Hotărârea nr. 302/2015

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 AL RADET CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local aL^municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere Expunerea de motive înregistrată sub nr.

f prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Nota de fundamentare nr. B

22654/06.11.2015 a R.A.D.E.T. Constanța ;

în conformitate cu prevederile art. 1,4, și 3 din Ordonanța

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Ordinului 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice și ale HCL nr. 5/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 5/2015, H.C.L. nr.118/02.06.2015, H.C.L. nr.175/31.08.2015, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de    consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR^

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015


iii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prelimat

2014

Rectificat

2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9 .

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

145543

153564

105.51

157858

161750

102.8

102.5

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

145192

153364

105.63

157658

161600

102.8

102.5

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

6687

29734

184.41

1163

1200

9.42

103.18

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

viqoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

351

200

56.98

200

150

100

75.00

3

Venituri extraordinare

6

0

0

75

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

152242

152935

100.46.

157710

161652

102.8

102.5

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

152222

152909

100.45

157146

161627

102.8

102.5

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

129712

130960

101.09

134730

138098

102.8

102.8

B

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

479

450

93.95

463

463

102.89

100.00

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

19985

19649

98.32

19453

17590

99

90.42

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.l3+Rd,14)

12

15523

15436

99.44

15400

15162

99.24

98.46

CI

ch. cu salariile

13

14175

14100

99.47

14050

13850

99.65

98.58

C2

bonusuri

14

1348

1336

99.10

1350

1312

101.04

97.18

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disDonibilizarilor de Dersonal

16

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

569

569

100

568

568

99.82

100

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale

18

3893

3644

93.6

3485

3172

95.64

91.02

D

alte cheltuieli de exploatare

19

2046

1850

90.42

2500

2200

135.15

88

2

Cheltuieli financiare

20

20

26

130.00

25

25

96.15

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

280

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-6699

629

-9.39

687

98

109.22

14.26

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

-6699

629

-9.39

687

98

109.22

14.26

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

-6699

629

-9.39

687

98

109.22

14.26

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

a

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

b

1

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

c

)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

Pșgin;

1din2 0

0

0

Data 19-1

-15 0ra9:5f

AM

INDICATORI

Nr,

rd.

Prelimat

2014

Rectificat

2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

VI

I

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

din care

37

0

0

0

a

1

cheltuieli materiale

38

0

0

0

b

1

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

c

1

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

d

1

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

e

1

alte cheltuieli

42

0

0

VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1437

1200

83.51

1150

1100

95.83

95.65

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

alocații bugetare aferente plății

angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1100

1200

109.09

1150

1100

95.83

95.65

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

523

502

95.98

495

480

98.61

96.97

2

Nr.mediu de salariați total

49

525

515

98.1

510

493

99.03

96.67

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l2/Rd.49)/12*1000

50

2464

2498

101.37

2516

2341

100.74

93.04

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000

51

2250

2282

101.4

2296

2341

100.62

101.96

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

277

298

107.68

309

328

103.81

106.3

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

877

893

101.82

901

912

100.9

101.22

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

54

1046

996

95.21

996

. 999

99.97

100.38

8

Plăți restante

55

177878

345000

98.38

330000

330000

96.00

99.70

9

Creanțe restante

56

37818

38000

100.48

37000

36500

97.37

98.65

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


/VțfKF^


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACH1E-


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la HCLM NR.


Detalierea indicatorilor economico-financiari


prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli


mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Rectificat

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

158979

0

162430

145543

153564

105.51

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

158783

0

162230

145192

153364

105.63

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

155349

0

157062

134867

120330

89.22

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

149097

150905

128288

113778

88.69

a3)

din redevențe și chirii

6

57

57

58

52

89.66

a4)

alte venituri

7

6195

6100

6521

6500

99.68

din vânzarea mărfurilor

8

0

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

9

0

0

1774

6687

29734

444.65

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

1774

6687

29734

444.65

c2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA

11

0

36870

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

din producția de imobilizări

12

647

560

813

500

61.5

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

177

200

121

70

57.85

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din

14

2610

0

2634

2704

2730

100.96

fl)

din amenzi și penalități

15

2368

2370

2116

2200

103.97

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

178

0

200

231

130

56.28

- active corporale

17

182

200

231

130

56.28

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

64

64

357

400

112.04

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

196

0

200

351

200

56.98

din imobilizări financiare

23

din investiții financiare

24

din diferențe de curs

25

din dobânzi

26

196

200

351

- 200

56.98

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

189452

0

162054

152242

152935

100.46

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

189452

0

162026

152222

152909

100.45

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:    pg(

in^Udir

6133819

0

138752

12971&

a

9:59Âk00.96

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi

an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Rectificat

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

130832

0

135965

127206

128643

101.13

cheltuieli cu materiile prime

33

118657

123635

115966

117580

101.39

cheltuieli cu materialele consumabile, din

care:

