)

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

; Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții | publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41,02.05.01

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

i (București,pentru secțiunea de funcționare**)

IV.    SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

36.02.14

36.02.50

30

37.02

-71975

37.02.01

: 37.02.03

-71975

37.02.50

00.16

0

40.02

i ■-

0

40.02.06

40.02.07

40.02.10

40.02.11

1

40.02.50

(41,02

.41.02.05

X


ANEXA LA HCLMNR.3QG AtW


41.02.05.01

I

X

00.17    i

• -    j

6342

00.18

6342


Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

42.02    4559


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


^Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

i    ■■

i Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale jSubvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

jSume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

I Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social (European

'Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante | către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local


Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43 02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

(Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru I persoanele cu handicap


i42.02.21

42.02.28

42.02.32

42.02.33

42.02.34

42.02.35

42.02.36

42.02.41

42.02.42

42.02.44

42.02.45

42.02.46

i

42.02.51

42.02.51.01

42.02.54

(42.02.66

43.02

■43.02.01

43.02.04

43.02.07


200


4359


1783


ANEXA LA HCLM


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA LA HCLM    AtW


Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

Alte subvenții primite de ia administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

Sume primite de ia Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Subven(ii primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate in cadrul unităților de învățământ de masă

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.08

43.02.20

43.02.21

43.02.23

43.02.24

X

1783

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01 SD

253791

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL    ,

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

137066

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

71975

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

71975

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

71975

.

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

.Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Taxa de reabilitare termică

36.02

36.02.07

36.02.22

36.02.23

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

71975

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.04

37.02.05

71975

- •

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

13078

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02

39.02.01

13078

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

39.02.03

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

3238

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

9840

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

52013

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

'Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare")

40.02.14

52013

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de piață”)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

>41,02

Disponibiirtăț rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București") cod

41.02.05

i

X

41 .02.05.02

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza i căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare")

41.02.05.02

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17    i

I

36846

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

t    :

36846

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67)

42.02

36846

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de temnoficare

J42.O2.OI    j

Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

!42.02.05    |

i    •

■42.02.10

1

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12    i

1

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

T    I

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversrtar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ")

i

i42.02.15

X

jSubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

J42.02.16

i

1

(cod 42.02.16,01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDER ‘ ANUALE

TOTAL .


ANEXA LA | HCLM NR._Ș>C^


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii !medicale și echipamentelor de comunicații Tn urgență în sănătate

ISubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor jcapitale in sănătate

l'Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

; 42.02.16.01

42.02.16.02

42.02.16.03


| Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale    42.02.17

i Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ifinanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.014-42.02.18.02+48.02.18.03)

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 42 g2 18 01 finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate '    '    '

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

! Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ' Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

| Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de 'asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale i- ■■    .. .    .

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.18.03

42.02.19

i

42.02.20

42.02.29

,42.02.40

42.02.51


35891


42.02.51.02

42.02.52

42,02.55

42,02.62

42.02.65


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDEII

ANUALE

TOTAL


ANEXA LA

HCLM NR.3r4 !%)\(


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu i42.02.67 efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții    |

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

79879

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

78995

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

73555

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

4322

Prefinanțare

45.02.01.03

1118

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

884

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

884

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

Prefinanțare

45.02.02.03

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

’)

45.02.04

; Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

! Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

i Prefinanțare

45.02.04.03

x

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

■ Prefinanțare

45.02.05.03

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anu! curent

45.02.07.01

X

'    rSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

;    Prefinanțare

î IhslRjmenfur European de Veciiiâfate si Parteneriat (cod

45.02.07.03

45.02.08

X

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

; Prefinanțare

45.02.08.03

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 +

45.02.15

45.02.15.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA HCLM NR.±


i Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

jMecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

î Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori j Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)")

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori i Prefinanțare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

jSume primite fn contul plăților efectuate în anul curent ! jSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod (45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)*)

jSume primite în contul plăților efectuate în anul curent i Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 1    | Prefinanțare

' Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod J45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)*)

jSume primite în contul plăților efectuate în anul curent j -Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ,[Prefinanțare


45.02.15.03


45.02.

45.02.

45.02.

45.02.

45.02.

45.02.

45.02.

45.02.


16

16.01

16.02

16.03

17

17.01

17.02

17.03


X

X

X

X

X

X


45.02.18

45.02.18.01

j45.02.18.02

45.02.18.03

45.02.19

45.02.19.01

145.02.19.02

l .

45.02.20

i45i)2.20.01 U5.02i20.02 |45.02.20.03 45.02.21


j45.02.21.01 145.02.21.02 [45.02.21.03


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

marcela en^cbe^JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritoriată: CONSTANTA

Formular:


ANEXA 2


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

mii lei


ANEXA LA HCLM NR. soh


,    Buget 2015

!    PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


' Cod

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02}

49.02

847836

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

50981

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

50161

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

50161

Autorități executive

51.02.01.03

50161

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50,

54.02

220

Din total capitol:

I

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alle servicii publice generale

54.02.50

j

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600;

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

"Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

«ifi 09 n?

handicap    .

j

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09    |

Partea a ll~a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.02

21563'

60.02+61.02)

Aparate (cod 60.02.02)

60.02    i

0

Din total capitol:

!    I

Aparare naționala

j 60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

21563

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

'61.02.03 J

6672

Politie locala

Î61.02.03.04

6672

Protecție civila ți protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

161.02.05    |

1091.

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice ți siguranței naționale

161.02.50    '

t    -    .    -

13800i

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

289546:

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

'65.02    :

170901|

Din total capitol:

j

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

1b5.02.03

54913

învățământ preșcolar

,65.02.03.01 (

25490!

învățământ primar

(65.02.03.02i

29423

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02 04    '

108133!

învățământ secundar inferior

i65.02.04.01

42403!

învățământ secundar superior

65.02.04.021

63272'

Invatamant profesional

(65.02.04.03

2458

învățământ postliceal

! 65.02.05 i

2556

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

! 65.02.07.04

1

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11 30)

65.02.11

5090

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


ANEXA LA n

HCLM NR. //Ml

DENUMIREA INDICATORILOR

internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03 08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67,02,05.03)

Sport

Tinerel

Buget 2015


Cod

indicator


PREVEDERI ANUAL

TOTAL


; ANEXA LA HCLM NR. 3C>h Z/Oti

65.02,11,03

5000

65.02.11.30

90

65.02.50

209

66.02

6634

66.02.06

0

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

6519

66.02.50

115

66.02.50.50

115

67.02

44048

67.02.03

2002

67.02.03.02

67.02.03.03

2002

67.02.03.04

67.02.03.05

67.02.03.06

'67.02.03.07

i67.02.03.08

i

67.02.03.12

i67.02.03.30

,67.02.05

33624

67.02.05.01

6579

67.02.05.02!

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


ANEXA LA HCLM


întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+-68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50,

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02,

Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuințe

Creșe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50,

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

Alimentare cu apa

67.02.05.03

27045

67,02.06

150

67.02.50

8272

68.02

1 -

67963

!

68.02.04

4300

68.02.05

29828

68.02.05.02

29828

: 68.02.06 1

168.02.10

1000

'68.02.11

4065

i68.02.12

:68.02.15

4799

■68.02.15.01

430

:68.02.15.02

4369

68.02.50

23971

■68.02.50.50

23971

70.02

291763


70.02.03 :    O,

70.02.03.01'    j

70.02.03.30

. . !

70.02.05    0

70.02.05.01


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.


Amenajări hidrotehnice

Iluminat public si electrificări

Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10

+80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

Masuri active pentru combaterea șomajului

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

Energie termica

Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

70.02.05.02

70.02.06

16448

70.02.07

70.02.50

275315

74.02

89513

74.02.03

74.02.05

78225

74.02.05,01

78225

74.02.05.02

74.02.06

11288

79.02

104470

80.02

1195

80.02.01

1195

80.02.01.06

80.02.01.09!

