Hotărârea nr. 301/2015

HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA GRUPULUI DE LUCRU(GLL) PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI GUVERNULUI DE INCLUZIUNE A CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATII ROME


HOTĂRÂRE

privind înființarea Grupului de lucru local (GLL) pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015_

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 164425/19.11.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul expertului romi din cadrul Compartimentului pentru problemele romilor înregistrat sub nr. 164289/19.11.2015;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă înființarea la nivelul municipiului Constanța a Grupului de lucru local (GLL) cu următoarea componență:

1.    expertul local pentru romi din cadrul aparatului de specilitate al primarului

2.    reprezentanți ai instituțiilor publice locale

3.    membri ai consiliului local

4.    membri ai organizațiilor neguvernamentale

5.    delegat al comunității locale a cetățenilor români aparținând minorității rome din cadrul Grupului de inițiativă locală (GIL).

Art. 2 Componența nominală se stabilește prin dispoziția primarului municipiului Constanța după cum urmează:

a)    la propunerea conducătorilor entităților prevăzute la art. 1 punctele 2 și 4.

b)    la propunerea președinților comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local pentru persoanele prevăzute la art. 1 punctul 3.

Art.3 Grupul de lucru local (GLL), structură responsabilă cu implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, va avea următoarele atribuții:

1.    Elaborarea planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitară în cadrul Grupului de inițiativă locală (GIL) sau identificate de către autoritățile publice locale, cu măsurile prevăzute în Strategie. Planul de acțiune va fi asumat de către consiliul local prin hotărâre.

2.    Fiecare membru al Grupului de lucru local (GLL) va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul local de acțiune.

•    Introducerea planului local de acțiune privind incluziunea romilor în strategia de dezvoltare a localității.

•    Transmiterea planului local de acțiune către Biroul Județean pentru Romi (BJR) în vederea introducerii în planul județean de măsuri.

•    Monitorizarea implementării măsurilor din planul de acțiune locală și formularea de propuneri în vederea îmbunătățirii acestora.

•    întocmirea rapoartelor semestriale de monitorizare a progresului înregistrat în implementarea planului de acțiune locală și transmiterea lor către primar, Biroul județean pentru romi (BJR) și Agenției naționale pentru romi (ANR).

Art.4 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre persoanelor ce vor fi nominalizate ulterior prin dispoziția primarului municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de_consilieri din 27

de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

ENACHE MARCELA

CONSTANȚA

NR. 301

   /    27.11.2015_