34

2650

2700

2445

2150

87.93

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

283

283

401

300

74.81

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

520

530

449

390

86.86

cheltuieli privind materialele de natura

nhiertelnr de inventar

37

78

80

161

113

70.19

cheltuieli privind energia și apa

38

9447

9550

8634

8800

101.92

cheltuieli privind mărfurile

39

0

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1338

0

1219

1091

910

83.41

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

1158

1069

955

800

83.77

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

41

0

20

18

10

55.56

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

41

20

18

10

55.56

prime de asigurare

45

139

130

118

100

84.75

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1649

0

1568

1415

1407

99.43

cheltuieli cu colaboratorii

47

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

82

95

73

170

232.88

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

100

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

65

0

114

89

90

101.12

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

65

74

55

52

94.55

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

40

34

38

111.76

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

40

34

38

111.76

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

rac

alte cheltuieli cu sponsorizarea

ina z dlr

61

O

Uc

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Rectificat

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

113

117

107

100

93.46

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

63

25

35

13

15

115.38

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din

64

25

0

35

13

15

115.38

-interna

65

25

35

13

15

115.38

-externa

66

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

199

190

167

150

89.82

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

61

65

65

70

107.69

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,

din care:

69

328

0

337

351

362

103.13

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

222

225

227

235

103.52

12)

cheltuieli privind întreținerea și

funcționarea tehnicii de calcul

71

98

100

114

110

96.49

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

8

10

8

15

187.50

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului Dublic

74

0

0

0

0

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de

75

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urqentă a Guvernului nr.

76

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

2

100

alte cheltuieli

78

776

615

550

450

81.82

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

436

0

512

479

450

93.95

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

ch. cu taxa de licență

82

ch. cu taxa de autorizare

83

64

55

12

12

100

ch. cu taxa de mediu

84

6

7

10

8

80

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

366

450

457

430

94.09

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.lOO+Rd.lO4+Rd.ll3), din care:

86

19631

0

20279

19985

19649

98.32

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

15431

0

15666

15523

15436

99.44

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

13997

0

14300

14175

14100

99.47

a) salarii de bază

89

10482

10210

11161

11100

99.45

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

3515

4090

3014

3000

99.54

c) alte bonificații (conform CCM)

91

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1434

0

1366

1348

1336

99.11

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

316

286

285

285

100

- tichete de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare;

94

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Rectificat

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

230

220

b) tichete de masă;

96

1088

1049

1033

1020

98.74

cî tichete de vacantă:

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la

profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

30

31

30

31

103.33

Alte cheltuieli cu personalul

fRd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

101

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza

unor hotărâri judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente

restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.lO5+Rd.lO8+Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

184

0

648

569

569

100

a) pentru directori/directorat

105

119

468

420

419

99.76

-componenta fixă

106

119

468

420

419

99.76

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

65

180

149

150

100.67

-componenta fixă

109

180

149

150

100.67

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd.ll8+ Rd.119), din care:

113

4016

0

3965

3893

3644

93.6

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

3120

3062

2930

2676

91.33

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj

115

71

72

72

71

98.61

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

746

750

766

773

100.91

d) ch. privind contribuțiile la fondurile

SDeciale aferente fondului de salarii

117

79

81

80

79

98.75

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de nensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri qneriale

119

45

45

100

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+ Rd.128), din care:

120

35566

0

2483

2046

1850

90.42

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

33994

0

968

696

500

71.84

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

33994

968

696

500

71.84

cheltuieli privind activele imobilizate

124

7

30

0

50

cheltuieli aferente transferurilor pentru plat^,g( personalului

na 4 dii 125

6

a 19-11-15 Orc

9:59 AM

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

%

Aprobat

Preliminat

Rectificat

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

alte cheltuieli

126

614

465

265

250

94.34

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

127

951

960

1205

850

70.54

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

0

60

-120

200

-166.67

fl)

cheltuieli privind ajustările și

provizioanele

129

60

608

700

115.13

fl.l

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

fl.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări

pentru depreciere sau pierderi de

131

0

0

0

728

500

f2.1

)

din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

0

0

0

728

500

68.68

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

728

500

68.68

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

0

0

28

20

26

130.00

chelt din c

uieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), are:

137

0

0

21

20

16

80.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

21

20

16

80.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea

139

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

0

0

7

0

10

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

7

0

10

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

1

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-

145

-30469

0

346

-6699

629

-9.39

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

45

40

608

550

90.46

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

15431

0

15666

15523

15436

99.44

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

13997

0

14300

14175

14100

99.47

3

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

550

544

523

502

95.98

4

Nr.mediu de salariati

153

558

547

525

515

98.10

5

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

2090

2179

2250

2282

101.40

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

2305

2387

2464

2498

101.37

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)

156

285

297

277

298

107.68

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/Dersoanăî W=OPF/Rd.l53

157

934

953

877

893

101.81

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care    pa,

irA5^ii

6

De

a19-11-15Orf

a-sa AM

| - cantitatea de produse finite (QPF)

159

521019

521019

460604

460000

99.87

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2013

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

Aprobat

Preliminat

Rectificat

7=6/5

confo

rm

HG/O

rdin

comu

n

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

- preț mediu (p)

160

286.13

293.04

293.04

311.98

106.46

- valoare=QPF x p

161

149079

0

152679

134975

143511

106.32

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l61/Rd.2

162

1

1

1

1

100.66

7

Plăți restante

163

198470

175000

330000

345000

104.55

8

Creanțe restante, din care:

164

47358

39500

37818

38000

100.48

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

1600

1500

93.75

- de la operatori cu capital privat

166

0

2168

2100

96.86

- de la bugetul de stat

167

18544

0

976

1000

102.46

- de la bugetul local

168

5002

0

0

asociații de locatari

169

23812

39500

33074

33400

100.99

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENA£HE
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALRepartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr.

Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

ESTIMAT an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4 •••

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

153564

73934

21776

8092

49762

Venituri totale din exploatare

2

153364

73884

21726

8042

49712

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

3

120330

60250

18090

7215

34775

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

113778

58612

16452

5577

33137

a3)

din redevențe și chirii

6

52

13

13

13

13

a4)

alte venituri

7

6500

1625

1625

1625

1625

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente

9

29734

12806

2813

0

14115

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

29734

12806

2813

0

14115

c2

transferuri, cf. prevederilor    legale în

viaoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

500

125

125

125

125

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

70

18

18

17

17

f)

alte venituri din exploatare

14

2730

685

680

685

680

fl)

din amenzi și penalități

15

2200

550

550

550

550

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de caDital (Rd.l8+Rd.l9j. din care:

16

130

35

30

35

30

- active corporale

17

130

35

.30

35

30

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

400

100

100

100

100

Venituri financiare

22

200

50

50

50

50

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

200

50

50

50

50

e)

alte venituri financiare

27

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

152935

69593

23536

11566

48240

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20),

30

152909

69586

23529

11560

48234

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),

31

130960

64073

18041

6080

42766

Al

Cheltuieli privind stocurile

32

128643

63486

17456

5486

42215

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

117580

58490

15795

4580

38715

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2150

550

550

500

550

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

300

75

75

75

75

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

390

110

110

85

85

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

113

16

16

61

20

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

8800

4430

1095

345

2930

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

40

910

253

253

212

192

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

800

225

225

185

165

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

10

3

3

2

2

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

10

3

3

2

2

c)

prime de asigurare

45

100

25

25

25

25

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

1407

334

332

382

359

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

170

18

18

77

57

bl) |cheltuieli privind consultanța juridică

49

100

60

40

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

50

90

23

23

23

21

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

52

13

13

13

13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

38

10

10

10

8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările uiteripare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

38

10

10

10

8

d)

Ch. cu sponsorizarea

57

0

0

0

0

0

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

100

25

25

25

25

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

15

4

4

3

4

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

15

4

4

3

4

-interna

65

15

4

"4

3

4

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

150

40

40

35

35

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

70

18

18

17

17

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din

69

362

93

91

90

88

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

235

59

59

59

58

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

110

28

28

27

27

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15

4

4

4

3

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0

-aferente bunurilor de natura domeniului Dublic

74

0

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

2

j)

alte cheltuieli

78

450

113

113

112

112

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

450

128

107

108

107

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

12

12

e)

ch. cu taxa de mediu

84

8

8

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

430

108

107

108

107

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3), din care:

86

19649

4915

4911

4912

4911

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

15436

3860

3859

3859

3858

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din

88

14100

3525

3525

3525

3525

a) salarii de bază

89

11100

2775

2775

2775

2775

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

90

3000

750

750

750

750

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din

92

1336

335

334

334

333

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea

93

285

72

71

71

71

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

95

220

b) tichete de masă;

96

1020

255

255

255

255

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților Ia profitul

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

31

8

8

8

7

C3

Alte cheltuieli cu personalul

100

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor

104

569

143

142

142

142

a) pentru directori/directorat

105

419

105

105

104

105

-componenta fixă

106

419

105

105

104

105

-componenta variabilă    1

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

150

38

37

38

37

-componenta fixă

109

150

38

37

38

37

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

113

3644

912

910

911

911

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

2676

669

669

669

669

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

71

17

18

18

18

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

116

773

194

193

193

193

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

117

79

20

19

20

20

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri

119

45

12

11

11

11

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+Rd.l28), din care:

120

1850

470

470

460

450

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

121

500

125

125

125

125

-

către bugetul general consolidat

122

-

către aiți creditori

123

500

125

125

125

125

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

50

15

15

10

10

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

d)

alte cheltuieli

126

250

65

65

60

60

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

127

850

215

215

215

205

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

128

200

50

50

50

50

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

700

175

175

175

175

fl.l

J

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

fl.2

)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

500

125

125

125

125

f2.1

J

din    anularea    provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35L din care:

132

500

125

125

125

125

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

500

125

125

125

125

- venituri din alte provizioane

135

Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din

136

26

7

7

6

6

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din

137

16

4

4

4

4

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

16

4

4

4

4

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

140

10

3

3

2

2

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

10

3

3

2

2

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

venituri neimpozabile

146

629

4341

-1760

-3474

1522

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

550

550

V

Plăți restante

149

345000

348775

358126

350180

345000

VI

Creanțe restante

150

38000

38000

38000

38000

38000

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

515

526

521

520

515

VIII

Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui

152

502

519

517

510

502

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACfcHT'


fy'Q Ml —