80.02.01.10'

1195

80.02.01.301

80.02.02

0

80.02.02.04!

81.02

40407

81.02.06

40407

81.02.07

81.02.50

83.02

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

Transport pe calea ferata

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale Alte acțiuni economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

Excedentul secțiunii de funcționare

83.02.03

0

83.02.03.03

83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

84.02

62868

84.02.03

62868

84.02.03.01

84.02.03.02

22900

: 84.02.03.03

39968

84.02.04

0

84.02.04.01

j84.02.06

0

84.02.06.01

84.02.06.02

84.02.50

87.02

0

i

: 87.02.01

87.02.03

i

87.02.04

87.02.05

87.02.50

96.02

0

97.02

98.02

0

98.02.96


Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI


ANU“ ■■


TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.


,i


Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1’    99.02.96 + 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 +

49.02 SF

594045

63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod S1.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

47080

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

51.02

46260

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

46260

Autorități executive

51.02.01.03

46260

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54,02.50)

54.02

220

□in total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

55.02

56.02

600

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA {cod 60.02+61.02)

159.02

20772

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

1

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

20772

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6659

Politie locala

61.02.03.04|

6659

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05    '

313

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

,61.02.50

13800

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

I    i

6X02

283842

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

169052

Din total capitol:

Invatamănt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03 i

54581

învățământ preșcolar

65.02.03.011

25469

Invatamânt primar

65.02.03.02

29112

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04 j

106616

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

42401

învățământ secundar superior

65.02.04.02

61757

Invatamant profesional

65.02.04.03

2458!

Invatamânt postliceal

65.02.05

2556

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07    |

0

fnvatamănt special

65.02.07.04'

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

5090

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

5000

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30!

90

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

209

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUA

TOTAL


ANEXA la


hclmnr.3^1 //phT


DENUMIREA INDICATORILOR

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din lotal capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Buget 2015

Cod

indicator


prevederi anuale ANEXA LA


TOTAL


HCjLM NR.2

66.02

4569:

66.02.06

0

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

4454

66.02.50

115

; 66.02.50.50

115

67.02

I

42965i

67.02.03

919

67.02.03.02

67.02.03.03    919

67.02.03.04

67.02.03.05

67.02.03.06

67.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12

i

67.02.03.30

67.02.05

336241

67.02.05.01

6579 i

67.02.05.02

67.02.05.03

27045

67.02.06

150^

67.02.50

8272'

DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE


Cod

indicator

TOTAL

ANEXA LA HCLM NR. 30G

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

67256

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4268

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29828

Asistenta sociala in caz de invaliditate

.68.02.05.02

29828

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

168.02.10

1000

Creșe

168,02.11

3390

Unități de asistență medico-sociale

:68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

i68.02.15

4799

Ajutor social

'68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

23971

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

23971

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

56953

Din total capitol:

i

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

i

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

I

70.02.05

0

Alimentare cu apa

'70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

: 70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

16448

Alimentare cu gaze naturale in localitali

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

40505

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


ANEXA LA HCLMNR /


Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

74.02

86810

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

8585

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

98588

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

□in total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50,

81.02

40407

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

40407

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

• -

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50,

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.301

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE,


TOTAL


[ ANEXA LA HCLMNR,J>PG /Jpfț


Transporturi (cod 84.02.03-1-34.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

1^————

58181

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58181

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

22900

Străzi

84.02.03.03

35281

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84,02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

T urism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

..

Partea Vil-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

..

DEFICIT 99.02.96

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 +

49.02

253791

63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

3901

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

3901

Buget 2015

PREVEDERI


ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.^â_/jW


Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

61.02.01

3901

Autorită[i executive

151.02.01.03

3901

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10*54.02.50)

54.02

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

;54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

791

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

60.02

0

Aparare naționala

60.02.02

)

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

791

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

13

Politie locala

61.02.03.04

13

Protecție civila ți protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitarâ)

61.02.05

778

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+66.02)

63.02

5704

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

1849

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

332

învatamânl preșcolar

65.02.03.01

21

învățământ primar

65.02.03.02

311

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

1517

DENUMIREA INDICATORILOR

învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul invatamântului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitafi sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


Cod

indicator


TOTAL


ANEXA LA | HCLM NR.JQM /^flî


65.02.04.01

2

.65.02.04.02

1515

65.02.04.03!

65.02.05

l65.02.07

0

'65.02.07.04

65.02.11

0

65.02.11.03

J65.02.11.30

65.02.50

66.02

2065

66.02.06

0

j66.02.06.011

l66.02.06.03i

,66.02.08

2065

166.02.50

j

0

66,02.50.50

j 67.02

1083

:67.02.03

1

1083

67.02.03.02

je7.02.03.03

1083

67.02.03.04

*67.02.03.05

j67.02.03.06

167.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12

Buget 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUAL

TOTAL


ANEXA LA HCLM NR SCH /-Alf


Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68,02.06+68.02,10+68.D2.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare pentru locuințe

Creșe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)


67.02.03.30;

67.02.05

67.02.05.01

67.02.05.02

67.02.05.03

67.02.06

67.02.50

68.02

i

i

68.02.04 j68.02.05 68.02.05.02

168.02.06 i - ■ !68.02.10 i68.02.11 68.02.12 68.02.15 68.02.15.01 68.02.15.02

68.02.50    ■

68.02.50.50

.


70.02


0!

i

i

i


707


32


675

0


234610'


Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor


J70.02.03 ! 70.02.03.01 70.02.03.30


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


anexa la

HCLM NR.ȘrĂ /,&{(


Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

23+810

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

2703

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2703

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

|

5882

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

1195

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

1195

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

!bo.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

'80.02.01.10

1195

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generate de munca (cod 80.02.02.04)

180.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

!eo .02.02.04!

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

8102

0

Din total capitol:

.....

Energie termica

81.02.06

Alti combustibili

81.02.07 j

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanilară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Buget 2015 PREVEDERI ANUAIl


Cod

indicator


anexa la j

gCLMNR.Șity /^fol'1


TOTAL


83.02

0

Ie3.02.03

0

83.02.03.031

; 83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

84.02

4687

84.02.03

4687

84.02.03.01

84.02.03.02

84.02.03.03

4687

84.02.06

0

84.02.06.01

84.02.06.02

84.02.50

87.02

0

. ..

87.02.01

..

87.02.03

87.02.04

...

87.02.05

87.02.50

96.02

0

97.02

-

98.02

0

98.02.97

DENUMIREA INDICATORILOR

DEFICIT 1’ 99.02.97

Deficitul secțiunii de dezvoltare

Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


anexa la

HCLM NR.


z-W


TOTAL


99.02 ; 99.02.97


CONTRASEMNEAZĂ

secretar

marcela enache"

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA


Instituția publică: Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 51.02


ANEXA LA HCLM NR. SCH


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei Buget 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli sa la riale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

iIndemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

i Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

50161

I

' -

46260

.......j

011

46260

i

10

22759

10.01

10.01.or 10.01.03 10.01.04, 10.01.05

10.01.06 i

10.01.071

10.01.08

424

18605;

16646:

i


Fond pentru posturi ocupate prin cum ui

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

300

Indemnizații de delegare

10.01.13

110

!Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1 Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

1125

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

I

'Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

I Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

I Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4154

jContribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2938,

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

79

IContribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

849

'Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

29

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați    j

10.03.05

j

.Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

259

TITLUL II BUNURI SI SERVICII {cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

la 20.25+20.27+20.30)

20

23501|

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4462'

Furnituri de birou

20.01.0l'

3631

Materiale pentru curățenie    1

20.01.02'

60 ’

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

6301

Apa, canal si salubritate

20.01.04

791

I Carburanți si fubrifianti

20.01.05

204


ANEXA LA HCLM NR.ȘOA


Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

830

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

658

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

728

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

910

Reparații curente

20.02

200

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02}

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

i Medicamente

20.04.01 ’

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05.30,

20.05

1222

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03i

Alte obiecte de inventar

20.05.30;

1222

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01*20.06.02,

20.06

75

I Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

25

^Deplasări în străinătate

20.06.02-

50

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

i

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

30

Consultanta si expertiza

20.12

2531

Pregătire profesionala

î    20.13;

180'

Protecția muncii

20.14

I

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15


ANEXA LA HCLM NR.2Â..


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.16

20.18;

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19;

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23;

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

l 20.24.01!

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale

i    20.25

Tichete cadou

20.271

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

I

20.30

14801

[Reclama si publicitate

; 20.30.01

2337

.Protocol si reprezentare

20.30.02|

338

[Prime de asigurare non-viata

I 20.30.03

92

[Chirii

■ 20.30.04

1785

[Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

i 20.30.06

[Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

! 20.30.071

■ Executarea silita a creanțelor bugetare

, 20.30.09!

i Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

! 20,30.301

10249

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

! 3001

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

' 30.01.OL

' Dobânzi aferente creditelor interne garantate

| 30.01.02


anbxa la

HCLM NR.


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05,

IDobânzi aferente datoriei publice externe directe !Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 'Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate |Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05,

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului jDobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30,

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

iSubventii pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

jAlte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03 ! 30.03.01, 30.03.02 30.03.03 30.03.051 40

40.03 i

40.20 40.301

501

50.04'

1

51 SFi


anexa ea


hclm nr


Ol


0'


Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)    '    51.01 j

■Transferuri către instituții publice    51.01.011

!Acțiuni de sanatate    , 51.01.03j

jFinantarea aeroporturilor de interes local    ! 51.01.051

'Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

protecția copilului    51.01.14!

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu Jiandicap    51.01.15

iTransferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare _ către unitățile administrativ-leritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

iaflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor

social    51,01.31

ANEXA LA

HCLM NR.


I Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

I Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul | sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

iTransferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si 'ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

I    .....

! Ajutoare sociale in natura

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18

t

55.01.54!

55.02!

55.02.01

55.02.04,

57 57.02 57.02.01, 57.02.02


0i

i

o'


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59,15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

57.02.03

57.02.04

59

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12 59.15 59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79


80.03

80.30

81'

ANEXA la HCLM NR.


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe


;    81.01

81.01.01 ' 81.01.02:

81.01.05; | 8101.06


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01 ’

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02!

■Rambursări de credite aferente datoriei publice interne focale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT(85.01)    85

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    gș g-ț

, Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de    !

funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

1    t

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01,96 j

Deficit 93.01.96    93.01

_[Deficitul secțiunii de funcționare_    _    _ _    93.01.96[

ANEXA LA RCLM NR./


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

IAlte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+ 55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila (programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

3901


51 ! 51.02

51.02.12i

- I

51.02.28)

51.02.29j

55

I

55.011

55.01.03)

55.01.07'

55.01.081


Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Prog ram e de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la ! 56.18 +56.25+56.27+56.28)    !

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la    !

56.01.03)    |

Finanțarea națională    I

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    !

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    I

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la ! 56.04.03)    I

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56


ANEXA LA HCLM NR./


56


56.01 56.01.01 56.01.02 56.01.03 56.02 56.02.01 56.02.02

56.02.03,

56.03! 56.03.01' 56.03.02, 56.03.03,

56.04

56.04.01

56,04.02,

56.04.03


0

0

i

!

0


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    56.05

i    Finanțarea națională    56.05.01

i    Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeligtbile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    56.07

Finanțarea națională    56.07.01|

Finanțarea externa nerambursabila    56.07.02

j    Cheltuieli neeligibile    56.07.03;

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la

56.08.03)    56.08

Finanțarea națională    56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.031

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

I    Finanțarea națională    56.15.01.

!    Finanțarea externa nerambursabila    56.15.02!

Cheltuieli neeligibile    ]    56.15.03;

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)    56.16

Finanțarea națională    ,    56.16.01

i Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02j

Cheltuieli neeligibile    i 56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17,

;    Finanțarea națională    56.17.01    ]

i    Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

!    Cheltuieli neeligibile    56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18,01 la 56.18.03)    56.18

ANEXA LA flCLM NR. / Ol


ANEXA LA HCLM NR.

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si

sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele Financiare SEE {56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

| Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor Financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

, Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3901

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

3901

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3901

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1449

;Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active Fixe

71.01.30

2452

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea imprumuturîlor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)    85


ANEXA LA HCLJvi NR.„ / o


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare


85.01

85.01.02


85.01.05

90

92.01

92.01.97' 93.01

93.01.97:


PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ secretar, marcela enaqwe


JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR. /Ai?


Instituția publică:


CAP. 54.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 ÎEVEDERI ANUA

i TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

jsalarii de baza

i Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

220

220

- - ■

01

220

10

205

10.01

163

10.01.01

143

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10

10.01.07

10.01.08


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

ANEXA LA hclmnr.3>^ u

10.01 10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30}

10.02

iTichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03,

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

, 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

: 10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06}

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

! 10.03.01

Icontributii de asigurări de șomaj

’ 10.03.02

iContribuții de asigurări sociale de sanatate

| 10.03.03

iContributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

| 10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

■ 10.03.05:

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20

20.01

Furnituri de birou

| 20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

iîncălzit, Iluminat si forța motrica

■. 20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05


42

30

1

10

1


15

0


ANEXA LA

hclmnr.3^ /^)[<


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional ;Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

i Medicamente

t

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant


20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03    0

20.03.01

20.03.02

20.04    0

20.04.01 ■

20.04.02

20.04.03 j

20.04.04


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


20.05    0

20.05.01:

20.05.03:

20.05.30 i


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dez volta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii


20.06 0 20.06.01 20.06.02

20.09 ’

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14'


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata


20.151

ANEXA LA HCLM NR. /Jpf/

Studii si cercetări    20.16

Ptati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24

Comisioane si alte    costuri aferente imprumuturilor    externe    20.24.01

iComisioane si alte    costuri aferente imprumuturilor    interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate    20.30.01


15


Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-viata    20.30.03

Chirii    20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

O 01


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02

ANEXA LA HCLM NR. C*Yl


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

I Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

i

I Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

{Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor nepre vizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

!Transferuri către instituții publice

30.02


30.02.01! 30.02.02 30.02.03 30.02.05

30.03 30.03.01 30.03.021 30.03.03 30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01 51.01.011


Acțiuni de sanatate    51.01.03,

'Finanțarea aeroporturilor de interes local    51.01.Osf

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14


anexa la

HCLM_Ng_5^ /JkU

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale fn situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26.

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

!Alte transferuri curente interne ;Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) j Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


55.01.54j

55.02

55.02.011 55.02.04'

57:

57.02

57.02.01

57.02.021


ANEXA LA HCLM NR.3.0^

Tichete de cresa    57,02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17

+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15,

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.221

Sume aferente plății creanțelor salariale    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    80.03:

Alte împrumuturi    80.30 i

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)    „„

Ol .UI !

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01,

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    : 81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    ! 81.01.05

^Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    i 81.01.06;

ANEXA LA HCLM NR.


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05


85.01

85.01.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

_______________ _____________________________________________________________________________    _______________ . i. ..

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    _ .

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12’

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

51.02.28

51.02.29

55    0

55.01    0


Programe cu finanțare rambursabila    55.01.03

Programe comunitare    55.01.07,

j Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    55.01.08

ANEXA LA HCLM NR. JSâk

Programe ISPA    55.01.09

Programe SA PAR D    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.28

[Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod
56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

'    56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) {56.01.01 ia 56.01.03)    i 56.01

Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    56.02

!    Finanțarea națională    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    56.03

j    Finanțarea națională    56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02-

Cheltuieli neeligibile    56.03.03:

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) i    Finanțarea națională

56.04

56.04.01

56.04.02

56.04.03


j    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

ANEXA LA HCL.M NR.


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa ne rambursabil a Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

{ Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05

56.05.01

56.05.02

56.05.03

56.07

56.07.01

56.07.02

56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03


56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02 56.17.03

56.18


) >

ANEXA LA HCLM NR/

Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03!

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    56,28

Finanțarea națională    56.28.01

i Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02

Cheltuieli neeligibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75}    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    ;    71.01

Construcții    71.01.01    [

I Mașini, echipamente si mijloace de transport    ; 71.01.02!

! Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    71.01.03 ;

Alte active fixe    ; 71.01.30;

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03 j

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72;

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale    I 72.01.01 I

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75 j

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

ANEXA LA HCLMNR.3<A /M'

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81    0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)


85 X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sec(iunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

iExcedentul secțiunii de dezvoltare    92.01,97

Deficit (93.01.97)    93.01    i

i Deficitul secțiunii de dezvoltare    93.01.971

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONȚRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA,ENACHF"

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

ANEXA LA \ HCLM NR.


Instituția publică:


CAP. 55.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei


Buget 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


EVEDERI ANU/


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

^Salarii de baza

Indemnizație de conducere

t

JSpor de vechime

^Sporuri pentru condiții de munca I Alte sporuri {Ore suplimentare Fond de premii

600

........

600

01

600

10

0

10.01

10.01.01

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10,01.07

10.01.08

0


ANEXA LA HCLM NR. SOk b%>\


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare ; Indemnizații de detașare

I

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli sa la riale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*) jNorme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

iAlte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

'Contribuții de asigurări sociale de stat ■ Contribuții de asigurări de șomaj ;Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.10 ; 10.01.11:

' 10.01.12*

’ 10.01.13

■    10.01.14

’ 10.01.15

! 10.01.16

■    10.01.30

10.02 0

10.02.01 j

10.02.02Î

j 10.02.03'

10.02.04

10.02.05

10.02.30!

10.03    0

100301 .

10.03.02’

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05


ANEXA la HCLM NjL    /,/3 ( (


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04,

Medicamente i Materiale sanitare Reactivi Dezinfecta nti

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30-

20.02

20.03    0

20.03.01

20.03.02

20.04    0

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30,

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat i Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

20.05 i    0

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06: 0 20.06.01 20.06.02

20.09

20.10'

20.11

20.12

20.131

20.141


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate ț Protocol si reprezentare I Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

' Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

1 Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


20.19

20.20 20.21 20.22

20.23

20.24    1

20.24.01

20.24.02    1

20.25 20.27

20.30    0

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06;

20.30.07

20.30.09

20.30.30

30    599

i    !

30.01    599;

30.01.01

30.01.02    599


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03->-30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite I Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului ; Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

^Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

anexa la

HCLM    /_0r

30.02

30.02.01:

30.02.02;

30.02.03 30.02.05!

30.03 30.03.01 30.03.02 30.03.03 30.03.05

40

40.03!

40.20

40.30 50

50.04Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice j Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51 SF;

I    t

I    51.01,

! 51.01.01 i ; 51.01.03,

51.01.05

| 51.01.14.


0;


ANEXÂlĂ

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate penlru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

jTransferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații ta organisme internaționale jAlte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) r Ajutoare sociale in numerar I Ajutoare sociale in natura

51.01.39

( 51.01.46

51.01.49

' 51.01.60

51.01.61 I 55 SF

55.01'

55.01.18

5501.54

i

55.02

55.02.01 L 55.02.04) ’    57


anexa la

HCLM NK.


Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheftuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)    59    0

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

59.20 59.22 î 59.25 59.30


59.35

79    0

80    0


80.03

80.30

81


Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01

i Rambursări de credite externe din fondul de garantare    81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    ; 81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06

,,CÎ vi.xJL

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.011

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficițu£secțiunii de funcționare    _    '    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51    0

51.02    0

51.02.12'

51.02.28

51.02.29

55 !    0


Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

I

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă


Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01.10

i Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13j

ÎFond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15

|Cheltuieli neeligibile ISPA    55 01 28

Transferuri din bugetul local către    asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55 01.42j

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55 01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)
56    0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) j    Finanțarea națională

|    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională

] Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

1    Finanțarea națională

|    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.01,    0

56.01.01 56.01.02 56.01.03.

56.02    0

56.02.01'

56.02.02

56.02.03{

56.03:    0

56.03.01 j 56.03.02!

56.03.03


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) [ Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila I Cheltuieli neeligibile

ANEXA la


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.05

56.05.01

56.05.02

56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat(ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.08 j    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) i    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeiigibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

i    Cheltuieli neeligibile

Mecanismu)financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

J    Finanțarea națională

;    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile


56.15 '    56.15.01

56.15.02 !    56.15.03

56.16 56.16.01

!    56.16.02

I 56.16.03

56.17 56.17.01

|    56.17.02

56.17.03


Ol

l


Ol


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56,18    0;Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56,28

56.28.01

56.28.02

56.28.03

70

71 71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30'

71.03

72 72.01

72.01.0V

75'

79:


o1

o


TITLUL XVI RAM BURSARI DE CRE DITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05,

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

ANEXA LA

hclm nr.3^

81 0

81.04

85    X

85.01    X

85.01.02    X

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97'

93.01

93.01.97


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGMlf

ANEXA EA HCLM NR /.&>t <


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția


publică:


CAP. 61.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei

Buget 2015

REVEDERI ANUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

T Cod 1

, indicator

;    TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21563

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

......... | ....... j

20772

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

! 01

20772

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

i

10

4657

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3029

Salarii de baza

, 10.01.01 !

2669

^Indemnizație de conducere

' 10.01.03

JSpor de vechime

10.01.04

.    I

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

I 10.01.06'

80

Ore suplimentare

10.01.07

ANEXA L/k HCLM NR.

Fond de premii

10.01.08,

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12’

Indemnizații de delegare

10.01.13

j Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15;

'Alocații pentru locuințe

10.01.16

1

Alte drepturi salariale in bani

10.01.301

280

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

849

Tichete de masa*)

10.02.01 ’

Norme de hrana

10.02.02

849

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03!

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

i 10.02.05

'Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03’

779

I Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

570

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

iContributii de asigurări sociale de sanatate

10.03.03’

150

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

j 10.03.04

6

; Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

i

'Contribuții pentru concedii si indemnizații

' 10.03.06’

37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

i î

201

I

16115’

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

i    20.01

7331

iFurnituri de birou

; 20.01.01’

67;

Materiale pentru curățenie

i 20.01.02;

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03,

5;

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1'

anexa la

HCLM nr3QÎi /-2oK'

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

'Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

660

Reparații curente

20.02

197

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

,    20.04

0

! Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04,02

j Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0S.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

211

Uniforme si echipament

20.05.01

186

] Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

oi

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

i Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

i    20.13

210i

Protecția muncii

20.14

ANEXA LA    !

HCLM NR.

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, Tn baza unor

convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22,

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

! Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

2024.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30'

14764

Reclama si publicitate

20.30.01,

Protocol si reprezentare

i 20.30.02

j Prime de asigurare non-viata

20.30.03,

10

, Chirii

20.30.04

700

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

; 20.30.06

i Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției pubfice

' 20.30.07

i Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09!

j Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

14054

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01 i

0

ANEXA LA ! HCLM NE.3Qjl_

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite iDobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

T

'Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur ( Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

^Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor nepre vizionate ale preturilor la combustibili

J

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

(Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.02

30.02.01

30.02.02

: 30.02.03 30,02.05

30.03

30.03.01

i

30.03.02. j 30.03.03

30.03.05

40

40.03

i

i 40.20 40.30

50 50.041

i

51SF!

|    51.01 j

51.01.01 i ( 51.01.03

51.01.05 iTransferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01,26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

1 • - •

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

51.01.39


51.01.46

51.01.49,

51.01.60

51.01.61,

55 SF 55.01

55.01.18


j Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

! Contribuții și cotizații la organisme internaționale I Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)


55.01.54;

-    i

55.02

•    I

55.02.01

55.02.04;

57: 57.02*


Oi


o'

o1


ANEXA LA HCLM NR.^Ojl/


Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


59.20

59.22

59.25

59.30 59.35

79

80

80.03

80.30 81


;    81.01    0

'    81.01.01

'    81.01.02


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne .'Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locafe

ANEXA LA HCLM NR.JWj

81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEOENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

85.01

85.01.01

90

92.01


Excedentul secțiunii de funcționare    ;    92.01.96,

Deficit 93.01.96    ’    9301

'Deficitul secțiunii de funcționare _    ____ _ __    ______ _    __    __ 93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

791


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

■-    .    ....    i    i

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51.02

iTransferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    ‘ 51.02.12 ■

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății JAlte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila

51.02.28;

51.02.29

55

i

55.01

55.01.03


Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD

investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare i Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

'    Finanțarea națională

'    Finanțarea externa nerambursabila

1 Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56,03.03)

!    Finanțarea națională

1    Finanțarea externa nerambursabila

1 Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 ia 56.04.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

ANEXA LA HCLM NR.

55.01.07 , 55.01.08;

55.01.09 ■ 55.01.10'

' 55.01.12

55.01.13 i 55.01.15

55.01.28-

5501.42

55.01.56'


56

'    56.01

56.01.01 ;    56.01.02

56.01.03, l 56.02' '    56.02.01;

i 56.02.02 '    56.02.03;

i 56.03;

56.03.01; ,    56.03.02;

i 56.03.03;

;    56.04

56.04.01 '    56.04.02


) ) _

ANEXA LA

HCLMNR.JV^

Cheltuieli neeligibile

56.04.03


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neetigibrle

56.05    0

56.05.01 56.05.02,

56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.07    0

56.07.01 56.07.02'

56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională

56.08    0

i 56.08.01 ,    56.08.02

56.08.03'


l Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) ! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila î Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

, Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibiie

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

,    Finanțarea externa nerambursabila

'    Cheltuieli neeligibile


56.15    0

56.15.01


56.15.02 -56.15.03.

56.16.

56.16.01


56.16.02


56.16.03,

56.17'    0


56.17.01 56.17.02 i

■    56.17.031


ANEXA LA HCLMNR.    /Ja[<

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

791

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

791

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01'

791

i Construcții

71.01.01

j Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

253

: Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

538

Alte active fixe

; 71.oi.3O]

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72;

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare ia capitalul social al societăților comerciale

, 72.01.01

ANEXA LA HCLM NR.

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01,05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent In secțiunea de dezvoltare a bugetului local    . 85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile    ■

85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92 01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare■    93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enachf'

JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR.


Instituția


publică:


CAP. 65.02


Formular:


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


- mii lei


Buget 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

' Salarii de baza i Indemnizație de conducere ' Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare

170901

169052

01

169052

10

148673

10.01

122194

10.01.01

113572

10.01.03

-

10.01.04

10.01.05

4

10.01.06

386

10.01.07


Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

'Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

i

.Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

iTichete de masa*)

Norme de hrana

I Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul ia si de ia locul de munca

Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat 1 Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale iPrime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați [Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) l Furnituri de birou 'Materiale pentru curățenie iîncălzit. Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

anexa la

10.01.08

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30


HCLM NR. Vjk,,/ jbl

646


7073.

36

477

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03    '

10.02.04

10.02.05    i

10.02.30

10.03    26479'

10.03.01'    19503

10.03.02    671!

10.03.03'    5742!

10.03.04    349!

10.03.05

10.03.06'    214,

!    I

20'    18379J

20.014    140li

20.01.01;    220!

20.01.02'    203;

20.01.03 J    9546|

20.01.04    1961

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni i Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

; Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

'Deplasări interne, detașări, transferări

■I ■

. Deptasari în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

20.01.05

10

20.01.06

1

20.01.07

317

20.01.08

348.

20.01.09

491

20.01.30

916

20.02

3033

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04

11'

20.04.01

4

20.04.02

3,

20.04.03

3,

20.04.04

1,

20.05

439

20.05.01

13;

20.05.03

3

20.05.30

423

20.06

40

1

20.06.01

40;

20.06.02;

i

1

20.09

11

20.10'

I

20.11

20 i

20.12

15

20.13

103|

20.14

1411

ANEXA la


ANEXA la fffCLM NE. "Ui


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    2015

Studii si cercetări    1    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor


20.20

20.21

20.22

20.23


Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou


20.24

20.24.01

20.24.02

20.25 20.271


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata [Chirii

IPrestări servicii pentru transmiterea drepturilor IFondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice !Executarea silita a creanțelor bugetare

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


l    20.30 j

! 20.30.01 ' 20.30.02' ; 20.30.03 i 20.30.04

20.30.06 J 20.30.07’ ~ 20.30.09 j ! 20.30.301 i 30

30.01


11,

I

I

541 [ 9l 1'


525'

Oi

0'


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02


anexa la nrVa, A.,4


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe iDobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    |

Dobanda datorata trezoreriei statului

iDobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30,

'Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif iSubvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale ! preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04,

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01,

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.3: 9 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

^Transferuri către instituții publice    [

Acțiuni de sanatate    [

[Finanțarea aeroporturilor de interes local    i


30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03’

30.02.05

30.03 30.03.01, 30.03.02! 30.03.031 30.03.05i 40;

40.03

40.20

40.30

5°'

50.04

l

51 SF

I

51,01

51.01.011 51.01.03 51.01.05


0:

j

Ol

o


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de lajutor social

^Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și ‘medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din 'domeniul sănătății

i"    .

(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate ^în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

■Alte transferuri curente interne

(Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie .termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

i Contribuții și cotizații la organisme internaționale (Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

ANEXA LA HCLM NR.^Qlț51.01.14

51.01.15

51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60:

51.01.61; 55 SF 55.01

55.01.18'

55.01.54;


55.021

55.02.01' 55.02.041

5/

57.02;


0’

1

oi

I

I

i

oi


o

01


, Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

2000

Burse

59.01

2000

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor    j

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din ; venituri proprii    '

80.03

- J

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.011

0

iRambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

lRambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02;


ANEXA la

HCLM_NR."


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05}

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01}

, Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

j Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

i Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

: Programe cu finanțare rambursabila

81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

85

85.01

85.01.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96


1849


!    51

i 51.02

j 51.02.12;

[    '

I    .

: 51.02.28; ! 51.02.29

I 55

• 1

55.01

55.01.03'


o1

0'


oj

i

o!

i


ANEXA LA HCLM NR..^L


I anexa la [hclmnr.S^ /jbț<


^Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09'

Programe SAPARD

' 55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12'

Programe de dezvoltare

55.01.13

Tond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15;

Cheltuieli neeligibile ISPA

î 55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.421

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56 (

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

!

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la

56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la

56.01.03)

56.01'

0

' Finanțarea națională

56.01.01

; Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02'

' Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02,

Oi

Finanțarea națională

56.02.01;

I Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03}

i

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

o!

i Finanțarea națională

56.03.01 j

i

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

, Cheltuieli neeligibile

56.03.03

i

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

1

i

(56.04.01 la 56.04.03)

56.04

o,

t

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02


Cheltuieli neeligibile


56.04.03

I


anexa Ihclm nr,3


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) {56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

'    Finanțarea națională

1    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

i    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

j Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

'    Finanțarea națională

|    Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03) j    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile


56.05 56.05.01 ■ 56.05.0256.05.03 j

56.07 56.07.01 i 56.07.021 56.07.031

i

56.08 56.08.011 56.08.02' 56.08.03 j

56.15 56.15.011 56.15.02! 56.15.03'

56.16* 56 16.01' 56.16.02 56.16.03i

56.17 56.17.011 56.17.02i 56.17.03 ’


0'


I

oi


oi


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

l

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si

sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

;    56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neefigibile

56.25.03

i

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27.

oi

Finanțarea națională

56.27.01

:

Finanțarea externa nerambursabila

.    56.27.02

Cheltuieli neeligibile

,    56.27.03’

!

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01

la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

I

j Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02,

i Cheltuieli neeligibile

i 56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

i    70

1849'

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71,

1849

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

!    71.01

1849'

l Construcții

i 71.01.01

10011

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

25'

[Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

' 71.01.03

13.

Alte active fixe

! 71.01.30

810

Reparații capitale aferente activelor fixe

,    71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

î    72

Ol

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

0

i Participa re la capitalul social al societăților comerciale

i 72.01.01


TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu    1

finanțare UE    81.04

ANEXA LA HCLM NR.^k


TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT (85.01)    ;    85

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod    1

85.01.02+85.01.05)    85.01

i Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de    ,

dezvoltare a buaelului local    ' 85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor

externe nerambursabile    85.01.05

X

X

X

X


TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    I    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97'

Deficit (93.01.97)    ‘    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare 93.01.97


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE"


JUDEȚULCONSTANTA    -----

Unitatea administrativ - teritorială-.CONSTANTA    ANEXA LA    „

Instituția publică:_ HCLM NR.3^*^

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP .66.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

6634

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4569

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4569

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4267

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3459

Salarii de baza

10.01.01

3302

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA LA HCLM NR. S'dk /^Q\'

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

157

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de tirana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

808

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

534

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

176

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

18

Furnituri de birou

20.01.01

18

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

ANEXA LA HCL.M NR. hQ-k/JW>

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92

Medicamente

20.04.01

50

Materiale sanitare

20.04.02

42

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecția muncii

20.14

ANEXA LA HCLM NR. /M

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

57

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30,03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

57

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA LA HCLM NR.^O^i /&{(

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLU

IL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

115

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

115

I ANEXA la hclm nr.3^

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL

+59J

UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne (ocale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITL

JL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.98

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA OE DEZVOLTARE {cod 51+55+56+70+79+85)

2065

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

ANEXA LA HCLM NR.

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56J

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

anexa la hclm nr.2?0^ /Jcy<

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08,02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

ANEXA LA HCLM

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabiia

56.25.02

Cheltuieli neeligîbile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2065

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2065

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2065

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2065

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

ANI TCI.M N

iXA LA

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITL

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACjiE-

ANEXA LA HCLM NR. 3 Oii zJojj

JUDEȚULCONSTANTA    ~

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția


publică:


CAP. 67.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


- mii lei -

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


REVEDERI ANUAI


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

.Salarii de baza I Indemnizație de conducere iSpor de vechime Sporur[pentru condiții de munca Alte sporuri iOre suplimentare :Fond de premii

44048

42965

01

42965

10

0

10.01

10.01.01

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.07

10.01.08

0


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10;

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30:

Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02 0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02'

i Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.031

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04 i

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05;

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30:

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03    0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10 03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

IPrime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

IContribuții pentru concedii si indemnizații

! 10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20    34495

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01    27045

jFurnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02;

lîncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03,

Apa, canal si salubritate

20 01.04'

ICarburanți si lubrifiant!

20.01.05:

ANEXA L HCLM NR.Jz2i Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana {cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

I Medicamente Materiale sanitare Reactivi ! Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30,

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat j Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări |Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvo Itare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

ANEXA LA HCLM NR.

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

27045j

O

O


20.02 i

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03;

20.04.04

20.05

20.05.01;

20.05.03;

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11 i

20.12'

20.13

20.14    i

I

20.15

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    ! 2q 24

Comisioane    si alte    costuri    aferente    imprumuturilor externe    20.24.01

Comisioane    si alte    costuri    aferente    imprumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


20.30

7210


Reclama si publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    ! 20.30.02

iPrime de asigurare non-viata    , 20.30.03

Chirii    ] 20.30.04

1 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice    , 20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    [ 20.30.09

[Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30i

7210'

°i

o!


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

i Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.021

ANEXA LA HCLM NR,'^ />l

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

.Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

ITransferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

0

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

0

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

0

40.03

40.20

40.30;

50

0

50.04

1

51 SF!

919

51.01

919i

1

51.01.01'

919)

51.01.03

i

I

51.01.05

i

51.01.14


) > __

ANEXA 1

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

'Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ; teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea : copilului    : 51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

i

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51.01.39

[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății I Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

[Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

1 Alte transferuri curente interne

iTransferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termofîcare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

^Contribuții și cotizații la organisme internaționale !Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

! Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

51,01.46 [ 51.01.49i

51.01.60

51.01.61 ' 55 SF 55.01

55.01.18j 55.01.54;

55.02

55.02.011 55.02.04;

571 57.02 j 57.02.01! 57.02.021


ANEXA LA

HCLM NR. / h\


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile


57.02.03. 57.02.04 i

i

59; 59.01 59.021 59.08

59.11

59.12 59.15! 59.17


7551


7551


Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

59.20 59.221 59.25 59.30


59.35

79

80'


mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

80.03

80.30

81    Oi

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01'

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    81.01.02i

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06!


HCI


anexa ic M N 4 \ Cț


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)


85

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    gg g-ț

! Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92 01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96:

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

!Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

- , ... . . . . .

[Programe cu finanțare rambursabila ! Programe comunitare

[Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

1083

51

51.02

51.02.12


51.02.28

51.0229

I 55

I    • •

55.01

' 55.01.03 j 55.01.07 , 55.01.08


anexa la HCL M Nr £>t-( / Jp| (

Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01.10

Investit» ale agentilor economici cu capital de    stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ    i 55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională

i Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

; Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03} i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila i Cheltuieli neeligibile

56.01

56.01.01

56.01.02

56.01.03

56.02

56.02.01

56.02.02!

56.02.03

56.03 56.03.01 j 56.03.02 56.03.03!


56.04    0!

56.04.01 56.04.02'

56.04.03    '


ANEXA

HCEM NR.2

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    56.05.03

56.07

56.07.01

56.07.02

56.07.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)    ;    56.08

I    Finanțarea națională    56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    56.15.01

j    Finanțarea externa nerambursabila    j    56.15.02

Cheltuieli neeligibile    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)    j    56.16.

Finanțarea națională    !    56.16.01

l    Finanțarea externa nerambursabila    '    56.16.02

!    Cheltuieli neeligibile    j    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    j    56.17‘

Finanțarea națională    j    56.17.01

' Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

I    Cheltuieli neeligibile    ț    56.17.03    j

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)    56.18

ANEXA LA

HCLM NR.    /JW

Finanțarea națională

56.18.01

I Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.251

0

Finanțarea națională

56.25.01 i

i Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02)

Cheltuieli neeligibile

56.25.03 j

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27 [

0

! Finanțarea națională

56.27.01)

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02)

Cheltuieli neeligibile

56.27.03'

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

o;

j Finanțarea națională

1    56.28.01;

Finanțarea externa nerambursabila

!    56.28.02.

I Cheltuieli neeligibile

)    56.28.031

CHELTUIELI DE C APITAL (cod 71+72+75)

70

1083

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03}

' 71:

1083

Actîvefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30}

)    71.01

1083

Construcții

, 71.01.01

1083!

|Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02)

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

! 71.01.03

'Alte active fixe

I 71.01.301

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03,

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

7201 [

0

IParticipare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01'

J

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75)

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79)

ANEXA LA HCLM NR.sM


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

81

81.04

85

i

85.01

85.01.02

85.01.051 90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


contrasemnează

SECRETAR,
MARCEL^ENACH^

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

ANEXA LA HCLM NR.


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP .68.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

67963

SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

67256

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

67256

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18892

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15047

Salarii de baza

10.01.01

14255

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

187

Alte sporuri

10.01.06

5

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA la HCLMNR.j)^ /4)(f

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de fa locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

600

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3845

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2804

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

59

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

760

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

26

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

196

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

8939

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1396

Furnituri de birou

20.01.01

34

Materiale pentru curățenie

20.01.02

77

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

286

Apa, canal si salubritate

20.01.04

87

/'NEX A LA

HCLM NR. ^>otg "

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

71

Piese de schimb

20.01.06

12

Transport

20.01.07

57

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

100

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01,30

625

Reparații curente

20.02

263

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

4701

Hrana pentru oameni

20.03.01

4701

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

69

Medicamente

20.04.01

33

Materiale sanitare

20.04.02

14

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

22

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

187

Uniforme si echipament

20.05.01

2

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

173

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

9

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

29

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

18

Protecția muncii

20.14

13

ANEXA LA HCLM NR.2M, /fol

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20,24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2254

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

1048

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1206

TITL

UL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA LA _ HCLM NR. 3014, /M

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții ■

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

3518

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

3518

Transferuri către instituții publice

51.01.01

3518

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

ANEXA LA

HCLMNR.ȘOți '

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55,02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

35485

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

35485

ANEXA LA . HCLMNR.SOÎi $>[(

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

16632

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

18853

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL

+59/

UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

I5 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

422

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

422

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

ANEXA la , HCLM NR.

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

iPlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a

Ibugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

IDeficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

707

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

ANEXA la HCLM NR.

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

ANEXA LA

HCLM NR.3‘%

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

ANEXA LA , HCLM NR.%

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

707

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

707

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

707

Construcții

71.01.01

675

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

32

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

anexa la

HCLM NR.țA

(participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELAjEN$9He

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


ANEXA LA HCLM NR.


Instituția publică: Formular:


CAP. 70.02


ANEXA 2B1S


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


- mii lei -Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

I

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

|

569S3

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

56953

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15145

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

i

+10.01.30}

10.01

12366

.    ■    y    -    • •

i Salarii de baza

10.01.01

11993

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04;

|Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

283

J    Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA L,A HCL.M NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2

Indemnizații de delegare

10.01.13,

1

Indemnizații de detașare

10.01.14’

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

87

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

pichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03,

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04;

Transportul la si de la locul de munca

, 10.02.05;

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

(cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2779

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1952

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

62

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

642

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

18

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

. ..

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

105:

TITLUL II

BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

38006

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01 j

21872

Furnituri de birou

20.01.01

690

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30

încălzit, Iluminat si forța motrica

j 20.01.03

16834

Apa, canal si salubritate

' 20.01.04!

32

-

Carburanți si lubrifianti

20.01.05'

46

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funclionare Reparații curente Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

j Hrana pentru oameni

| Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

•f

Materiale sanitare

Reactivi

! Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament I    Lenjerie si accesorii de pat

'    Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașâri, transferuri

Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cerceta re-dezvoita re Cârti, publicații $i materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

298

20.01.07

173

20.01.08

20.01.09

454

20.01.30

3315

20.02

45

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

2300

20.05.01

141

20.05.03

20.05.30

2159

20.06

58

20.06.01

55

20.06.02

3

20.09

20.10

20.11

15

20.12

20.13

29

20.14

8

20.151

anexa LA n hclmnr.3^ /Jfotij

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07-1-20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

(Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata ' Chirii

iPrestări servicii pentru transmiterea drepturilor

I Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice j Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

I    I Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18

20.19

1394

20.20

20,21

20.22

20.23

i

20.24

20.24.01

20.24.02

20.25

20.27

20.30

12285

20.30.01

46

20.30.02!

20.30.03

15

20.30.04

1600

20.30.06

20.30.07,

20.30.09j

20.30.30;

10624

301

0J

30.01

Oi

30.01.01 j

I

I

30.01.02,


AMEXA LA HCLM NR.3^b_


anexa la

HCLM NR,5O^ /.-&H


Dobânzi aferente datoriei publice externe {cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

i Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

! Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite jDobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

, Dobânzi aferente datoriei publice externe locale Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur ' Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

1 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ia combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01,

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

jTransferuri către instituții publice

: ... t. -

Acțiuni de sanatate

; ț    .....

■Finanțarea aeroporturilor de interes local

! Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru I protecția copilului

30.02

30.02.01 30.02.02 30.02,03, 30.02.05

30.03

30.03.01

J

30.03.02

30.03.03'

30.03.05,

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

i

51 SF

i

I

51.01

51.01.01 i 51.01.03j 51.01.05

i


3802


3802! 0


51.01.14


) >Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

51.01.15

'ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26,

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și

medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul l sănătății

51.01.46

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în

1    cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60^

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de ,    învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

I

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 sf;

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    ,

55.01

0

!    | Alte transferuri curente interne

55.01.18

l    Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica

,si ale centralelor de termoficare

i

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01+55.02.04)

I    ■

55.021

I

0

!    Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

'Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

I

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

°!

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    1

57.02 J

Ol

' Ajutoare sociale in numerar

57.02.01 i

' Ajutoare sociale in natura    !

57.02.02

I

Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

+59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35}    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    j 59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVIIRAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

ANBXALA

HCLM NR.ițij-Z&L


0'


0

oi


59.20

59.22

59.25

59.30 59.35

79

80

I

I

I

80.03

80.30 81


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    i 81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

i jDiferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06

ANEXA LA

hclmnr.3%

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

j    Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

...... ~

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

.....

234810

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

1    'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

j    domeniul sănătății

51.02.28

i    Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

27502

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

27502

■    ! Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

■    (Programe comunitare

55.01.07

I    Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

) ) ,__-

anexa la

|M( I • 1 nr.2/£ /&(/

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

i 55.01.12!

27502

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

; 55.01.15

Cheltuieli neeligibiie ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

' 55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

I

1

+56.25+56.27+56.28)

56

97363

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01,01 la

56.01.03)

56.01

97363

Finanțarea națională

56.01.01

30284

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02'

61250

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

5829

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02'

0'

i Finanțarea națională

56.02.01:

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02;

l    Cheltuieli neeligibile

56.02.031

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03'

!    Finanțarea națională

56.03.011

[    ' Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02!

i

,    i Cheltuieli neeligibile

56.03.03,

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la

56.04.03)

56.04

0

i    | Finanțarea națională

56.04.01'

i    l Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

, Cheltuieli neeligibile

56.04.03'

ANEXA LA I HCLM >'R. VA


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07

56.07.01

56.07.02

56.07.03

ț

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) I    Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

!    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

I    Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

[    Finanțarea națională

1 j Finanțarea externa nerambursabila ;    Cheltuieli neeligibile


i 56.15; 56.15.011 56.15.02 56.15.03

!    56.16;

1    56.16.011

56.16.02j

'    56.16.03

56.17J

56.17.01;

56.17.02

I 56.17.03


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 !a 56.18.03)


56.18


ANEXA HCLM NR.J2

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

3

Finanțarea națională

56.25.01

'    Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,271

3

Finanțarea națională

56.27.01

I Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03,

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56,281

3

Finanțarea națională

56.28.01

'    Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02 j

,    ' Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70l

81676

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71î-

29669

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01'

29669

1 Construcții

71.01.01)

25177

(Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02!

785

!    [Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03)

74

j    1 Alte active fixe

71.01.30)

3633'

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72i

52007

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01'

52007

j Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

52007

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79 i

) >


ANEXA LA HCLM NR,3%

PREȘEDINTE ȘEDINȚATITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

28269

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

28269

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02-i-85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

!    Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor

.externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

’    Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

!    Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHfT

JUDEȚUL :CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.74.02

ANEXA LA ( HCLM NR.


■ mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

89513

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

86810

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA LA

|Hclmnr,_5aU

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

86810

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

86625

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

86625

ANEXA LA

HCLM NR. />b

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

120

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

65

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

65

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30,02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale, (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

anexa la

HCLM NR,

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariaie

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actîvitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02


)Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01,05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.O1)

85

X

Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITL

JL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

[Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+35)

2703

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.1

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 ia 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

-—    1    lU--

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2703

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2703

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2703

Construcții

71.01.01

2443

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

260

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii piecedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITL

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ secretar, MARCELA ENAGtfE

ANEXA LA „ HCLM NR.

JUDEȚULCONSTANTA    “    --1

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția p Formular:


ANEXA 2 BIS


CAP. 80.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

I

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

1195    ’

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

‘ "1

° l

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

o    9

9

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9

°!

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

i

°i

. Salarii de baza

10.01.01

i indemnizație de conducere

10.01.03

ț

f Spor de vechime

10.01.04

I:

I Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

'l

Alte sporuri

10.01.06

i

jOre suplimentare

10.01.07

I

Fond de premii

10.01.08

j

ANEXA LA


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare ! Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca li-

Alocații pentru locuințe jAlte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

j Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați :Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.10

10.01.11 ' 10.01.12 i 10.01.13;

10 01.14 ‘ 10.01.15;

i 10.01.16: ' 10.01.30; ' 10.02 I 10.02 01

10.02.02 j I 10.02.03 | 10.02.04

10.02.05 i

10.02.30 [    10.03

; 10.03.011 ; 10.03.02 ; 10.03.03j ; 10 03.04 , 10.03,05'

10.03.061


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

j Furnituri de birou Materiale pentru curățenie (încălzit. Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate ICarburanți si lubrifianti

20

20.01'

20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20.01.05 j


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

, Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri denatura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) i Deplasări interne, detașări, transferări .Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

LA

o

,2.


20.01.06    ;

2001.07    ’

20.01.08!

20.01.09

20.01.30    _

20.02

20.03'    0

20.03.01 i    ;

20.03.02|

20.04    0

20.04.01 j

20.04.02'    ;

20.04.031    '

20.04.04!

20.05

20.05.01

20.05.03;

20.05.30

20.061

20.06.01

1

20.06.02'

20.09

20.10    i

îi


20.11    f

20.12

20.13 i 20.14;

- j

20.15

--!

ANEXA. LA HCLM n;<.>A />.

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    20 24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne    20.24.02

. . J    ....    .    I

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate    20.30.01 j

: Protocol si reprezentare    20.30.02

I Prime de asigurare non-viata    20.30.03

'Chirii    20.30.04

!Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06j

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30!

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

oi

i


Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

i Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

(Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02:

i ANLKaLA

';'Cl-. \

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

i Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.OL

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02'

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

'Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05:

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

j Dobânzi aferente Împrumuturilor din fondul de tezaur

; 30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

; 30.03.02

I Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria stalului

30.03.03

! Dobânzi la opeatiunile de leasing

i 30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

i

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

i

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

ț .    I

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

I    ,

j

51.01

0|

iTransferuri către instituții publice

i 51.01.01

lActiuni de sanatate

' 51.01.03

' Finanțarea aeroporturilor de interes local

I

! 51.01.05

I.....

I

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

I 51.01.14

A?


HCLM


1ÎZXA LA

/jd\A


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

ITransferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

| Alte transferuri curente interne

i

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale i Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

! Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

i

55.01.18.

55.01.54

55.02!

55.02.01. 55.02.04

57 57.02 57.02.0157.02.02


ANEXA LA r

HCL

Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclericat    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22!

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte împrumuturi    80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE    (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)    ,    8101

{Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01'

iRambursari de credite externe din fondul de garantare    81.01.02 j

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05'

! Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06 j

ANEXA LA HCLM NR. /JW

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02-1-81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

j Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

i Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

j Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

. 1 .. - ....

[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății {Alt® transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

•    I    .......    ■    -

jPrograme cu finanțare rambursabila ; Programe comunitare

jPrograme PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

85.01

85.01.01

90

92.01

92.01.96

93,01

93.01.96

T


J1195


51

51.02

j 51.02.12

'    i

51.02.28 I 51.02.29;

( 55 '

■    I

55.01

| 55.01.03i 55.01.07! i 55.01.oe;


Programe ISPA

55.01.09;

iPrograme SAPARD

55.01.10

i Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

\ 55.01.12

1 Programe de dezvoltare

55.01.13!

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

' 5501 15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28j

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56!    1195

1    I

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01    0

J Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

j 56.01.03:

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02    1195

i Finanțarea națională

56.02.01    166

| Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02    1029

Cheltuieli neeligibile

56.02.03 j

t

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

!    56.03    0

I Finanțarea națională

j 56.03.01 j

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.03.02'

Cheltuieli neeligibile

j 56 03 03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

;    56.04!    0

Finanțarea națională

'    56.04.01'

t

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    Oi

56.0501    l

56.05.02,    !

56.05.03    î


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) |    Finanțarea națională

;    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile


56.07' 56.07.01 56.07.02 56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03Ol


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) ;    Finanțarea națională

,    Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibiie

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila , Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03) i    Finanțarea națională

l    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    .....


56.15

56.15    01 56.15.02 56.15.03;

56.16 56.16.01

56.16    02 56.16.03

56.17 56.17.01 56,17.02 56.17.03


Ol


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.18


°!Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    56,28

i Finanțarea națională    56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02

i Cheltuieli neeligibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)    71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    71.01

Construcții    i 71.01.01'

Mașini, echipamente si mijloace de transport    ; 71.01.02,

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    ; 71.01.03;

Alte active fixe    .    . j 71.01.30;

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    '    72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale    72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75!

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

ANEXA LA HCLM NR. /


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

.    85- x

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    85 01    X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.021    X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile


85.01.05    X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90    i

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    :    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare 93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENAQHE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

ANEXA LA HCLM NR.


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.81.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

40407

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

40407

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

40407

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

) ) _______

j '‘'ALA

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

-------—J

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

HCLM

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.05.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

A VEXA LA

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.16

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA LA

Njp

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05}

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05}

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

|Dobanzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

40407

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

24777

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

15630

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

f-ȚCȘ

ANEXA LA

M NR.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

ANEXA LA

’hclm

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de ere sa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL

+59/

UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

I7 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului necierical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

î ANEXA LA

’pî Yț mr>    $£>{(

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81,01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81,02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

|Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+79+85)

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

ANEXA LA . HCLM NIL

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.1

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

ANEXA LA

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabîla

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

ANEXA LA , hclm NR.SOtn

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18,01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 ia 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

ANEXA la


Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITL

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

IDeficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHF'

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

anexa la

HCL    /Ai \


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.84.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

62868

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

58181

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08


ANEXA LA

hclmnr.5cA

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

35281

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

ANEXA LA

HCLM NR. VA

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01,07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

160

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

ANEXA LA HCLM NR.'ȘSh /3pt\

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

35121

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte c